منو
 صفحه های تصادفی
بورنونیت
علم غیب
کرامت ذاتی و اکتسابی
امام کاظم علیه السلام و پاسخ به نامه ها پیش از خواندن
بیماری‌ حرکت
خداوند علی را امیرالمؤمنین نامیده است
اپتیک موجی
علی علیه السلام در دامن پیامبر
امدادهای غیبی برای سپاه امام مهدی علیه السلام _ ترس
سردرد
 کاربر Online
546 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک ذرات بنیادی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-165Lines: 1-164
 __فیزیک ذرات بنیادی__ (__Fundamentai Partical Physics__) __فیزیک ذرات بنیادی__ (__Fundamentai Partical Physics__)
 
 __فهرست مقالات فیزیک ذرات بنیادی ____فهرست مقالات فیزیک ذرات بنیادی __
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((ذرات بنیادی واقعی)) ((ذرات بنیادی واقعی))
 ((میکروسکوپ الکترونی)) ((میکروسکوپ الکترونی))
 
 
 
 
 ((الکترون)) ((الکترون))
 ((ذرات بنیادی)) ((ذرات بنیادی))
 
 
 
 
 ((پروتون)) ((پروتون))
 ((نوترینوی خورشیدی)) ((نوترینوی خورشیدی))
 
 
 
 
 ((نوترینو)) ((نوترینو))
 ((ماهیت نوترینو)) ((ماهیت نوترینو))
 
 
 
 
 ((ذره و ضد ذره)) ((ذره و ضد ذره))
  
 
 
 
 
 ((ماده و ضد ماده))  ((ماده و ضد ماده))
  
 
 
 
 
 ((فرون)) ((فرون))
  
 
 
 
 
 ((فرمیون)) ((فرمیون))
  
 
 
 
 
 ((بوزون)) ((بوزون))
  
 
 
 
 
 ((فوتون)) ((فوتون))
  
 
 
 
 
 ((فونون)) ((فونون))
  
 
 
 
 
 ((کوارک)) ((کوارک))
  
 
 
 
 
 ((لپتون)) ((لپتون))
  
 
 
 
 
 ((هادرون)) ((هادرون))
  
 
 
 
 
 ((پوزیترون)) ((پوزیترون))
  
 
 
 
 
 ((ذرات باردار)) ((ذرات باردار))
  
 
 
 
 
 ((نوکلئون)) ((نوکلئون))
  
 
 
 
 
 ((ضد پروتون)) ((ضد پروتون))
  
 
 
 
 
 ((ضد نوترون)) ((ضد نوترون))
  
 
 
 
 
 ((پخش)) ((پخش))
  
 
 
 
 
