منو
 صفحه های تصادفی
دی «صورت فلکی»
کارل مارکس
صهیونیسم
کشت ویروسها
دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان
نابینایی
گونای گراف
فتوتروپیسم
تهیه٬ مقدار٬ راه تجویز٬ شرایط نگهداری و حمل واکسنها
دیاگرام اوربیتال مولکولی و مرتبه پیوند
 کاربر Online
769 کاربر online
تاریخچه ی: فیزیولوژی گیاهی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-48Lines: 1-70
-__فیزیولوژی گیاهی (Plant Physiology)__


||فیزیولوژی دانشی است که وظیفه‌اش بررسی عملکرد (Function) موجودات زنده است. ماهیت بررسی در این علم ، وظیفه و کارکرد اندامهاست. نام قدیمی فیزیولوژی ''وظایف‌الاعضا'' بوده است. فیزیولوژی گیاهی ، مطالعه اعمال حیاتی گیاه ، ((سینتیک رشد|فرایندهای رشد و نمو)) ، متابولیزم و تولید مثل گیاهان است.||
+

||فیزیولوژی دانشی است که وظیفه‌اش بررسی عملکرد (Function) موجودات زنده است. ماهیت بررسی در این علم ، وظیفه و کارکرد اندامهاست. نام قدیمی فیزیولوژی ''وظایف‌الاعضا'' بوده است. فیزیولوژی گیاهی ، مطالعه اعمال حیاتی گیاه ، ((سینتیک رشد|فرایندهای رشد و نمو)) ، متابولیزم و ((روشهای ازدیاد گیاهان|تولید مثل گیاهان)) است.||
 !دید کلی !دید کلی
-کشف قوانینی که بر تغذیه گیاه و رشد و نمو آن حکومت می‌کند، شناخت توانایی واقعی سلولها در انجام فعالیتهای بیولوژیک و همچنین ارائه روشهایی که ظهور یکی از توانائیهای سلولی را امکان‌پذیر می‌سازد، هدف اساسی فیزیولوژی گیاهی محسوب می‌شود. همانطور که مسیر روشن بسیاری از اکتشافات نظری ، منشا پیشرفتهایی در یکی از شاخه‌های تجربی علوم است، نتایج حاصل از مطالعاتی که در همه شئون علمی بالاخص در فیزیولوژی گیاهی صورت گرفته، باعث توسعه و پیشرفت واقعی کشاورزی شده و آن را از صورت ابتدایی خود در نخستین روزهای ظهور انسان به صورت کاملا پیشرفته امروزی ، مبدل ساخته است.

از طرف دیگر ، ترقیات سریع فیزیولوژی گیاهی نیز خود مدیون ترقیات علوم دیگری مانند فیزیک و شیمی است، زیرا عملا کلیه اعمال متابولیزم سلولها بر اساس قوانینی تفسیر می‌شوند که در مورد عالم بی جان شناخته شده‌اند. شک نیست که علم فیزیولوژی گیاهی ، علمی است تجربی و همه کوششهایی که در این زمینه صورت می‌گیرند، به شناسایی بیش از پیش ماده زنده منجر می‌شوند. به علاوه فیزیولوژی گیاهی ، علم پایه مستقلی است که دارای مفاهیم خاصی بوده، شیوه مخصوصی در تجربیات آن مشاهده می‌شود.
+کشف قوانینی که بر تغذیه گیاه و رشد و نمو آن حکومت می‌کند، شناخت توانایی واقعی سلولها در انجام فعالیتهای بیولوژیک و همچنین ارائه روشهایی که ظهور یکی از توانائیهای سلولی را امکان‌پذیر می‌سازد، هدف اساسی فیزیولوژی گیاهی محسوب می‌شود. همانطور که مسیر روشن بسیاری از اکتشافات نظری ، منشا پیشرفتهایی در یکی از شاخه‌های تجربی علوم است، نتایج حاصل از مطالعاتی که در همه شئون علمی بالاخص در فیزیولوژی گیاهی صورت گرفته، باعث توسعه و پیشرفت واقعی کشاورزی شده و آن را از صورت ابتدایی خود در نخستین روزهای ظهور انسان به صورت کاملا پیشرفته امروزی ، مبدل ساخته است.

