منو
 کاربر Online
702 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک اتمی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
فیزیک اتمی (Atomic Physics)

فهرست مقالات فیزیک اتمی

مباحث علمی مباحث کاربردی و تجربی
آشکار ساز اتمی منتشر کننده فیلم نازک
چشمه الکترون لامپ ماکروویو
نشر ترمویونی الکترون مخلوط کن فرکانس
کاتد کاتد اکسیدی
پدیده فتوهدایتی کاتد ماتریسی
پدیده فتو ولتائیک کاتد فلزی
اصول ماگنترون لامپ فلاش پرتوان
نشر میدانی الکترون تولید اشعه ایکس
الکترون فوتوالکتریک تفنگ الکترونی
نشر الکترون از نیمه هادی میکروسکوپ الکترونی
نشر الکترون ثانویه تفنگ تزریق ماگنترون
بهره کوانتومی موثر مخمل الکترونی
اصطلاحات آشکار سازی مونوکروماتور انرژی
نظریه مکانیک کوانتومی فیلتر تشدید پراکندگی الکترونی
مکانیک کوانتومی عدسی الکتروستاتیکی
فوتون عدسی الکترومغناطیسی
طیف اتمی عدسی مغناطیسی
مدل اتمی تامسون میکروگرافی
مدل اتمی رادرفورد تداخل سنجی ماکروویو
مدل اتمی بوهر اسپکترومتری
مدل اتمی بوهر و رادرفورد آنالیزور انرژی ذرات باردار
اتم اسپکترومتر یونی
نظریه الکترونی بوهر تکثیر کننده الکترونی
واحد جرم اتمی لامپ هیدروژن
جرم اتمی رادیاتور حرارتی
عدد اتمی رادیومتری
یونیزاسیون فوتومتری
ثابت ریدبرگ اسپکترومتر کانونی کننده
اصل تطابق بوهر فیزیک لیزر
مدار بیضوی الکترون تکنیک خلا
لامپ تخلیه کاربرد اشعه ایکس
سری طیفی بالمر طیف سنج جرمی
سری طیفی لیمن طیف سنج اشعه X
سری طیفی پاشن پراش سنج اشعه ایکس
سری طیفی براکت شتاب دهنده خطی
سری طیفی فوند چشمه پوزیترون
مدل سیاره‌ای چشمه اتمی
ستاره نوترونی چشمه الکترون پلاریزه
طیف هیدروژن بخارات تک اتمی
اپتیک الکترونی چشمه یون مثبت
اپتیک الکترونی فیزیکی چشمه کاتدی
تحریک اپتیکی چشمه پلاسمایی
انتقالات اتمی نشر میدانی یون
طیف اتم هیدروژن چشمه فتویونیزاسیون
قواعد گزینش چشمه فوتون
کوانتش فضایی چشمه الکترونی یون
گشتاور دوقطبی مغناطیسی چشمه ماورای بنفش
ماگنتون بوهر تولید الکترونهای هم انرژی
تحریک اتم اسپکتروسکوپی
اثر فتوالکتریک فشارسنج پیرانی
اشعه ایکس آشکار سازی بار فضا
پدیده نابودی زوج یونشگر الکترونی
پدیده تولید زوج فشارسنج یونیزاسیون
تابش ترمزی آشکار ساز حرارتی
برخورد الکترون با اتم جواب دهی طیفی
افوزیون مولکولی ترموکوپل
تفکیک مولکولی یونیزاسیون حرارتی
یونیزاسیون الکترونی چشمه یونی رادیو فرکانس
آشکار ساز حفره ای ترمیستور
تجزیه حرارتی فتودتکتور نیم هادی
تحریک حرارتی اتم دوربین مادون قرمز
تخلیه الکتریکی آشکار ساز ژرمانیوم
آشکار ساز حفره‌ای فوتوکاتد
تکثیر الکترونی آزمایش فرانک-هرتز
تبدیل یونی آزمایش فتوالکتریک
اثر بهنجار زیمن آزمایش کامپتون
تولید یون منفی تولید میدان مغناطیسی
تولید الکترون اوژه چشمه اتمی رادیو اکتیو
نشر میدانی الکترون تولید ایزوتوپ
آزاد سازی شیمیایی تولید اتمهای سریع
مبادله بار آشکار ساز فوتونی
تخلیه الکتریکی ماکروویو فتو کنداکتور
سنجش الکترون ثانویه آشکار سازی اتمهای سریع
آشکار سازی ذرات آشکار ساز رادیواکتیو
آشکار سازی نشر ثانویه تولید امواج میلیمتری
تولید یون منفی تکثیر کننده فوتون
شیمی نوین اندازه گیری تجربی
اسپکتروسکوپی لامپهای نوری
چشمه‌های مایکرو ویو یکسو ساز جریان الکتریکی
عصر اتمی تکثیر کننده فوتون
قوانین عبور و مرور اتم تحلیل کامپیوتری دینامیک مولکولی

