منو
 صفحه های تصادفی
رشته کاردان فنی عمران - نقشه برداری
ساختمان مو و چرخه رشد آن
کاربر:سلتون
جورج جان تامسون
شعر عربی مکتب نجد
دقت امام علی علیه السلام درباره بیت المال
معامله تجاری نوع سوم
تنوع در ساختار کروموزومها
چه نوع راکتی را انتخاب کنیم
دغداغان
 کاربر Online
355 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک حالت جامد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-63Lines: 1-566
-V{maketoc} 
-! دی کلی: +__فییک حالت جامد__ (__Solid state Physics__)
1em" border=4bgcolor=lightyellow>__فهست ماات فیزیک الامد__ />
/>
/>
/> /> />
/> /> />
/> /><td>((اسام نا رسانا)) /> /> />
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

/> /> /> /> /> />
/> />
-فیزیک حالت جامد ، چنان که ز نام آن پیداست، فیزیک ماد جاد است. ولی امروزه غالباً اصطلاح ((ماده چگال|فیزیک مده چگال)) نی ه کار برده می شود، چرا که این نامگای مطالعه مایعات به ویژه فلزات مایع و نمکهی مذاب ، محلوله ، ((کریستال میع|بلورهی مایع)) و حتی مود ((گلیسرین)) را در بر می گیرد. +
__ما علمی____ماح کابری و تربی__
-ا یدگاه امروزی ا ، فیزیک حالت جامد در واقع ((بلورشناسی|فیزیک جادات بلورین)) است. بیشتر ((جامدات غیر آلی)) که در زندگی روزمره ، با آنها سروکار داریم، بلوری هستند و از استثنا های آشن می توان از شیشه که یک مایع ابر سرد و دود ، که آمورف است، نام برد. ولی ((بلور آمورف|مواد آمورف)) مهمتر از دوده نیز وجود دارد. +
((اام یم رساا))((دوربین اشه ایکس))
-! اری: +
((جسام راا))((راش پودری))
-در پی کشف ((اشعه ایکس)) ، توسط فیزیکدان آلمانی و یلهلم کونراد ((رونتگن)) Rontgen در 10 نوامبر 1895 و به دنبال آن ، کشف ((پرا اشعه ایکس|پراش پرتوهای x)) و انتشار یک سری محاسبات و پیش بینیهای ساده و موفقیت آمیز در مورد ((ساختار بلوری|ویژگیهای بلورین)) ، بررسی فیزیک حالد جامد بعنوان گسترش از ((فیزیک اتمی)) آغاز شد. به دلیل تاثیر متقابل و سودمند تجربه و نظریه بر یکدیگر ، یک تحریک عقلانی در فیزیک حالت جامد وجود دارد. و تعداد ((برندگان جایزه نوبل فیزیک|جوایز نوبل)) در دهه گذشته شاهدی بر این ادعاست. در سراسر دنیا تعداد فیزیکدانانی که بطور مفید در زمینه فیزیک حالت جامد به کار مشغولند، بیشتر از سایر رشته هاست. +
-! حه ع: +
((ریه اری))
-حوزه عمل فیزیک حالت چنان است که سراسر زندگی ما را فرا گرفته است. انواع وسایل از قبیل ((کتاب|کتاها))، صندلی ، مداد پاکن پلاستیکی ، مداد و… ، در محیط اطراف ما قرار دارند ، که همه این وسایل را انسان برای آسایش و رفاه و یا زیبایی و استحکام بر گزیده است. هر دام از این ((مواد جام)) دارای ((رنگ)) مشخص بافت ، ((مقاومت مکانیکی|استحکام)) ، سختی ، ((خاصیت مفتول شدن فلزات|چکش خواری)) است و ((رسانندگی الکتریکی)) ، ((رساندگی گرایی)) ، ((ذیرتاری مغناطیسی)) و ((نقطه ذوب)) قابل اندازه گیری دارند. +