از طرف دیگر ، ترقیات سریع فیزیولوژی گیاهی نیز خود مدیون ترقیات علوم دیگری مانند ((فیزیک)) و ((شیمی)) است، زیرا عملا کلیه اعمال متابولیزم سلولها بر اساس قوانینی تفسیر می‌شوند که در مورد عالم بیجان شناخته شده‌اند. شک نیست که علم فیزیولوژی گیاهی ، علمی است تجربی و همه کوششهایی که در این زمینه صورت می‌گیرند، به شناسایی بیش از پیش ماده زنده منجر می‌شوند. به علاوه فیزیولوژی گیاهی ، علم پایه مستقلی است که دارای مفاهیم خاصی بوده، شیوه مخصوصی در تجربیات آن مشاهده می‌شود.


::{picture=phy.4.jpg}::
 !موضوعات مطرح شده در فیزیولوژی گیاهی !موضوعات مطرح شده در فیزیولوژی گیاهی
-فیزیولوژی گیاهی را می‌توان مطالعه اعمال حیاتی گیاه ، فرایندهای چرخه‌ای متحرک رشد ، متابولیزم و تولید مثل دانست. مباحث زیادی در فیزیولوژی گیاهی بحث می‌شود و در هیچ علمی ، نحوه پیشرفت واضح‌تر از زمینه فیزیولوژی گیاهی نیست. از مباحثی که در فیزیولوژی گیاهی بحث می‌شود، می‌توان به این موارد اشاره کرد: ((تغذیه و جذب در گیاهان)) ، ((فتوسنتز)) ، ((تنفس در گیاهان|تنفس)) و رشد و نمو گیاهی.
!!تغذیه و جذب

انجام صحیح فرایندهای متابولیزمی مستلزم وجود عناصری است که باید به صورت اکسید شده یا احیا شده ، معدنی و یا آلی جذب سلولها شده، احتیاجات آنها را از نظر ماده و انرژی تامین کنند. مقدار و نوع این احتیاجات تابعی از شدت و نوع واکنشهای متابولیزمی بوده و به همین مناسبت هر موجودی از نظر قدرت ((سنتز)) و طریقه تحصیل انرژی با موجود دیگر متفاوت است.

موجودات زنده را از نظر قدرت سنتز و همانند سازی به دو دسته ((موجودات اتوتروف|اتوتروف)) و ((موجودات هتروتروف|هتروتروف)) تقسیم می کنند. موجودات اتوتروف موجوداتی را گویند که از ترکیبات ساده‌ای نظیر ((دی‌اکسید کربن)) و ترکیبات معدنی مختلف مانند ((نیتروژن|نیتروژن معدنی)) ، می‌توانند کلیه احتیاجات خود را برطرف سازند که گیاهان در این گروه قرار می‌گیرند.


*__احتیاجات گیاهان نسبت به انرژی :__

سلولهای گیاهی انرژی موجود در مواد تشکیل دهنده خود را به صور مختلف زیر از دست می‌دهند:


**به صورت انرژی حرارتی که در بعضی موارد مانند گل آذین گل شیپوری کاملا آشکار است.


**به صورت انرژی نورانی مانند ((فلورسانس کلروفیل))


**به صورت انرژی مکانیکی مانند سکیلوز در ((سیتوپلاسم))


**به صورت انرژی الکتریکی که نتیجه آن برقراری اختلاف پتانسیل بین اعضای مختلف گیاهان است.


انرژیهایی که گیاهان جهت جبران انرژیهای از دست رفته در اختیار دارند، عبارتند از:


**
حرارت که باعث افزایش سرعت واکنهای شیمیایی می‌شود.


**نور بویژه نور خورشید : مقدار انرژی که
توسط نور خورشید به زمین می‌رسد، در حدود هزار وات بر متر مربع است. قسمت مهمی از این انرژی از نوع حرارتی است.


