منو
 کاربر Online
370 کاربر online
تاریخچه ی: قرائت قرآن

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-51Lines: 1-224
 V{maketoc} V{maketoc}
-::__اَعوذُ بِاللهِ مِنَ اشِّیطانِ الرَّجیم__::
::__بسم الله الرحمن الرحیم__::
+~~556936:::__اَعوذُ بِاللهِ مِنَ اشِّیطانِ الرَّجیم~~__::
::__~~ABCA69:بسم الله الرحمن الرحیم~~__::
::__~~556936:اَفْضَلُ الْعِبادةِ قِرائةُ الْقُران~~
__::
-::__اَفْضَلُ الْعِبادةِ قِرائهُ الْقُران__::
رسول خدا فرمودند: نیکوترین عبادت و بندگی، خواندن قرآن است.
+رسول خدا (ص) فرمودند: نیکوترین عبادت و بندگی، خواندن قرآن است.
 !مقدمه !مقدمه
 ((قرآن)) اولین مرجع و منبع دستورات و تعالیم ((اسلام)) است؛ و ما برای دستیبای به این تعالیم گهربار و فهم مطالب آن جهت اجرای خواستهایش بایستی که علوم مربوط به آن را در همه ی زمینه ها تا حد توان بیاموزیم. ((قرآن)) اولین مرجع و منبع دستورات و تعالیم ((اسلام)) است؛ و ما برای دستیبای به این تعالیم گهربار و فهم مطالب آن جهت اجرای خواستهایش بایستی که علوم مربوط به آن را در همه ی زمینه ها تا حد توان بیاموزیم.
 در این راه گام اول آنست که قرآن را به صورت صحیح تلاوت کنیم. یعنی در ابتدا باید تلفظ صحیح الفاظ و عبارات را به کار بندیم. زیرا همه ی ما وظیفه داریم که این کلام مقدس را به همان صورت که از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم)) (صل الله علیه واله) به ما رسیده قرائت کنیم. در این راه گام اول آنست که قرآن را به صورت صحیح تلاوت کنیم. یعنی در ابتدا باید تلفظ صحیح الفاظ و عبارات را به کار بندیم. زیرا همه ی ما وظیفه داریم که این کلام مقدس را به همان صورت که از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم)) (صل الله علیه واله) به ما رسیده قرائت کنیم.
 !تاریخچه !تاریخچه
 در ارتباط با نقطه آغاز تعلیم قرائت قرآن، تاریخ حاکی از این است که در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) __مرکزی شبیه به کانون تعلیم قرائت و حفظ و تمرین آن__ به وجود آمد که شخص ایشان بر آن نظارت داشته و مردم را به فراگیری قرائت و حفظ آیات کلام الله تشویق و ترغیب می فرمودند، تا حدی که گاهی از اصحاب خویش می خواستند که برای آن حضرت ((قرآن)) بخوانند.  در ارتباط با نقطه آغاز تعلیم قرائت قرآن، تاریخ حاکی از این است که در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) __مرکزی شبیه به کانون تعلیم قرائت و حفظ و تمرین آن__ به وجود آمد که شخص ایشان بر آن نظارت داشته و مردم را به فراگیری قرائت و حفظ آیات کلام الله تشویق و ترغیب می فرمودند، تا حدی که گاهی از اصحاب خویش می خواستند که برای آن حضرت ((قرآن)) بخوانند.
 مسلمانان از همان ابتدا در صدد بودند که الفاظ و کلمات قرآن را عیناً و به دون کم و زیاد به همان قسمی که از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول اکرم (ص))) شنیده بودند بر زبان جاری کنند. بدین ترتیب ((علم قرائت)) شکل گرفت. مسلمانان از همان ابتدا در صدد بودند که الفاظ و کلمات قرآن را عیناً و به دون کم و زیاد به همان قسمی که از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول اکرم (ص))) شنیده بودند بر زبان جاری کنند. بدین ترتیب ((علم قرائت)) شکل گرفت.
 علم قرائت عبارت است از بیان طریقه خواندن قرآن، مطابق قرائت ((قراء سبعه| قاریانی)) که سند قرائت آنها به رسول اکرم (ص) منتهی می شود. و فایده این علم هم نیکو و زیبا خواندن قرآن به کیفیت مذکور است.  علم قرائت عبارت است از بیان طریقه خواندن قرآن، مطابق قرائت ((قراء سبعه| قاریانی)) که سند قرائت آنها به رسول اکرم (ص) منتهی می شود. و فایده این علم هم نیکو و زیبا خواندن قرآن به کیفیت مذکور است.
