منو
 کاربر Online
520 کاربر online
تاریخچه ی: قشربندی اجتماعی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-13Lines: 1-31
-* __ماهیم ایه قشربندی اجتماعی :__ />** __((قش اجتماعی ))__ />** __((ایگاه اجتماعی))__ />**__ ((بقه امای))__

__همچنین ببینی :__ /> />* نریات مربو به شر بندی اجتماعی و نابرابریهای طبقاتی : بور کی در ارتباط با ناراریهای طبقاتی و قشربندی اجتماعی متکرین و جامعه شاانی را ک در این مینه ه ب رداته اند می‌توان در هار ته زیر ا نمود:

ا- __((نظیه داانی که قشرندی جتماعی ا با عوام یی توجی می‌کنند .))__ /
__((متکرانی که مبنای ات اجتماعی را ناع اجی یا تضاد میان روی می‌دانند.))__
ج- __((نظریات مارک دباره طبقات و نابرابریها تاعی))__
د __((ر بی اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی))__
+__قشربندی اجتماعی (social stratication)__


||
قشربندی اجت
ماعی بطر کلی ، جایگاه و موقعیت مرد در ساختار جامعه ، و در نتیجه ، شیوه زندگی آنها را تعیین می‌کند. قشربندی اجتماعی مفهومی‌ است ک تقریبا در اشاره به هر واحد اجتماعی ، با ر اندازه ، از گروهی کوچک تا جامعه‌ای بزرگ ممکن است بکار رود. بطور خلاصه قشربندی اجتماعی یعنی تبه بندی افد برحسب شما کیفیتهای مطلوبی که این افراد مشترکا دارند.||
!نگرش کلی
در جامعه امروز ، مردم عموما انتظار دارند ه ((ظام آموزش و پرورش)) کارکردها و وظایف گوناگونی برای جامعه و اعضای آن انجام دهد، در حل مسائل و مشکلات اجتماعی مدد کار باشد و مردم را از طریق فراگرد آموزش و پرورش به سوی زندگی جتماعی بهتر و عادلانه‌تری سوق دهد. عوامل گونگون فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی موثر بر آموش و پرورش موجب می‌شوند که راگرد گزینش و تخصیص ، افراد جامعه را در مسیرهای آموزشی و شغلی متفاوتی هدایت کند. در نتیجه ، آنها بنابر موقعیت خود در قشربندی اجتماعی جامعه ، از مزایای تحصیلی متفاوتی استفاده می‌کنند و پس از خاتمه تحصیلات مدرسه‌ای به مشاغل برخوردار از اعتبار و منزلت اجتماعی متفاوتی سوق داده می‌شوند.
!
انواع قشربندی اجتماعی
!!
طبقه بندی (social class)
بخشی
از مردم در جامعه است که پیشینه‌ای مشابه ز لحاظ ثروت ، قدرت و وجهه اجتماعی دارند. اشخاص و گروههایی ک ک طبقه اجتماعی خاصی را بوجود می‌آورند در ارتباط با ارزشها ، نگرشها رفتاها و خلقیات ، وجوه مشترکی دارند. الگو و شیوه خاص زندگی ، آنها را از اعضای سایر ((طبقات اجتماعی)) متمایز می‌سازد. اولین کوشش برای تعریف طبقه اجتماعی بوسیله ((مارکس|کارل مارکس)) صورت گرفت.
!!کاست (caste)
نظام خشکی از
قشربندی اجتماعی که مردم را در محدوده رهایی ناپذیری از قشرهای اجتاعی خاص محصور می‌کند.
!تبیین قش
ربندی اجتماعی
!!((
نظریه توافق در قشربندی|نظریه توافق))
این نظریه پردازان اجتناب ناپذیری نا برابری و ((نقش آموزش و پرورش در
جامعه|نقش آموزش پرورش)) را ر فراگرد قشربندی توضیح می‌دهند. کارکرد مهم مدارس ، تربیت ، تفکیک گزینش افراد برحسب استعداد و توانایی برای تصدی مشاغل و مناصب لسله مراتبی در جامعه است. آنها ستدلال می‌کنند که این امر ، فراگردی معقول و مبنی ر شایستگی اراد ات. با درک استدلال این نظریه پردازان ، نقش و ((کارکرد آموزش و پرورش)) در فراگرد قشربندی روشن‌تر می‌شود. پس احتالا هر ه تحصیلات مدرسه‌ای شخص املتر باشد، برای جامعه بارآورتر و زشمندتر خواهد بود. از این رو ا ا شدن بعضی مردم به تحصیلات بیشتر و مشاغل و مناسب بالاتر از دیگران ، یک نظام قشربندی پدید می‌آید.
!!((نظریه تضاد در قشربندی|نظریه تضاد))
ازای دیدگا ، ویژگیها و مسائل ((نظم آموزشی)) از تضادهای وود در جامه ، بطور کلی ، ناشی می‌شوند. ((آموزش و پرورش)) فقط بخشی است از نظام جامعه که براساس تضادهای میان ((قشر ارا|قشرهای دارا)) و ((قشر ندار|ندار)) شکل گرفته است. نظام آموزش و پرورش ساختار طبقاتی موود جامعه را تداوم و استمرار می‌بخشد. بدین معنی که نام آموزشی با کنترل نوع آموزش و پرورش و دانش و معرتی که دسترس گروههای متلف مردم قرار م‌دهد آنها را از لحاظ دستیابی به مناصب و ((مشاغل اجتماعی)) کترل می‌کند.

پس ، نظام آموزشی
با کمک به حفظ ((نظام اجتاعی)) موجود در ((جامعه)) ، نقشی را که در واقع از سوی گروههای مسلط به آن واگذار شده ، ایفا می‌نمی کودکان را متناسب با پایگاه اجتماعی شان ، برای ایفای نق در جامعه ماه می‌سازد. نظریه پردازان تضاد ، خاستگاههای نا برابری را در ساختار طبقاتی جامعه مدانن. از لحاظ آنان ، آموزش و پرورش ساختار طباتی را منعکس می‌سازد و نابرابری بخشی از ((نظام سرمایه‌داری)) است و احتمالا تا زمانی که چنین نظامی برقرار است، دوام خواهد داشت.
!مباحث مرتبط با بعنوان
*((جامعه
))
*((طبقات اجتماعی)) />*((مشاغل اجتماعی))
*
((نظام آموزش و پرورش))
*((نظام آموزش
ی))
*((نظریه تض
اد در قشربندی))
*((نظریه
توافق در قشربندی))
*((نظام سر
مایه‌داری))
*((نق
جتماعی ))
*((پای
ه اجتماعی))
*((ط
بقه اجتماعی))
*((ناب
رابریهای طبقاتی و عوامل طبیعی))
*((
نابرابریهای قاتی نزاع خارجی))
*((نابرابریهای طبقاتی از دیدگاه مارکس)) />*((برابریی اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:03 ]   11   حسین خادم      جاری 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:02 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:01 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [06:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [05:55 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 06 آذر 1383 [05:02 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [19:08 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [18:57 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [18:16 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [17:23 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [00:59 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..