دید کلی

از شیمی و مفاهیم اولیه فیزیک کاملا معلوم است که تمام اجسام از ذرات بسیار کوچک و منفرد ، یعنی اتمها و مولکولها تشکیل شده‌اند. اتم کوچکترین ذره یک عنصر شیمیایی معین است. ملکول ذره مرکبی شامل چندین اتم است. خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر با خواص اتمهای این عناصر معین می‌شوند.

فیزیک اتمی شاخه‌ای از علم گسترده فیزیک است که ساختار اتمی را در ابتدا مورد بحث قرار داده و مدلی استاندارد برای آن ارائه می‌دهد. در این علم چشمه‌های مختلف ذرات و پرتوها و آشکارسازی مربوط به آنها مورد بحث قرار می گیرد و به سوالات فراوانی در مورد ماده و ساختار آن که می‌تواند برای فرد مطرح باشد، پاسخ داده می‌شود.

تاریخچه

تا اواخر قرن نوزدهم اعتقاد بر این بود که اتمها ساده ترین ذرات ماده و غیر قابل تقسیم هستند. ولی پیشرفت علم این نظر را رد کرد. ثابت شد که اتمها ، ذرات بنیادی نیستند و اجسام پیچیده‌ای هستند. این امر ، مثلا از نورشناسی به خصوص از نظریه الکترو مغناطیسی نور نتیجه شد. ثابت شده است که امواج الکترو مغناطیسی ، و به همین ترتیب نور ، موقع حرکت شتابدار بارهای الکتریکی گسیل می‌کنند. ولی اتمهای ماده نیز می‌توانند نور ، یعنی امواج الکترو مغناطیسی مرئی گسیل دارند، که طیف گسیلی شاخص هر اتم را تشکیل می‌دهد. پس می‌توان نتیجه گرفت که اتم حاوی ذراتی الکتریکی است که می‌توانند حرکت کنند. این مطالب مفاهیم اولیه‌ای هستند که برای مطالعه فیزیک اتمی لازم است.

بسیاری از مردم می‌دانند که اتم در زبان یونانی به معنی تقسیم ناپذیر ، زاییده فکر ذیمقراطیس است که 23 قرن پیش می‌زیست و تعلیم می‌داد. برای وی این تصور محال بود که اجسام مادی بتوانند بی‌حد و حصر تقسیم شوند. او ، فرض مسلم می‌دانست که باید ذراتی نهایی با اندازه‌ای کوچک وجود داشته باشد که تقسیم کردن آنها به ذرات کوچکتر امکانپذیر نباشد. ذیمقراطیس چهار نوع اتم می‌شناخت که عبارت از اتمهای خاک ، آب ، آزمایش‌های مربوط به هوا و آتش بود.

