منو
 کاربر Online
434 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک حالت جامد

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-588Lines: 1-566
-V{maketoc} 
-__فیزیک حالت جامد(Solid state Physics)__ 
 +__فیزیک حالت جامد__ (__Solid state Physics__)
 
 __فهرست مقالات فیزیک حالت جامد____فهرست مقالات فیزیک حالت جامد__
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((اجسام نیم رسانا)) ((اجسام نیم رسانا))
 ((دوربین اشعه ایکس)) ((دوربین اشعه ایکس))
 
 
 
 
 ((اجسام رسانا)) ((اجسام رسانا))
 ((پراش پودری)) ((پراش پودری))
 
 
 
 
 ((اجسام نا رسانا)) ((اجسام نا رسانا))
  
 
 
 
 
 ((نظریه نواری)) ((نظریه نواری))
  
 
 
 
 
 ((بازتاب براگ)) ((بازتاب براگ))
 ((رسانش الکتریکی مدل نواری)) ((رسانش الکتریکی مدل نواری))
 
 
 
 
 ((نیم رسانا و خواص آن)) ((نیم رسانا و خواص آن))
 ((بلور چرخان)) ((بلور چرخان))
 
 
 
 
 ((آلایش نیم رسانا)) ((آلایش نیم رسانا))
 ((بلور آمورف)) ((بلور آمورف))
 
 
 
 
 ((دیود)) ((دیود))
 ((بلور یونی)) ((بلور یونی))
 
 
 
 
 ((اتصال p-n)) ((اتصال p-n))
 ((بلور کوالانسی)) ((بلور کوالانسی))
 
 
 
 
 ((نیم رسانای نوع n,p)) ((نیم رسانای نوع n,p))
 ((بلور با پیوند هیدروژنی)) ((بلور با پیوند هیدروژنی))
 
 
 
 
 ((ابررسانایی)) ((ابررسانایی))
 ((نوسانات شبکه‌ای)) ((نوسانات شبکه‌ای))
 
 
 
 
 ((جامد همسانگرد)) ((جامد همسانگرد))
 ((نوسانات شبکه‌ دو اتمی تک بعدی|نوسانات شبکه‌ دو اتمی)) ((نوسانات شبکه‌ دو اتمی تک بعدی|نوسانات شبکه‌ دو اتمی))
 
 
 
 
 ((بلور شناسی)) ((بلور شناسی))
 ((مد ارتعاشی)) ((مد ارتعاشی))
 
 
 
 
 ((بلور)) ((بلور))
 ((گرمای ویژه جامدات عایق)) ((گرمای ویژه جامدات عایق))
 
 
 
 
 ((انواع بلور)) ((انواع بلور))
 ((ظرفیت گرمایی)) ((ظرفیت گرمایی))
 
 
 
 
 ((ساختار بلوری)) ((ساختار بلوری))
 ((رسانش گرمایی جامد عایق)) ((رسانش گرمایی جامد عایق))
 
 
 
 
 ((سلول واحد بلور)) ((سلول واحد بلور))
 ((سرعت فرار)) ((سرعت فرار))
 
 
 
 
 ((انواع شبکه بلوری)) ((انواع شبکه بلوری))
 ((مسیر آزاد میانگین)) ((مسیر آزاد میانگین))
 
 
 
 
 ((پکیکدگی بلور)) ((پکیکدگی بلور))
 ((رشد بلور)) ((رشد بلور))
 
 
 
 
 ((ناخالصی بلور)) ((ناخالصی بلور))
 ((فیزیک قطعات نیم رسانا)) ((فیزیک قطعات نیم رسانا))
 
 
 
 
 ((شاخص میلر در بلور)) ((شاخص میلر در بلور))
 ((ظرفیت گرمایی فونون)) ((ظرفیت گرمایی فونون))
 
 
 
 
 ((تقارن بلور)) ((تقارن بلور))
 ((برخورد فونون با نواقص بلوری)) ((برخورد فونون با نواقص بلوری))
 