 ((علم تجوید)) هم ناشی و زائیده ی علم قرائت است و تعریف آن قواعد کلی است که از قرائت ((قراء سبعه |قراء)) استنباط شده و تدوین گردیده است. و درباره مخارج حروف، صفات حروف و دیگر دستورات تلاوت قرآن مجید (ادغام، اظهار و …) بحث می کند. ((علم تجوید)) هم ناشی و زائیده ی علم قرائت است و تعریف آن قواعد کلی است که از قرائت ((قراء سبعه |قراء)) استنباط شده و تدوین گردیده است. و درباره مخارج حروف، صفات حروف و دیگر دستورات تلاوت قرآن مجید (ادغام، اظهار و …) بحث می کند.
 این نکته قابل ذکر است که آموختن قواعد به تنهایی شرط لازم برای یاد گرفتن تجوید است ولی شرط کافی نیست؛ بلکه تمرین زیاد یافته ها و آموخته ها و بکار بردن آنها در هنگام قرائت قرآن در تأمین این هدف نقش بسزایی دارد. این نکته قابل ذکر است که آموختن قواعد به تنهایی شرط لازم برای یاد گرفتن تجوید است ولی شرط کافی نیست؛ بلکه تمرین زیاد یافته ها و آموخته ها و بکار بردن آنها در هنگام قرائت قرآن در تأمین این هدف نقش بسزایی دارد.
 !طبقه بندی !طبقه بندی
-شاخه های قرائت قرآن +شاخه های قرائت قرآن را می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد.
 *((علم قرائت)) *((علم قرائت))
-#((مراتب قرائت)) +
__الف__-
((مراتب قرائت))
 ##((ترتیل)) ##((ترتیل))
 ##تحقیق ##تحقیق
 ## تحدیر (حَدر) ## تحدیر (حَدر)
 ##تدویر ##تدویر
-#((اختلاف قرائت)) +
__ب__-
((اختلاف قرائت))
 ##((علت اختلاف قرائت)) ##((علت اختلاف قرائت))
 ##((قاریان و راویان اختلاف قرائت)) ##((قاریان و راویان اختلاف قرائت))
 +
 +
 +1
 + __ابن عامر__ (ابو عمران عبدالله ابن عامر دمشقی) متوفی به سال 118 هجری
 +
 +
 +
 +راوی اول
 +هشام (ابن عمار ابن نصیر)
 +
 +
 +راوی دوم
 +ابن ذَکْوان (ابو عمرو عبدالله ابن احمد)
 +
 +
 +2
 + __ابن کثیر__ (عبدالله ابن کثیر مکی) متوفی به سال 120 هجری
 +
 +
 +
 +اول
 +بَزْی (احمد ابن محمد ابن عبدالله)
 +
 +
 +دوم
 +قُنّبُل (محمد ابن عبدالرحمن)
 +
 +
 +3
 + __اَبو عَمْرْو__ (ابو عمرو ابن علاء بَصْری) متوفی به سال 154 هجری
 +
 +
 +
 +اول
 +دوُری (حفص ابن عمرو)
 +
 +
 +دوم
 +سوسی (ابو شعیب صالح ابن زیاد)
 +
 +
 +4
 + __حمزه __(ابو عمّاره حمزة ابن حبیب زیات کوفی) متوفی به سال 156 هجری
 +
 +
 +اول
 +خَلَف (ابو محمد اسدی ابن هُشام)
 +
 +
 +دوم
 +ابو عیسی (خلّاد ابن خالد صوفی)
 +
 +
 +5
 + __عاصم __(ابوبکر عاصم ابن ابی النّجُود کوفی) متوفی به سال 128 هجری
 +
 +
 +اول
 +حفص (ابو عمرو حفص ابن سلیمان)
 +
 +
 +دوم
 +ابوبکر (شعبة ابن عیاش سالم)
 +
 +
 +6
 + __کسائی __(ابوالحسن علی ابن حمزة کسائی) متوفی به سال 189 هجری
 +
 +
 +اول
 +حفصِ الّدوری (حفص ابن عمرو)
 +
 +
 +دوم
 +ابوالحارث (لیث ابن خالد)
 +
 +
 +7
 + __نافع __(ابو عبدالله نافع ابن ابی ندیم مدنی اصفهانی) متوفی به سال 169 هجری
 +
 +
 +اول
 +وَرش (عثمان ابن سعید)
 +
 +
 +دوم
 +قالون (عیسی ابن مینا)
 +
 +
 +
 *احکام قرائت یا ((تجوید)) *احکام قرائت یا ((تجوید))
-# ((قواعد علمی «قرا قر»| قوع لمی))
## ((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها))
##((مار حروف «ر رن»| ار حروف))
## ((صفات حروف «را ر»| فات ف))
#(اع ویی))
##حروف تهی یا ((البای عی))
##((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها))
##((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید))
###((ادغام))
+
__الف__-
((قواعد علمی)) />
#((ح
روف تهجی)) یا لفای عربی
##((حروف شمسی و
قمری|رف شمسی))
##((حروف شمسی و قمری
|حروف قمری))
##((حر
وف مقعه))
##
روف ولی
#((مخارج حروف
))
##((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها))
###ثنایا
###رَباعیات
###اَنیاب
