منو
 صفحه های تصادفی
امام رضا علیه السلام و قرائت قرآن
بار تصویری
ام آر آی
نیروهای درگیر در انقلاب مشروطه
تجسم ملائکه
اعتراض
شعب ابو طالب (شعب امام علی علیه السلام، شعب ابی یوسف)
قیصر
خشکسالی
نظریه فرد هویل
 کاربر Online
760 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک فضا

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-359Lines: 1-358
-_فیزیک فضا (Spase Physics)__
+::{img src=img/daneshnameh_up/6/64/space.JPG}::
_
_فیزیک فضا__ (__Spase Physics__)
 
 __فهرست مقالات فیزیک فضا____فهرست مقالات فیزیک فضا__

 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((جو زمین)) ((جو زمین))
 ((جوسنج)) ((جوسنج))
 
 
 
 
 ((جزیره مغناطیسی)) ((جزیره مغناطیسی))
 ((تونل باد)) ((تونل باد))
 
 
 
 
 ((علم بالستیک)) ((علم بالستیک))
 ((بحران لایه اوزون)) ((بحران لایه اوزون))
 
 
 
 
 ((اتمسفر)) ((اتمسفر))
 ((شفق قطبی)) ((شفق قطبی))
 
 
 
 
 ((اگزوسفر لایه)) ((اگزوسفر لایه))
 ((تخریب لایه اوزون)) ((تخریب لایه اوزون))
 
 
 
 
 ((فیزیک جو)) ((فیزیک جو))
 ((سوراخ لایه اوزون)) ((سوراخ لایه اوزون))
 
 
 
 
 ((ماگنتوسفر لایه)) ((ماگنتوسفر لایه))
 ((فروغ آسمانی)) ((فروغ آسمانی))
 
 
 
 
 ((تعادل ترمودینامیکی اتمسفر)) ((تعادل ترمودینامیکی اتمسفر))
 ((طوفان مغناطیسی)) ((طوفان مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((جذب تابش در اتمسفر)) ((جذب تابش در اتمسفر))
 ((باد خورشیدی)) ((باد خورشیدی))
 
 
 
 
 ((سیارات)) ((سیارات))
 (( ضخامت نوری)) (( ضخامت نوری))
 
 
 
 
 ((شار فوتونی)) ((شار فوتونی))
 ((پروپ فضایی مصنوعی)) ((پروپ فضایی مصنوعی))
 
 
 
 
 ((یونسفر لایه)) ((یونسفر لایه))
 ((جذب تابش در اتمسفر)) ((جذب تابش در اتمسفر))
 
 
 
 
 ((تولید و اتلاف در یونسفر)) ((تولید و اتلاف در یونسفر))
 ((تولید تابش در اتمسفر)) ((تولید تابش در اتمسفر))
 
 
 
 
 ((چگالی الکترونی یونسفر)) ((چگالی الکترونی یونسفر))
 ((یونش فوتونی اتمسفر)) ((یونش فوتونی اتمسفر))
  
 
 
 
 
 ((ترکیب مجدد در یونسفر)) ((ترکیب مجدد در یونسفر))
-((تابش امواج کوتاه خورشیدی)) +((تابش فیزیک امواج کوتاه خورشیدی))
 
 
 
 
 ((انتقال و پخش یون در پلاسما)) ((انتقال و پخش یون در پلاسما))
 ((مقطع مؤثر فوتویونش)) ((مقطع مؤثر فوتویونش))
 
 
 
 
-((لایه هموسفر)) +((لایه هموسفر))
 ((یونش فوتوالکترونی اتمسفر)) ((یونش فوتوالکترونی اتمسفر))
 
 
 
 
-((لایه پروپوسفر)) +((تروپوسفر|لایه تروپوسفر))
 ((لایه بار الکتریکی)) ((لایه بار الکتریکی))
 
 
 
 
 ((مقطع یونش پلاسمای یونسفر)) ((مقطع یونش پلاسمای یونسفر))
 ((هلال مغناطیسی)) ((هلال مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((پلاسماسفر)) ((پلاسماسفر))
-((تابش تله ای)) +((تابش تلهای))
 
 
 