**انرژی حاصل از ترکیبات انرژی‌زا که دومین منبع انرژی برای
گیاهان محسوب می‌شود. می‌توان گفت که هر ماده مرکب محتوی مقدار معینی انرژی آزاد است که در واقع همان انرژی پیوندهای بین اتمهای مختلف آنهاست و انرژی آزاد شده به صورت قابل مصرف (((آدنوزین تری فسفات|ATP))) ذخیره می‌شود.


>*__احتیاجات گیاهان نسبت به مواد :__
>میزان این احتیاجات در نمونه‌های مختلف گیاهی ، متفاوت است. رفع احتیاجات یک گیاه بالغ در درجه اول به منظور جبران موادی است که این گیاه در طول حیات از دست می‌دهد. در درجه دوم ، ((سینتیک رشد|رشد و نمو)) یک گیاه احتیاجات احتمالی دیگری بوجود می‌آورد. کلیه این احتیاجات بوسیله منابع طبیعی مختلفی تامین می‌شوند که عبارتند از: خاک ، هوا ، آب و محیطهای آلی.

بطور کلی در بخش تغذیه و جذب مباحث مختلفی بحث می‌شود: ((احتیاجات گیاهان)) ، نقش عمومی و اختصاصی عناصر و علائم کمبودهای آنها ، ((محلولهای غذایی و کودهای شیمیایی)) ، ((تغذیه نیتروژن معدنی و آلی)) ، ((چرخه متابولیزمی نیتروژن ، گوگرد و فسفر)) ، ((رابطه آب و خاک)) ، ((گردش مواد در گیاه)) ، ((جذب مواد معدنی)) ، ((مکانیزم جذب مواد)) و ... .
!!فتوسنتز
زندگی در روی کره زمین به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز از نظر لغوی به معنی تولید با استفاده از نور خورشید است. در فتوسنتز ، انرژی خورشیدی برای اکسید کردن آب ، آزاد شدن ((اکسیژن)) و نیز احیا کردن {TEX()} {CO_2} {TEX} به ترکیبات آلی و در نهایت ((قند)) بکار می‌رود. فتوسنتز شامل دو دسته از واکنشهاست: ''واکنشهای نوری و واکنشهای تاریکی''.

بطور کلی در بخش فتوسنتز مباحث مختلفی بحث می شود:

((مفاهیم کلی در مورد فتوسنتز)) ، ((عملکرد کوانتومی نور)) ، ((ساختمان دستگاه فتوسنتزی)) ، ((ساختار تیلاکوئیدها در کلروپلاست)) ، ((گیرنده‌های نوری)) ، ((فتوسیستم‌های I و II)) ، ((مکانیزم انتقال الکترون و پروتون در کلروپلاستها)) ، ((ژنوم کلروپلاست)) ، چرخه احیای فتوسنتزی {TEX()} {C_3} {TEX} ، ((تنفس نوری)) ، چرخه احیای فتوسنتزی {TEX()} {C_4} {TEX} ، ((چرخه احیای کربن در گیاهان CAM))(کراسولاسه) ، ((سنتز نشاسته و ساکارز در گیاهان)) و ... .
!!تنفس
تنفس فرایندی است که انرژی ذخیره شده در مواد انرژی‌زا مانند ((کربوهیدراتها)) را به شیوه‌ای کنترل شده ، آزاد می‌کند. در طی تنفس انرژی آزاد ، رها شده و به شکل ATP در می‌آید که این شکل از انرژی می‌تواند به سهولت برای نگهداری و رشد گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

مباحثی که در مورد تنفس در فیزیولوژی گیاهی ، بحث می‌شود، به صورت زیر است:

((تنفس هوازی و بی هوازی)) ، ((ساختمان میتوکندری|ساختمان میتوکندری‌ها)) ((واکنشها گلیکولیز و چرخه کربس|گلکلی و چخه کربس)) ((زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری)) ، ((مسیر پنتوز فسفات)) و ... .
!!رشد و نمو گیاهی
رشد و نمو اساسا از پدیده‌های مهم در طی انتوژنی گیاه است. رشد و نمو تحت تاثیر عوامل متعدد محیطی و ژنتیکی قرار دارد. البته عامل مهم تعیین کننده الگوهای رشد و نمو ، عمدتا پایگاه ژنتیکی دارد. رشد عبارت است تغییرات کمی و افزایش غیر قابل برگشت در ابعاد یک موجود یا یک اندام. به مجموعه تغییراتی که ماهیت کیفی دارند، به اضافه تغییرات کمی (رشد) ، ''نمو'' اطلاق می‌شود.