((باتاب براگ))((رسانش الکتریکی د اری))
-هر جسم دارای ((طیف نمایی|طیف های جذبی و نشری)) مشخصی در ((یف مپی|ناحیه مریی)) ، ((امواج مادون قرمز|فروسرخ)) و ((اموج فابنفش|فرابنفش)) از ((یف الکترومغناطیسی)) است. اما در حالت لی می توا گفت که همه این ویژگیها تابع دو جنبه ساختار مواد است. نوع اتمها یا مولکلهایی که ((ماده)) از آنها ساخته شده است، گونگی پیوند یا کپه شدن آنها برای تشکیل جسم جامد. این وظیفه دشوار فیزیک حالت جامد یا ((شیمی فیزیک)) است که بکوشد تا ((ساختار مواد)) را به ویژگیهای فیزیکی یا شیمیایی مشاهده شده آنها ربط دهد. +
((نیم رنا و خوا ن))((لور چرخان))
-! چا عداد ار خصص در ((فییک حال ام)) کم است؟ +
((لای یم ر))((لو موف))
-روشن است که فیزیک حالت جامد موضوع بسیار گستردهای است و زمینه های جالب و مشخصی را در بر میگیرد که در هر یک از آنها ، بعنوان مثال ((مغناطیس)) ، می توان به آسانی بحث را به مسایل تخصصی کشاند. پژوهشگران فیزیک حات جامد در دنیا از هر رشته دیگر ((فیزیک)) بیشترند. +
((دیود))((بلور ینی))
-گستردگی موضوع از یک طرف جالب بوده و از طرف دیگر تولی اشکال میکند. الب بودن آن در این است که گستره وسیعی از پدیدههای شاخص را برای مطالعه و پژوهش عرضه میکند و اشکال آن در گستردگی هر موضوع است که ، برای هر کس مشکل است که از همه آنها آگاهی پیدا کند. از این رو تعداد افراد متخصص در فیزیک جامد اگر چنین متخصصانی باشند کم است. +
((اتال p-n))((لور کوالانسی))
-! انگیزه ماه فییک ال اد: +
((نیم رای نو n,p))((لو ا یوند هیدروژنی))
-ابتدا اینکه فیزیک حالت جامد بخش جدایی ناپذیری از ((فیزیک)) است و تا جایی که فیزیک را یک پیشه ارزشمند فرهنگی و علمی بدانیم، فیزیک حالت جامد نیز چنین است. اما انگیزه دیگری که در گسترش فیزیک حالت جامد نقش داشته، آن است که این رشته بطور گسترده ای با ((خواص ماده)) به شکل کپه ای طبیعی اش سروکار دارد. به این معنی که بطور مثال یک پژوهشگر فیزیک جامد ، ((مس)) را دقیقاً به همان صورتی که در ((اتصال لکریکی|اتصالها معمولی الکتریکی)) به کار می رود، بصورت فلز مس مطالعه می کند. +
((ابررسانایی))((نوسانات کهای))
-افزون ر این پدیده هایی مورد توجه فیزیک حالت جامد است که اغلب در فناوری از آن استفاده می گردد. تردیدی نیس که فناوری از گسترش پژوهش ر فیزیک جامد بهره ها فاوان برده است. شاید از بدیهی ترین زمینه های پیشرفت بتوان از ((الکترونیک)) به ویژه کربرد ((اجسام نی رساا)) در ساختن ((قطعات لکریکی|طعات حساس الکترکی)) مند ((ترانزیستر)) ، ((دیود)) و… نام برد. بنابراین فنآوری نوین بیشتر بر پایه کاربرد پدیدههای حالت جامد قرار دارد. +
((امد همسانگرد))((نوسنات شکه و اتمی تک بدی|سانات ک اتی))
-!((فییک حال ام)) سایر علوم: +
((لو نای))((د ارتعاشی))
 +
 +((بلور))
