منو
 کاربر Online
627 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیک

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-251Lines: 1-238
-V{maketoc}

__توجه:__ />متن مقاله فیزیک را در مقاله __((علم فیزیک))__ دنبال کنید.
+


able dir align=center border=4 bgcolor=#cccccff>
>
::@#20:((خانه فیزیک))#@::::@#20:((واژه‌نامه فیزیک))#@::::@#20:((کتابهای فیزیک))#@::::@#20:((سرگرمیهای فیزیک))#@::


>
__توجه:__ متن مقاله فیزیک را در مقاله __((علم فیزیک))__ دنبال کنید.
 ! آنچه در فیزیک می خوانیم!  ! آنچه در فیزیک می خوانیم!
-lightyellow>
+#99ffffccccc>
-
+ bgcolor=#cccccff>
 __علوم پایه__ __علوم پایه__
 __علوم کاربردی__
 __علوم کاربردی__
 __گرایش ها__
 __گرایش ها__
 __موضوعات ویژه__
 __موضوعات ویژه__
 __علوم مرتبط__ __علوم مرتبط__
 
 
 
 
 ((اپتیک هندسی)) ((اپتیک هندسی))
 ((آکوستیک)) ((آکوستیک))
 ((دبیری فیزیک)) ((دبیری فیزیک))
 ((اصطلاحات رایج فیزیک)) ((اصطلاحات رایج فیزیک))
 ((الکترونیک)) ((الکترونیک))
 
 
 
 
 ((الکتریسیته)) ((الکتریسیته))
 ((اپتیک)) ((اپتیک))
-((ژئوفیزیک)) +((ژئو فیزیک))
 ((اورانیوم آری سلاح نه!)) ((اورانیوم آری سلاح نه!))
 ((برق)) ((برق))
 
 
 
 
 ((الکترومغناطیس)) ((الکترومغناطیس))
 ((اختر فیزیک)) ((اختر فیزیک))
 ((فیزیک دریا)) ((فیزیک دریا))
 ((برنامه فیزیک)) ((برنامه فیزیک))
-((بیو فیزیک)) +((بیوفیزیک))
 
 
 
 
 ((ترمودینامیک)) ((ترمودینامیک))
 ((انرژی)) ((انرژی))
 ((فیزیک پزشکی)) ((فیزیک پزشکی))
 ((تاریخ علم فیزیک)) ((تاریخ علم فیزیک))
 ((پزشکی)) ((پزشکی))
 
 
 
 
 ((ثابت‌های بنیادی فیزیک)) ((ثابت‌های بنیادی فیزیک))
 ((اندازه گیری)) ((اندازه گیری))
 ((گرایش آماری)) ((گرایش آماری))
 ((خواص مغناطیسی زمین)) ((خواص مغناطیسی زمین))
 ((رادیولوژی)) ((رادیولوژی))
 
 
 
 
 ((ریاضی فیزیک)) ((ریاضی فیزیک))
-((امواج)) +((فیزیک امواج))
 ((گرایش اتمی و مولکولی)) ((گرایش اتمی و مولکولی))
-((جدال فیزیک و متا فیزیک)) +((جدال فیزیک و متافیزیک ))
 ((ریاضی)) ((ریاضی))
 
 
 
 
 ((دستگاه بین المللی یکا)) ((دستگاه بین المللی یکا))
 ((فیزیک خلا)) ((فیزیک خلا))
 ((گرایش پلاسما)) ((گرایش پلاسما))
-((جهان های موازی)) +((جهانهای موازی))
 ((زلزله شناسی)) ((زلزله شناسی))
 
 
 
 
 ((فلسفه علم)) ((فلسفه علم))
 ((فیزیک انرژی بالا)) ((فیزیک انرژی بالا))
 ((گرایش فتونیک)) ((گرایش فتونیک))
 ((چشم انداز فناوری نانو الکترونیک)) ((چشم انداز فناوری نانو الکترونیک))
 ((زمین شناسی)) ((زمین شناسی))
 
 
 
 
 ((فیزیک اتمی)) ((فیزیک اتمی))
 ((فیزیک الکترونیک)) ((فیزیک الکترونیک))
 ((گرایش حالت جامد و الکترونیک)) ((گرایش حالت جامد و الکترونیک))
 ((دانشمندان فیزیک)) ((دانشمندان فیزیک))
 ((زیست شناسی)) ((زیست شناسی))
 
 
 
 
 ((فیزیک ذرات بنیادی)) ((فیزیک ذرات بنیادی))
 ((فیزیک پلاسما)) ((فیزیک پلاسما))
 ((گرایش نجوم و اختر فیزیک)) ((گرایش نجوم و اختر فیزیک))
-((سیاهچاله ها)) +((سیاهچاله))
 ((شیمی)) ((شیمی))
 
 
 
 
 ((فیزیک مواد)) ((فیزیک مواد))
 ((فیزیک حالت جامد)) ((فیزیک حالت جامد))
 ((گرایش فیزیک نظری)) ((گرایش فیزیک نظری))
 ((عمر زمین)) ((عمر زمین))
 ((شیمی فیزیک)) ((شیمی فیزیک))
 