 
 ((محفظه مغناطیسی پلاسماسفر)) ((محفظه مغناطیسی پلاسماسفر))
 ((کمربند تشعشعی زمین)) ((کمربند تشعشعی زمین))
 
 
 
 
 ((پلاسماپوز)) ((پلاسماپوز))
 ((بارش شفق قطبی)) ((بارش شفق قطبی))
 
 
 
 
 ((پیکربندی ماگنتوسفر زمین)) ((پیکربندی ماگنتوسفر زمین))
-(( الکترون مصنوعی)) +((الکترون مصنوعی))
 
 
 
 
 ((انتشار و جذب فروغ آسمانی)) ((انتشار و جذب فروغ آسمانی))
 ((پیکربندی شفق قطبی)) ((پیکربندی شفق قطبی))
 
 
 
 
 ((مخروط اتلاف شفق قطبی)) ((مخروط اتلاف شفق قطبی))
 ((شهاب سنگ)) ((شهاب سنگ))
 
 
 
 
 ((تبادل بار الکتریکی در جو زمین)) ((تبادل بار الکتریکی در جو زمین))
 ((ماهواره مصنوعی)) ((ماهواره مصنوعی))
 
 
 
 
 ((قوانین ناوردایی در کمربند زمین)) ((قوانین ناوردایی در کمربند زمین))
 ((سنجش دمای اتمسفر)) ((سنجش دمای اتمسفر))
 
 
 
 
-((ترکیب تابش تله ای)) +((ترکیب تابش تلهای))
 ((تعیین چگالی اتمسفر)) ((تعیین چگالی اتمسفر))
 
 
 
 
-((منش تابش تله ای وان آلن))((اثر میدان مغناطیسی بر انتشار امواج الکترومغناطیسی|اثرB بر موج الکترومغناطیسی)) +((منش تابش تلهای وان آلن))((اثر میدان مغناطیسی بر انتشار فیزیک امواج الکترومغناطیسی|اثر B بر موج الکترومغناطیسی))
 
 
 
 
 ((تحقیقات فضایی)) ((تحقیقات فضایی))
 ((فوتوشیمی)) ((فوتوشیمی))
 
 
 
 
 ((مکانیک سماوی)) ((مکانیک سماوی))
-((منش تابش سیاره ای)) +((منش تابش سیارهای))
 
 
 
 
 ((گرانش)) ((گرانش))
 ((ارتفاع سنجی)) ((ارتفاع سنجی))
 
 
 
 
 ((برهمکنش باد خورشیدی و شهاب)) ((برهمکنش باد خورشیدی و شهاب))
 ((مورفولوژی و شفق قطبی)) ((مورفولوژی و شفق قطبی))
 
 
 
 
 ((قوانین کپلر)) ((قوانین کپلر))
 ((ریزش پروتونی)) ((ریزش پروتونی))
 
 
 
 
 ((اصطلاحات رایج مکانیک سماوی)) ((اصطلاحات رایج مکانیک سماوی))
 ((طیف شفق قطبی)) ((طیف شفق قطبی))
 
 
 
 
 ((مسیر حرکت سیارات)) ((مسیر حرکت سیارات))
-((مغناطیس سیاره ای)) +((مغناطیس سیارهای))
 
 
 
 
-((مسیر بین سیاره ای سفینه)) +((مسیر بین سیارهای سفینه))
 ((میدان مغناطیسی زمین)) ((میدان مغناطیسی زمین))
 
 
 
 
 ((ساختار اتمسفر)) ((ساختار اتمسفر))
 ((توفان مغناطیسی زمین)) ((توفان مغناطیسی زمین))
 
 
 
 
 ((ترکیبات اتمسفر)) ((ترکیبات اتمسفر))
 ((ماگنتوسفر و باد خورشیدی)) ((ماگنتوسفر و باد خورشیدی))
 
 
 
 
 ((معادلات فضا)) ((معادلات فضا))
 ((آشوب مغناطیسی زمین)) ((آشوب مغناطیسی زمین))
 
 
 
