منو
 صفحه های تصادفی
انواع باکتری خاک
هوش و استعداد
عدسی محدب
مقام والای امامان و شیعیان
عسل طبیعی
فرهنگسرای ورزش
عصر سیمین
نقش مربیان بدنساز در فوتبال
مراسم ازدواج
انفاق امام علی علیه السلام در رکوع
 کاربر Online
219 کاربر online
Line: 1Lines: 1-54
-این متن در حال ویراش می باشد و به زودی ارائه خواهد شد. حسن نیا +V{maketoc}
ق
انون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ تدوین و تصویب 1358

!
مقدمات تدوین />فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. ((امام خمینی)) (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس ((مهدی بازرگان)) را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:
#اداره امور کشور
#انجام ((رفراندوم)) (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی
#تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید
#انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طر
ح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود.
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می
شد. />بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن ((لایحه)) قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ((تهران)) تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان ((اقلیت های مذهبی)) ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

!بررسی نهایی
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آ
ئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین ((قانون اساسی)) را به ترتیب زیر آغاز کرد:

!!الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس
اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور ((هیئت وزیران)) تشکیل
شد. />طبق ماده14 ((آئین نامه داخلی مجلس)) پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد.

!!ب: تصویب اصول قانو
ن اساسی توسط مجلس
مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است:
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (((آئین نامه داخلی مجلس|ماده 17)) و (( آئین نامه داخلی|18 آئین نامه داخلی مجلس)))
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 )
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26)
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28)

!!ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم)
براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

!نکته
البته قانون اساسی 1358 به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ 4/2/68 حکم بازنگری در قانون اساسی به ((رئیس جمهور)) وقت صادر شود.

!مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل 14 فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد که عیناً از نظر می گذرد:

*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمه|مقدمه))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل اول، اصول کلی |فصل اول اصول کلی))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم |فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم، حقوق ملت |فصل سوم حقوق ملت))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل چهارم، اقتصادی و امور مالی|فصل چهارم اقتصادی و امور مالی))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن |فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل ششم، قوه مقننه| فصل ششم، قوه مقننه))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هفتم، شوراها| فصل هفتم، شوراها))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری| فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل نهم، قوه مجریه| فصل نهم، قوه مجریه))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دهم، سیاست خارجی| فصل دهم، سیاست خارجی))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل یازدهم، قوه قضائیه| فصل یازدهم، قوه قضائیه))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم، صدا و سیما| فصل دوازدهم، صدا و سیما))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت| فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت))
*((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل چهاردهم، بازنگری در قانون| فصل چهاردهم، بازنگری در قانون))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 11 دی 1383 [18:04 ]   7   حمید حسن نیا      جاری 
 جمعه 11 دی 1383 [13:42 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [18:59 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:09 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:06 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [10:44 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [15:18 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..