منو
 کاربر Online
197 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک پزشکی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-470Lines: 1-459
 
 
 __فیزیک پزشکی__ (__Medicale Physics__) __فیزیک پزشکی__ (__Medicale Physics__)
 
 __فهرست مقالات فیزیک پزشکی____فهرست مقالات فیزیک پزشکی__
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((فیزیک آندوسکوپی)) ((فیزیک آندوسکوپی))
 ((مکانیسم تولید نور)) ((مکانیسم تولید نور))
 
 
 
 
 ((اثرات بیولوژیکی نور مرئی)) ((اثرات بیولوژیکی نور مرئی))
 ((استفاده از نور برای درمان)) ((استفاده از نور برای درمان))
 
 
 
 
 ((اسپکتروسکوپی در پزشکی)) ((اسپکتروسکوپی در پزشکی))
 ((لیزر در پزشکی)) ((لیزر در پزشکی))
 
 
 
 
 ((اشکال طیف)) ((اشکال طیف))
 ((فوتوتراپی)) ((فوتوتراپی))
 
 
 
 
 ((فوتومتری|سنجش نور یا فوتومتری)) ((فوتومتری|سنجش نور یا فوتومتری))
 ((ساخته شدن تریدیمیت)) ((ساخته شدن تریدیمیت))
 
 
 
 
 ((نور مرئی)) ((نور مرئی))
 ((دستگاه PUV-A)) ((دستگاه PUV-A))
 
 
 
 
 ((اپتیک هندسی)) ((اپتیک هندسی))
 ((کاربرد درمانی اشعه فرابنفش)) ((کاربرد درمانی اشعه فرابنفش))
 
 
 
 
 ((فوتون)) ((فوتون))
 ((شیوه‌های درمانی لیزر)) ((شیوه‌های درمانی لیزر))
 
 
 
 
 ((خاصیت موجی نور)) ((خاصیت موجی نور))
 ((محاسبه دوز اشعه فرابنفش)) ((محاسبه دوز اشعه فرابنفش))
 
 
 
 
 ((اثرات فیزیولیژیک اشعه فرابنفش)) ((اثرات فیزیولیژیک اشعه فرابنفش))
 ((آشکارسازی اشعه فرابنفش)) ((آشکارسازی اشعه فرابنفش))
 
 
 
 
 ((کاربرد اشعه فرابنفش در پزشکی)) ((کاربرد اشعه فرابنفش در پزشکی))
 ((اثرات اشعه فروسرخ بر پوست)) ((اثرات اشعه فروسرخ بر پوست))
 
 
 
 
 ((زخمهای پوست)) ((زخمهای پوست))
 ((اثرات اشعه فروسرخ بر چشم)) ((اثرات اشعه فروسرخ بر چشم))
 
 
 
 
 ((خطرات اشعه فرابنفش بر چشم)) ((خطرات اشعه فرابنفش بر چشم))
 ((اثرات دیگر اشعه فروسرخ)) ((اثرات دیگر اشعه فروسرخ))
 
 
 
 
 ((خواص فیزیولیژیکی گرما)) ((خواص فیزیولیژیکی گرما))
 ((کاربرد پزشکی IR)) ((کاربرد پزشکی IR))
 
 
 
 
 ((روشهای درمان با گرما)) ((روشهای درمان با گرما))
 ((خطرات تابش فرو سرخ)) ((خطرات تابش فرو سرخ))
 
 
 
 
 ((اشعه فرو سرخ (IR))) ((اشعه فرو سرخ (IR)))
 ((کاربرد لیزر در پزشکی)) ((کاربرد لیزر در پزشکی))
 
 
 
 
 ((تولید و خصوصیات IR)) ((تولید و خصوصیات IR))
 ((کاربرد لیزر در معالجه امراض زنان)) ((کاربرد لیزر در معالجه امراض زنان))
 
 
 