 
 
 
 ((ساختار مکعبی الماس)) ((ساختار مکعبی الماس))
 ((برخورد فونون با فونون)) ((برخورد فونون با فونون))
 
 
 
 
 ((پراش توسط بلور)) ((پراش توسط بلور))
 ((انواع نوقص بلوری)) ((انواع نوقص بلوری))
 
 
 
 
 ((اشعه ایکس)) ((اشعه ایکس))
 ((دمای فرمی)) ((دمای فرمی))
 
 
 
 
 ((لامپ اشعه ایکس)) ((لامپ اشعه ایکس))
 ((ظرفیت گاز الکترون آزاد)) ((ظرفیت گاز الکترون آزاد))
 
 
 
 
 ((فرایندهای داخلی آند)) ((فرایندهای داخلی آند))
 ((رسانش الکتریکی و قانون اهم|رسانش الکتریکی)) ((رسانش الکتریکی و قانون اهم|رسانش الکتریکی))
 
 
 
 
 ((شبکه وارون)) ((شبکه وارون))
 ((رسانش گرمایی)) ((رسانش گرمایی))
 
 
 
 
 ((شبکه واقعی)) ((شبکه واقعی))
 ((چگالی انرژی گرمایی)) ((چگالی انرژی گرمایی))
 
 
 
 
 ((ساختار شبکه بلوری)) ((ساختار شبکه بلوری))
 ((دینامیک الکترون آزاد)) ((دینامیک الکترون آزاد))
 
 
 
 
 ((پیوند بلوری)) ((پیوند بلوری))
 ((جرم موثر الکترون)) ((جرم موثر الکترون))
 
 
 
 
 ((پیوند واندروالسی)) ((پیوند واندروالسی))
 ((برهمکنش نوترون با بلور)) ((برهمکنش نوترون با بلور))
 
 
 
 
 ((انتشار امواج در بلور)) ((انتشار امواج در بلور))
 ((برهمکنش الکترون با بلور)) ((برهمکنش الکترون با بلور))
 
 
 
 
 ((منحنی پاشندگی)) ((منحنی پاشندگی))
 ((فیزیک پلیمر)) ((فیزیک پلیمر))
 
 
 
 
 ((مدل کلاسیکی ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی کلاسیکی )) ((مدل کلاسیکی ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی کلاسیکی ))
 ((ابر رسانا)) ((ابر رسانا))
 
 
 
 
 ((مدل اینشتین برای ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی مدل اینشتین)) ((مدل اینشتین برای ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی مدل اینشتین))
 ((تکنولوژی نیم رسانا)) ((تکنولوژی نیم رسانا))
 
 
 
 
 ((مدل دبای برای ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی دبای)) ((مدل دبای برای ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی دبای))
 ((فیزیک لایه نازک)) ((فیزیک لایه نازک))
 
 
 
 
 ((مناطق بریلوئن)) ((مناطق بریلوئن))
 ((خواص مکانیکی بلور)) ((خواص مکانیکی بلور))
 
 
 
 
 ((گاز فرمی الکترون آزاد)) ((گاز فرمی الکترون آزاد))
 ((خواص غیر فلزات)) ((خواص غیر فلزات))
 
 
 
 
 ((تابع موج الکترون آزاد)) ((تابع موج الکترون آزاد))
 ((مد نوسان)) ((مد نوسان))
 
 
 
 
 ((الکترون آزاد)) ((الکترون آزاد))
 ((تولید فلز خالص)) ((تولید فلز خالص))
 
 
 
 
 ((الکترون و میدان مغناطیسی)) ((الکترون و میدان مغناطیسی))
 ((خواص فلزات)) ((خواص فلزات))
 
 
 
 
 ((نظریه نوار انرژی)) ((نظریه نوار انرژی))
 ((خواص گرمایی مواد)) ((خواص گرمایی مواد))
 
 
 