مباحثی که در رشد و نمو گیاهی بحث می‌شود، به صورت زیر است:

((سینتیک رشد)) ، ((تروپیسمها یا گرایشها در گیاهان)) ، ((جنبشهای گیاهان)) ، تنظیم کننده‌ها یا هورمونهای رشد در گیاه (((اکسین)) ، ((جیبرلین)) و ...) ، ((مکانیزم تشکیل گل و فتوپریودیسم)) ، ((فیتوکرومها و دیگر پذیرنده‌های نوری)) و ... .
+فیزیولوژی گیاهی را می‌توان مطالعه اعمال حیاتی گیاه ، فرایندهای چرخه‌ای متحرک رشد ، متابولیزم و تولید مثل دانست. مباحث زیادی در فیزیولوژی گیاهی بحث می‌شود و در هیچ علمی ، نحوه پیشرفت واضح‌تر از زمینه فیزیولوژی گیاهی نیست. از مباحثی که در فیزیولوژی گیاهی بحث می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. />!!تغذیه و جذب در گیاهان
انجام صحیح فرایندهای متابولیزمی مستلزم وجود عناصری است که باید به صورت اکسید شده یا احیا شده ، معدنی و یا آلی جذب سلولها شده، احتیاجات آنها را از نظر ماده و انرژی تامین کنند. مقدار و نوع این احتیاجات تابعی از شدت و نوع واکنشهای متابولیزمی بوده و به همین مناسبت هر موجودی از نظر قدرت سنتز و طریقه تحصیل انرژی با موجود دیگر متفاوت است.

موجودات زنده را از نظر قدرت سنتز و همانند سازی به دو دسته ((موجودات اتوتروف|اتوتروف)) و ((موجودات هتروتروف|هتروتروف)) تقسیم می کنند. موجودات اتوتروف موجوداتی را گویند که از ترکیبات ساده‌ای نظیر ((دی‌اکسید کربن)) و ترکیبات معدنی مختلف مانند ((نیتروژن|نیتروژن معدنی)) ، می‌توانند کلیه احتیاجات خود را برطرف سازند که گیاهان در این گروه قرار می‌گیرند.{picture=photo.3.jpg}

!!
احتیاجات گیاهان نسبت به انرژی /
>سلولهای گیاهی انرژی موجود در مواد تشکیل دهنده خود را به صور مختلف زیر از دست می‌دهند.
*به صورت انرژی حرارتی که در بعضی موارد مانند گل آذین گل شیپوری کاملا آشکار است.


*به صورت انرژی نورانی مانند ((کلروفیل|فلورسانس کلروفیل))


*به صورت انرژی مکانیکی مانند سیکلوز در ((سیتوپلاسم))


*به صورت انرژی الکتریکی که نتیجه آن برقراری اختلاف پتانسیل بین اعضای مختلف گیاهان است.


!!احتیاات گیاهان نسبت به مواد
میزان این احتیاجات در نمونه‌های مختلف گیاهی ، متفاوت است. رفع احتیاجات یک گیاه بالغ در درجه اول به منظور جبران موادی است که این گیاه در طول حیات از دست می‌دهد. در درجه دوم ، ((سینتیک رشد|رشد و نمو)) یک گیاه احتیاجات احتمالی دیگری بوجود می‌آورد. کلیه این احتیاجات بوسیله منابع طبیعی مختلفی تامین می‌شوند که عبارتند از: خاک ، هوا ، آب و محیطهای آلی.