 +((گرمای ویژه جامدات عایق))
 +
 +
 +((انواع بلور))
 +((ظرفیت گرمایی))
 +
 +
 +((ساختار بلوری))
 +((رسانش گرمایی جامد عایق))
 +
 +
 +((سلول واحد بلور))
 +((سرعت فرار))
 +
 +
 +((انواع شبکه بلوری))
 +((مسیر آزاد میانگین))
 +
 +
 +((پکیکدگی بلور))
 +((رشد بلور))
 +
 +
 +((ناخالصی بلور))
 +((فیزیک قطعات نیم رسانا))
 +
 +
 +((شاخص میلر در بلور))
 +((ظرفیت گرمایی فونون))
 +
 +
 +((تقارن بلور))
 +((برخورد فونون با نواقص بلوری))
 +
 +
 +((ساختار مکعبی الماس))
 +((برخورد فونون با فونون))
 +
 +
 +((پراش توسط بلور))
 +((انواع نوقص بلوری))
 +
 +
 +((اشعه ایکس))
 +((دمای فرمی))
 +
 +
 +((لامپ اشعه ایکس))
 +((ظرفیت گاز الکترون آزاد))
 +
 +
 +((فرایندهای داخلی آند))
 +((رسانش الکتریکی و قانون اهم|رسانش الکتریکی))
 +
 +
 +((شبکه وارون))
 +((رسانش گرمایی))
 +
 +
 +((شبکه واقعی))
 +((چگالی انرژی گرمایی))
 +
 +
 +((ساختار شبکه بلوری))
 +((دینامیک الکترون آزاد))
 +
 +
 +((پیوند بلوری))
 +((جرم موثر الکترون))
 +
 +
 +((پیوند واندروالسی))
 +((برهمکنش نوترون با بلور))
 +
 +
 +((انتشار امواج در بلور))
 +((برهمکنش الکترون با بلور))
 +
 +
 +((منحنی پاشندگی))
 +((فیزیک پلیمر))
 +
 +
 +((مدل کلاسیکی ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی کلاسیکی ))
 +((ابر رسانا))
 +
 +
 +((مدل اینشتین برای ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی مدل اینشتین))
 +((تکنولوژی نیم رسانا))
 +
 +
 +((مدل دبای برای ظرفیت گرمایی جامدات|ظرفیت گرمایی دبای))
 +((فیزیک لایه نازک))
 +
 +
 +((مناطق بریلوئن))
 +((خواص مکانیکی بلور))
 +
 +
 +((گاز فرمی الکترون آزاد))
 +((خواص غیر فلزات))
 +
 +
 +((تابع موج الکترون آزاد))
 +((مد نوسان))
 +
 +
 +((الکترون آزاد))
 +((تولید فلز خالص))
 +
 +
 +((الکترون و میدان مغناطیسی))
 +((خواص فلزات))
 +
 +
 +((نظریه نوار انرژی))
 +((خواص گرمایی مواد))
 +
 +
 +((نوار انرژی))
 +((برهمکنش‌های الکترون))
 +
 +
 +((گاف انرژی))
 +((بلور فروالکتریک))
 +
 +
 +((جرم موثر الکترون))
 +((فاجعه قطبشی))
 +
 +
 +((فونون))
 +((نظم فرو مغناطیس))
 +
 +
 +((دما و توزیع فرمی دیراک))
 +((مگنون))
 +
 +
 +((ظرفیت گرمایی الکترون‌های پیوندی|ظرفیت گرمایی الکترون‌های ))
 +((حوزه‌های فرومغناطیس))
 +
 +
 +((مواد فلز))
 +((پعنای خط))
 +
 +
 +((بلور ژرمانیوم))
 +((پراکندگی ناکشسان نوترون))
 +
 +
 +((پیوند کوالانسی))
 +((تشدید پارامغناطیس))
 +
 +
 +((رسانش نیم رسانا))
 +((تشدید پاد فرومغناطیس))
 +
 +
 +((ناخالصی دهنده و پذیرنده))
 +((تشدید فرومغناطیس))
 +
 +
 +((نوار رسانش))
 +((بازتابش اپتیکی))
 +
 +
 +((نوار ظرفیت))
 +((اثر رامان))
 +
 +
 +((نوار ممنوعه))
 +((تشدید مغناطیسی))
 +
 +
 +((انتشار حاملین بار))
 +((شکافتگی فوق ریز))
 +
 +