 
 ((نوار انرژی)) ((نوار انرژی))
 ((برهمکنش‌های الکترون)) ((برهمکنش‌های الکترون))
 
 
 
 
 ((گاف انرژی)) ((گاف انرژی))
 ((بلور فروالکتریک)) ((بلور فروالکتریک))
 
 
 
 
 ((جرم موثر الکترون)) ((جرم موثر الکترون))
 ((فاجعه قطبشی)) ((فاجعه قطبشی))
 
 
 
 
 ((فونون)) ((فونون))
 ((نظم فرو مغناطیس)) ((نظم فرو مغناطیس))
 
 
 
 
 ((دما و توزیع فرمی دیراک)) ((دما و توزیع فرمی دیراک))
 ((مگنون)) ((مگنون))
 
 
 
 
 ((ظرفیت گرمایی الکترون‌های پیوندی|ظرفیت گرمایی الکترون‌های )) ((ظرفیت گرمایی الکترون‌های پیوندی|ظرفیت گرمایی الکترون‌های ))
 ((حوزه‌های فرومغناطیس)) ((حوزه‌های فرومغناطیس))
 
 
 
 
 ((مواد فلز)) ((مواد فلز))
 ((پعنای خط)) ((پعنای خط))
 
 
 
 
 ((بلور ژرمانیوم)) ((بلور ژرمانیوم))
 ((پراکندگی ناکشسان نوترون)) ((پراکندگی ناکشسان نوترون))
 
 
 
 
 ((پیوند کوالانسی)) ((پیوند کوالانسی))
 ((تشدید پارامغناطیس)) ((تشدید پارامغناطیس))
 
 
 
 
 ((رسانش نیم رسانا)) ((رسانش نیم رسانا))
 ((تشدید پاد فرومغناطیس)) ((تشدید پاد فرومغناطیس))
 
 
 
 
 ((ناخالصی دهنده و پذیرنده)) ((ناخالصی دهنده و پذیرنده))
 ((تشدید فرومغناطیس)) ((تشدید فرومغناطیس))
 
 
 
 
 ((نوار رسانش)) ((نوار رسانش))
 ((بازتابش اپتیکی)) ((بازتابش اپتیکی))
 
 
 
 
 ((نوار ظرفیت)) ((نوار ظرفیت))
 ((اثر رامان)) ((اثر رامان))
 
 
 
 
 ((نوار ممنوعه)) ((نوار ممنوعه))
 ((تشدید مغناطیسی)) ((تشدید مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((انتشار حاملین بار)) ((انتشار حاملین بار))
 ((شکافتگی فوق ریز)) ((شکافتگی فوق ریز))
 
 
 
 
 ((عمر حاملین بار)) ((عمر حاملین بار))
 ((رسانش ناخالصی)) ((رسانش ناخالصی))
 
 
 
 
 ((بایاس مستقیم)) ((بایاس مستقیم))
 ((پخش)) ((پخش))
 
 
 
 
 ((اتصال اهمی)) ((اتصال اهمی))
 ((تهییج شبکه)) ((تهییج شبکه))
 
 
 
 
 ((ساختمان نوار انرژی)) ((ساختمان نوار انرژی))
 ((منبع تغذیه)) ((منبع تغذیه))
 
 
 
 
 ((جریان اشباع)) ((جریان اشباع))
 ((فروریزش بهمنی)) ((فروریزش بهمنی))
 
 
 
 
 ((بایاس معکوس)) ((بایاس معکوس))
 ((مقاومت دیود)) ((مقاومت دیود))
 
 
 
 
 ((پتانسیل ترانزیستور)) ((پتانسیل ترانزیستور))
 ((مقاومت دینامیکی)) ((مقاومت دینامیکی))
 
 
 
 
 ((جریان ترانزیستور)) ((جریان ترانزیستور))
 ((مقاومت استاتیک)) ((مقاومت استاتیک))
 
 
 