 
 ((برهمکنش تابش خورشیدی با اتمسفر|اتمسفر و تابش خورشیدی)) ((برهمکنش تابش خورشیدی با اتمسفر|اتمسفر و تابش خورشیدی))
-((شار تله ای)) +((شار تلهای))
 
 
 
 
-((طول عمر ذرات تله ای)) +((طول عمر ذرات تلهای))
 ((لایه اوزون)) ((لایه اوزون))
 
 
 
 
 ((شتاب مکانی)) ((شتاب مکانی))
  
 
 
 
 
 ((مقطع یونش)) ((مقطع یونش))
  
 
 
 
 
 ((یونش اتمسفر بالا)) ((یونش اتمسفر بالا))
  
 
 
 
 
 ((میدان الکتریکی یونسفر)) ((میدان الکتریکی یونسفر))
  
 
 
 
 
 ((انتقال و پخش در یونسفر)) ((انتقال و پخش در یونسفر))
  
 
 
 
 
 ((ترکیب مجدد ذرات در اتمسفر)) ((ترکیب مجدد ذرات در اتمسفر))
  
 
 
 
 
 ((اتلاف یونش اتمسفر)) ((اتلاف یونش اتمسفر))
  
-/tr> +</tr>
 
 
 ((تابش تله‌ای)) ((تابش تله‌ای))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
- +

 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-انسان کنجکاو همواره در جریان پیشرفت علوم مختلف از فضای بالای سر خود غافل نبوده ‌است. و تلاش فوق‌العاده زیادی را جهت گشودن اسرار آن انجام داده‌است. انواع ((ماهواره|ماهواره‌های فضایی)) ، ((سفینه فضایی|سفینه‌های فضایی)) ، ((تلسکوپ|تلسکوپهای)) گوناگون از جمله ابزار و وسایلی هستند که در این راستا توسط انسان ایجاد شده‌اند.

فیزیک فضا یکی از این شاخه‌های ((علم فیزیک)) است که تا اندازه‌ای پاسخگوی هزاران سوال موجود در ذهن بشر در مورد ((فضا)) می‌باشد. بخشی از فیزیک فضا که در آن ((اجرام آسمانی)) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، ((مکانیک سماوی)) است. در این بخش نیروهای موثر بر حرکت اجسامی نظیر ((سیاره|سیارات)) ، ماهواره‌ها و ((پروپ مصنوعی|پروپهای مصنوعی)) مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
+انسان کنجکاو همواره در جریان پیشرفت علوم مختلف از فضای بالای سر خود غافل نبوده ‌است. و تلاش فوق‌العاده زیادی را جهت گشودن اسرار آن انجام داده‌است. انواع ((ماهواره|ماهواره‌های فضایی)) ، ((سفینه فضایی|سفینه‌های فضایی)) ، ((تلسکوپ|تلسکوپهای)) گوناگون از جمله ابزار و وسایلی هستند که در این راستا توسط انسان ایجاد شده‌اند.

فیزیک فضا یکی از این شاخه‌های ((علم فیزیک)) است که تا اندازه‌ای پاسخگوی هزاران سوال موجود در ذهن بشر در مورد ((فضا)) می‌باشد. بخشی از فیزیک فضا که در آن ((اجرام آسمانی)) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، ((مکانیک سماوی)) است. در این بخش نیروهای موثر بر حرکت اجسامی نظیر ((سیاره|سیارات)) ، ماهواره‌ها و ((پروپ مصنوعی|پروپهای مصنوعی)) مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
 !قوانین کپلر !قوانین کپلر
 در سال 1619 ، ((کپلر)) در مورد حرکت سیارات سه قانون اساسی خود را با استفاده از مشاهدات ((تیکو براهه)) بیان کرد. ((قوانین کپلر)) که پایه و اساس ((قوانین نیوتن)) و ((مکانیک کلاسیک)) برای حرکت سیارات است، عبارتند از :

 در سال 1619 ، ((کپلر)) در مورد حرکت سیارات سه قانون اساسی خود را با استفاده از مشاهدات ((تیکو براهه)) بیان کرد. ((قوانین کپلر)) که پایه و اساس ((قوانین نیوتن)) و ((مکانیک کلاسیک)) برای حرکت سیارات است، عبارتند از :

 *((خانواده خورشید|حرکت سیارات به ‌دور خورشید)) در یک مدار بیضوی انجام می‌گیرد که خورشید در یکی از کانونهای آن بیضی قرار دارد.

