منو
 کاربر Online
2917 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک نوین

نگارش: 2

فیزیک نوین (Modern Physics)فهرست مقالات فیزیک نوین

مباحث علمی مباحث کاربردی و تجربی
نسبیت خاص پدیده چرنکوف
نسبیت عام لامپ سدیم
نسبیت خاص و مکانیک نیوتنی لامپ هلیوم
تبدیلات لورنتس در نسبیت لامپ فرانک- هرتز
جرم اینرسی پارادوکس دوقلو
اتساع زمان تولید تابش ترمزی
انقباض طول در آشامی فوتونها
جمع نسبیتی سرعتها سلول فوتوالکتریک
اثر دوپلر نسبیتی فیلتر طیف سنجی
جرم نسبیتی اثر هال در نیمه هادی
هم ارزی جرم وانرژی طیف سنجی با باریکه الکترونی
تبدیلات گالیله مشاهده تخلیه الکتریکی گاز
ناوردایی گالیله تخلیه الکتریکی هیدروژن اتمی
اصول موضوع انیشتن بررسی فرمول بالمر
کند شدن سرعتها در نسبیت قانون عکس مربعات در تابش
گشتاور زاویه ای طول موج دوبروی الکترون
چهار بردار تکانه- انرژی پراش الکترونی
کمیت فضا- زمان جذب اشعه گاما در لایه سربی
تبدیلات هموردا مشاهده اثر فوتوالکتریک
سینماتیک نسبیتی پراکنش کوانتومی نور
فیزیک نسبیتی جذب اشعه ایکس در آلومینیوم
فیزیک کلاسیک نحوه تولید اشعه تک رنگ
فیزیک کوانتومی آزمایش فرانک- هرتز
فیزیک کوانتومی نسبیتی کوانتش تراز انرژی اتمی
سرعت نور کوانتش فضایی
ابعاد اتمی آزمایش اثر بهنجار زیمن
اصل همخوانی در فیزیک مشاهده پدیده کامپتون
چهار بردار فضا- زمان بار ویژه الکترون
نسبیت خاص و الکترومغناطیس اندازه گیری ثابت ریدبرگ
برهمکنش فوتون و الکترون اندازه گیری جریان فوتوالکتریک
اصل مکملی اندازه گیری طیف سدیم و جیوه
طیف هیدروژنی اندازه گیری ثابت پلانک
کوانتش اندازه حرکت زاویه ای آزمایش میلیکان
اتمهای هیدروژن گونه اندازه گیری ثابت هال
کوانتش فضایی اندازه گیری ماگنتون بوهر
اسپین الکترون نحوه کار با اسپکترومتر
اصل طرد پاولی اندازه گیری زاویه با اسپکترومتر
خواص گروههای جدول تناوبی
طیف مشخصه اشعه ایکس
برهمکنش کلاسیکی
مکانیک نسبیتی
اصطلاحات مکانیک نسبیتی

دید کلی

  • می‌دانید فیزیک نوین چیست؟

  • فیزیک نوین با فیزیک کلاسیک چه تفاوتی دارد و در چه مواردی با آن مشابه است؟

  • چه مفاهیم اساسی از فیزیک کلاسیک به فیزیک قرن بیستم ، که با ذرات خیلی و خیلی سریع سروکار دارد ، انتقال یافته‌اند؟

  • کدامیک از مفاهیم کلاسیک بدون تغییر میماند و کدامیک باید اصلاح شود.

این سوالها و سوالهای مهم دیگر موضوعاتی هستند که در فیزیک نوین مورد بحث قرار می‌گیرند.

پیدایش فیزیک نوین

تا اواخر قرن نوزده قوانین حرکت نیوتن بر دنیای مکانیک حکومت میکرد و بعنوان پایههای مکانیک کلاسیک بودند. همچنین تا این زمان تبدیلات گالیله بعنوان بهترین الگو جهت تبدیل مختصات به شمار میرفت. براساس این تبدیلات سرعت نور مقدار ثابت میشود و با حرکت ناظر تغییر می‌کرد. تا اینکه اینیشتین نظریه نسبیت را ارائه داد و دنیای فیزیک را متحول ساخت. در این زمان آزمایشهای زیادی برای اندازه گیری سرعت نور انجام شد و دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سرعت نور مستقل ار حرکت چارچوبهای مرجع مقداری ثابت است. به این ترتیب فیزیک نوین بصورت رسمی پایه ریزی شد. در حالت کلی میتوان گفت که فیزیک نوین در مورد اصول فیزیک قرن بیستم به صورت نسبتا دقیق و در عین حال در یک سطح بنیادی بحث می‌کند.

پایستگی جرم:

برخلاف آنچه در مکانیک کلاسیک تصور می‌شد ، در فیزیک نوین جرم یک جسم کمیتی تغییر ناپذیر نیست ، بلکه با بالا رفتن سرعت افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب است که وقتی سرعت یک جسم به سرعت نور (C=3X108m/s) نزدیک می‌شود، جرم آن به سوی بینهایت میل می‌کند. پس سرعت نور معرف حدی است که تجاوز از آن را نمیتوان انتظار داشت. لازم به یادآوری است که غیر از مورد سرعتهای بیشتر از 0.1 سرعت نور ، این تصحیح جرم محسوس نیست. از طرف دیگر ، قبول می‌کنیم که جرم و انرژی می‌‌توانند متقابلا به یکدیگر تبدیل شوند. بدین جهت است که در فروپاشیهای اتمی چنانکه میدانیم ، انرژی قابل ملاحظهای تولید می‌شود. مجموع جرمهای اجسام حاصل همیشه کمتر از جرم جسم خرد شده است. با استفاده از فرمول اینیشتین می‌توان انرژی آزاد شده را محاسبه کرد.
E=mC2بنابراین ، بجای پایستگی جرم در حالت کلاسیک ، پایستگی جرم و انرژی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر هرگاه جرم تغییر کند آن تغییر به وسیله تغییر انرژی جبران می‌شود. و لذا انرژی و جرم را میتوان به یکدیگر تبدیل کرد.