 ((ماه و ذرات بنیادی)) ((ماه و ذرات بنیادی))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 !دید کلی !دید کلی
 امروزه مدت زیادی نگذشته که ثابت شده تمامی ((ماده|مواد)) از ((مولکول|مولکولها)) ، مولکولها هم از ((اتم|اتمها)) ، اتمها از ((هسته|هسته‌ها)) و ((الکترون|الکترونها)) و هسته‌ها از ((پروتون|پروتونها)) و ((نوترون|نوترونها)) تشکیل شده‌اند اما پروتونها و نوترونها والکترونها از چه چیزی ترکیب یافته‌اند؟ این ذزات ، ذرات بنیادی یعنی ذرات غیر قابل تجزیه نام دارند. با فرض اینکه تجزیه بیشتر آنها باعث می‌شود که به ذرات دیگری تبدیل شود. امروزه مدت زیادی نگذشته که ثابت شده تمامی ((ماده|مواد)) از ((مولکول|مولکولها)) ، مولکولها هم از ((اتم|اتمها)) ، اتمها از ((هسته|هسته‌ها)) و ((الکترون|الکترونها)) و هسته‌ها از ((پروتون|پروتونها)) و ((نوترون|نوترونها)) تشکیل شده‌اند اما پروتونها و نوترونها والکترونها از چه چیزی ترکیب یافته‌اند؟ این ذزات ، ذرات بنیادی یعنی ذرات غیر قابل تجزیه نام دارند. با فرض اینکه تجزیه بیشتر آنها باعث می‌شود که به ذرات دیگری تبدیل شود.
 !تاریخچه !تاریخچه
 در اواخر قرن بیستم ((دانشمندان)) درباره ساختمان پنهانی ذرات بنیادی به یک مطالعه سیستماتیک و مداوم پرداختند. این مطالعه ابتدا از ((نوکلئون|نوکلئونها)) (اجزای هسته) یعنی پروتونها و نوترونها شروع شد. عموما در ((فیزیک هسته‌ای)) این کار می‌توانست در دو خط اصلی ادامه یابد.  در اواخر قرن بیستم ((دانشمندان)) درباره ساختمان پنهانی ذرات بنیادی به یک مطالعه سیستماتیک و مداوم پرداختند. این مطالعه ابتدا از ((نوکلئون|نوکلئونها)) (اجزای هسته) یعنی پروتونها و نوترونها شروع شد. عموما در ((فیزیک هسته‌ای)) این کار می‌توانست در دو خط اصلی ادامه یابد.
 !بررسی پدیده‌های شامل ذرات بنیادی با فیزیک هسته‌ای !بررسی پدیده‌های شامل ذرات بنیادی با فیزیک هسته‌ای
 کوشش برای شکستن یا خرد کردن یک ذره بنیادی در صورت امکان و تبدیل آن به اجزاء تشکیل دهنده‌اش ، اگر اجزاء تشکیل دهنده‌ای داشته باشد. برای این منظور ذرات مشابه دیگر را با سرعتهای حتی المقدور نزدیک به ((سرعت نور)) ((شتاب)) داده و این گلوله‌های شتاب دار را به ((ذرات بنیادی)) موجود در اتمهای دیگر برخورد می‌دهند. برای مثال برای بمباران هیدروژن یونیزه شده (یعنی پروتون) از پروتونهای شتابدار یا برای بمباران پروتون و ذرات آلفا از پروتون و ذرات آلفای دیگر استفاده گردد.  کوشش برای شکستن یا خرد کردن یک ذره بنیادی در صورت امکان و تبدیل آن به اجزاء تشکیل دهنده‌اش ، اگر اجزاء تشکیل دهنده‌ای داشته باشد. برای این منظور ذرات مشابه دیگر را با سرعتهای حتی المقدور نزدیک به ((سرعت نور)) ((شتاب)) داده و این گلوله‌های شتاب دار را به ((ذرات بنیادی)) موجود در اتمهای دیگر برخورد می‌دهند. برای مثال برای بمباران هیدروژن یونیزه شده (یعنی پروتون) از پروتونهای شتابدار یا برای بمباران پروتون و ذرات آلفا از پروتون و ذرات آلفای دیگر استفاده گردد.
 ((انرژی)) لازم برای این عمل فقط می‌تواند به کمک ((شتاب دهنده‌های هسته‌ای|شتاب دهنده‌های قوی ذرات باردار)) فراهم شود تولید ((ذرات باردار)) شتابدار برای دسترسی به انرژیهای دهها میلیون و بالاخره دهها هزار میلیون الکترون ولت زمانی یک کار بزرگ تلقی می‌شد. ((انرژی)) لازم برای این عمل فقط می‌تواند به کمک ((شتاب دهنده‌های هسته‌ای|شتاب دهنده‌های قوی ذرات باردار)) فراهم شود تولید ((ذرات باردار)) شتابدار برای دسترسی به انرژیهای دهها میلیون و بالاخره دهها هزار میلیون الکترون ولت زمانی یک کار بزرگ تلقی می‌شد.
 !بررسی ساختمان ذرات بنیادی !بررسی ساختمان ذرات بنیادی
 این روش بر اساس پدیده آشنای نوری قرار داشت. هر چه ماده مورد مشاهده کوچکتر باشد ((طول موج)) نور تابانده شده به این ماده بایستی کوتاهتر گردد. اگر طول موج نور از طول جسم بزرگتر باشد موج به آسانی از اطراف جسم عبور کرده و چیزی دیده نمی‌شود. و اگر از طول جسم کوچکتر باشد موج منعکس شده بازتاب نور و جسم روشن شده و قابل رویت می‌گردد. این روش بر اساس پدیده آشنای نوری قرار داشت. هر چه ماده مورد مشاهده کوچکتر باشد ((طول موج)) نور تابانده شده به این ماده بایستی کوتاهتر گردد. اگر طول موج نور از طول جسم بزرگتر باشد موج به آسانی از اطراف جسم عبور کرده و چیزی دیده نمی‌شود. و اگر از طول جسم کوچکتر باشد موج منعکس شده بازتاب نور و جسم روشن شده و قابل رویت می‌گردد.
 !دیدگاه موجی ذرات !دیدگاه موجی ذرات
 ((دوبروی)) (__De Broglie__) کشف کرد که هر چه ذرات سریعتر حرکت کنند ((خواص موجی ذرات|خواص موجی)) بیشتری از خود نشان می‌دهد. پس از این کشف تهیه نوعی ((میکروسکوپ الکترونی)) ممکن گردید که در آنها الکترون با انرژی 100Kev شتاب داده می‌شد. این میکروسکوپ رویت اجسام با قطر چند انگستروم را میسر می‌سازد. که هر آنگستروم برابر 8-10 سانتیمتر می‌باشد. مطابق نظریه دوبروی هر چه ذرات سنگینتر بوده و سریعتر حرکت کند ، طول موج معادل آن کوتاهتر خواهد بود. این مطالب نشان می‌دهد اگر الکترونی تا انرژی چند صد میلیون الکترون ولت شتاب داده شود، طول موجش آنقدر کوچک می‌شود که متناسب با اندازه ذرات هسته‌ای شده و می‌تواند برای بررسی ساختمان هسته اتمی بکار رود. ((دوبروی)) (__De Broglie__) کشف کرد که هر چه ذرات سریعتر حرکت کنند ((خواص موجی ذرات|خواص موجی)) بیشتری از خود نشان می‌دهد. پس از این کشف تهیه نوعی ((میکروسکوپ الکترونی)) ممکن گردید که در آنها الکترون با انرژی 100Kev شتاب داده می‌شد. این میکروسکوپ رویت اجسام با قطر چند انگستروم را میسر می‌سازد. که هر آنگستروم برابر 8-10 سانتیمتر می‌باشد. مطابق نظریه دوبروی هر چه ذرات سنگینتر بوده و سریعتر حرکت کند ، طول موج معادل آن کوتاهتر خواهد بود. این مطالب نشان می‌دهد اگر الکترونی تا انرژی چند صد میلیون الکترون ولت شتاب داده شود، طول موجش آنقدر کوچک می‌شود که متناسب با اندازه ذرات هسته‌ای شده و می‌تواند برای بررسی ساختمان هسته اتمی بکار رود.
 