 *((خانواده خورشید|حرکت سیارات به ‌دور خورشید)) در یک مدار بیضوی انجام می‌گیرد که خورشید در یکی از کانونهای آن بیضی قرار دارد.

 *مدار یک سیاره به ‌دور خورشید ، سطحی را تشکیل می‌دهد که این سطح جاروب شده توسط خط واصل بین سیاره و خورشید با زمان حرکت سیاره نسبت مستقیم دارد.

 *مدار یک سیاره به ‌دور خورشید ، سطحی را تشکیل می‌دهد که این سطح جاروب شده توسط خط واصل بین سیاره و خورشید با زمان حرکت سیاره نسبت مستقیم دارد.

 *نسبت بین مربع ((دوره تناوب)) گردش هر سیاره و مکعب نصف محور بزرگ مدار بیضوی ، در مورد هر ((سیارات منظومه شمسی|سیاره منظومه شمسی)) عدد یکسانی است. *نسبت بین مربع ((دوره تناوب)) گردش هر سیاره و مکعب نصف محور بزرگ مدار بیضوی ، در مورد هر ((سیارات منظومه شمسی|سیاره منظومه شمسی)) عدد یکسانی است.
 !فیزیک اتمسفر !فیزیک اتمسفر
 فیزیک فضا یک علم بسیار جدید است. با وجود این یک تکنولوژی مهم سبب حل بسیاری از ناشناخته‌های قبلی بوده ‌است. محیط ، فضایی از اندرکنش‌های زیادی مانند ((نیروی گرانشی)) ، ((نیروی مغناطیسی|ماگنتواستاتیک)) ، ((نیروی الکتریکی|الکترواستاتیک)) ، ((نیروی الکترومغناطیس|الکترومغناطیس)) و ... ، نسبت به زمان تغییرات مهمی را نشان می‌دهد که طبیعت ترکیب و ((توزیع ماده)) ، دمای ((مواد بین ستاره‌ای|گاز بین ستاره‌ای)) را تغییر می‌دهد.

در ((فیزیک اتمسفر)) پارامترهای مهم معین در هر نقطه از اتمسفر مانند ((فشار)) ، ((چگالی)) ، ((دما)) ، ((میدان مغناطیسی زمین)) ، ((میدان الکتریکی)) ، ((تابش الکترومغناطیسی)) موجود در اتمسفر ، ((ذرات باردار)) و ((شهاب سنگ|شهاب سنگها)) مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
 فیزیک فضا یک علم بسیار جدید است. با وجود این یک تکنولوژی مهم سبب حل بسیاری از ناشناخته‌های قبلی بوده ‌است. محیط ، فضایی از اندرکنش‌های زیادی مانند ((نیروی گرانشی)) ، ((نیروی مغناطیسی|ماگنتواستاتیک)) ، ((نیروی الکتریکی|الکترواستاتیک)) ، ((نیروی الکترومغناطیس|الکترومغناطیس)) و ... ، نسبت به زمان تغییرات مهمی را نشان می‌دهد که طبیعت ترکیب و ((توزیع ماده)) ، دمای ((مواد بین ستاره‌ای|گاز بین ستاره‌ای)) را تغییر می‌دهد.

در ((فیزیک اتمسفر)) پارامترهای مهم معین در هر نقطه از اتمسفر مانند ((فشار)) ، ((چگالی)) ، ((دما)) ، ((میدان مغناطیسی زمین)) ، ((میدان الکتریکی)) ، ((تابش الکترومغناطیسی)) موجود در اتمسفر ، ((ذرات باردار)) و ((شهاب سنگ|شهاب سنگها)) مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
 !برهمکنش نور خورشید با اتمسفر !برهمکنش نور خورشید با اتمسفر
-((انرژی خورشید|انرژی تابش خورشیدی)) در مسیر فاصله خورشید تا ((زمین)) در اثر برخورد با گازهای موجود در اتمسفر زمین در فرایندهای مختلفی شرکت می‌کند. در اثر این فرایندها قسمت اعظمی از تابش خورشیدی که برای انسان و موجودات زنده زیان ‌آور است، جذب می‌گردند. تعدادی از این پدیده‌های برهمکنشی عبارتنداز :