 
 ((دستگاه تولید اشعه فروسرخ)) ((دستگاه تولید اشعه فروسرخ))
 ((درمان بیماری پوستی با لیزر)) ((درمان بیماری پوستی با لیزر))
 
 
 
 
 ((توموگرافی)) ((توموگرافی))
 ((کاربرد لیزر در دندانپزشکی)) ((کاربرد لیزر در دندانپزشکی))
 
 
 
 
 ((وابستگی دمایی اشعه فروسرخ)) ((وابستگی دمایی اشعه فروسرخ))
 ((کاربرد لیزر در گوش و حلق و بینی)) ((کاربرد لیزر در گوش و حلق و بینی))
 
 
 
 
 ((بستگی فروسرخ به سطح تابنده)) ((بستگی فروسرخ به سطح تابنده))
 ((کاربرد لیزر در اعمال جراحی)) ((کاربرد لیزر در اعمال جراحی))
 
 
 
 
 ((انحنای سطح تابش کننده)) ((انحنای سطح تابش کننده))
 ((درمان دوربینی)) ((درمان دوربینی))
 
 
 
 
 ((وابستگی محیطی فروسرخ)) ((وابستگی محیطی فروسرخ))
 ((تجربه شاینر)) ((تجربه شاینر))
 
 
 
 
 ((موارد منع کاربرد اشعه فرابنفش)) ((موارد منع کاربرد اشعه فرابنفش))
 ((انواع عینک)) ((انواع عینک))
 
 
 
 
 ((آینده لیزر در پزشکی)) ((آینده لیزر در پزشکی))
 ((تشخیص آستگماتیسم)) ((تشخیص آستگماتیسم))
 
 
 
 
 ((فیزیک چشم و بینایی)) ((فیزیک چشم و بینایی))
 ((بیو میکروسکوب)) ((بیو میکروسکوب))
 
 
 
 
 ((آستیگماتیسم)) ((آستیگماتیسم))
 ((چشم عادی)) ((چشم عادی))
 
 
 
 
 ((چشم عادی)) ((چشم عادی))
 ((اسکیاسکپی)) ((اسکیاسکپی))
 
 
 
 
 ((دیوپتری)) ((دیوپتری))
 ((تصحیح آستگماتیسم)) ((تصحیح آستگماتیسم))
 
 
 
 
 ((تصویر در یک دیوپتر)) ((تصویر در یک دیوپتر))
 ((تصحیح پیرچشمی)) ((تصحیح پیرچشمی))
 
 
 
 
 ((تشکیل تصویر در چشم)) ((تشکیل تصویر در چشم))
 ((معایب چشم)) ((معایب چشم))
 
 
 
 
 ((چشم ساده)) ((چشم ساده))
 ((آزمایش دید رنگها)) ((آزمایش دید رنگها))
 
 
 
 
 ((چشم هنجار)) ((چشم هنجار))
 ((سونوگرافی)) ((سونوگرافی))
 
 
 
 
 ((مکانیسم تطابق)) ((مکانیسم تطابق))
 ((امپدانس صوتی)) ((امپدانس صوتی))
 
 
 
 
 ((میکروسکوب)) ((میکروسکوب))
 ((آزمایش رین)) ((آزمایش رین))
 
 
 
 
 ((انواع آستیگماتیسم)) ((انواع آستیگماتیسم))
 ((انواع سونوگرافی)) ((انواع سونوگرافی))
 
 
 
 
 ((حدبینایی)) ((حدبینایی))
 ((انواع اسکن)) ((انواع اسکن))
 
 
 
 
 ((آفتالموسکوپی)) ((آفتالموسکوپی))
 ((عکسبرداری MRI)) ((عکسبرداری MRI))
 
 
 
 
 ((تست سبز و قرمز)) ((تست سبز و قرمز))
 ((هولوگرافی)) ((هولوگرافی))
 
 
 
 
 ((علل لوچی چشم)) ((علل لوچی چشم))
 ((اسکن بهنگام)) ((اسکن بهنگام))
 
 
 