 
 ((تقویت کننده ترانزیستوری)) ((تقویت کننده ترانزیستوری))
 ((دیود فروریزش)) ((دیود فروریزش))
 
 
 
 
 ((انواع شبکه بلوری)) ((انواع شبکه بلوری))
 ((دیود تونلی)) ((دیود تونلی))
 
 
 
 
 ((شیشه)) ((شیشه))
 ((ترانزیستور پیوندی)) ((ترانزیستور پیوندی))
 
 
 
 
 ((پراش بلوری)) ((پراش بلوری))
 ((بلور گاز بی اثر)) ((بلور گاز بی اثر))
 
 
 
 
 ((شعاع اتمی)) ((شعاع اتمی))
 ((نقطه کار ترانزیستور)) ((نقطه کار ترانزیستور))
 
 
 
 
 ((ارتعاش شبکه تک اتمی)) ((ارتعاش شبکه تک اتمی))
 ((پایداری بایاس)) ((پایداری بایاس))
 
 
 
 
 ((سلول واحد شبکه بلور)) ((سلول واحد شبکه بلور))
 ((مدار بایاس)) ((مدار بایاس))
 
 
 
 
 ((ارتعاشات شبکه)) ((ارتعاشات شبکه))
 ((ظریب پایداری)) ((ظریب پایداری))
 
 
 
 
 ((اندازه حرکت فونون)) ((اندازه حرکت فونون))
 ((تکنیک پایدارسازی)) ((تکنیک پایدارسازی))
 
 
 
 
 ((برهکنش ناهماهنگ بلوری)) ((برهکنش ناهماهنگ بلوری))
 ((تکنیک جبران پایداری)) ((تکنیک جبران پایداری))
 
 
 
 
 ((چگالی اربیتالی)) ((چگالی اربیتالی))
 ((ترمیستور)) ((ترمیستور))
 
 
 
 
 ((مدل کرونیک و پنی)) ((مدل کرونیک و پنی))
 ((ترانزیستور β)) ((ترانزیستور β))
 
 
 
 
 ((ترکم حاملهای ذاتی)) ((ترکم حاملهای ذاتی))
 ((بایاس کلکتور مشترک)) ((بایاس کلکتور مشترک))
 
 
 
 
 ((نیمه فلز)) ((نیمه فلز))
 ((بایاس امیتر مشترک)) ((بایاس امیتر مشترک))
 
 
 
 
 ((آثار ترمودینامیکی نیم رسانا)) ((آثار ترمودینامیکی نیم رسانا))
 ((فیدبک)) ((فیدبک))
 
 
 
 
 ((آلیاژ)) ((آلیاژ))
 ((مشخصه ترانزیستور)) ((مشخصه ترانزیستور))
 
 
 
 
 ((در رفتگی)) ((در رفتگی))
  
 
 
 
 
 ((مقاومت برشی)) ((مقاومت برشی))
  
 
 
 
 
 ((جامد پیوسته)) ((جامد پیوسته))
  
 
 
 
 
 ((طیف سنجی)) ((طیف سنجی))
  
 
 
 
 
 ((حفره)) ((حفره))
  
 
 
 
 
 ((الکترون)) ((الکترون))
  
 
 
 
 
 ((مدار حاملین بار)) ((مدار حاملین بار))
  
 
 
 
 
 ((محاسبه نوار انرژی)) ((محاسبه نوار انرژی))
  
 
 
 
 
 ((پلاسمون)) ((پلاسمون))
  
 
 
 
 
 ((پلاریتون)) ((پلاریتون))
  
 
 
 
 
 ((پلارون)) ((پلارون))
  
 
 
 
 
 ((استتار الکترونی)) ((استتار الکترونی))
  
 
 
 
 
 ((تابع دی الکتریک)) ((تابع دی الکتریک))
  
 
 
 
 
 ((فرایندهای اپتیکی)) ((فرایندهای اپتیکی))
  
 
 
 
 
 ((اکسیتون)) ((اکسیتون))
  
 
 
 
 