*__((جذب تابش در اتمسفر)) :__
در اتمسفر زمین عناصری مانند ((اوزن)) ، ((اکسیژن)) ، ((اتم نیتروژن|ازت)) ، ((هلیوم)) ، ((دی اکسید کربن|گاز کربنیک)) ، ((اتم هیدروژن|هیدروژن)) و گازهای دیگر وجود دارد. همچنین می‌دانیم که ((امواج الکترومغناطیسی)) از ذراتی به‌ نام ((فوتون)) تشکیل شده‌اند. این فوتونها بعد از گسیل از خورشید توسط ((ترکیبات اتمسفر|عناصر موجود در جو زمین)) تحت فرایندهای مختلف مانند ((پدیده فوتوالکتریک)) ، ((اثر کامپتون)) و ... جذب می‌شوند.


*__((پدیده یونش)) :__
در اثر برهمکنش ((فوتون)) با گازهای موجود در جو زمین ، این گازها یونیزه می‌شوند. اتمهای یونیزه دوباره در اثر برخورد با الکترونهای موجود در اتمسفر در ((فرایند ترکیب مجدد)) شرکت می‌کنند. این فرایندها همچنین در جو زمین انجام می‌شوند. یکی از نتایج این فرایندها ایجاد ((پلاسما)) در اتمسفر می‌باشد.
!تابش امواج کوتاه خورشیدی
اکنون تکنولوژی پژوهشهای فضایی توسعه یافته ‌است و اطلاعات غیر مستقیم ((تابش خورشیدی)) که موجب یونش می‌شوند، به حد کافی مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات اولیه حاصل از ((پرتاب موشک|پرتاب موشکها)) ، ((اشعه ایکس)) تابشی ناشی از خورشید ، ، ((خطوط طیفی لیمن)) ذره آلفا را نتیجه داده ‌است. با دستگاههای مجهزتر می‌توان طیف امواج کوتاه خورشید را عکسبرداری کرد و اثر فوتوالکتریکی را با موشکها مشاهده کرد.
+((انرژی خورشید|انرژی تابش خورشیدی)) در مسیر فاصله خورشید تا ((زمین)) در اثر برخورد با گازهای موجود در اتمسفر زمین در فرایندهای مختلفی شرکت می‌کند. در اثر این فرایندها قسمت اعظمی از تابش خورشیدی که برای انسان و موجودات زنده زیان ‌آور است، جذب می‌گردند. تعدادی از این پدیده‌های برهمکنشی عبارتنداز:


*__((جذب تابش در اتمسفر)):__ در اتمسفر زمین عناصری مانند ((اوزن)) ، ((اکسیژن)) ، ((اتم نیتروژن|ازت)) ، ((هلیوم)) ، ((دی اکسید کربن|گاز کربنیک)) ، ((اتم هیدروژن|هیدروژن)) و گازهای دیگر وجود دارد. همچنین می‌دانیم که ((امواج الکترومغناطیسی)) از ذراتی به‌ نام ((فوتون)) تشکیل شده‌اند. این فوتونها بعد از گسیل از خورشید توسط ((ترکیبات اتمسفر|عناصر موجود در جو زمین)) تحت فرایندهای مختلف مانند ((پدیده فوتوالکتریک)) ، ((اثر کامپتون)) و ... جذب می‌شوند.