بطور کلی در بخش تغذیه و جذب مباحث مختلفی بحث می‌شود: ((احتیاجات گیاهان)) ، نقش عمومی و اختصاصی عناصر و علائم کمبودهای آنها ، محلولهای غذایی و کودهای شیمیایی ، تغذیه نیتروژن معدنی و آلی ، چرخه متابولیزمی نیتروژن ، گوگرد و فسفر ، رابطه آب و خاک ، گردش مواد در گیاه ، جذب مواد معدنی ، مکانیزم جذب مواد و ... .
{picture=phothosynthesis.1.gif}

!فتوسنتز
زندگی در روی کره زمین به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز از نظر لغوی به معنی تولید با استفاده از نور خورشید است. در فتوسنتز ، انرژی خورشیدی برای اکسید کردن آب ، آزاد شدن ((اکسیژن)) و نیز احیا کردن {TEX()} {CO_2} {TEX} به ترکیبات آلی و در نهایت ((قند)) بکار می‌رود. فتوسنتز شامل دو دسته از واکنشهاست: ''واکنشهای نوری و واکنشهای تاریکی''.

بطور کلی در بخش فتوسنتز مباحث مختلفی بحث می شود:

((فتوسنتز|مفاهیم کلی در مورد فتوسنتز)) ، ((عملکرد کوانتومی نور)) ، ساختمان دستگاه فتوسنتزی ، ((کلروپلاست|ساختار تیلاکوئیدها در کلروپلاست)) ، ((رنگیزه های نوری در گیاهان|گیرنده‌های نوری)) ، فتوسیستم‌های I و II ، مکانیزم انتقال الکترون و پروتون در کلروپلاستها ، ژنوم کلروپلاست ، چرخه احیای فتوسنتزی {TEX()} {C_3} {TEX} ، ((تنفس نوری)) ، چرخه احیای فتوسنتزی {TEX()} {C_4} {TEX} ، چرخه احیای کربن در گیاهان CAM(کراسولاسه) ، سنتز نشاسته و ساکارز در گیاهان و ... .
!تنفس
تنفس فرایندی است که انرژی ذخیره شده در مواد انرژی‌زا مانند ((کربوهیدراتها)) را به شیوه‌ای کنترل شده ، آزاد می‌کند. در طی تنفس انرژی آزاد ، رها شده و به شکل ATP در می‌آید که این شکل از انرژی می‌تواند به سهولت برای نگهداری و رشد گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

مباحثی که در مورد تنفس در فیزیولوژی گیاهی ، بحث می‌شود، به صورت زیر است:

تنفس هوازی و بیهوازی ، ((میتوکندری|ساختمان میتوکندری‌ها)) ، گلیکولیز و چرخه کربس ((یور|زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری)) ، مسیر پنتوز فسفات و ... .
!رشد و نمو گیاهی
رشد و نمو اساسا از پدیده‌های مهم در طی انتوژنی گیاه است. رشد و نمو تحت تاثیر عوامل متعدد محیطی و ژنتیکی قرار دارد. البته عامل مهم تعیین کننده الگوهای رشد و نمو ، عمدتا پایگاه ژنتیکی دارد. رشد عبارت است تغییرات کمی و افزایش غیر قابل برگشت در ابعاد یک موجود یا یک اندام. به مجموعه تغییراتی که ماهیت کیفی دارند، به اضافه تغییرات کمی (رشد) ، ''نمو'' اطلاق می‌شود.

مباحثی که در رشد و نمو گیاهی بحث می‌شود، به صورت زیر است. ((سینتیک رشد)) ، ((تروپیسمها یا گرایشها در گیاهان)) ، ((جنبشهای گیاهان)) ، تنظیم کننده‌ها یا ((طبقه یندی هورمونهای گیاهی|هورمونهای رشد در گیاه)) مانند اکسین ، جیبرلین و ... ، ((فرایند گلدهی|مکانیزم تشکیل گل)) و فتوپریودیسم ، فیتوکرومها و دیگر پذیرنده‌های نوری و ... .
 !ارتباط فیزیولوژی گیاهی با سایر علوم !ارتباط فیزیولوژی گیاهی با سایر علوم
-فیزیولوژی گیاهی با بسیاری از علوم ، ارتباط دارد. مانند ((بیوشیمی)) ، ((بیوفیزیک)) و ((بیولوژی مولکولی)). البته فیزیولوژیستها مکررا از نتایج تحقیقات بیوشیمیستها و متخصصان بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی استفاده می‌کنند و متقابلا دانشمندان رشته‌های دیگر نیز از نتایج آزمایشات فیزیولوژی گیاهی ، بهره‌مند می‌شوند.