 
 
 
 ((فیزیک نوین)) ((فیزیک نوین))
 ((فیزیک رادیو)) ((فیزیک رادیو))
 ((گرایش ذرات بنیادی)) ((گرایش ذرات بنیادی))
 ((علم)) ((علم))
 ((طراحی صنعتی)) ((طراحی صنعتی))
 
 
 
 
 ((قوانین بقای فیزیک)) ((قوانین بقای فیزیک))
 ((فیزیک زلزله شناسی)) ((فیزیک زلزله شناسی))
 ((گرایش لیزر)) ((گرایش لیزر))
 ((علم فیزیک)) ((علم فیزیک))
 ((عمران)) ((عمران))
 
 
 
 
 ((گرانش)) ((گرانش))
 ((فیزیک شتابدهنده)) ((فیزیک شتابدهنده))
 ((گرایش ماده چگال)) ((گرایش ماده چگال))
 ((کامپیوتر کوانتومی)) ((کامپیوتر کوانتومی))
 ((فیزیولوژی)) ((فیزیولوژی))
 
 
 
 
 ((مغناطیس)) ((مغناطیس))
 ((فیزیک فضا)) ((فیزیک فضا))
 ((گرایش هسته ای)) ((گرایش هسته ای))
 ((مثلث برمودا)) ((مثلث برمودا))
 ((گرافیک)) ((گرافیک))
 
 
 
 
 ((مکانیک آماری)) ((مکانیک آماری))
 ((فیزیک قطعات نوری)) ((فیزیک قطعات نوری))
 ((گرایش هواشناسی)) ((گرایش هواشناسی))
 ((مرگ خورشید)) ((مرگ خورشید))
 ((رایانه)) ((رایانه))
 
 
 
 
 ((مکانیک سیالات)) ((مکانیک سیالات))
 ((فیزیک لیزر)) ((فیزیک لیزر))
 ((مهندسی سیستم)) ((مهندسی سیستم))
-((نانو تکنولوژی)) +((تکنولوژی نانو))
 ((کشاورزی)) ((کشاورزی))
 
 
 
 
 ((مکانیک کلاسیک)) ((مکانیک کلاسیک))
 ((فیزیک محاسباتی)) ((فیزیک محاسباتی))
 ((مهندسی مواد)) ((مهندسی مواد))
-((ق و بررسی کتب دبیرستان)) +((ییک یونانی))
 ((مخابرات)) ((مخابرات))
 
 
 
 
 ((مکانیک کوانتومی)) ((مکانیک کوانتومی))
 ((فیزیک محیط زیست)) ((فیزیک محیط زیست))
-((مهندسی هسته ای)) +((مهندسی هستهای))
 ((هوش فرازمینی)) ((هوش فرازمینی))
 ((معدن)) ((معدن))
 
 
 
 
 ((نجوم)) ((نجوم))
-((فیزیک هسته ای)) +((فیزیک هسته‌ای|فیزیک هسته‌ای))
 ((فیزیک هوا فضا)) ((فیزیک هوا فضا))
 ((سرگرمیهای فیزیک)) ((سرگرمیهای فیزیک))
 ((معماری)) ((معماری))
 
 
 
 
 ((نسبیت)) ((نسبیت))
 ((کاربرد رایانه در فیزیک)) ((کاربرد رایانه در فیزیک))
  
-((متا فیزیک)) +((متافیزیک))
 ((مکانیک)) ((مکانیک))
 
 
 
 
 ((نظریه اختلال)) ((نظریه اختلال))
 ((کیهان شناسی)) ((کیهان شناسی))
  
- +((بشقاب پرنده|بشقاب پرنده‌ها))
  
 
 
 
 
 ((نظریه برخورد)) ((نظریه برخورد))
 ((آشکارسازی ذرات)) ((آشکارسازی ذرات))
  
- +((نقد و بررسی کتب دبیرستان))
  
 
 
 
 
 ((مکانیک تحلیلی)) ((مکانیک تحلیلی))
  
  
- +((عمر زمین))
  
 
 
 
 
 ((سینماتیک حرکت)) ((سینماتیک حرکت))
  
  
- +((مجله علوم پایه))
  
 
 
 
 
 ((دینامیک حرکت)) ((دینامیک حرکت))
  
  
- +((فیزیک هسته‌ای برای همه))
  
 
 
-
 
- 
- 
- 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
- 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
- 
- 
- 
-
 
 
 
 +*((خانه فیزیک))
 +*((کتابهای فیزیک))
 +*((فیزیک هسته‌ای برای همه|کتاب فیزیک هسته‌ای برای همه))
 +*((واژه‌نامه فیزیک))
 +*((مجله علوم پایه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:17 ]   19   admin      جاری 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [09:40 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 10 آذر 1385 [11:42 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 10 آذر 1385 [11:35 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [09:07 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [12:05 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [16:18 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [11:53 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [15:31 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [16:39 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:18 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:11 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 16 اردیبهشت 1384 [15:28 ]   7   احمد شکیب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [13:36 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [17:48 ]   5   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [14:01 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [12:13 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:20 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [15:02 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..