*__((پدیده یونش)):__ در اثر برهمکنش ((فوتون)) با گازهای موجود در جو زمین ، این گازها یونیزه می‌شوند. اتمهای یونیزه دوباره در اثر برخورد با الکترونهای موجود در اتمسفر در ((فرایند ترکیب مجدد)) شرکت می‌کنند. این فرایندها همچنین در جو زمین انجام می‌شوند. یکی از نتایج این فرایندها ایجاد ((پلاسما)) در اتمسفر می‌باشد.
!تابش فیزیک امواج کوتاه خورشیدی
اکنون تکنولوژی پژوهشهای فضایی توسعه یافته ‌است و اطلاعات غیر مستقیم ((تابش خورشیدی)) که موجب یونش می‌شوند، به حد کافی مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات اولیه حاصل از ((پرتاب موشک|پرتاب موشکها)) ، ((اشعه ایکس)) تابشی ناشی از خورشید ، ، ((خطوط طیفی لیمن)) ذره آلفا را نتیجه داده ‌است. با دستگاههای مجهزتر می‌توان طیف فیزیک امواج کوتاه خورشید را عکسبرداری کرد و اثر فوتوالکتریکی را با موشکها مشاهده کرد.
 !پدیده‌های بارز فیزیک فضا !پدیده‌های بارز فیزیک فضا
-*__((فروغ آسمانی)) :__
آسمان شب سیاه کاملا تاریک نیست. ((ستاره|ستارگان)) ، ((سیاره|سیارات)) ، نور ((منطقه البروجی)) و ((کره ماه|ماه)) هر کدام سطح زمین را روشن می‌کنند. در عرضهای بالاتر شعله‌های شفق و سوسوزدن در سراسر آسمان وجود دارد و این پدیده‌ها بر حسب اقتضا در عرضهای متوسط زمین ظاهر می‌شوند. ((جو سیاره|اتمسفر سیاره)) در پی این اثرات تابش می‌کند، که این تابش را فروغ آسمانی می‌گویند.


*__((شفق قطبی)) :__
در عرض‌های بالای زمین ، آسمان شب گاهی به صورت ناگهانی و به شکل متحرک روشن می‌شود که این درخشش‌ها را شفق قطبی می‌گویند. این درخشش‌ها شفاف هستند و می‌توان ستارگان را از داخل آنها مشاهده کرد. اغلب درخشندگی آنها به اندازه‌ای است که با نور آنها می‌توان نوشته‌ای را مطالعه کرد. معمولا در هر شب روشن می‌توان ((شفق قطبی|شفق قطبی شمالی)) و ((شفق قطبی|شفق قطبی جنوبی)) را در آسمان مشاهده کرد.


*((طوفان مغناطیسی)) :
اغلب در ((میدان مغناطیسی زمین)) یک تغییر ناگهانی ظاهر می‌گردد که این آشفتگی مغناطیسی به ‌عنوان ((طوفان مغناطیسی)) معروف است. فراوانی ظهور این طوفان به صورت مستقیم به دوره یازده ساله ((فعالیت خورشیدی)) مربوط است. با وجود این زمانی که یک شعله بزرگ خورشیدی ظاهر می‌شود، یک طوفان مغناطیسی با یک یا دو روز تاخیر شروع می‌شود.


*__((کمربند تشعشعی زمین|کمربندهای تشعشعی زمین)) :__
در مورد پدیده‌های مربوطه به ذرات باردار موجود در جو زمین نظریه‌های گوناگونی به‌وسیله دانشمندان مختلف ارائه شده‌است. از جمله این افراد می‌توان به ((اشتورمر)) (Stormer) و ((بیرکلند)) (Birkeland) اشاره ‌کرد که بیشتر عمر خود را صرف مطالعه و مشاهدات شفق قطبی کردند. ((وان آلن)) و گروه پژوهشگر او با هدف مطالعه ((پرتوی کیهانی|اشعه کیهانی)) کنتورهایی از نوع ((آشکار ساز گایگر مولر|کایگرمولر)) را در ماهواره‌های خود تعبیه کردند. آنان توانستند مناطق تشعشعی از ((ذرات باردار)) را که در میدان مغناطیسی زمین به‌دام افتاده بودند، نشان دهند. این مناطق به ((کمربند تشعشعی زمین|کمربندهای تشعشعی وان آلن)) معروف شدند.
+*__((فروغ آسمانی)):__ آسمان شب سیاه کاملا تاریک نیست. ((ستاره|ستارگان)) ، ((سیاره|سیارات)) ، نور ((منطقه البروجی)) و ((کره ماه|ماه)) هر کدام سطح زمین را روشن می‌کنند. در عرضهای بالاتر شعله‌های شفق و سوسوزدن در سراسر آسمان وجود دارد و این پدیده‌ها بر حسب اقتضا در عرضهای متوسط زمین ظاهر می‌شوند. ((جو سیاره|اتمسفر سیاره)) در پی این اثرات تابش می‌کند، که این تابش را فروغ آسمانی می‌گویند.


