منو
 صفحه های تصادفی
مدیریت از نقطه صفر
توپاز
آیا آهن ربا می تواند از میان مواد دیگر هم جذب کند ؟
ذوقافیتین
ژان لوئی پونس
شعر عربی مکتب نجد
زمان و روش کود دهی
خواص باریکه الکترونی
معبد خورشید ، مرکز آیینی
نانو تکنولوژی به زبان ساده
 کاربر Online
320 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک پزشکی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-443Lines: 1-459
-__فیزیک پزشکی (Medicale Physics)__ +

__فیزیک پزشکی__ (__Medicale Physics__)
 
 __فهرست مقالات فیزیک پزشکی____فهرست مقالات فیزیک پزشکی__ 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((فیزیک آندوسکوپی)) ((فیزیک آندوسکوپی))
 ((مکانیسم تولید نور)) ((مکانیسم تولید نور))
 
 
 
 
 ((اثرات بیولوژیکی نور مرئی)) ((اثرات بیولوژیکی نور مرئی))
 ((استفاده از نور برای درمان)) ((استفاده از نور برای درمان))
 
 
 
 
 ((اسپکتروسکوپی در پزشکی)) ((اسپکتروسکوپی در پزشکی))
-((کاربرد اسکروسکوپی در پزشکی)) +((یر در پزشکی))
 
 
 
 
 ((اشکال طیف)) ((اشکال طیف))
 ((فوتوتراپی)) ((فوتوتراپی))
 
 
 
 
-((سنجش نور یا فوتومتری)) +((فوتومتری|سنجش نور یا فوتومتری))
 ((ساخته شدن تریدیمیت)) ((ساخته شدن تریدیمیت))
 
 
 
 
 ((نور مرئی)) ((نور مرئی))
 ((دستگاه PUV-A)) ((دستگاه PUV-A))
 
 
 
 
-((و هندسی)) +((ایک هندسی))
 ((کاربرد درمانی اشعه فرابنفش)) ((کاربرد درمانی اشعه فرابنفش))
 
 
 
 
-((و کوانتایی))((شیوه‌های درمانی لیدز)) +((وون))((شیوه‌های درمانی لیزر))
 
 
 
 
-((نو موجی)) +((اصیت موجی نور))
 ((محاسبه دوز اشعه فرابنفش)) ((محاسبه دوز اشعه فرابنفش))
 
 
 
 
-((اثرات فیزیولیژیک نو فرا بنفش)) +((اثرات فیزیولیژیک شعه فرابنفش))
 ((آشکارسازی اشعه فرابنفش)) ((آشکارسازی اشعه فرابنفش))
 
 
 
 
-((کاربرد اشعه فرابنفش درپزشکی))((اثرات اشعه فرو سرخ بر پوست)) +((کاربرد اشعه فرابنفش در پزشکی))((اثرات اشعه فروسرخ بر پوست))
 
 
 
 
 ((زخمهای پوست)) ((زخمهای پوست))
-((اثرات اشعه فرو سرخ بر چشم)) +((اثرات اشعه فروسرخ بر چشم))
 
 
 
 
 ((خطرات اشعه فرابنفش بر چشم)) ((خطرات اشعه فرابنفش بر چشم))
-((اثرات دیگر اشعه فرو سرخ)) +((اثرات دیگر اشعه فروسرخ))
 
 
 
 
 ((خواص فیزیولیژیکی گرما)) ((خواص فیزیولیژیکی گرما))
 ((کاربرد پزشکی IR)) ((کاربرد پزشکی IR))
 
 
 
 
 ((روشهای درمان با گرما)) ((روشهای درمان با گرما))
 ((خطرات تابش فرو سرخ)) ((خطرات تابش فرو سرخ))
 
 
 
 
-((اشعه فرو سرخ «IR))) +((اشعه فرو سرخ (IR)))
 ((کاربرد لیزر در پزشکی)) ((کاربرد لیزر در پزشکی))
 
 
 
 
 ((تولید و خصوصیات IR)) ((تولید و خصوصیات IR))
 ((کاربرد لیزر در معالجه امراض زنان)) ((کاربرد لیزر در معالجه امراض زنان))
 
 
 