 +((عمر حاملین بار))
 +((رسانش ناخالصی))
 +
 +
 +((بایاس مستقیم))
 +((پخش))
 +
 +
 +((اتصال اهمی))
 +((تهییج شبکه))
 +
 +
 +((ساختمان نوار انرژی))
 +((منبع تغذیه))
 +
 +
 +((جریان اشباع))
 +((فروریزش بهمنی))
 +
 +
 +((بایاس معکوس))
 +((مقاومت دیود))
 +
 +
 +((پتانسیل ترانزیستور))
 +((مقاومت دینامیکی))
 +
 +
 +((جریان ترانزیستور))
 +((مقاومت استاتیک))
 +
 +
 +((تقویت کننده ترانزیستوری))
 +((دیود فروریزش))
 +
 +
 +((انواع شبکه بلوری))
 +((دیود تونلی))
 +
 +
 +((شیشه))
 +((ترانزیستور پیوندی))
 +
 +
 +((پراش بلوری))
 +((بلور گاز بی اثر))
 +
 +
 +((شعاع اتمی))
 +((نقطه کار ترانزیستور))
 +
 +
 +((ارتعاش شبکه تک اتمی))
 +((پایداری بایاس))
 +
 +
 +((سلول واحد شبکه بلور))
 +((مدار بایاس))
 +
 +
 +((ارتعاشات شبکه))
 +((ظریب پایداری))
 +
 +
 +((اندازه حرکت فونون))
 +((تکنیک پایدارسازی))
 +
 +
 +((برهکنش ناهماهنگ بلوری))
 +((تکنیک جبران پایداری))
 +
 +
 +((چگالی اربیتالی))
 +((ترمیستور))
 +
 +
 +((مدل کرونیک و پنی))
 +((ترانزیستور β))
 +
 +
 +((ترکم حاملهای ذاتی))
 +((بایاس کلکتور مشترک))
 +
 +
 +((نیمه فلز))
 +((بایاس امیتر مشترک))
 +
 +
 +((آثار ترمودینامیکی نیم رسانا))
 +((فیدبک))
 +
 +
 +((آلیاژ))
 +((مشخصه ترانزیستور))
 +
 +
 +((در رفتگی))
 +
 +
 +
 +((مقاومت برشی))
 +
 +
 +
 +((جامد پیوسته))
 +
 +
 +
 +((طیف سنجی))
 +
 +
 +
 +((حفره))
 +
 +
 +
 +((الکترون))
 +
 +
 +
 +((مدار حاملین بار))
 +
 +
 +
 +((محاسبه نوار انرژی))
 +
 +
 +
 +((پلاسمون))
 +
 +
 +
 +((پلاریتون))
 +
 +
 +
 +((پلارون))
 +
 +
 +
 +((استتار الکترونی))
 +
 +
 +
 +((تابع دی الکتریک))
 +
 +
 +
 +((فرایندهای اپتیکی))
 +
 +
 +
 +((اکسیتون))
 +
 +
 +
 +((نظریه مولکولی میدان الکتریکی|نظریه مولکولی))
 +
 +
 +
 +((فونون اپتیکی نرم))
 +
 +
 +
 +((معادله لانژون))
 +
 +
 +
 +((نظریه کوانتومی پارامغناطیس|نظریه کوانتومی))
 +
 +
 +
 +((سرمایش وامغناطش))
 +
 +
 +
 +((پذیرفناری مغناطیسی))
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +!دید کلی
 +فیزیک حالت جامد ، چنان که از نام آن پیداست، فیزیک مواد جامد است. ولی امروزه غالبا اصطلاح ((ماده چگال|فیزیک ماده چگال)) نیز بکار برده می‌شود، چرا که این نامگذاری ، مطالعه مایعات به ویژه فلزات مایع و نمکهای مذاب ، محلولها ، ((کریستال مایع|بلورهای مایع)) و حتی مواد ((گلیسرین)) را در بر می‌گیرد.

از دیدگاه امروزی ما ، فیزیک حالت جامد در واقع ((زمین شناسی بلور|فیزیک جامدات بلورین)) است. بیشتر ((جامدات غیر آلی)) که در زندگی روزمره ، با آنها سروکار داریم، بلوری هستند و از استثناهای آشنا می‌توان از ((شیشه)) که یک مایع ابر سرد و دود ، که آمورف است، نام برد. ولی ((بلور آمورف|مواد آمورف)) مهمتر از دوده نیز وجود دارد.