*__((شفق قطبی)):__ در عرض‌های بالای زمین ، آسمان شب گاهی به صورت ناگهانی و به شکل متحرک روشن می‌شود که این درخشش‌ها را شفق قطبی می‌گویند. این درخشش‌ها شفاف هستند و می‌توان ستارگان را از داخل آنها مشاهده کرد. اغلب درخشندگی آنها به اندازه‌ای است که با نور آنها می‌توان نوشته‌ای را مطالعه کرد. معمولا در هر شب روشن می‌توان ((شفق قطبی|شفق قطبی شمالی)) و ((شفق قطبی|شفق قطبی جنوبی)) را در آسمان مشاهده کرد.


*__((طوفان مغناطیسی)):__ اغلب در ((میدان مغناطیسی زمین)) یک تغییر ناگهانی ظاهر می‌گردد که این آشفتگی مغناطیسی به ‌عنوان ((طوفان مغناطیسی)) معروف است. فراوانی ظهور این طوفان به صورت مستقیم به دوره یازده ساله ((فعالیت خورشیدی)) مربوط است. با وجود این زمانی که یک شعله بزرگ خورشیدی ظاهر می‌شود، یک طوفان مغناطیسی با یک یا دو روز تاخیر شروع می‌شود.


*__((کمربند تشعشعی زمین|کمربندهای تشعشعی زمین)):__ در مورد پدیده‌های مربوطه به ذرات باردار موجود در جو زمین نظریه‌های گوناگونی به‌وسیله دانشمندان مختلف ارائه شده‌است. از جمله این افراد می‌توان به ((اشتورمر)) (Stormer) و ((بیرکلند)) (Birkeland) اشاره ‌کرد که بیشتر عمر خود را صرف مطالعه و مشاهدات شفق قطبی کردند. ((وان آلن)) و گروه پژوهشگر او با هدف مطالعه ((پرتوی کیهانی|اشعه کیهانی)) کنتورهایی از نوع ((آشکار ساز گایگر مولر|کایگرمولر)) را در ماهواره‌های خود تعبیه کردند. آنان توانستند مناطق تشعشعی از ((ذرات باردار)) را که در میدان مغناطیسی زمین به‌دام افتاده بودند، نشان دهند. این مناطق به ((کمربند تشعشعی زمین|کمربندهای تشعشعی وان آلن)) معروف شدند.
 !ارتباط فیزیک فضا با شاخه‌های دیگر فیزیک !ارتباط فیزیک فضا با شاخه‌های دیگر فیزیک
-شاخه‌های مختلف ((علم فیزیک)) را می‌توان مانند دانه‌های یک زنجیر تصور کرد که به صورت محکم به یکدیگر پیوند خورده‌اند، با این تفاوت که در برخی موارد مرز موجود میان این دانه‌ها به اندازه‌ای پیچیده است که به راحتی نمی‌توان آن را تشخیص داد. به ‌عنوان مثال فضای بالای سرمان توسط علوم مختلف فیزیک مانند ((نجوم)) ، ((کیهان شناسی)) ، ((اختر فیزیک)) ، ((مکانیک سماوی)) ، ((فیزیک هوا فضا)) ، ((فیزیک محیط زیست)) ، ((فیزیک نظری)) ، ((فیزیک مواد)) ، ((فیزیک هسته‌ای)) و ... مورد مطالعه قرار می‌گیرد. طبیعت ((امواج الکترومغناطیسی)) که ((خورشید)) به عنوان یک چشمه عظیم تولید این امواج است، در ((امواج)) و ((فیزیک رادیو)) بررسی می‌شود. هر کدام از این علوم ، فضا را از دیدگاه خاصی مورد توجه قرار می‌دهد. +شاخه‌های مختلف ((علم فیزیک)) را می‌توان مانند دانه‌های یک زنجیر تصور کرد که به صورت محکم به یکدیگر پیوند خورده‌اند، با این تفاوت که در برخی موارد مرز موجود میان این دانه‌ها به اندازه‌ای پیچیده است که به راحتی نمی‌توان آن را تشخیص داد. به ‌عنوان مثال فضای بالای سرمان توسط علوم مختلف فیزیک مانند ((نجوم)) ، ((کیهان شناسی)) ، ((اختر فیزیک)) ، ((مکانیک سماوی)) ، ((فیزیک هوا فضا)) ، ((فیزیک محیط زیست)) ، ((فیزیک نظری)) ، ((فیزیک مواد)) ، ((فیزیک هسته‌ای)) و ... مورد مطالعه قرار می‌گیرد. طبیعت ((امواج الکترومغناطیسی)) که ((خورشید)) به عنوان یک چشمه عظیم تولید این فیزیک امواج است، در ((فیزیک امواج)) و ((فیزیک رادیو)) بررسی می‌شود. هر کدام از این علوم ، فضا را از دیدگاه خاصی مورد توجه قرار می‌دهد.