 
 
 
  
-{picture=FG26_00_01UN.jpg} />{picture=FG26_00_02UN.jpg} +{picture file=img/daneshnameh_up/2/2a/zarrate boniadi.GIF}
  
 
 
 
 
 

 

 !ساختار فیزیک ذرات بنیادی !ساختار فیزیک ذرات بنیادی
 *از بازتاب و پخش این ((فیزیک امواج)) برای اندازه گیری ذرات داخل هسته استفاده می‌شود. اگر الکترونی تا انرژی یک یا دو هزار میلیون الکترون ولت شتاب یابد طول موج الکترون چندین مرتبه کوچکتر از قطر ذرات هسته‌ای می‌شود. این فیزیک امواج تحقیق ساختمان پروتونها و نوترونها را ممکن می‌سازد. از روزی که دانشمندان به یک __توپخانه اتمی قوی__ مسلح شدند، ذرات جدید اتمی یکی پس از دیگری کشف گردید.

 *از بازتاب و پخش این ((فیزیک امواج)) برای اندازه گیری ذرات داخل هسته استفاده می‌شود. اگر الکترونی تا انرژی یک یا دو هزار میلیون الکترون ولت شتاب یابد طول موج الکترون چندین مرتبه کوچکتر از قطر ذرات هسته‌ای می‌شود. این فیزیک امواج تحقیق ساختمان پروتونها و نوترونها را ممکن می‌سازد. از روزی که دانشمندان به یک __توپخانه اتمی قوی__ مسلح شدند، ذرات جدید اتمی یکی پس از دیگری کشف گردید.