###اَضراس
###ضواحک
###طواحن
###نواجذ

##((موضع دستگاهه تکلم))
###ح
روف لقی />###حروف هوی
###ح
روف ی />###حرف ضری
###حروف لثوی
###حروف
نطعی />###حرف ولقی
###حروف
اسلی
###ح
روف فوی (شفهی)
#((صفات
حروف))
## صفات ذاتی حروف
::||1| ج
هر| خلاف () |2| َمس::
3| شَدَه| خلاف (ضد) |4|
رَاه
5
| ستعلا| خلاف (ضد) |6| استفال />7|با |خلاف (ضد) |8| انفتاح
::9|اصمات| خلاف (ضد) |10|اذلاق||::
##ص
ات عرضی وف
###صف
ی
###قلقله
###ل
ین
###انحراف />###تکیر />###تفشی
###
استطال


__
ب__- ((قواع جویدی))
#((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها))
#((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید))
##((ادغام «تجوید»|ادغام))
###انواع ادغام
##((تفخیم و ترقیق))
##((احکام مد «قرائت قرآن»|احکام مد))
###مد متصل
###مد منفصل
###مد بدل
###مد لازم
###مد سکون عارضی
###مد لین
##((احکام تاء تانیث)) __ة__
##((احکام هاء ضمیر))
###اشباع
###بلااشباع
##((احکام لام))
##((احکام راء))
##((احکام میم ساکن))
##((احکام تنوین و نون ساکن))
###
ادغام
###اظهار
###ابدال
###اخفاء
##((احکام غنه))
##((احکام وقف «قرائت قرآن»|احکام وقف))
###علائم وقف
###((سکته «قرائت قرآن»|سکته
))
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
-*((رات و در آن)) +*((اام رضا لیه ال و ق قرآن))
 *((آداب قرائت قرآن)) *((آداب قرائت قرآن))
 !منابع !منابع
 *((تهذیب القرائه)) تالیف استاد ((ابراهیم پورفرزیب)) (مولائی) *((تهذیب القرائه)) تالیف استاد ((ابراهیم پورفرزیب)) (مولائی)
-*((تجوید قرآن محمدی)) (ص) تالیف استاد ((سید میرزا علی رحیمی))
*((حلیه القرآن)) تالیف استاد سید محسن موسوی بلده
+*((تجوید قرآن محمدی (ص))) تالیف استاد ((سید میرزا علی رحیمی))
*حلیه القرآن قواعد تجوید به ((روایت حفص از عاصم)) تالیف استاد سید محسن موسوی بلده
 *و دیگر کتب تجوید که به دست پرتوان نگارندگان علم تجوید و قرائت نگاشته شده است. *و دیگر کتب تجوید که به دست پرتوان نگارندگان علم تجوید و قرائت نگاشته شده است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:18 ]   20   بابک خسروشاهی      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [19:45 ]   19   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:05 ]   18   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [20:15 ]   17   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [20:07 ]   16   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [20:35 ]   15   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [05:13 ]   14   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [20:14 ]   13   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [15:18 ]   12   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:19 ]   11   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:15 ]   10   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:14 ]   9   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:40 ]   8   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:38 ]   7   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 25 دی 1383 [14:42 ]   6   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:47 ]   5   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:52 ]   4   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:43 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:07 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [22:55 ]   1   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..