در حقیقت این رشته‌های مرتبط ، با هم یک مجموعه ایجاد می‌کنند و مرزهای تعریف شده عمدتا مصنوعی هستند. بنابراین آشنایی با مبانی بیوفیزیک ، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ، غیرقابل تفکیک با فیزیولوژی گیاهی هستند.
+فیزیولوژی گیاهی با بسیاری از علوم ، ارتباط دارد. مانند ((بیوشیمی)) ، ((بیوفیزیک)) و ((ژنتیک مولکولی|بیولوژی مولکولی)). البته فیزیولوژیستها مکررا از نتایج تحقیقات بیوشیمیستها و متخصصان بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی استفاده می‌کنند و متقابلا دانشمندان رشته‌های دیگر نیز از نتایج آزمایشات فیزیولوژی گیاهی ، بهره‌مند می‌شوند.

در حقیقت این رشته‌های مرتبط ، با هم یک مجموعه ایجاد می‌کنند و مرزهای تعریف شده عمدتا مصنوعی هستند. بنابراین آشنایی با مبانی بیوفیزیک ، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ، غیرقابل تفکیک با فیزیولوژی گیاهی هستند.
{picture=phy.2.jpg}
 !چگونگی تمایز فیزیولوژی گیاهی از رشته‌های نزدیک !چگونگی تمایز فیزیولوژی گیاهی از رشته‌های نزدیک
-چگونه فیزیولوژی گیاهی از رشته‌های نزیدیک به خود مانند بیوشیمی ، بیوفیزیک و ... متمایز می‌شود؟ مثال فتوسنتز را به عنوان مثال کلاسیک در نظر بگیرید. بیوشیمیستها آنزیمها را خالص سازی کرده و خصوصیات آنها را در لوله آزمایش مطالعه می‌کنند. متخصصان بیوفیزیک ، غشاها را جداسازی نموده و خصوصیات اسپکتروسکوپی آنها را در لوله آزمایش ، بررسی می‌کنند. دانشمندان بیولوژی مولکولی ، ژنهای کد کننده پروتئین‌های فتوسنتزی را شناسایی کرده و تنظیم آنها را در طول نمو ، مطالعه می‌کنند.

در عوض متخصص فیزیولوژی گیاهی ، فتوسنتز را در عمل ، در سطوح مختلف ارگانی ، از جمله کلروپلاست ، سلول ، برگ و گل گیاه مطالعه می‌کند. صاحبنظران فیزیولوژی گیاهی ، راههای برخورد متقابل اجزا با یکدیگر برای انجام فرایندها و اعمال حیاتی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
+چگونه فیزیولوژی گیاهی از رشته‌های نزدیک به خود مانند بیوشیمی ، بیوفیزیک و ... متمایز می‌شود؟ مثال ((فتوسنتز)) را به عنوان مثال کلاسیک در نظر بگیرید. بیوشیمیستها ((آنزیم|آنزمها)) را خالص سازی کرده و خصوصیات آنها را در لوله آزمایش مطالعه می‌کنند. متخصصان بیوفیزیک ، غشاها را جداسازی نموده و خصوصیات اسپکتروسکوپی آنها را در لوله آزمایش ، بررسی می‌کنند.