 
 ((اسپکترومتر جرمی)) ((اسپکترومتر جرمی))
 ((برش نگاری با اولتراسوند)) ((برش نگاری با اولتراسوند))
 
 
 
 
 ((آناتومی چشم)) ((آناتومی چشم))
 ((پرتونگاری)) ((پرتونگاری))
 
 
 
 
 ((طریقه تحریک گیرنده‌ها)) ((طریقه تحریک گیرنده‌ها))
 ((درمان با مواد رادیواکتیو)) ((درمان با مواد رادیواکتیو))
 
 
 
 
 ((میدان بینایی چشم)) ((میدان بینایی چشم))
 ((تصویر اولیه رادیولوژی)) ((تصویر اولیه رادیولوژی))
 
 
 
 
 ((آناتومی گوش)) ((آناتومی گوش))
 ((کنتراست مصنوعی)) ((کنتراست مصنوعی))
 
 
 
 
 ((گوش داخلی و اهمیت آن)) ((گوش داخلی و اهمیت آن))
 ((روش حاجب)) ((روش حاجب))
 
 
 
 
 ((حساسیت گوش)) ((حساسیت گوش))
 ((روش شفاف)) ((روش شفاف))
 
 
 
 
 ((اودیو متری)) ((اودیو متری))
 ((رادیو سکپی)) ((رادیو سکپی))
 
 
 
 
 ((تصویر گیری از بافت ثابت)) ((تصویر گیری از بافت ثابت))
 ((رادیو گرافیهای پیشرفته)) ((رادیو گرافیهای پیشرفته))
 
 
 
 
 ((اولتراسوند پیوسته)) ((اولتراسوند پیوسته))
 ((تشکیل کروموزوم حلقوی)) ((تشکیل کروموزوم حلقوی))
 
 
 
 
 ((اولتراسونیک درمانی)) ((اولتراسونیک درمانی))
 ((تغییر قابلیت نفوذ سلولی)) ((تغییر قابلیت نفوذ سلولی))
 
 
 
 
 ((آثار بیولوژیکی ماورای صوت)) ((آثار بیولوژیکی ماورای صوت))
 ((تشعشع هسته‌ای)) ((تشعشع هسته‌ای))
 
 
 
 
 ((پزشکی هسته‌ای)) ((پزشکی هسته‌ای))
 ((درمان بیماریهای سطحی)) ((درمان بیماریهای سطحی))
 
 
 
 
 ((خصوصیات اشعه هسته‌ای)) ((خصوصیات اشعه هسته‌ای))
 ((درمان بیماری‌ غیر سطحی)) ((درمان بیماری‌ غیر سطحی))
 
 
 
 
 ((نحوه استحاله عناصر رادیواکتیو)) ((نحوه استحاله عناصر رادیواکتیو))
 ((درمان با روش یک فیلد)) ((درمان با روش یک فیلد))
 
 
 
 
 ((اشعه حاصل از تباهی ماده)) ((اشعه حاصل از تباهی ماده))
 ((صافیهای گوه‌ای)) ((صافیهای گوه‌ای))
 
 
 
 
 ((رادیواکتیویته)) ((رادیواکتیویته))
 ((دوزیمتری)) ((دوزیمتری))
 
 
 
 
 ((کاربرد ایزوتوپها در تشخیص)) ((کاربرد ایزوتوپها در تشخیص))
 ((رادیو ایزوتوپ)) ((رادیو ایزوتوپ))
 
 
 
 
 ((فیزیک رادیولوژی تشخیصی)) ((فیزیک رادیولوژی تشخیصی))
 ((فیزیولوژی)) ((فیزیولوژی))
 
 
 
 
 ((مبانی فیزیکی رادیوگرافی)) ((مبانی فیزیکی رادیوگرافی))
 ((فیزیوتراپی)) ((فیزیوتراپی))
 
 
 
 
 ((برخورد اشعه ایکس با بدن)) ((برخورد اشعه ایکس با بدن))
 ((رادیولوژی)) ((رادیولوژی))
 