 ((نظریه مولکولی میدان الکتریکی|نظریه مولکولی)) ((نظریه مولکولی میدان الکتریکی|نظریه مولکولی))
  
 
 
 
 
 ((فونون اپتیکی نرم)) ((فونون اپتیکی نرم))
  
 
 
 
 
 ((معادله لانژون)) ((معادله لانژون))
  
 
 
 
 
 ((نظریه کوانتومی پارامغناطیس|نظریه کوانتومی)) ((نظریه کوانتومی پارامغناطیس|نظریه کوانتومی))
  
 
 
 
 
 ((سرمایش وامغناطش)) ((سرمایش وامغناطش))
  
 
 
 
 
 ((پذیرفناری مغناطیسی)) ((پذیرفناری مغناطیسی))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
-
! دید کلی
فیزیک حالت جامد ، چنان که از نام آن پیداست، فیزیک مواد جامد است. ولی امروزه غالباً اصطلاح ((ماده چگال|فیزیک ماده چگال)) نیز به کار برده می شود، چرا که این نامگذاری ، مطالعه مایعات به ویژه فلزات مایع و نمکهای مذاب ، محلولها ، ((کریستال مایع|بلورهای مایع)) و حتی مواد ((گلیسرین)) را در بر می گیرد. /> />از دیدگاه امروزی ما ، فیزیک حالت جامد در واقع ((زمین شناسی بلور|فیزیک جامدات بلورین)) است. بیشتر ((جامدات غیر آلی)) که در زندگی روزمره ، با آنها سروکار داریم، بلوری هستند و از استثنا های آشنا می توان از شیشه که یک مایع ابر سرد و دود ، که آمورف است، نام برد. ولی ((بلور آمورف|مواد آمورف)) مهمتر از دوده نیز وجود دارد.

! تاریخچه

در پی کشف ((اشعه ایکس)) ، توسط فیزیکدان آلمانی و یلهلم کونراد ((رونتگن)) Rontgen در 10 نوامبر 1895 و به دنبال آن ، کشف ((پراش اشعه ایکس|پراش پرتوهای x)) و انتشار یک سری محاسبات و پیش بینیهای ساده و موفقیت آمیز در مورد ((ساختار بلوری|ویژگیهای بلورین)) ، بررسی فیزیک حالد جامد بعنوان گسترش از ((فیزیک اتمی)) آغاز شد. به دلیل تاثیر متقابل و سودمند تجربه و نظریه بر یکدیگر ، یک تحریک عقلانی در فیزیک حالت جامد وجود دارد. و تعداد ((برندگان جایزه نوبل فیزیک|جوایز نوبل)) در دهه گذشته شاهدی بر این ادعاست. در سراسر دنیا تعداد فیزیکدانانی که بطور مفید در زمینه فیزیک حالت جامد به کار مشغولند، بیشتر از سایر رشته هاست.

! حوزه عمل

حوزه عمل فیزیک حالت چنان است که سراسر زندگی ما را فرا گرفته است. انواع وسایل از قبیل ((کتاب|کتابها))، صندلی ، مداد پاکن پلاستیکی ، مداد و… ، در محیط اطراف ما قرار دارند ، که همه این وسایل را انسان برای آسایش و رفاه و یا زیبایی و استحکام بر گزیده است. هر کدام از این ((مواد جامد)) دارای ((رنگ)) مشخص بافت ، ((مقاومت مکانیکی|استحکام)) ، سختی ، ((خاصیت مفتول شدن فلزات|چکش خواری)) است و ((رسانندگی الکتریکی)) ، ((رسانندگی گرمایی)) ، ((پذیرفتاری مغناطیسی)) و ((نقطه ذوب)) قابل اندازه گیری دارند. /> />هر جسم دارای ((طیف نمایی|طیف های جذبی و نشری)) مشخصی در ((طیف مرپی|ناحیه مریی)) ، ((امو مادون قرمز|فروسرخ)) و ((اموا فرابنفش|فرابنفش)) از ((طیف الکترومغناطیسی)) است. اما در حالت کلی می توان گفت که همه این ویژگیها تابع دو جنبه ساختار مواد است. نوع اتمها یا مولکلهایی که ((ماده)) از آنها ساخته شده است، و چگونگی پیوند یا کپه شدن آنها برای تشکیل جسم جامد. این وظیفه دشوار فیزیک حالت جامد یا ((شیمی فیزیک)) است که بکوشد تا ((ساختار مواد)) را به ویژگیهای فیزیکی یا شیمیایی مشاهده شده آنها ربط دهد.