 *انرژی معادل با یک میلیون الکترون ولت موجب کشف الکترون مثبتی به نام ((پوزیترون)) شد. شتاب دهنده‌هایی با صدها میلیون الکترون ولت تهیه مصنوعی ((مزون|مزونها)) را ممکن ساخت. مزونها اولین بار در ((پرتوهای کیهانی)) کشف شدند. توسعه ((شتاب دهنده‌های با انرژی بالا|شتاب دهنده‌های با انرژی بسیار زیاد)) موجب کشف ((ضد ذره|ضد ذرات)) گردید. ضد ذرات تشکیل دهندگان اصلی ضد ماده می‌باشد که عمده‌ترین انها عبارتند از: ((ضد پروتون)) ، ((ضد نوترون)) و غیره.

 *انرژی معادل با یک میلیون الکترون ولت موجب کشف الکترون مثبتی به نام ((پوزیترون)) شد. شتاب دهنده‌هایی با صدها میلیون الکترون ولت تهیه مصنوعی ((مزون|مزونها)) را ممکن ساخت. مزونها اولین بار در ((پرتوهای کیهانی)) کشف شدند. توسعه ((شتاب دهنده‌های با انرژی بالا|شتاب دهنده‌های با انرژی بسیار زیاد)) موجب کشف ((ضد ذره|ضد ذرات)) گردید. ضد ذرات تشکیل دهندگان اصلی ضد ماده می‌باشد که عمده‌ترین انها عبارتند از: ((ضد پروتون)) ، ((ضد نوترون)) و غیره.

 *بسیاری از ذرات کشف شده ، ذرات ناپایدارند آنها پس از یک دوره زمانی بسیار کوتاه تجزیه شده و به تعدادی ذرات کوچکتر و پایدارتر تبدیل می‌شود این ذرات کوچکتر پایدارتر شامل: الکترونها ، نوترونها ، ((اشعه گاما)) و یا نوترینوها می‌باشند.

 *بسیاری از ذرات کشف شده ، ذرات ناپایدارند آنها پس از یک دوره زمانی بسیار کوتاه تجزیه شده و به تعدادی ذرات کوچکتر و پایدارتر تبدیل می‌شود این ذرات کوچکتر پایدارتر شامل: الکترونها ، نوترونها ، ((اشعه گاما)) و یا نوترینوها می‌باشند.

 *ذرات ناپایدار ممکن است به ضد ذرات معادل خود که اصولا پایدارترند ، تبدیل می‌گردند.

 *ذرات ناپایدار ممکن است به ضد ذرات معادل خود که اصولا پایدارترند ، تبدیل می‌گردند.

 *همانگونه تا بحال معلوم شده هیچ یک از ذرات بنیادی شناخته شده نمی‌توانند به اجزاء کوچکتر شکسته شوند. آنها همگی به نام ذرات بنیادی معرفی شده است به همین دلیل نشان می‌دهد که ساختمانی ندارند. *همانگونه تا بحال معلوم شده هیچ یک از ذرات بنیادی شناخته شده نمی‌توانند به اجزاء کوچکتر شکسته شوند. آنها همگی به نام ذرات بنیادی معرفی شده است به همین دلیل نشان می‌دهد که ساختمانی ندارند.
 !تقسیم بندی ذرات ناپایدار !تقسیم بندی ذرات ناپایدار
 ذرات ناپایدار به دو گروه به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

 ذرات ناپایدار به دو گروه به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

 *یک دسته از آن شامل ذرات سنگینتر از الکترون ولی سبکتر از پروتون است که __مزون__ (__Meson__) نام دارند.

 *یک دسته از آن شامل ذرات سنگینتر از الکترون ولی سبکتر از پروتون است که __مزون__ (__Meson__) نام دارند.

 *گروه دیگر شامل ذرات سنگینتر از پروتون است که __هیپرون__ (__Hyperon__) خوانده می‌شوند. هیپرونها فقط به ذرات هسته‌ای از جمله پروتونها و نوترونها تجزیه می‌شوند.  *گروه دیگر شامل ذرات سنگینتر از پروتون است که __هیپرون__ (__Hyperon__) خوانده می‌شوند. هیپرونها فقط به ذرات هسته‌ای از جمله پروتونها و نوترونها تجزیه می‌شوند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 آبان 1384 [08:37 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [14:06 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:33 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:54 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 08 آبان 1383 [11:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..