 
 
 
 ((ساختمان فیلم رادیوگرافی)) ((ساختمان فیلم رادیوگرافی))
 ((شیمی دارویی)) ((شیمی دارویی))
 
 
 
 
 ((کنتراست رادیوگرافی)) ((کنتراست رادیوگرافی))
 ((بیوفیزیک)) ((بیوفیزیک))
 
 
 
 
 ((توموگرافی)) ((توموگرافی))
 ((مهندسی پزشکی)) ((مهندسی پزشکی))
 
 
 
 
 ((توموگرافی معمولی)) ((توموگرافی معمولی))
  
 
 
 
 
 ((توموگرافی کامپیوتری)) ((توموگرافی کامپیوتری))
  
 
 
 
 
 ((ماموگرافی)) ((ماموگرافی))
  
 
 
 
 
 ((رادیو بیوگرافی)) ((رادیو بیوگرافی))
  
 
 
 
 
 ((تأثیر نسبی بیولوژیکی)) ((تأثیر نسبی بیولوژیکی))
  
 
 
 
 
 ((آثار پرتوهای یون‌ساز)) ((آثار پرتوهای یون‌ساز))
  
 
 
 
 
 ((میتوز)) ((میتوز))
  
 
 
 
 
 ((میوز)) ((میوز))
  
 
 
 
 
 ((حساسیت سلولی)) ((حساسیت سلولی))
  
 
 
 
 
 ((تاخیر در تقسیم سلولی)) ((تاخیر در تقسیم سلولی))
  
 
 
 
 
 ((تغییرات کروموزومی)) ((تغییرات کروموزومی))
  
 
 
 
 
 ((آثار ژنتیکی پرتوهای یون‌ ساز)) ((آثار ژنتیکی پرتوهای یون‌ ساز))
  
 
 
 
 
 ((اثر اشعه یونساز روی جنین)) ((اثر اشعه یونساز روی جنین))
  
 
 
 
 
 ((حفاظت فرد در برابر اشعه)) ((حفاظت فرد در برابر اشعه))
  
 
 
 
 
 ((حفاظت جامعه در برابر اشعه)) ((حفاظت جامعه در برابر اشعه))
  
 
 
 
 
 ((مبانی فیزیکی رادیولوژی)) ((مبانی فیزیکی رادیولوژی))
  
 
 
 
 
 ((رادیوتراپی سلول کش)) ((رادیوتراپی سلول کش))
  
 
 
 
 
 ((اهداف رادیوتراپی)) ((اهداف رادیوتراپی))
  
 
 
 
 
 ((گاما اسکن)) ((گاما اسکن))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
 
 
-

 
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه ((پزشکی)) است، مانند ((رادیوگرافی)) ، ((سونوگرافی)) ، ((بینایی‌سنجی)) و غیره. چون ((بیوفیزیک)) به معنی فیزیک حیات است، فیزیک پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث می‌کند. مانند ((دستگاه گردش خون|گردش خون)) ، ((آناتومی گوش)) ، ((آناتومی چشم)) و غیره. از طرفی بکارگیری اصول و قوانین این گروههای علمی در طرح‌ریزی و یا ساختن یک سیستم ، به ترتیب ((مهندسی پزشکی)) و ((بیومهندسی)) نامیده می‌شود.

