منو
 صفحه های تصادفی
تحريف ناپذيری قرآن
معرفی منابع
نظریه اوربیتال مولکولی
لزوم اطاعت از قوانین طبیعی
یونونوکتیم
آداب معاشرت و روابط اجتماعی
دندانه یا هرس در کاشت
ابوالساج دیو داد بن دیو دست
ظرفیت گرمایی
علی علیه السلام برتر از همه امامان
 کاربر Online
582 کاربر online
تاریخچه ی: قرائت قرآن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-4Lines: 1-224
 +V{maketoc}
 +~~556936:::__اَعوذُ بِاللهِ مِنَ اشِّیطانِ الرَّجیم~~__::
 +::__~~ABCA69:بسم الله الرحمن الرحیم~~__::
 +::__~~556936:اَفْضَلُ الْعِبادةِ قِرائةُ الْقُران~~__::
 +رسول خدا (ص) فرمودند: نیکوترین عبادت و بندگی، خواندن قرآن است.
 +!مقدمه
 +((قرآن)) اولین مرجع و منبع دستورات و تعالیم ((اسلام)) است؛ و ما برای دستیبای به این تعالیم گهربار و فهم مطالب آن جهت اجرای خواستهایش بایستی که علوم مربوط به آن را در همه ی زمینه ها تا حد توان بیاموزیم.
 +در این راه گام اول آنست که قرآن را به صورت صحیح تلاوت کنیم. یعنی در ابتدا باید تلفظ صحیح الفاظ و عبارات را به کار بندیم. زیرا همه ی ما وظیفه داریم که این کلام مقدس را به همان صورت که از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم)) (صل الله علیه واله) به ما رسیده قرائت کنیم.
 +!تاریخچه
 +در ارتباط با نقطه آغاز تعلیم قرائت قرآن، تاریخ حاکی از این است که در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) __مرکزی شبیه به کانون تعلیم قرائت و حفظ و تمرین آن__ به وجود آمد که شخص ایشان بر آن نظارت داشته و مردم را به فراگیری قرائت و حفظ آیات کلام الله تشویق و ترغیب می فرمودند، تا حدی که گاهی از اصحاب خویش می خواستند که برای آن حضرت ((قرآن)) بخوانند.
 +مسلمانان از همان ابتدا در صدد بودند که الفاظ و کلمات قرآن را عیناً و به دون کم و زیاد به همان قسمی که از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول اکرم (ص))) شنیده بودند بر زبان جاری کنند. بدین ترتیب ((علم قرائت)) شکل گرفت.
 +علم قرائت عبارت است از بیان طریقه خواندن قرآن، مطابق قرائت ((قراء سبعه| قاریانی)) که سند قرائت آنها به رسول اکرم (ص) منتهی می شود. و فایده این علم هم نیکو و زیبا خواندن قرآن به کیفیت مذکور است.
 +((علم تجوید)) هم ناشی و زائیده ی علم قرائت است و تعریف آن قواعد کلی است که از قرائت ((قراء سبعه |قراء)) استنباط شده و تدوین گردیده است. و درباره مخارج حروف، صفات حروف و دیگر دستورات تلاوت قرآن مجید (ادغام، اظهار و …) بحث می کند.
 +این نکته قابل ذکر است که آموختن قواعد به تنهایی شرط لازم برای یاد گرفتن تجوید است ولی شرط کافی نیست؛ بلکه تمرین زیاد یافته ها و آموخته ها و بکار بردن آنها در هنگام قرائت قرآن در تأمین این هدف نقش بسزایی دارد.
 +!طبقه بندی
 +شاخه های قرائت قرآن را می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد.