 
-((دستگاه تولید پ فروسرخ))((کاربرد لیزر در معاجه بیماری‌های پوستی)) +((دستگاه تولید ع فروسرخ))((درما بیماری پوستی با لیزر))
 
 
 
 
 ((توموگرافی)) ((توموگرافی))
 ((کاربرد لیزر در دندانپزشکی)) ((کاربرد لیزر در دندانپزشکی))
 
 
 
 
-((وابستگی دمایی پ فرو سرخ)) +((وابستگی دمایی ع فروسرخ))
 ((کاربرد لیزر در گوش و حلق و بینی)) ((کاربرد لیزر در گوش و حلق و بینی))
 
 
 
 
-((وابستگی پرتو فرو سرخ به سطح تابش کننده))((کاربرد لیزر در ایر جراحی‌ها)) +((بستگی فروسرخ به سطح تابنده))((کاربرد لیزر در عمال جراحی))
 
 
 
 
 ((انحنای سطح تابش کننده)) ((انحنای سطح تابش کننده))
-((درمان دور بینی)) +((درمان دوربینی))
 
 
 
 
-((وابستگی محیطی پرتو فرو سرخ)) +((وابستگی محیطی فروسرخ))
 ((تجربه شاینر)) ((تجربه شاینر))
 
 
 
 
-((موارد ممنوعیت امل اشعه فرابنفش))((دستگا یگات)) +((موارد منع کا اشعه فرابنفش))((او یک))
 
 
 
 
 ((آینده لیزر در پزشکی)) ((آینده لیزر در پزشکی))
-((تشخیص نهجایا)) +((تشخیص ستگایس))
 
 
 
 
 ((فیزیک چشم و بینایی)) ((فیزیک چشم و بینایی))
-((بیو میکروسکوپ)) +((بیو میکروسکوب))
 
 
 
 
 ((آستیگماتیسم)) ((آستیگماتیسم))
 ((چشم عادی)) ((چشم عادی))
 
 
 
 
 ((چشم عادی)) ((چشم عادی))
 ((اسکیاسکپی)) ((اسکیاسکپی))
 
 
 
 
 ((دیوپتری)) ((دیوپتری))
-((تصحیح نهجایا)) +((تصحیح ستگایس))
 
 
 
 
 ((تصویر در یک دیوپتر)) ((تصویر در یک دیوپتر))
-((تصحیح پیر چشمی)) +((تصحیح پیرچشمی))
 
 
 
 
 ((تشکیل تصویر در چشم)) ((تشکیل تصویر در چشم))
-((خی ستیگمات)) +((می چم))
 
 
 
 
 ((چشم ساده)) ((چشم ساده))
 ((آزمایش دید رنگها)) ((آزمایش دید رنگها))
 
 
 
 
 ((چشم هنجار)) ((چشم هنجار))
 ((سونوگرافی)) ((سونوگرافی))
 
 
 
 
 ((مکانیسم تطابق)) ((مکانیسم تطابق))
 ((امپدانس صوتی)) ((امپدانس صوتی))
 
 
 
 
-((یر چی)) +((یکروکب))
 ((آزمایش رین)) ((آزمایش رین))
 
 
 
 
 ((انواع آستیگماتیسم)) ((انواع آستیگماتیسم))
 ((انواع سونوگرافی)) ((انواع سونوگرافی))
 
 
 
 
 ((حدبینایی)) ((حدبینایی))
-((انواع اسکن )) +((انواع اسکن))
 
 
 
 
 ((آفتالموسکوپی)) ((آفتالموسکوپی))
 ((عکسبرداری MRI)) ((عکسبرداری MRI))
 
 
 
 
 ((تست سبز و قرمز)) ((تست سبز و قرمز))
 ((هولوگرافی)) ((هولوگرافی))
 
 
 
 
 ((علل لوچی چشم)) ((علل لوچی چشم))
 ((اسکن بهنگام)) ((اسکن بهنگام))
 
 
 
 
-((ور ینی ی دیپوپی)) +((سپکترومتر ی))
 ((برش نگاری با اولتراسوند)) ((برش نگاری با اولتراسوند))
 
 
 
 
-((چشم از نظر آناتومی))((اثر فتوگرافی یا پرتونگاری)) +((آناتومی چشم))((پرتونگاری))
 
 
 