پایستگی زمان:

برخلاف فیزیک کلاسیک ، در فیزیک نوین زمان یک کمیت ثابت و پایا نیست و بلکه به حرکت چارچوبهای مرجع بستگی دارد و با بالا رفتن سرعت طولانیتر میگویند. از این مسئله تحت عنوان پدیده اتساع زمان در فیزیک نوین یاد می‌شود.
T=T0/√1-(v/c)2پدیده اتساع زمان به مسائل بسیار جالبی مانند پاردوکس دو قلوها منجر میشود. به عبارت دیگر اگر دو برادر دو قلو را در نظر بگیریم که در یک لحظه در روی زمین متولد میشوند ، آنگاه یکی از این دو برادر بوسیله سفینهای که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت میکند به طرف کره ماه برود ، در اینصورت بعد از گذشت مدت زمانی ، فاصله سنی که دو برادر از یکدیگر دارند متفاوت خواهد بود.

لازم به ذکر است که در حد V<زمان نسبی در فیزیک نوین به زمان مطلق در فیزیک کلاسیک تحویل می‌شود. در تجربه‌های روزمره ، اجسامی را مشاهده می‌کنیم که با سرعتهای خیلی کوچکتر از سرعت نور در حرکت‌اند. بنابراین ، اثرهای نسبیتی برجسته‌ای که بوسیله تبدیلات لورنتس جسم می‌شوند ، به آسمانی قابل درک نیستند. این پدیده ها اغلب در واپاشیهای پرتوزا اعمال می‌شوند.

== پایستگی طول: ==

در فیزیک نوین فضا نیز مطلق بودن خود را از دست داده و به یک کمیت نسبی تبدیل می‌شود که به سرعت ناظرها بستگی دارد. این پدیده نیز به عنوان انقباض فضا معروف است. رابطهای که انقباض فضا بر حسب آن بیان می‌شود ، به صورت زیر است.
L=L0x√1-(v/c)2بر اساس رابطه فوق اگر سرعت افزایش پیدا کند ، طول کوتاهتر می‌شود.

جرم فوتون:

ملاحظه کردیم که در فیزیک نوین جرم بر اساس رابطه m=m0/√1-(v/c)2 تغییر می‌کند. بنابراین در مورد فوتون که دارای سرعت C می‌باشد ، مقدار بینهایت برای جرم فوتون حاصل می‌گردد. برای احتزار از این مسئله جرم سکون فوتون (m0) را برای صفر فرض می‌شود.

پایستگی تکانه:


می‌دانیم که در فیزیک کلاسیک تکانه بر حسب رابطه P=mv بیان می‌شود. از طرف دیگر گفتیم که جرم پایسته نبوده و بسته به سرعت ناظرها تغییر می‌کند. بنابراین تکانه که یک کمیت پایسته در فیزیک کلاسیک است ، پایستگی خود را از دست می‌دهد. همچنین دیدیم که طبق رابطه اینیشتین تغییر در جرم با تغییر در انرژی جبران میشود. بنابراین ، بجای کمیت پایسته تکانه فیزیک کلاسیک ، در فیزیک نوین کمیت دیگری بنام اندازه حرکت-انرژی معرفی می‌شود. این کمیت همواره مقداری پایسته خواهد بود که براساس رابطه زیر بیان می شود.
E2=E20+(pc)2معادله فوق یک رابطه اساسی در دینامیک نسبیتی می‌باشد. چون در فضای سه بعدی اندازه حرکت (تکانه) دارای سه مولفه است. رابطه فوق به عنوان چهار بردار اندازه حرکت و انرژی معروف است.

چهار بردار فضا-زمان:


ملاحظه کردیم که در فیزیک نوین رابطه پایسته جدیدی بنام اندازه حرکت-انرژی حاصل شد. همچنین بجای پایستگی جداگانه فضایی و پایستگی زمانی فیزیک کلاسیک ، در فیزیک نوین زمان و فضا به یکدیگر وابسته گشته و یک کمیت پایسته به عنوان چهار بردار فضا-زمان بوجود میآید.

سخن آخر:


آنچه اشاره شد در واقع مفاهیم اولیهای هستند که برای ورود به فیزیک نوین لازم است. یعنی باید ابتدا در نگرش کلاسیکی خود تغییراتی اعمال کنیم و سپس وارد فیزیک نوین شویم. بعد از اینکه خود را به این اطلاعات اولیه تجهیز کردیم ، به راحتی میتوانیم پدیدههایی چون فوتوالکتریک ، اثر کامپتون ، تولید و نابودی زوج ، تولید اشعه ایکس و موارد دیگر را به راحتی تغییر کنیم.

مسئله دیگری که در فیزیک نوین مورد مطالعه قرار می گیرد ، مطالعه ساختار اتمی مواد ، برهمکنش فوتون با ماده و واکنشهای هسته‌ای با استفاده از مفاهیم اولیه فیزیک نوین بحث می‌شود.تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:13 ]   8   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:10 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [15:57 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [04:40 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [04:38 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [04:27 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [14:29 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [15:28 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..