او عقیده داشت که انواع اجسام شناخته شده ،از ترکیبات گوناگون این چهار عنصر نتیجه می‌شوند. نظریه‌های وی ، که در آغار قرن نوزدهم توسط شیمیدان انگلیسی ، جان دالتن ، پذیرفته و به مبنای تجربی محکمی استوار شد، اساس شیمی جدید را تشکیل می‌دهد، با آنکه اکنون می‌دانیم که اتمها اصلا تقسیم ناپذیر نیستند و عملا ساختمان درونی پیچیده دارند. با پیشرفت علوم مختلف فیزیک و ایجاد موضوعاتی چون فیزیک جدید ، شاخه فیزیک اتمی بوجود آمد و مطالعه مربوط به اتم و ساختار ماده و نظریه‌های کوانتومی در این شاخه از فیزیک مورد بحث قرار گرفت.img/daneshnameh_up/a/ac/atom.jpgاهمیت فیزیک اتمی

تکامل فیزیک اتمی و هسته‌ای به کشف قوانین جالبی حاکم بر رفتار ذرات بنیادی سازنده هسته‌ها ، اتمها و مولکولها منجر شد. این قوانین معروف به قوانین مکانیک کوانتومی ، با قوانین برگرفته از مشاهده حرکت اشیای بزرگ ، موضوع مطالعه مکانیک کلاسیک ، به کلی متفاوتند. باید یادآوری کرد که در فیزیک ، اتمها و سازنده‌هایشان ، یعنی هسته‌ها و الکترونها ، همچنین ذرات دیگر در مقیاس اتمی و زیر اتمی را ریز ذره می‌نامند.

قوانین حاکم بر این ذرات را قوانین عالم صغیر « میکرو کوسم ) نامیده‌اند. اجسام تشکیل شده از شمار خیلی زیادی از ریز ذرات ، جهان معروف به عالم کبیر « ماکروکوسم را تشکیل می‌دهند که نه فقط اشیای « انسان اندازه » بلکه اجسام خیلی بزرگ نظیر ستارگان ، سیارات و سایر اجرام آسمانی را نیز در بر می‌گیرد. با به کار گیری این واژگان می‌توان احکام دقیقتری تنظیم کرد.

قوانین مکانیک معمولی عالم کبیر برای توضیح رفتار ریز ذرات بسیار نارسا و خام هستند. در عوض ، قوانین مکانیک کوانتومی را می‌توان علاوه بر ذرات ریز ، در مورد پدیده‌های معمولی نیز به کار برد. در حالت اخیر نیز نتایج مشابه نتایج حاصل از مکانیک کلاسیک هستند و از تایید آزمایش برخور دارند. بنابراین مکانیک کلاسیک را باید تقریبا اول برای قوانین جهان واقعی تلقی کرد که برای اجسام بزرگ کفایت می‌کنند.

مکانیک کوانتومی دقیقتر و به واقعیت نزدیکتر است یعنی نظریه عمومی‌تری است و درباره اجسامی که جرمشان از ریز ذرات خیلی بزرگتر و در حیطه مکانیک کلاسیک قرار دارند نیز به کار می‌رود. همچنین باید توجه داشت که حتی در فیزیک کلاسیک نیز پدیده‌هایی وجود دارند که آنها را فقط به کمک مکانیک کوانتومی می‌توان توضیح داد ، که ابر رسانندگی جامدات و ابر شارگی هلیوم از اینگونه هستند. بنابراین از آنچه گفته شد می‌توان به اهیمت فیزیک اتمی پی برد.

موضوعات اساسی فیزیک اتمی

کاربردهای فیزیک اتمی


فیزیک اتمی(Atomic Physics)