! چرا تعداد افراد متخصص در ((فیزیک حالت جامد)) کم است؟

روشن است که فیزیک حالت جامد موضوع بسیار گستردهای است و زمینه های جالب و مشخصی را در بر میگیرد که در هر یک از آنها ، بعنوان مثال ((مغناطیس)) ، می توان به آسانی بحث را به مسایل تخصصی کشاند. پژوهشگران فیزیک حالت جامد در دنیا از هر رشته دیگر ((فیزیک)) بیشترند. /> />گستردگی موضوع از یک طرف جالب بوده و از طرف دیگر تولید اشکال میکند. جالب بودن آن در این است که گستره وسیعی از پدیدههای شاخص را برای مطالعه و پژوهش عرضه میکند و اشکال آن در گستردگی هر موضوع است که ، برای هر کس مشکل است که از همه آنها آگاهی پیدا کند. از این رو تعداد افراد متخصص در فیزیک جامد اگر چنین متخصصانی باشند کم است.

! انگیزه مطالعه فیزیک حالت جامد

ابتدا اینکه فیزیک حالت جامد بخش جدایی ناپذیری از ((فیزیک)) است و تا جایی که فیزیک را یک پیشه ارزشمند فرهنگی و علمی بدانیم، فیزیک حالت جامد نیز چنین است. اما انگیزه دیگری که در گسترش فیزیک حالت جامد نقش داشته، آن است که این رشته بطور گسترده ای با ((خواص ماده)) به شکل کپه ای طبیعی اش سروکار دارد. به این معنی که بطور مثال یک پژوهشگر فیزیک جامد ، ((مس)) را دقیقاً به همان صورتی که در ((اتصال الکتریکی|اتصالهای معمولی الکتریکی)) به کار می رود، بصورت فلز مس مطالعه می کند. /> />افزون بر این پدیده هایی مورد توجه فیزیک حالت جامد است که اغلب در فناوری از آن استفاده می گردد. تردیدی نیست که فناوری از گسترش پژوهش در فیزیک جامد بهره های فراوان برده است. شاید از بدیهی ترین زمینه های پیشرفت بتوان از ((الکترونیک)) به ویژه کاربرد ((اجسام نیم رسانا)) در ساختن ((قطعات الکتریکی|قطعات حساس الکتریکی)) مانند ((ترانزیستور)) ، ((دیود)) و… نام برد. بنابراین فنوری نوین بیشتر بر پایه کاربرد پدیدههای حالت جامد قرار دارد.

!((فیزیک حالت جامد)) و سایر علوم
+!دید کلی
فیزیک حالت جامد ، چنان که از نام آن پیداست، فیزیک مواد جامد است. ولی امروزه غالبا اصطلاح ((ماده چگال|فیزیک ماده چگال)) نیز بکار برده میشود، چرا که این نامگذاری ، مطالعه مایعات به ویژه فلزات مایع و نمکهای مذاب ، محلولها ، ((کریستال مایع|بلورهای مایع)) و حتی مواد ((گلیسرین)) را در بر میگیرد.