 
 ((طریقه تحریک گیرنده‌ها)) ((طریقه تحریک گیرنده‌ها))
-((درمان با کبال یا زی)) +((درمان با موا رادیواکی))
 
 
 
 
 ((میدان بینایی چشم)) ((میدان بینایی چشم))
 ((تصویر اولیه رادیولوژی)) ((تصویر اولیه رادیولوژی))
 
 
 
 
-((ییک گوش و شنوایی سنجی)) +((آتومی گوش))
 ((کنتراست مصنوعی)) ((کنتراست مصنوعی))
 
 
 
 
 ((گوش داخلی و اهمیت آن)) ((گوش داخلی و اهمیت آن))
 ((روش حاجب)) ((روش حاجب))
 
 
 
 
-((حساسیت گوش‌ها)) +((حساسیت گوش))
 ((روش شفاف)) ((روش شفاف))
 
 
 
 
 ((اودیو متری)) ((اودیو متری))
 ((رادیو سکپی)) ((رادیو سکپی))
 
 
 
 
 ((تصویر گیری از بافت ثابت)) ((تصویر گیری از بافت ثابت))
-((رادیو گرافهای پیشرفته)) +((رادیو گرافیهای پیشرفته))
 
 
 
 
 ((اولتراسوند پیوسته)) ((اولتراسوند پیوسته))
 ((تشکیل کروموزوم حلقوی)) ((تشکیل کروموزوم حلقوی))
 
 
 
 
 ((اولتراسونیک درمانی)) ((اولتراسونیک درمانی))
 ((تغییر قابلیت نفوذ سلولی)) ((تغییر قابلیت نفوذ سلولی))
 
 
 
 
-((آثار بیولوژیکی امواج ورای صوت))((تش کی تعشع)) +((آثار بیولوژیکی ماورای صوت))((تشع سته‌ی))
 
 
 
 
 ((پزشکی هسته‌ای)) ((پزشکی هسته‌ای))
-((درمان بیمارهای سطحی)) +((درمان بیماریهای سطحی))
 
 
 
 
 ((خصوصیات اشعه هسته‌ای)) ((خصوصیات اشعه هسته‌ای))
-((درمان بیماریها غیر سطحی)) +((درمان بیماری‌ غیر سطحی))
 
 
 
 
-((گوگی استحاله عناصر رادیواکتیو)) +((حو استحاله عناصر رادیواکتیو))
 ((درمان با روش یک فیلد)) ((درمان با روش یک فیلد))
 
 
 
 
-((اشعه حاصل از تباه شدن ماده))((صافهای گوه‌ای)) +((اشعه حاصل از تباهی ماده))((صافیهای گوه‌ای))
 
 
 
 
-((رادیواکتیویته مصنوعی))((دوزیمتری و طرح ریزی درمان بیمار)) +((رادیواکتیویته))((دوزیمتری))
 
 
 
 
 ((کاربرد ایزوتوپها در تشخیص)) ((کاربرد ایزوتوپها در تشخیص))
- +((رادیو ایزوتوپ))
 
 
 
 
-((مبانی فیزیکی رادیولوژی تشخیصی)) +((فیزیک رادیولوژی تشخیصی))((فیزیولوژی))
 
 
 
 
 ((مبانی فیزیکی رادیوگرافی)) ((مبانی فیزیکی رادیوگرافی))
- +((فیزیوتراپی))
 
 
 
 
 ((برخورد اشعه ایکس با بدن)) ((برخورد اشعه ایکس با بدن))
- +((رادیولوژی))
 
 
 
 
 ((ساختمان فیلم رادیوگرافی)) ((ساختمان فیلم رادیوگرافی))
- +((شیمی دارویی))
 
 
 
 
 ((کنتراست رادیوگرافی)) ((کنتراست رادیوگرافی))
- +((بیوفیزیک))
 
 
 
 
 ((توموگرافی)) ((توموگرافی))
- +((مهندسی پزشکی))
 
 
 
 
 ((توموگرافی معمولی)) ((توموگرافی معمولی))
  
 
 
 
 
 ((توموگرافی کامپیوتری)) ((توموگرافی کامپیوتری))
  
 
 
 
 
 ((ماموگرافی)) ((ماموگرافی))
  
 
 
 
 
 ((رادیو بیوگرافی)) ((رادیو بیوگرافی))
  