فهرست مقالات فیزیک اتمی

مباحث علمی مباحث کاربردی و تجربی
آشکارساز اتمی منتشر کننده فیلم نازک
چشمه الکترون لامپ ماکروویو
نشر ترمویونی الکترون مخلوط کن فرکانس
کاتد کاتد اکسیدی
پدیده فوتوهدایتی کاتد ماتریسی
پدیده فوتوولتائیک کاتد فلزی
اصول ماگنترون لامپ فلاش پرتوان
نشر میدانی الکترون تولید اشعه ایکس
الکترون فوتوالکتریک تفنگ الکترونی
نشر الکترون از نیمه هادی میکروسکوپ الکترونی
نشر الکترون ثانویه تفنگ تزریق ماگنترون
بهره کوانتومی موثر مخمل الکترونی
اصطلاحات آشکارسازی مونوکروماتور انرژی
نظریه مکانیک کوانتومی فیلتر تشدید پراکندگی الکترونی
مکانیک کوانتومی عدسی الکتروستاتیکی
فوتون عدسی الکترومغناطیسی
طیف اتمی عدسی مغناطیسی
مدل اتمی تامسون میکروگرافی
مدل اتمی رادرفورد تداخل سنجی ماکروویو
مدل اتمی بوهر اسپکترومتری
مدل اتمی بوهر و رادرفورد آنالیزور انرژی ذرات باردار
اتم اسپکترومتر یونی
نظریه الکترونی بوهر تکثیر کننده الکترونی
واحد جرم اتمی لامپ هیدروژن
جرم اتمی رادیاتور حرارتی
عدد اتمی رادیومتری
یونیزاسیون فوتومتری
ثابت ریدبرگ اسپکترومتر کانونی کننده
اصل تطابق بوهر فیزیک لیزر
مدار بیضوی الکترون تکنیک خلا
انواع تخلیه کاربرد اشعه ایکس
سری طیفی بالمر طیف سنج جرمی
سری طیفی لیمن طیف سنج اشعه X
سری طیفی پاشن پراش سنج اشعه ایکس
سری طیفی براکت شتاب دهنده خطی
سری طیفی فوند چشمه پوزیترون
مدل سیاره ای چشمه اتمی
ستاره نوترونی چشمه الکترون پلاریزه
طیف هیدروژن بخارات تک اتمی
اپتیک الکترونی چشمه یون مثبت
اپتیک الکترونی فیزیکی چشمه کاتدی
تحریک اپتیکی چشمه پلاسمایی
انتقالات اتمی نشر میدانی یون
طیف اتم هیدروژن چشمه فوتویونیزاسیون
قواعد گزینش چشمه فوتون
کوانتش فضایی چشمه الکترونی یون
گشتاور دوقطبی مغناطیسی چشمه ماورای بنفش
ماگنتون بوهر تولید الکترونهای هم انرژی
تحریک اتم اسپکتروسکوپی
اثر فوتوالکتریک فشارسنج پیرانی
اشعه ایکس آشکارسازی بار فضا
پدیده نابودی زوج یونشگر الکترونی
پدیده تولید زوج فشارسنج یونیزاسیون
تابش ترمزی آشکارساز حرارتی
برخورد الکترون با اتم جواب دهی طیفی
افوزیون مولکولی ترموکوپل
تفکیک مولکولی یونیزاسیون حرارتی
یونیزاسیون الکترونی چشمه یونی رادیو فرکانس
آشکارساز حفره ای ترمیستور
تجزیه حرارتی فوتودتکتور نیم هادی
تحریک حرارتی اتم دوربین مادون قرمز
تخلیه الکتریکی آشکارساز ژرمانیوم
آشکارساز حفره ای فوتوکاتد
تکثیر الکترونی آزمایش فرانک-هرتز
تبدیل یونی آزمایش فوتوالکتریک
اثر بهنجار زیمن آزمایش کامپتون
تولید یون منفی تولید میدان مغناطیسی
تولید الکترون اوژه چشمه اتمی رادیو اکتیو
نشر میدانی الکترون تولید ایزوتوپ
آزادسازی شیمیایی تولید اتمهای سریع
مبادله بار آشکارساز فوتونی
تخلیه الکتریکی ماکروویو فوتوکنداکتور
سنجش الکترون ثانویه آشکارسازی اتمهای سریع
آشکارسازی ذرات آشکارساز رادیواکتیو
آشکارسازی نشر ثانویه تولید امواج میلیمتری
تولید یون منفی تکثیر کننده فوتون

فیزیک اتمی

دید کلی:

از شیمی و مفاهیم اولیه فیزیک کاملا معلوم است که تمام اجسام از ذرات بسیار کوچک و منفرد ، یعنی اتمها و مولکولها تشکیل شدهاند. اتم کوچکترین ذره یک عنصر شیمیایی معین است. ملکول ذره مرکب متقابل چندین اتم است. خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر با خواص اتمهای این عناصر معین میشوند.فیزیک اتمی شاخهای از علم کسترده فیزیک است که ساختار اتمی را در ابتدا مورد بحث قرار داد. و مولی استاندارد برای آن ارائه میدهد. در این علم چشمههای مختلف ذرات و پرتوها و آشکارسازی مربوط به آنها مورد بحث قرار میگیرد و به سوالات فراوانی در مورد ماده و ساختار آن میتواند برای فرد مطرح باشد، پاسخ داده میشود.