 !ارتباط فیزیک فضا با علوم دیگر !ارتباط فیزیک فضا با علوم دیگر
 تنها شاخه‌های مختلف علم فیزیک نیست که با فیزیک فضا ارتباط ناگسستنی دارند، بلکه علوم دیگر مانند ((زمین شناسی)) ، ((شیمی)) ، ((ریاضیات)) ، ((هوا فضا)) ، ((زیست شناسی)) و ... نیز به نوعی با فیزیک فضا در ارتباط هستند. به عنوان مثال ماهیت گازهای تشکیل‌دهنده اتمسفر در ((علم شیمی)) به تفضیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تنها شاخه‌های مختلف علم فیزیک نیست که با فیزیک فضا ارتباط ناگسستنی دارند، بلکه علوم دیگر مانند ((زمین شناسی)) ، ((شیمی)) ، ((ریاضیات)) ، ((هوا فضا)) ، ((زیست شناسی)) و ... نیز به نوعی با فیزیک فضا در ارتباط هستند. به عنوان مثال ماهیت گازهای تشکیل‌دهنده اتمسفر در ((علم شیمی)) به تفضیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
 !آینده فیزیک فضا !آینده فیزیک فضا
 یکی از مزایا و یا به بیان دیگر معایب علم بشری این است که همواره ناقص بوده و روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است. عیب بودن از این لحاظ که ناقص است و مزیت بودن از این لحاظ که این نقص ، ((انسان)) را به تحرک و تحقیق وادار می‌کند و همین امر موجب پیشرفت در علوم مختلف می‌شود. فیزیک فضا نیز از این پیشرفت و ترقی مستثنی نمی‌باشد. شاید روزگاری تمام اطلاعات بشر از ((فضا)) محدود به چند نظریه و یا پیشگویی بود، اما امروزه با فرستادن ((انواع سفینه فضایی|انواع سفینه‌های فضایی)) و ((ماهواره فضایی|ماهواره‌ها)) به فضا ، اطلاعات بسیار درست و دقیقی از فضا در اختیار انسان قرار می‌گیرد. یکی از مزایا و یا به بیان دیگر معایب علم بشری این است که همواره ناقص بوده و روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است. عیب بودن از این لحاظ که ناقص است و مزیت بودن از این لحاظ که این نقص ، ((انسان)) را به تحرک و تحقیق وادار می‌کند و همین امر موجب پیشرفت در علوم مختلف می‌شود. فیزیک فضا نیز از این پیشرفت و ترقی مستثنی نمی‌باشد. شاید روزگاری تمام اطلاعات بشر از ((فضا)) محدود به چند نظریه و یا پیشگویی بود، اما امروزه با فرستادن ((انواع سفینه فضایی|انواع سفینه‌های فضایی)) و ((ماهواره فضایی|ماهواره‌ها)) به فضا ، اطلاعات بسیار درست و دقیقی از فضا در اختیار انسان قرار می‌گیرد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 اسفند 1385 [14:51 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 01 دی 1384 [14:26 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [05:59 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [05:53 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [15:10 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:15 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [06:17 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..