منو
 کاربر Online
737 کاربر online
Lines: 1-22Lines: 1-54
-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل 14 فصل و یکصد و هفتاد و پن اصل می باد که عینا از نر می گذرد: +V{maketoc}
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ تدوین و تصویب 1358

!مقدمات تدوین
فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پی
ش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. ((امام خمینی)) (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس ((مهدی بازرگان)) را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:
#اداره امور کشور
#انجام ((ر
فراندوم)) (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی
#تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت ت
صویب قانون اساسی جدید
#انتخاب نمایندگان م
لت طبق قانون اساسی جدید
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه
یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. />حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد.
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موا
فقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهدی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن ((لایحه)) قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قنون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ((تهران)) تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایدگان ((اقلیت های مذهبی)) ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نف اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر ی نماینه) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.
-!قانون اساسی مهری سی ایرا +!بررسی نهایی
مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی ر اساس آئین نامه داخی مجلس کار تقدم ررسی دین ((قانون اساسی)) را ب ترتیب زیر آغاز کرد:
-*((قانون اساسی موری سلی این|قمه)) />*(( قانن اای هوری سای یران، فصل ول ل کی |صل ا اول کلی)) />*(( قانون اساسی موری الی یران، فل وم | و ان اریخ و م ی کشر))
*((
قانون اساسی هوی سلمی ین، فصل و، قوق مل |ل سوم قوق ))
*((
قانون اساسی مهوری اسلامی یران، فصل چهارم، قصادی امر مالی |ل هارم قدی و مو مالی))
*((
قانون اساسی مهوی سلی یران ل نجم، حاکمیت ملت و وی ای از آ | پنجم اکمیت و قوای ای ا آن)) />*((ان سای جمهوی اسای یرا، ل شم وه مننه| فصل شم، قوه ننه))
*((و ی ی لامی ایا، ل هم، شورها| ص فم، شواها)) />*((قانون اساسی جموی می ایران ف هم، بر یا رای بری| ت بر یا شورای رهبری))
*((ق
ان ااسی جمهوری اسلامی ایران، صل نهم قوه مریه| ل نهم، وه مری)) />*((قانون اساسی جمهوی سلمی یرن، صل دهم، سیا ری| دم یات ارجی)) />*((قانون سای هوی اامی یرا ص یاهم قوه قایه| فل یهم، وه ایه))
*((قانون اساسی مهری اسلمی ایان فل دوازدهم و سیما| وازهم، صدا و سیا)) />*((قاو اای موری ای ایان، ف یه شوای الی می| سیدهم، ورای عالی امنی))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هرده بانری در انون| فصل چادهم، بازنگری ر قنون))
+!!الف: تقدیم لایحه قانون اساسی ه مجس
ا
ولین لسه مجل س ا عیین یت رئیسه سنی ( کسانی ک داای یشترین وکمترین ن هستد ) و با حضر ((هیئت ویران)) شکل . /> اده14 ((آئین ا دالی مجلس)) پیش نویس قانون اساسی متم بر 151 ال سط نست وزیر، ا کر مه ی کوتا اط ا نحو ظیم قانون اساسی یم مل د.

!!
: وب اصول قنو ساس وسط مجل />لس ررسی یی قانون اساسی ر اسا فصل چهارم ین ام داخلی خ ار ی و صوی اصول قانون اساسی طی 67 ل ر چها حله ذی انجام اد است: />مرحله او: ررسی قدمای با نگی ای هنگی و گروه های فت گانه خصصی اول (((آئین ا الی مجلس|ماده 17)) و (( ئین ناه داخی|18 ئین ناه اخل ل)))
محه دوم: تیه اصول گوه ا (اده 20 تا 25 )
حه سو: صویب ص ینهادی جلسات عمومی ا 26)
حله چرم: ریدگی نهائی تصیب موه اصول قانون اساسی (ماد 27 و28)

!!
: ی ملت را به ومی یا رانم)
براساس یح ون مب 20/8/1358 شورای انا جمهوری اسلامی ایران ک ظهر ر نهی سبت به م قانون اساسی مصو مل ر هی را یق ری بر ع آحاد لت مقر اته ود این قانون زهی یادم و دوازدهم ذر ما 1358 ه ه پرسی گذاه د. و ا کثری 15578956 رای م به صوب هایی ل ایان رسید.

!نکت
ه
البته قانون اساسی 1358 ه عت دگرگونی های سیع ناشی ز انقلب سلامی که در کوتاه زمن ه ویب رسید با ر ی از بهامات و کاستی ا و نقایص ربرو شد. ک باث شد در تایخ 4/2/68 کم بازگری اون اا ((ئی مه)) وق ادر ود.

!
مد ون اس مهوری اسلامی ایان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امل 14 فصل و ید و هاد و نج اصل ی باد که ناً از نظر می ذر:
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمه|مقدمه))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل اول، اصول کلی |فصل اول اصول کلی))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم |فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم، حقوق ملت |فصل سوم حقوق ملت))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل چهارم، اقتصادی و امور مالی|فصل چهارم اقتصادی و امور مالی))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن |فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل ششم، قوه مقننه| فصل ششم، قوه مقننه))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هفتم، شوراها| فصل هفتم، شوراها))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری| فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل نهم، قوه مجریه| فصل نهم، قوه مجریه))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دهم، سیاست خارجی| فصل دهم، سیاست خارجی))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل یازدهم، قوه قضائیه| فصل یازدهم، قوه قضائیه))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم، صدا و سیما| فصل دوازدهم، صدا و سیما))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت| فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت))
 +*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل چهاردهم، بازنگری در قانون| فصل چهاردهم، بازنگری در قانون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 11 دی 1383 [19:04 ]   7   حمید حسن نیا      جاری 
 جمعه 11 دی 1383 [14:42 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [19:59 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [12:09 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [12:06 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:44 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [16:18 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..