تأسیس دوره‌های آموزشی مهندسی پزشکی و بیومهندسی از ضروریات یک جامعه پشرفته است. از طرف دیگر ، آموزش ((فیزیک)) و بیوفیزیک پزشکی ، مقدم بر آموزش تکنولوژی و یا مهندسی پزشکی است. به عبارت دیگر ، می‌توان چنین بیان کرد که فیزیک پزشکی ، ابزاری بسیار قوی و قدرتمند است که می‌تواند در اختیار پزشکان و مهندسان پزشکی قرار گیرد. در واقع در سایر رشته‌های مهندسی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است. به ‌عنوان مثال ، در ((فیزیک الکترونیک)) ساختار ((قطعات الکترونیکی)) به ‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال آنکه در ((مهندسی الکترونیک)) بیشتر کاربرد این قطعات مورد تأکید قرار می‌گیرد.
+فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه ((پزشکی)) است، مانند ((رادیوگرافی)) ، ((سونوگرافی)) ، ((بینایی‌سنجی)) و غیره. چون ((بیوفیزیک)) به معنی فیزیک حیات است، فیزیک پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث می‌کند. مانند ((دستگاه گردش خون|گردش خون)) ، ((آناتومی گوش)) ، ((آناتومی چشم)) و غیره. از طرفی بکارگیری اصول و قوانین این گروههای علمی در طرح‌ریزی و یا ساختن یک سیستم ، به ترتیب ((مهندسی پزشکی)) و ((بیومهندسی)) نامیده می‌شود.