 +*((علم قرائت))
 +__الف__- ((مراتب قرائت))
 +##((ترتیل))
 +##تحقیق
 +## تحدیر (حَدر)
 +##تدویر
 +__ب__- ((اختلاف قرائت))
 +##((علت اختلاف قرائت))
 +##((قاریان و راویان اختلاف قرائت))
 +
 +
 +1
 + __ابن عامر__ (ابو عمران عبدالله ابن عامر دمشقی) متوفی به سال 118 هجری
 +
 +
 +
 +راوی اول
 +هشام (ابن عمار ابن نصیر)
 +
 +
 +راوی دوم
 +ابن ذَکْوان (ابو عمرو عبدالله ابن احمد)
 +
 +
 +2
 + __ابن کثیر__ (عبدالله ابن کثیر مکی) متوفی به سال 120 هجری
 +
 +
 +
 +اول
 +بَزْی (احمد ابن محمد ابن عبدالله)
 +
 +
 +دوم
 +قُنّبُل (محمد ابن عبدالرحمن)
 +
 +
 +3
 + __اَبو عَمْرْو__ (ابو عمرو ابن علاء بَصْری) متوفی به سال 154 هجری
 +
 +
 +
 +اول
 +دوُری (حفص ابن عمرو)
 +
 +
 +دوم
 +سوسی (ابو شعیب صالح ابن زیاد)
 +
 +
 +4
 + __حمزه __(ابو عمّاره حمزة ابن حبیب زیات کوفی) متوفی به سال 156 هجری
 +
 +
 +اول
 +خَلَف (ابو محمد اسدی ابن هُشام)
 +
 +
 +دوم
 +ابو عیسی (خلّاد ابن خالد صوفی)
 +
 +
 +5
 + __عاصم __(ابوبکر عاصم ابن ابی النّجُود کوفی) متوفی به سال 128 هجری
 +
 +
 +اول
 +حفص (ابو عمرو حفص ابن سلیمان)
 +
 +
 +دوم
 +ابوبکر (شعبة ابن عیاش سالم)
 +
 +
 +6
 + __کسائی __(ابوالحسن علی ابن حمزة کسائی) متوفی به سال 189 هجری
 +
 +
 +اول
 +حفصِ الّدوری (حفص ابن عمرو)
 +
 +
 +دوم
 +ابوالحارث (لیث ابن خالد)
 +
 +
 +7
 + __نافع __(ابو عبدالله نافع ابن ابی ندیم مدنی اصفهانی) متوفی به سال 169 هجری
 +
 +
 +اول
 +وَرش (عثمان ابن سعید)
 +
 +
 +دوم
 +قالون (عیسی ابن مینا)
 +
 +
 +
 +*احکام قرائت یا ((تجوید))
 +__الف__- ((قواعد علمی))
 +#((حروف تهجی)) یا الفبای عربی
 +##((حروف شمسی و قمری|حروف شمسی))
 +##((حروف شمسی و قمری|حروف قمری))
 +##((حروف مقطعه))
 +##حروف والی
 +#((مخارج حروف))
 +##((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها))
 +###ثنایا
 +###رَباعیات
 +###اَنیاب
 +###اَضراس
 +###ضواحک
 +###طواحن
 +###نواجذ
 +##((مواضع دستگاهه تکلم))
 +###حروف حلقی
 +###حروف لهوی
 +###حروف شجری
 +###حروف ضرسی
 +###حروف لثوی
 +###حروف نطعی
 +###حروف ذولقی
 +###حروف اسلی
 +###حروف شفوی (شفهی)
 +#((صفات حروف))
 +## صفات ذاتی حروف
 +::||1| جَهر| خلاف (ضد) |2| هَمس::
 +3| شَدَه| خلاف (ضد) |4| رَخاوه
 +5| استعلا| خلاف (ضد) |6| استفال
 +7|اطباق |خلاف (ضد) |8| انفتاح
 +::9|اصمات| خلاف (ضد) |10|اذلاق||::
 +##صفات عارضی حروف
 +###صفیر
 +###قلقله
 +###لین
 +###انحراف
 +###تکریر
 +###تفشی
 +###استطاله
 +
 +__ب__- ((قواعد تجویدی))
 +#((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها))
 +#((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید))
 +##((ادغام «تجوید»|ادغام))
 +###انواع ادغام
 +##((تفخیم و ترقیق))
 +##((احکام مد «قرائت قرآن»|احکام مد))
 +###مد متصل
 +###مد منفصل
 +###مد بدل
 +###مد لازم
 +###مد سکون عارضی
 +###مد لین
 +##((احکام تاء تانیث)) __ة__
 +##((احکام هاء ضمیر))
 +###اشباع
 +###بلااشباع
 +##((احکام لام))
 +##((احکام راء))
 +##((احکام میم ساکن))
 +##((احکام تنوین و نون ساکن))
 +###ادغام
 +###اظهار
 +###ابدال
 +###اخفاء
 +##((احکام غنه))
 +##((احکام وقف «قرائت قرآن»|احکام وقف))
 +###علائم وقف
 +###((سکته «قرائت قرآن»|سکته))
 +!همچنین ببینید
 +*((امام رضا علیه السلام و قرائت قرآن))
 +*((آداب قرائت قرآن))
 +!منابع
 +*((تهذیب القرائه)) تالیف استاد ((ابراهیم پورفرزیب)) (مولائی)
 +*((تجوید قرآن محمدی (ص))) تالیف استاد ((سید میرزا علی رحیمی))
 +*حلیه القرآن قواعد تجوید به ((روایت حفص از عاصم)) تالیف استاد سید محسن موسوی بلده
 +*و دیگر کتب تجوید که به دست پرتوان نگارندگان علم تجوید و قرائت نگاشته شده است.
-!::بسم الله الرحمن الرحیم:: 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:18 ]   20   بابک خسروشاهی      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [19:45 ]   19   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:05 ]   18   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [20:15 ]   17   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [20:07 ]   16   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [20:35 ]   15   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [05:13 ]   14   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [20:14 ]   13   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [15:18 ]   12   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:19 ]   11   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:15 ]   10   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:14 ]   9   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:40 ]   8   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:38 ]   7   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 25 دی 1383 [14:42 ]   6   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:47 ]   5   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:52 ]   4   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:43 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:07 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [22:55 ]   1   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..