 
 
 
 
-((تثیر نسبی بیولوژیکی)) +((تثیر نسبی بیولوژیکی))
  
 
 
 
 
 ((آثار پرتوهای یون‌ساز)) ((آثار پرتوهای یون‌ساز))
  
 
 
 
 
 ((میتوز)) ((میتوز))
  
 
 
 
 
 ((میوز)) ((میوز))
  
 
 
 
 
-((حساسیت سلولها)) +((حساسیت سلولی))
  
 
 
 
 
 ((تاخیر در تقسیم سلولی)) ((تاخیر در تقسیم سلولی))
  
 
 
 
 
 ((تغییرات کروموزومی)) ((تغییرات کروموزومی))
  
 
 
 
 
-((آثار ژنتیکی پرتوهای یون‌ساز)) +((آثار ژنتیکی پرتوهای یون‌ ساز))
  
 
 
 
 
-((اثراشعه یونساز روی جنین )) +((اثر اشعه یونساز روی جنین))
  
 
 
 
 
-((حفاظت در برابر اشعه)) +((حفاظت فرد در برابر اشعه))
  
 
 
 
 
 ((حفاظت جامعه در برابر اشعه)) ((حفاظت جامعه در برابر اشعه))
  
 
 
 
 
 ((مبانی فیزیکی رادیولوژی)) ((مبانی فیزیکی رادیولوژی))
  
 
 
 
 
 ((رادیوتراپی سلول کش)) ((رادیوتراپی سلول کش))
  
 
 
 
 
 ((اهداف رادیوتراپی)) ((اهداف رادیوتراپی))
  
 
 
 
 
- +((گاما اسکن))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 +
 +!نگاه اجمالی
 +فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه ((پزشکی)) است، مانند ((رادیوگرافی)) ، ((سونوگرافی)) ، ((بینایی‌سنجی)) و غیره. چون ((بیوفیزیک)) به معنی فیزیک حیات است، فیزیک پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث می‌کند. مانند ((دستگاه گردش خون|گردش خون)) ، ((آناتومی گوش)) ، ((آناتومی چشم)) و غیره. از طرفی بکارگیری اصول و قوانین این گروههای علمی در طرح‌ریزی و یا ساختن یک سیستم ، به ترتیب ((مهندسی پزشکی)) و ((بیومهندسی)) نامیده می‌شود.