دانشمندان بیولوژی مولکولی ، ژنهای کد کننده پروتئین‌های فتوسنتزی را شناسایی کرده و تنظیم آنها را در طول نمو ، مطالعه می‌کنند. در عوض متخصص فیزیولوژی گیاهی ، فتوسنتز را در عمل ، در سطوح مختلف ارگانی ، از جمله ((کلروپلاست)) ، سلول ، برگ و گل گیاه مطالعه می‌کند. صاحبنظران فیزیولوژی گیاهی ، راههای برخورد متقابل اجزا با یکدیگر برای انجام فرایندها و اعمال حیاتی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
 !چشم انداز !چشم انداز
-طی دهه گذشته ، علوم زیستی پیشرفت چشمگیر و غیر قابل انتظاری داشته‌اند و در هیچ جا ، این نحوه پیشرفت ، بیشتر از زمینه فیزیولوژی گیاهی نیست. اکتشافاتی نیز ، قفل جادویی انتقال در غشاها را باز کردند. ((روشهای استخراج DNA)) ، ابزار جدیدی را برای فهم چگونگی تنظیم بروز و نمو ژن بوسیله نور و هومورنها فراهم کردند.

تجزیه پروتئین‌های کلیدی و کمپلکس‌های رنگیزه ، پروتئین‌هایی مانند ((روبیسکو)) (Rubisco) و مرکز واکنش فتوسنتزی با استفاده از ((کریستالوگرافی اشعه X)) ، اولین طلیعه فهم مکانیزمهای مولکولی تثبیت کربن و واکنشهای نوری در فتوسنتز را فراهم کرد.
+طی دهه گذشته ، علوم زیستی پیشرفت چشمگیر و غیر قابل انتظاری داشته‌اند و در هیچ جا ، این نحوه پیشرفت ، بیشتر از زمینه فیزیولوژی گیاهی نیست. اکتشافاتی نیز ، قفل جادویی انتقال در غشاها را باز کردند. ((روشهای استخراج DNA)) ، ابزار جدیدی را برای فهم چگونگی تنظیم بروز و نمو ((ژن|ژن)) بوسیله نور و هومورنها فراهم کردند.

تجزیه پروتئین‌های کلیدی و کمپلکس‌های رنگیزه ، پروتئین‌هایی مانند روبیسکو (Rubisco) و مرکز واکنش فتوسنتزی با استفاده از ((اشعه ایکس|کریستالوگرافی اشعه ایکس)) ، اولین طلیعه فهم مکانیزمهای مولکولی تثبیت کربن و واکنشهای نوری در فتوسنتز را فراهم کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تروپیسمها یا گرایشها در گیاهان))  *((تروپیسمها یا گرایشها در گیاهان))
 +*((تقسیم بندی گیاهان از نظر فتوپریودیک))
 *((تنفس در گیاهان))  *((تنفس در گیاهان))
 *((تنفس نوری))  *((تنفس نوری))
 *((جذب مواد معدنی))  *((جذب مواد معدنی))
 *((جنبشهای گیاهان))  *((جنبشهای گیاهان))
-*((چرخه احیای کربن در گیاهان CAM))
*((ساختار تیلاکوئیدها در کلروپلاست))
*((ساختمان دستگاه فتوسنتزی))
+*((ساختمان دستگاه فتوسنتزی))
 *((سنتز نشاسته و ساکارز در گیاهان)) *((سنتز نشاسته و ساکارز در گیاهان))
-*((فتوسنتز))
*((فیتوکرومها دیگر پیرندهای وی))
*((گردش مواد در گیاه))
*((فه کلی در ورد فنتز))
+*((طبقه بندی هورمونهای گیاهی))
*((فتوسنتز))
*((فیتوکرومها)) />*((رین دهی)) />*((کروپلست))
*((گردش مواد در گیاه))
*((گیرهای وری در گین))
 *((مکانیزم انتقال الکترون و پروتون در کلروپلاستها))  *((مکانیزم انتقال الکترون و پروتون در کلروپلاستها))
-*((مکانیزم تشکیل گل و فتوپریودیسم))
*((مکانیزم جذب مواد)) />*((هورمونهای گیاهی))
+*((مکانیزم جذب مواد در گیاهان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 مهر 1384 [06:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 04 تیر 1384 [04:39 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..