از دیدگاه امروزی ما ، فیزیک حالت جامد در واقع ((زمین شناسی بلور|فیزیک جامدات بلورین)) است. بیشتر ((جامدات غیر آلی)) که در زندگی روزمره ، با آنها سروکار داریم، بلوری هستند و از استثناهای آشنا میتوان از ((شیشه)) که یک مایع ابر سرد و دود ، که آمورف است، نام برد. ولی ((بلور آمورف|مواد آمورف)) مهمتر از دوده نیز وجود دارد.
!تاریخچه
در پی کشف ((اشعه ایکس)) ، توسط فیزیکدان آلمانی و یلهلم کونراد ((رونتگن)) __Rontgen__ در 10 نوامبر 1895 و به دنبال آن ، کشف ((پراش اشعه ایکس|پراش پرتوهای x)) و انتشار یک سری محاسبات و پیش بینیهای ساده و موفقیت آمیز در مورد ((ساختار بلوری|ویژگیهای بلورین)) ، بررسی فیزیک حالد جامد بعنوان گسترش از ((فیزیک اتمی)) آغاز شد. به دلیل تاثیر متقابل و سودمند تجربه و نظریه بر یکدیگر ، یک تحریک عقلانی در فیزیک حالت جامد وجود دارد. و تعداد ((برندگان جایزه نوبل فیزیک|جوایز نوبل)) در دهه گذشته شاهدی بر این ادعاست. در سراسر دنیا تعداد فیزیکدانانی که بطور مفید در زمینه فیزیک حالت جامد به کار مشغولند، بیشتر از سایر رشتههاست.
!حوزه عمل
حوزه عمل فیزیک حالت چنان است که سراسر زندگی ما را فرا گرفته است. انواع وسایل از قبیل کتابها ، صندلی ، مداد پاکن پلاستیکی ، مداد و … ، در محیط اطراف ما قرار دارند ، که همه این وسایل را انسان برای آسایش و رفاه و یا زیبایی و استحکام بر گزیده است. هر کدام از این ((مواد جامد)) دارای رنگ مشخص بافت ، ((مقاومت مکانیکی|استحکام)) ، سختی ، ((خاصیت مفتول شدن فلزات|چکش خواری)) است و ((رسانش الکتریکی|رسانندگی الکتریکی)) ، ((رسانش گرمایی|رسانندگی گرمایی)) ، ((پذیرفتاری مغناطیسی)) و ((نقطه ذوب)) قابل اندازه گیری دارند.

هر جسم دارای ((طیف نمایی|طیف های جذبی و نشری)) مشخصی در ((طیف مرپی|ناحیه مریی)) ، ((اه مادون قرمز|فروسرخ)) و ((اشعه ماورا ابنفش|فرابنفش)) از ((طیف الکترومغناطیسی)) است. اما در حالت کلی میتوان گفت که همه این ویژگیها تابع دو جنبه ساختار مواد است. نوع اتمها یا مولکلهایی که ((ماده)) از آنها ساخته شده است، و چگونگی پیوند یا کپه شدن آنها برای تشکیل جسم جامد. این وظیفه دشوار فیزیک حالت جامد یا ((شیمی فیزیک)) است که بکوشد تا ((ساختار مواد)) را به ویژگیهای فیزیکی یا شیمیایی مشاهده شده آنها ربط دهد.
!چرا تعداد افراد متخصص در فیزیک حالت جامد کم است؟
روشن است که فیزیک حالت جامد موضوع بسیار گستردهای است و زمینههای جالب و مشخصی را در بر مگیرد که در هر یک از آنها ، بعنوان مثال ((مغناطیس)) ، میتوان به آسانی بحث را به مسایل تخصصی کشاند. پژوهشگران فیزیک حالت جامد در دنیا از هر رشته دیگر ((فیزیک)) بیشترند.