 +!تاریخچه
 +در پی کشف ((اشعه ایکس)) ، توسط فیزیکدان آلمانی و یلهلم کونراد ((رونتگن)) __Rontgen__ در 10 نوامبر 1895 و به دنبال آن ، کشف ((پراش اشعه ایکس|پراش پرتوهای x)) و انتشار یک سری محاسبات و پیش بینیهای ساده و موفقیت آمیز در مورد ((ساختار بلوری|ویژگیهای بلورین)) ، بررسی فیزیک حالد جامد بعنوان گسترش از ((فیزیک اتمی)) آغاز شد. به دلیل تاثیر متقابل و سودمند تجربه و نظریه بر یکدیگر ، یک تحریک عقلانی در فیزیک حالت جامد وجود دارد. و تعداد ((برندگان جایزه نوبل فیزیک|جوایز نوبل)) در دهه گذشته شاهدی بر این ادعاست. در سراسر دنیا تعداد فیزیکدانانی که بطور مفید در زمینه فیزیک حالت جامد به کار مشغولند، بیشتر از سایر رشته‌هاست.
 +!حوزه عمل
 +حوزه عمل فیزیک حالت چنان است که سراسر زندگی ما را فرا گرفته است. انواع وسایل از قبیل کتابها ، صندلی ، مداد پاکن پلاستیکی ، مداد و … ، در محیط اطراف ما قرار دارند ، که همه این وسایل را انسان برای آسایش و رفاه و یا زیبایی و استحکام بر گزیده است. هر کدام از این ((مواد جامد)) دارای رنگ مشخص بافت ، ((مقاومت مکانیکی|استحکام)) ، سختی ، ((خاصیت مفتول شدن فلزات|چکش خواری)) است و ((رسانش الکتریکی|رسانندگی الکتریکی)) ، ((رسانش گرمایی|رسانندگی گرمایی)) ، ((پذیرفتاری مغناطیسی)) و ((نقطه ذوب)) قابل اندازه گیری دارند.

هر جسم دارای ((طیف نمایی|طیف های جذبی و نشری)) مشخصی در ((طیف مرپی|ناحیه مریی)) ، ((اشعه مادون قرمز|فروسرخ)) و ((اشعه ماوراء ابنفش|فرابنفش)) از ((طیف الکترومغناطیسی)) است. اما در حالت کلی می‌توان گفت که همه این ویژگیها تابع دو جنبه ساختار مواد است. نوع اتمها یا مولکلهایی که ((ماده)) از آنها ساخته شده است، و چگونگی پیوند یا کپه شدن آنها برای تشکیل جسم جامد. این وظیفه دشوار فیزیک حالت جامد یا ((شیمی فیزیک)) است که بکوشد تا ((ساختار مواد)) را به ویژگیهای فیزیکی یا شیمیایی مشاهده شده آنها ربط دهد.
 +!چرا تعداد افراد متخصص در فیزیک حالت جامد کم است؟
 +روشن است که فیزیک حالت جامد موضوع بسیار گسترده‌ای است و زمینه‌های جالب و مشخصی را در بر می‌گیرد که در هر یک از آنها ، بعنوان مثال ((مغناطیس)) ، می‌توان به آسانی بحث را به مسایل تخصصی کشاند. پژوهشگران فیزیک حالت جامد در دنیا از هر رشته دیگر ((فیزیک)) بیشترند.

گستردگی موضوع از یک طرف جالب بوده و از طرف دیگر تولید اشکال می‌کند. جالب بودن آن در این است که گستره وسیعی از پدیده‌های شاخص را برای مطالعه و پژوهش عرضه می‌کند و اشکال آن در گستردگی هر موضوع است که ، برای هر کس مشکل است که از همه آنها آگاهی پیدا کند. از این رو تعداد افراد متخصص در فیزیک جامد اگر چنین متخصصانی باشند کم است.