تأسیس دوره‌های آموزشی مهندسی پزشکی و بیومهندسی از ضروریات یک جامعه پشرفته است. از طرف دیگر ، آموزش ((فیزیک)) و بیوفیزیک پزشکی ، مقدم بر آموزش تکنولوژی و یا مهندسی پزشکی است. به عبارت دیگر ، می‌توان چنین بیان کرد که فیزیک پزشکی ، ابزاری بسیار قوی و قدرتمند است که می‌تواند در اختیار پزشکان و مهندسان پزشکی قرار گیرد.
در واقع در سایر رشته‌های مهندسی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است. به ‌عنوان مثال ، در ((فیزیک الکترونیک)) ساختار ((قطعات الکترونیکی)) به ‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال آنکه در ((مهندسی الکترونیک)) بیشتر کاربرد این قطعات مورد تأکید قرار می‌گیرد.
 !ضرورت آشنایی با فیزیک پزشکی !ضرورت آشنایی با فیزیک پزشکی
 امروزه بواسطه پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش روزافزون دستگاهها در بیمارستانها و کلینیکها نه تنها وجود هزاران مهندس پزشکی در جامعه ما مورد نیاز است، بلکه پزشکان و پیراپزشکان باید در زمینه نگهداری از دستگاهها نیز توانا باشند و لازمه این امر نیز آشنایی با فیزیک پزشکی است. امروزه بواسطه پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش روزافزون دستگاهها در بیمارستانها و کلینیکها نه تنها وجود هزاران مهندس پزشکی در جامعه ما مورد نیاز است، بلکه پزشکان و پیراپزشکان باید در زمینه نگهداری از دستگاهها نیز توانا باشند و لازمه این امر نیز آشنایی با فیزیک پزشکی است.
 !عواقب بی‌‌توجهی به فیزیک پزشکی !عواقب بی‌‌توجهی به فیزیک پزشکی
 بی‌توجهی به اصول فیزیکی حاکم بر کار تشخیص و درمان ، باعث تشدید بیماری ، اتلاف وقت و سرمایه ملی و بالاخره اتلاف جان بیماران خواهدشد. به ‌عنوان مثال ، می‌توان از بی‌دقتی در اندازه‌گیری ((مواد رادیواکتیو)) مصرفی در بخش ((پزشکی هسته‌ای)) یاد کرد که گاهی باعث نمایش نادرست تصویر ارگان مورد آزمایش می‌شود. اگر بخواهیم تمام ناهماهنگیها و گرفتاری‌های حاصل از ناآگاهی از فیزیک پزشکی را بیان کنیم، شاید چندین مقاله نیز کفایت نکند. بی‌توجهی به اصول فیزیکی حاکم بر کار تشخیص و درمان ، باعث تشدید بیماری ، اتلاف وقت و سرمایه ملی و بالاخره اتلاف جان بیماران خواهدشد. به ‌عنوان مثال ، می‌توان از بی‌دقتی در اندازه‌گیری ((مواد رادیواکتیو)) مصرفی در بخش ((پزشکی هسته‌ای)) یاد کرد که گاهی باعث نمایش نادرست تصویر ارگان مورد آزمایش می‌شود. اگر بخواهیم تمام ناهماهنگیها و گرفتاری‌های حاصل از ناآگاهی از فیزیک پزشکی را بیان کنیم، شاید چندین مقاله نیز کفایت نکند.
 !فواید آشنایی پزشکان و پیراپزشکان با فیزیک پزشکی !فواید آشنایی پزشکان و پیراپزشکان با فیزیک پزشکی
 برای انجام صحیح کارهای تشخیصی و درمانی و جلوگیری از آسیبهای وارده به بیماران و حفظ و حراست دستگاهها ، باید به فیزیک مربوطه تسلط داشته‌ باشیم. بدین معنی که همه فارغ‌التحصیلان ((رشته‌ پزشکی|رشته‌های پزشکی)) و ((رشته‌ پیراپزشکی|پیراپزشکی)) باید به اصول فیزیک پزشکی آشنایی کافی پیدا کنند، تا به نگهداری از دستگاهها و انجام صحیح کار با آنها توانایی داشته ‌باشند. در این صورت نه‌ تنها احتیاج ما به مهندسی پزشکی بصورت روزافزون احساس نمی‌شود، بلکه از آسیب‌دیدن دستگاهها و خرید دستگاههای ناخواسته جلوگیری خواهد شد. برای انجام صحیح کارهای تشخیصی و درمانی و جلوگیری از آسیبهای وارده به بیماران و حفظ و حراست دستگاهها ، باید به فیزیک مربوطه تسلط داشته‌ باشیم. بدین معنی که همه فارغ‌التحصیلان ((رشته‌ پزشکی|رشته‌های پزشکی)) و ((رشته‌ پیراپزشکی|پیراپزشکی)) باید به اصول فیزیک پزشکی آشنایی کافی پیدا کنند، تا به نگهداری از دستگاهها و انجام صحیح کار با آنها توانایی داشته ‌باشند. در این صورت نه‌ تنها احتیاج ما به مهندسی پزشکی بصورت روزافزون احساس نمی‌شود، بلکه از آسیب‌دیدن دستگاهها و خرید دستگاههای ناخواسته جلوگیری خواهد شد.
 !چگونه فیزیک پزشکی بخوانیم؟ !چگونه فیزیک پزشکی بخوانیم؟
 فیزیک پزشکی یکی از ((فیزیک|گرایشهای فیزیک)) در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. به ‌بیان دیگر ، دانشجویان رشته فیزیک بعد از اخذ مدرک کارشناسی در این رشته ، می‌توانند بعد از امتحان ورودی وارد رشته فیزیک پزشکی شده و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ نمایند. البته لازم به ذکر است که در کشور ما ، در مقایسه با سایر گرایشهای رشته فیزیک که در بیشتر دانشگاهها ارائه می‌گردد، گرایش فیزیک پزشکی در تعداد کمی از دانشگاهها وجود دارد. فیزیک پزشکی یکی از ((فیزیک|گرایشهای فیزیک)) در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. به ‌بیان دیگر ، دانشجویان رشته فیزیک بعد از اخذ مدرک کارشناسی در این رشته ، می‌توانند بعد از امتحان ورودی وارد رشته فیزیک پزشکی شده و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ نمایند. البته لازم به ذکر است که در کشور ما ، در مقایسه با سایر گرایشهای رشته فیزیک که در بیشتر دانشگاهها ارائه می‌گردد، گرایش فیزیک پزشکی در تعداد کمی از دانشگاهها وجود دارد.
 !ارتباط فیزیک پزشکی با سایر علوم !ارتباط فیزیک پزشکی با سایر علوم
 می‌توان گفت که رشته فیزیک تقریبا با بیشتر شاخه‌های علوم ارتباط دارد. رابطه فیزیک با پزشکی نیز از طریق فیزیک پزشکی برقرار می‌شود. به ‌بیان دیگر ، فیزیک پزشکی مانند پلی است که بین شاخه‌های مختلف فیزیک و پزشکی وجود دارد. به ‌عنوان مثال ، فیزیک پزشکی با گرایشهای ((لیزر)) و ((فیزیک هسته‌ای)) ارتباط تنگاتنگ دارد. می‌توان گفت که رشته فیزیک تقریبا با بیشتر شاخه‌های علوم ارتباط دارد. رابطه فیزیک با پزشکی نیز از طریق فیزیک پزشکی برقرار می‌شود. به ‌بیان دیگر ، فیزیک پزشکی مانند پلی است که بین شاخه‌های مختلف فیزیک و پزشکی وجود دارد. به ‌عنوان مثال ، فیزیک پزشکی با گرایشهای ((لیزر)) و ((فیزیک هسته‌ای)) ارتباط تنگاتنگ دارد.
 !آینده فیزیک پزشکی !آینده فیزیک پزشکی
 با توجه به کاربردی که علوم در بهینه‌سازی زندگی بشر دارد، توجه اندیشمندان و نخبگان دنیا به پیشرفت و ترقی شاخه‌های مختلف علمی معطوف شده است. لذا در حال حاضر شاهد پیشرفت وسیع تکنولوژی هستیم. هر روز وسایل جدید و پیشرفته‌تری ساخته می‌شوند که نسبت به وسایل قبلی از کارایی بیشتری برخوردار هستند. بوجود آمدن وسایل پیشرفته و استفاده از آنها نیازمند تربیت افراد متخصص در این زمینه است. با توجه به کاربردی که علوم در بهینه‌سازی زندگی بشر دارد، توجه اندیشمندان و نخبگان دنیا به پیشرفت و ترقی شاخه‌های مختلف علمی معطوف شده است. لذا در حال حاضر شاهد پیشرفت وسیع تکنولوژی هستیم. هر روز وسایل جدید و پیشرفته‌تری ساخته می‌شوند که نسبت به وسایل قبلی از کارایی بیشتری برخوردار هستند. بوجود آمدن وسایل پیشرفته و استفاده از آنها نیازمند تربیت افراد متخصص در این زمینه است.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=laser01.jpg} {picture=laser01.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