اطلاعات اولیه

تا اواخر قرن نوزدهم اعتقاد بر این بود که اتمها سادهترین ذرات ماده و غیر قابل تقسیم هستند. ولی پیشرفت علم این نظر را رد کرد. ثابت شد که اتمها ذرات بنیادی نیستند و اجسام پیچیدهای هستند. این امر ، مثلا از نورشناسی به خصوص از نظریه الکترو مغناطیسی نور نتیجه شد. ثابت شده است که امواج الکترو مغناطیسی ، و به همین ترتیب نور ، موقع حرکت شتابدار بارهای الکتریکی گسیل میکنند. ولی اتمهای ماده نیز میتوانند نور ، یعنی امواج الکترو مغناطیسی مرئی گسیل دارند، که طیف گسیلی شاخص هر اتم را تشکیل میدهد. پس میتوان نتیجه گرفت که اتم حاوی ذراتی الکتریکی است که میتوانند حرکت کنند. این مطالب مفاهیم اولیهای هستند که برای مطالعه فیزیک اتمی لازم است.

تاریخچه

بسیاری از مردم میدانند که اتم ( در زبان یونانی به معنی تقسیم ناپذیر زاده فکر ذیمقراطیس است که 23 قرن پیش میزیست و تعلیم میداد. برای وی این تصور محال بود که اجسام مادی بتوانند بی حد و حصر تقسیم شوند. او ، این را فرض سلم میدانست که باید ذراتی نهایی به اندازهای کوچک وجود داشته باشد که تقسیم کردن آنها به ذرات کوچکتر امکانپذیر نباشد. ذیمقراطیس چهار نوع اتم میشناخت که عبارت از اتمهای سنگ ، آب ، هوا و آتش بود. و عقدیه داشت که انواع اجسام شناخته شده ،از ترکیبات گوناگون این چهار عنصر نتیجه میشوند. نظریههای وی ، که در آغار قرن نوزدهم توسط شیمیدان انگلیسی ، جان دالتن ، پذیرفته و به مبنای تجربی محکمی استوار شد، اساس شیمی جدید را تشکیل میدهد، با آنکه اکنون میدانیم که اتمها اصلا تقسیم ناپذیر نیستند و عملا ساختمان درونی پیچیده دارند.
با پیشرفت علوم مختلف فیزیک و ایجاد موضوعاتی چون فیزیک جدید ، شاخه فیزیک اتمی بوجود آمد و مطالعه مربوط به اتم و ساختار ماده و نظریههای کوانتومی در این شاخه از فیزیک مورد بحث قرار گرفت.