 +!انگیزه مطالعه فیزیک حالت جامد
 +ابتدا اینکه فیزیک حالت جامد بخش جدایی ناپذیری از ((فیزیک)) است و تا جایی که فیزیک را یک پیشه ارزشمند فرهنگی و علمی بدانیم، فیزیک حالت جامد نیز چنین است. اما انگیزه دیگری که در گسترش فیزیک حالت جامد نقش داشته ، آن است که این رشته بطور گسترده‌ای با ((خواص ماده)) به شکل کپه‌ای طبیعی‌اش سر و کار دارد. به این معنی که بطور مثال یک پژوهشگر فیزیک جامد ، ((مس)) را دقیقاً به همان صورتی که در اتصالهای معمولی الکتریکی بکار می‌رود، بصورت فلز مس مطالعه می‌کند.

افزون بر این پدیده هایی مورد توجه فیزیک حالت جامد است که اغلب در فناوری از آن استفاده می گردد. تردیدی نیست که فناوری از گسترش پژوهش در فیزیک جامد بهره های فراوان برده است. شاید از بدیهی ترین زمینه های پیشرفت بتوان از ((الکترونیک)) به ویژه کاربرد ((اجسام نیم رسانا)) در ساختن ((قطعات الکتریکی|قطعات حساس الکتریکی)) مانند ((ترانزیستور)) ، ((دیود)) و … نام برد. بنابراین فناوری نوین بیشتر بر پایه کاربرد پدیده‌های حالت جامد قرار دارد.
 +!فیزیک حالت جامد و سایر علوم
 *((مغناطیس)) *((مغناطیس))
 *((طیف سنجی فوتو الکترونی))  *((طیف سنجی فوتو الکترونی))
 *((پخش)) *((پخش))
 *نظریه در رفتگی یا ((فیزیک نیم رسانا)) *نظریه در رفتگی یا ((فیزیک نیم رسانا))
 *((ابر رسانایی)) *((ابر رسانایی))
 *((فیزیک مواد)) *((فیزیک مواد))
-*((رشناسی)) +*((ی شناسی بلور))
 *((فیزیک الکترونیک)) *((فیزیک الکترونیک))
 *((تکنولوژی لایه نشانی)) *((تکنولوژی لایه نشانی))
-
! آینده فیزیک حالت جامد:

امروزه به دلیل گسترش روزافزون ((وسایل الکترونیکی)) و نیز به دلیل توجه بیش از حد سازندگان این ابزارها ، به ساختن وسایلی با ابعاد بسیار کوچک و با ظرفیتهای اطلاعاتی فوق العاده زیاد ، و نیز با توجه به اینکه بیشتر این وسایل مانند ((ترانزیستور)) ، ((خازن)) و… از ((بلور))ها و ((کریستال)) های مختلف ساخته می شود، لذا فیزیک حالت جامد از اهمیت ویژهای برخوردار است. و لذا توجه زیادی به فیزیک حالت جامد و ساخته های ویژه این علم مانند ((نانو تکنولوژی)) وجود دارد.

! مباحث مرتبط با ع
نوان:

*((ام
واج فرابنفش)) />*((اجسام نیم رسانا))
*((اندازه گیری فاصله ماه از زمین))
*((بل
و آمورف))
*((بلورشناسی))
*((خاصیت مفتول ش
دن فلزات))
*((خواص ما
ده))
*((ساخت
ار بلوری جامدات))
*((ساختار مواد))
*((فیزیک اتمی))
*((فیزیک مواد))
*((کریستال مایع))
*((مواد جامد))
*((وسایل الکترونیکی))
+!آینده فیزیک حالت جامد
امروزه به دلیل گسترش روز افزون وسایل الکترونیکی و نیز به دلیل توجه بیش از حد سازندگان این ابزارها ، به ساختن وسایلی با ابعاد بسیار کوچک و با ظرفیتهای اطلاعاتی فوق العاده زیاد و نیز با توجه به اینکه بیشتر این وسایل مانند ((ترانزیستور)) ، ((خازن)) و … از بلورها و ((کریستال|کریستالهای)) مختلف ساخته میشود، لذا فیزیک حالت جامد از اهمیت ویژهای برخوردار است و لذا توجه زیادی به فیزیک حالت جامد و ساختههای ویژه این علم مانند ((تکنولوژی نانو)) وود دارد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 مهر 1384 [14:33 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:37 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [08:36 ]   3   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:06 ]   2   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 مهر 1383 [05:46 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..