تأسیس دوره‌های آموزشی مهندسی پزشکی و بیومهندسی از ضروریات یک جامعه پشرفته است. از طرف دیگر ، آموزش ((فیزیک)) و بیوفیزیک پزشکی ، مقدم بر آموزش تکنولوژی و یا مهندسی پزشکی است. به عبارت دیگر ، می‌توان چنین بیان کرد که فیزیک پزشکی ، ابزاری بسیار قوی و قدرتمند است که می‌تواند در اختیار پزشکان و مهندسان پزشکی قرار گیرد.
 +در واقع در سایر رشته‌های مهندسی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است. به ‌عنوان مثال ، در ((فیزیک الکترونیک)) ساختار ((قطعات الکترونیکی)) به ‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال آنکه در ((مهندسی الکترونیک)) بیشتر کاربرد این قطعات مورد تأکید قرار می‌گیرد.
 +!ضرورت آشنایی با فیزیک پزشکی
 +امروزه بواسطه پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش روزافزون دستگاهها در بیمارستانها و کلینیکها نه تنها وجود هزاران مهندس پزشکی در جامعه ما مورد نیاز است، بلکه پزشکان و پیراپزشکان باید در زمینه نگهداری از دستگاهها نیز توانا باشند و لازمه این امر نیز آشنایی با فیزیک پزشکی است.
 +!عواقب بی‌‌توجهی به فیزیک پزشکی
 +بی‌توجهی به اصول فیزیکی حاکم بر کار تشخیص و درمان ، باعث تشدید بیماری ، اتلاف وقت و سرمایه ملی و بالاخره اتلاف جان بیماران خواهدشد. به ‌عنوان مثال ، می‌توان از بی‌دقتی در اندازه‌گیری ((مواد رادیواکتیو)) مصرفی در بخش ((پزشکی هسته‌ای)) یاد کرد که گاهی باعث نمایش نادرست تصویر ارگان مورد آزمایش می‌شود. اگر بخواهیم تمام ناهماهنگیها و گرفتاری‌های حاصل از ناآگاهی از فیزیک پزشکی را بیان کنیم، شاید چندین مقاله نیز کفایت نکند.
 +!فواید آشنایی پزشکان و پیراپزشکان با فیزیک پزشکی
 +برای انجام صحیح کارهای تشخیصی و درمانی و جلوگیری از آسیبهای وارده به بیماران و حفظ و حراست دستگاهها ، باید به فیزیک مربوطه تسلط داشته‌ باشیم. بدین معنی که همه فارغ‌التحصیلان ((رشته‌ پزشکی|رشته‌های پزشکی)) و ((رشته‌ پیراپزشکی|پیراپزشکی)) باید به اصول فیزیک پزشکی آشنایی کافی پیدا کنند، تا به نگهداری از دستگاهها و انجام صحیح کار با آنها توانایی داشته ‌باشند. در این صورت نه‌ تنها احتیاج ما به مهندسی پزشکی بصورت روزافزون احساس نمی‌شود، بلکه از آسیب‌دیدن دستگاهها و خرید دستگاههای ناخواسته جلوگیری خواهد شد.
 +!چگونه فیزیک پزشکی بخوانیم؟
 +فیزیک پزشکی یکی از ((فیزیک|گرایشهای فیزیک)) در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. به ‌بیان دیگر ، دانشجویان رشته فیزیک بعد از اخذ مدرک کارشناسی در این رشته ، می‌توانند بعد از امتحان ورودی وارد رشته فیزیک پزشکی شده و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته اخذ نمایند. البته لازم به ذکر است که در کشور ما ، در مقایسه با سایر گرایشهای رشته فیزیک که در بیشتر دانشگاهها ارائه می‌گردد، گرایش فیزیک پزشکی در تعداد کمی از دانشگاهها وجود دارد.
 +!ارتباط فیزیک پزشکی با سایر علوم
 +می‌توان گفت که رشته فیزیک تقریبا با بیشتر شاخه‌های علوم ارتباط دارد. رابطه فیزیک با پزشکی نیز از طریق فیزیک پزشکی برقرار می‌شود. به ‌بیان دیگر ، فیزیک پزشکی مانند پلی است که بین شاخه‌های مختلف فیزیک و پزشکی وجود دارد. به ‌عنوان مثال ، فیزیک پزشکی با گرایشهای ((لیزر)) و ((فیزیک هسته‌ای)) ارتباط تنگاتنگ دارد.
 +!آینده فیزیک پزشکی
 +با توجه به کاربردی که علوم در بهینه‌سازی زندگی بشر دارد، توجه اندیشمندان و نخبگان دنیا به پیشرفت و ترقی شاخه‌های مختلف علمی معطوف شده است. لذا در حال حاضر شاهد پیشرفت وسیع تکنولوژی هستیم. هر روز وسایل جدید و پیشرفته‌تری ساخته می‌شوند که نسبت به وسایل قبلی از کارایی بیشتری برخوردار هستند. بوجود آمدن وسایل پیشرفته و استفاده از آنها نیازمند تربیت افراد متخصص در این زمینه است.
 +

 +r />r>
>


>
 
 
-<td>td>
<td>
+
{picture=laser01.jpg}
 
 
 
 
- +


به بیان دیگر ، هر روز وسایل مختلف پیشرفته‌ای در علم پزشکی بوجود می‌آیند. مثلا ((چاقوی لیزری)) ، ((چاقوی پلاسمایی)) و ... چند نمونه از این موارد فوق‌العاده زیاد هستند. اما برای استفاده بهینه از این وسایل و جلوگیری از صدمات جانبی آنها که جان بیمارانی را که بوسیله این ابزار مورد درمان قرار می‌گیرند، وجود متخصصین فیزیک پزشکی ، امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده و نسبت به تربیت چنین افرادی اقدام شود، تا ما نیز در آینده بتوانیم از این حیث به خودکفایی برسیم و شاهد هیچگونه آسیبی ناشی از استفاده نادرست این ابزارها نباشیم.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [12:21 ]   6   admin      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [15:24 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [09:29 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [05:46 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [15:16 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..