گستردگی موضوع از یک طرف جالب بوده و از طرف دیگر تولید اشکال مکند. جالب بودن آن در این است که گستره وسیعی از پدیدههای شاخص را برای مطالعه و پژوهش عرضه مکند و اشکال آن در گستردگی هر موضوع است که ، برای هر کس مشکل است که از همه آنها آگاهی پیدا کند. از این رو تعداد افراد متخصص در فیزیک جامد اگر چنین متخصصانی باشند کم است.
!انگیزه مطالعه فیزیک حالت جامد
ابتدا اینکه فیزیک حالت جامد بخش جدایی ناپذیری از ((فیزیک)) است و تا جایی که فیزیک را یک پیشه ارزشمند فرهنگی و علمی بدانیم، فیزیک حالت جامد نیز چنین است. اما انگیزه دیگری که در گسترش فیزیک حالت جامد نقش داشته ، آن است که این رشته بطور گستردهای با ((خواص ماده)) به شکل کپهای طبیعیاش سر و کار دارد. به این معنی که بطور مثال یک پژوهشگر فیزیک جامد ، ((مس)) را دقیقاً به همان صورتی که در اتصالهای معمولی الکتریکی بکار میرود، بصورت فلز مس مطالعه میکند.

افزون بر این پدیده هایی مورد توجه فیزیک حالت جامد است که اغلب در فناوری از آن استفاده می گردد. تردیدی نیست که فناوری از گسترش پژوهش در فیزیک جامد بهره های فراوان برده است. شاید از بدیهی ترین زمینه های پیشرفت بتوان از ((الکترونیک)) به ویژه کاربرد ((اجسام نیم رسانا)) در ساختن ((قطعات الکتریکی|قطعات حساس الکتریکی)) مانند ((ترانزیستور)) ، ((دیود)) و … نام برد. بنابراین فنوری نوین بیشتر بر پایه کاربرد پدیدههای حالت جامد قرار دارد.
!فیزیک حالت جامد و سایر علوم
 *((مغناطیس)) *((مغناطیس))
 *((طیف سنجی فوتو الکترونی))  *((طیف سنجی فوتو الکترونی))
 *((پخش)) *((پخش))
 *نظریه در رفتگی یا ((فیزیک نیم رسانا)) *نظریه در رفتگی یا ((فیزیک نیم رسانا))
 *((ابر رسانایی)) *((ابر رسانایی))
 *((فیزیک مواد)) *((فیزیک مواد))
 *((زمین شناسی بلور)) *((زمین شناسی بلور))
 *((فیزیک الکترونیک)) *((فیزیک الکترونیک))
 *((تکنولوژی لایه نشانی)) *((تکنولوژی لایه نشانی))
-
! آینده فیزیک حالت جامد

امروزه به دلیل گسترش روزافزون ((وسایل الکترونیکی)) و نیز به دلیل توجه بیش از حد سازندگان این ابزارها ، به ساختن وسایلی با ابعاد بسیار کوچک و با ظرفیتهای اطلاعاتی فوق العاده زیاد ، و نیز با توجه به اینکه بیشتر این وسایل مانند ((ترانزیستور)) ، ((خازن)) و… از ((بلور))ها و ((کریستال)) های مختلف ساخته می شود، لذا فیزیک حالت جامد از اهمیت ویژهای برخوردار است. و لذا توجه زیادی به فیزیک حالت جامد و ساخته های ویژه این علم مانند ((تکنولوژی نانو)) وجود دارد.
+!آینده فیزیک حالت جامد
امروزه به دلیل گسترش روز افزون وسایل الکترونیکی و نیز به دلیل توجه بیش از حد سازندگان این ابزارها ، به ساختن وسایلی با ابعاد بسیار کوچک و با ظرفیتهای اطلاعاتی فوق العاده زیاد و نیز با توجه به اینکه بیشتر این وسایل مانند ((ترانزیستور)) ، ((خازن)) و … از بلورها و ((کریستال|کریستالهای)) مختلف ساخته میشود، لذا فیزیک حالت جامد از اهمیت ویژهای برخوردار است و لذا توجه زیادی به فیزیک حالت جامد و ساختههای ویژه این علم مانند ((تکنولوژی نانو)) وجود دارد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 مهر 1384 [14:33 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:37 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [08:36 ]   3   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:06 ]   2   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 مهر 1383 [05:46 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..