 به بیان دیگر ، هر روز وسایل مختلف پیشرفته‌ای در علم پزشکی بوجود می‌آیند. مثلا ((چاقوی لیزری)) ، ((چاقوی پلاسمایی)) و ... چند نمونه از این موارد فوق‌العاده زیاد هستند. اما برای استفاده بهینه از این وسایل و جلوگیری از صدمات جانبی آنها که جان بیمارانی را که بوسیله این ابزار مورد درمان قرار می‌گیرند، وجود متخصصین فیزیک پزشکی ، امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده و نسبت به تربیت چنین افرادی اقدام شود، تا ما نیز در آینده بتوانیم از این حیث به خودکفایی برسیم و شاهد هیچگونه آسیبی ناشی از استفاده نادرست این ابزارها نباشیم. به بیان دیگر ، هر روز وسایل مختلف پیشرفته‌ای در علم پزشکی بوجود می‌آیند. مثلا ((چاقوی لیزری)) ، ((چاقوی پلاسمایی)) و ... چند نمونه از این موارد فوق‌العاده زیاد هستند. اما برای استفاده بهینه از این وسایل و جلوگیری از صدمات جانبی آنها که جان بیمارانی را که بوسیله این ابزار مورد درمان قرار می‌گیرند، وجود متخصصین فیزیک پزشکی ، امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده و نسبت به تربیت چنین افرادی اقدام شود، تا ما نیز در آینده بتوانیم از این حیث به خودکفایی برسیم و شاهد هیچگونه آسیبی ناشی از استفاده نادرست این ابزارها نباشیم.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [12:21 ]   6   admin      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [15:24 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [09:29 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [05:46 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [15:16 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..