اهمیت فیزیک اتمی

تکامل فیزیک اتمی و هستهای به کشف قوانین جالبی حاکم بر رفتار ذرات بنیادی سازنده هستهها ، اتمها و مولکولها منجر شد. این قوانین معروف به قوانین مکانیک کوانتومی ، با قوانین برگرفته از مشاهده حرکت اشیای بزرگ ، موضوع مطالعه مکانیک کلاسیک ، به کلی متفاوتند. باید یادآوری کرد که در فیزیک ، اتمها و سازندههایشان ، یعنی هستهها و الکترونها ، همچنین ذرات دیگر در مقیاس اتمی و زیر اتمی را ریز ذره مینامند. قوانین حاکم بر این ذرات را قوانین عالم صغیر ( میکرو کوسم ) نامیدهاند. اجسام درست شده از شمار خیلی زیادی از ریز ذرات ، جهان معروف به عالم کبیر ( ماکروکوسم ) را تشکیل میدهند که نه فقط اشیای « انسان اندازه » بلکه اجسام خیلی بزرگ نظیر ستارگان ، سیارات و سایر اجرام آسمانی را نیز در بر میگیرد. با به کار گیری این واژگان میتوان احکام دقیقتری تنظیم کرد. قوانین مکانیک معمولی علم کبیر برای توضیح رفتار ریز ذرات بسیار نارسا و خامند. در عوض ، قوانین مکانیک کوانتومی را میتوان علاوه بر ذرات ریز ، در مورد پدیدههای معمولی نیز به کار برد. در حالت اخیر نیز شایج مشابه شایج حاصل از مکانیک کلاسیک هستند و از تایید آزمایش برخوردارند. بنابراین مکانیک کلاسیک را باید تقریبا اول برای قوانین جهان واقعی تلقی کرد که برای اجسام بزرگ کفایت میکنند. مکانیک کوانتومی دقیقتر و به واقعیت نزدیکتر است یعنی نظریه عمومیتری است و درباره اجسامی که جرمشان از ریز ذرات خیلی بزرگتر و در حیطه مکانیک کلاسیک قرار دارند نیز به کار میرود. همچنین باید توجه داشت که حتی در فیزیک عالم کبیر نیز پدیدههایی وجود دارند که انها را فقط به کمک مکانیک کوانتومی میتوان توضیح داد ، که ابر رسانندگی جامدات و ابر ستارگی هلیم از این گونه هستند. بنابراین از آنچه گفته شد میتوان به اهیمت فیزیک اتمی پی برد.
موضوعات اساسی فیزیک اتمی:
 • ساختار اتمی یا ‹ br ›
در حالت کلی میتوان گفت که کلیه اجسام پیرامون ما از سه نوع ذره کوچک بنام پروتون ، نوترون ، الکترون تشکیل شده است. پروتون و نوترون در داخل هسته اتمی قرار داشته و الکترون خارج از هسته قرار دارد.
 • بار الکتریکی بنیادی
قوانین فارادی وجود کوچترین مقدار غیر قابل تقسیم بار را توجیه میکند. اندازهگیریهای عددی این مقدار را برابر e=106x10-19c که برابر با الکترون است، محاسبه میکنند.
 • اسپکتروسکوپی: ‹ br ›
اسپکتروسکوپی یا طیف سنجی عبارت از مطالعه تا شیر متقابل امواج الکترو مغناطیسی ماده بر این اساس ساختمان ماده مورد مطالعه قرار میگیرد بدین ترتیب که ماده با امواج الکترو مغناطیسی بمباران کرده و عکس العمل ماده را مورد مطالعه قرار میدهند.
 • خواص کوانتومی و موجی فوتونها: ‹ br ›
بر اساس نظریه دوبردی ذرات مادی میتوانند شمار موجی از خود نشان دهند که طول موج مربوط به آن بر اساس اندازه حرکت ذره تعیین میشود.
 • اصول مکانیک کوانتومی:
برسی ساختار اتمی به این نتیجه منجر میشود که رفتار الکترونها در اتم را ، مانند رفتار فوتونها ، نمیتوان با قوانین فیزیک کلاسیک ، یعنی قوانینی که در آزمایش با اجسام ماکروسکوپی ثابت میشوند توضیح داد.
 • خواص کوانتومی و موج فوتون:
در فیزیک اتمی فوتون از جمله ذراتی است که خاصیت دو گانه دارد، یعنی موارد دارای خاصیت ذرهای و در مواردی خاصیت موجی از خود نشان میدهد. بر این اساس فوتون دارای طول موج خواهد بود.
 • آشکار سازهای ذرات:
این آشکارسازها شامل آشکارسازهای الکترونی و یونی ، آشکارسازهای اتمهای خنثی و آشکارسازهای فوتونی است.

کاربردهای فیزیک اتمی

 • ساخت انواع کاترهای ماتریسی ، فلزی و …
 • عدسیهای الکتروستانیک و مغناطیسی
 • انواع فیلترها
 • طراحی تفنگ الکترونی با جریانهای بالا
 • چشمههای مایکرو ویو
 • انواع لامپهای نوری


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:04 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [14:57 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [14:55 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:33 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [14:55 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:07 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:04 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:48 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 مهر 1383 [15:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..