منو
 کاربر Online
438 کاربر online
تاریخچه ی: قشربندی اجتماعی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-18Lines: 1-31
-* __ماهیم ایه قشربندی اجتماعی :__ />** __((قش اجتماعی ))__ />** __((ایگاه اجتماعی))__ />**__ ((بقه امای))__

__همچنین ببینی :__ /> />* نریات مربو به شر بندی اجتماعی و نابرابریهای طبقاتی : بور کی در ارتباط با ناراریهای طبقاتی و قشربندی اجتماعی متکرین و جامعه شاانی را ک در این مینه ه ب رداته اند می‌توان در هار ته زیر ا نمود:

ا- __((نابرابریهای طبقاتی و عوامل بیعی))__ /
__((ناراریهای طبای و ناع اری))__ />ج- __((نابرابریای طبقاتی ا دیگا مارکس))__
__((ق ی اجتماعی از یده فنکسینایتی))__

** نابرابریهای طبقاتی عوامل طبیعی
** نابرابریهای طبقاتی و نزاع خارجی
** نابرابریهای طبقاتی از دیدگاه مارکس
** نابرابریهای اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی
+__قشربندی اجتماعی (social stratication)__


||
قشربندی اجت
ماعی بطر کلی ، جایگاه و موقعیت مرد در ساختار جامعه ، و در نتیجه ، شیوه زندگی آنها را تعیین می‌کند. قشربندی اجتماعی مفهومی‌ است ک تقریبا در اشاره به هر واحد اجتماعی ، با ر اندازه ، از گروهی کوچک تا جامعه‌ای بزرگ ممکن است بکار رود. بطور خلاصه قشربندی اجتماعی یعنی تبه بندی افد برحسب شما کیفیتهای مطلوبی که این افراد مشترکا دارند.||
!نگرش کلی
در جامعه امروز ، مردم عموما انتظار دارند ه ((ظام آموزش و پرورش)) کارکردها و وظایف گوناگونی برای جامعه و اعضای آن انجام دهد، در حل مسائل و مشکلات اجتماعی مدد کار باشد و مردم را از طریق فراگرد آموزش و پرورش به سوی زندگی جتماعی بهتر و عادلانه‌تری سوق دهد. عوامل گونگون فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی موثر بر آموش و پرورش موجب می‌شوند که راگرد گزینش و تخصیص ، افراد جامعه را در مسیرهای آموزشی و شغلی متفاوتی هدایت کند. در نتیجه ، آنها بنابر موقعیت خود در قشربندی اجتماعی جامعه ، از مزایای تحصیلی متفاوتی استفاده می‌کنند و پس از خاتمه تحصیلات مدرسه‌ای به مشاغل برخوردار از اعتبار و منزلت اجتماعی متفاوتی سوق داده می‌شوند.
!
انواع قشربندی اجتماعی
!!
طبقه بندی (social class)
بخشی
از مردم در جامعه است که پیشینه‌ای مشابه ز لحاظ ثروت ، قدرت و وجهه اجتماعی دارند. اشخاص و گروههایی ک ک طبقه اجتماعی خاصی را بوجود می‌آورند در ارتباط با ارزشها ، نگرشها رفتاها و خلقیات ، وجوه مشترکی دارند. الگو و شیوه خاص زندگی ، آنها را از اعضای سایر ((طبقات اجتماعی)) متمایز می‌سازد. اولین کوشش برای تعریف طبقه اجتماعی بوسیله ((مارکس|کارل مارکس)) صورت گرفت.
!!کاست (caste)
نظام خشکی از
قشربندی اجتماعی که مردم را در محدوده رهایی ناپذیری از قشرهای اجتاعی خاص محصور می‌کند.
!تبیین قش
ربندی اجتماعی
!!((
نظریه توافق در قشربندی|نظریه توافق))
این نظریه پردازان اجتناب ناپذیری نا برابری و ((نقش آموزش و پرورش در
جامعه|نقش آموزش پرورش)) را ر فراگرد قشربندی توضیح می‌دهند. کارکرد مهم مدارس ، تربیت ، تفکیک گزینش افراد برحسب استعداد و توانایی برای تصدی مشاغل و مناصب لسله مراتبی در جامعه است. آنها ستدلال می‌کنند که این امر ، فراگردی معقول و مبنی ر شایستگی اراد ات. با درک استدلال این نظریه پردازان ، نقش و ((کارکرد آموزش و پرورش)) در فراگرد قشربندی روشن‌تر می‌شود. پس احتالا هر ه تحصیلات مدرسه‌ای شخص املتر باشد، برای جامعه بارآورتر و زشمندتر خواهد بود. از این رو ا ا شدن بعضی مردم به تحصیلات بیشتر و مشاغل و مناسب بالاتر از دیگران ، یک نظام قشربندی پدید می‌آید.
!!((نظریه تضاد در قشربندی|نظریه تضاد))
ازای دیدگا ، ویژگیها و مسائل ((نظام آموزشی)) از تضادهای موجود در جامعه ، بطور کلی ، ناشی می‌شوند. ((آموزش و پرورش)) فقط بخشی است از نظام جامعه که براساس تضادهای میان ((قشر دارا|قشرهای دارا)) و ((قشر ندار|ندار)) شکل گرفته است. نظام آموزش و پرورش ساختار طبقاتی موجود جامعه را تداوم و استمرار می‌بخشد. بدین معنی که نظام آموزشی با کنترل نو آموزش و پرورش و دانش و معرفتی که در دسترس گروههای مختلف مردم قرار می‌دهد، آنها را از لحاظ دستیابی به مناصب و ((مشاغل اجتماعی)) کنترل می‌کند.

پس ، نظام آموزشی
با کمک به حفظ ((نظام جتماعی)) موجود در ((جامه)) ، نقشی را که در واقع از سوی گروههای مسلط ب آن واگار شده ، ایفا می‌نماید و کودکان ا متناسب با پایگاه اجتماعی ان ، بری ایفای نقش در جامعه آماده می‌سازد. نظریه پردازان تضاد ، خاستگاههای نا برابری را در ساختار طباتی جامعه می‌دانند. از لحاظ آنان ، آموزش و پرورش ساختار طبقاتی را منکس می‌سازد و نابرابری خشی از ((ظام سرمایه‌داری)) است و احتمالا تا زمانی که چنین نظامی برقرار است، دوام خواهد داشت.
احث مرتبط با بعنوان
*
((جامعه))
*((طب
ق جتعی))
*((مشاغل
اجتماعی)) />*((نظام آموزش و پورش))
*((نظام آموزش
ی))
*((نظریه تضا
د قشربندی))
*((نظری
ه تواف در قشربندی))
*((نظام
سرمای‌داری))
*((
نقش اجتاعی ))
*((پ
یگاه اجتماعی))
*((طبقه اجتماعی))
*((نابرابریهای طبقاتی و عوامل طبیعی))
*((نابرابریهای طبقاتی و نزاع خارجی))
*((نابرابریهای طبقاتی از دیدگاه مارکس))
*((نابرابریهای اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:03 ]   11   حسین خادم      جاری 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:02 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:01 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [05:55 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 06 آذر 1383 [05:02 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [19:08 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [18:57 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [18:16 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [17:23 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [00:59 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..