منو
 صفحه های تصادفی
کالری
_بقیه نظریات وبر در این مورد را در صفحه بعد بخوانید_
اتم های چند الکترونی
اعلام حمایت فرزندان عقیل از امام حسین علیه السلام
شاه اسماعیل اول
toxoplasmosis
نقشهای احتمالی روانشناسان در ایجاد جامعه بهتر
تیره آدوکساسه
محدوديت علم به جهان هستی
تفسیر دیگر از پلورالیسم دینی
 کاربر Online
780 کاربر online
تاریخچه ی: فیبر نوری

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-85Lines: 1-64
-V{maketoc}
<br />__فیبر نوری__

بعد از اختراع ((لیزر)) در سال ((1960 ))میلادی، ایده بکارگیری فیبر نوری برای انتقال اطلاعات شک گرت .بر سات اولین ر نوری در سال 1966 همزمن ر ((نگلی)) و ((فرانسه)) با تضعیفی برابر اعلام که لا درانتقال ((طاعات مبراتی)) بل استفاده نبو اینکه ر ال 1976 با کو فراو مقین ،تلفات فیبر وی ولیدی شدیدا کاهش داد و به مقداری رسید که ابل ملاحظه با سیم هی ((کوکسیکال)) مورد استفد در شکه مخارات بود.
able dir align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up/PH_FIBER_01.jpg}
+

able bgcolor=#00FF0E align=center>
<tr>
>>
||فیبرنوری یک ((بر)) اتوانی از ن یه یا پلایک که نای می لاف ب ((ی ک)) متفاو لایه وشی ولیه نویه لاسیکی تکی شه ات.||
</td>
tr>
 
 
-
د ((ایرا)) در وایل دهه 60، عالیت ای قیای در زمینه فیبر نوری ر رکز تحقیا ن تی مم تولید فیبر نوری در ((ک)) ((ران)) ردیو علا ر ال 1373 تولید فیبرنوی ب ی 50.000 کیر در ایان غا الی استفاده کل های نری در یگ شرای زرگ این شرو شد ا ینده ندیک ز ریق یک بک ملی مارات ری به هم مل وند.
dir align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up/PH_FIBER_02.jpg} +


!مقدمه
عد از اختراع ((یزر)) در ال 1960 یادی ید بکاگیری فیبر نوری رای اتقا اات ک گرفت. ت اولین فیبر نوری در سا 1966 ان ر نلی و رانه ا تضعیفی برب م شد ک ع در قل الاا مراتی قبل استفاده نو، اینک در ل 1976با کوشش راان محققین تلفات فی نوری تولیی شدیا که اده د و ه مقاری رسید که قب ملاحظه با __سیمهی کواکیکال__ مورد استاد در شبکه مبرات ود. /><tr> />

{img src=img/daneshnameh_up/5/55/nowin.JPG}
 
  -
فیبرنوی یک ((جر)) استوانهای ا ن ((یشه)) (ی ((ستیک))) که دو حی می لف ب ((ضریب کت)) تا ولایه پوی اولیه نویه پلایکی تشکیل ه ت . ر ااس ((قانون انل)) ای انتا نور در فیبر وری : می‌بای ر اشد ک ه تی ریب شکهای می و اف هستند . انتشار نور تحت تثیر عواملی ذاتی و اکتسابی ذچار تضعیف می‌شود. این عوامل عمدتا ناشی از جذب ((ماورای بنفش)) ، جذب ((مادون قرمز)) ، ((پراکندگی رایلی)) ، خمش و فشارهای مکانیکی بر آنها هستند . نحنی ییرا تیف برسب طول موج د شکل یر نشا ن داده شده است.

! ((فیبرهای وری نسل سوم))
dir
align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up/PH_FIBER_03.jpg} +


در ایران در اویل د 60 فعالیتهای تحقیقای مینه فیر ی در کز تحقیات من به تأسیس تمع تولی فیب نوری ونک ترا گدید و لا سال 1373 تولید ی نوری با فیت 50.000 کیلوم سل ر ایان آغا . فعالیت استفده ا کابلهای نوری در دیگر شرهای گ این ر ا در آیه نیک ز ریق یک که ملی مبرات نوری هم متصل شوند. انتشار نور تحت تثیر عواملی ذاتی و اکتسابی ذچار تضعیف می‌شود. این عوامل عمدتا ناشی از جذب ((اشعه فرابنفش|ماورای بنفش)) ، جذب ((اشعه مادون قرمز|مادون قرمز)) ، ((پراکندگی رایلی)) ، خمش و فشارهای مکانیکی بر آنها هستند. />!یبرهای نوری نسل سوم
طرا
حان فیبرهای نل وم ، فیبرهایی را م نظر داشتن که ارای حداقل تلفات و پاشندگی باشند. بری دستیابی به این نوع فیبرها ، محققین از حداقل تلفات در طول موج 1.55 میکرون و از حدقل پاشندگی در طول موج 1.3 میکرون بهره جستند و فیبری را طراحی کردند که دارای ساختار نسبتا پیچیده‌تری بود. در عمل ا تغییراتی در پروفایل ضریب شکست فیبرهای تک مد از نسل دوم ، که حداقل پاشندگی ان در محدوده 1.3 میکرون قرار داشت، به محدوده 1.55 میکرون انتقال داده شد و بدین ترتیب فیبر نوری با ماهیت متفاوتی موسوم به فیبر ~~green:دی.اس.اف~~ ساخته شد.
!کاربردهای فیبر نوری
!!کاربرد در حسگرها
استفاده از حسگرهای فیبر نوری برای اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مانند ((جریان الکتریکی)) ، ((میدان مغناطیسی)) ،
((فشار)) ، ((حرارت)) ، جابجایی ،آلودگی آبهای دریا ، تشعشعات ((اشعه گاما|پرتوهای گاا)) و ((اشعه ایکس|ایکس)) در سالهای اخیر شروع شده است. در این نوع حسگرها ، از فیبر نوری به عنوان عنصر اصلی حسگر بهره گیری می‌شود، بدین ترتیب که خصوصیات فیبر تحت میدان کمیت مورد اندازه گیری تغییر یافته و با اندازه شدت کمیت تأثیر پذیر می‌شود.
<tr> />

{img src=img/daneshnameh_up/5/58/nowin1.JPG}
 
  - /
>طراحان فیبرهای نسل سوم ، فیبرهایی را مد نظر داشتند که دارای حداقل تلفات و پاشندگی باشند. برای دستیابی به این نوع فیبرها، محققین از حداقل تلفات در طول موج 55/1 ((میکرون)) و از حداقل ((پاشندگی)) در طول موج 3/1 میکرون بهره جستند و فیبری را طراحی کردند که دارای ساختار نسبتا پیچیده تری بود. در عمل با تغییراتی در پروفایل ضریب شکست فیبرهای تک مد از نسل دوم ، که حداقل پاشندگی ان در محدوده 3/1 میکرون قرار داشت ، به محدوده 55/1 میکرون انتقال داده شد و بدین ترتیب فیبر نوری با ماهیت متفاوتی موسوم به فیبر دی.اس.اف ساخته شد. />
! ((کاربردهای فیبر نوری))

{picture file=img/daneshnameh_up/PH_FIBER_04.jpg}!! الف)کاربرد در احساسگرها

استفاده از احساسگرهای ((فیبر نوری)) برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی مانند((جریان الکتریکی))، ((میدان مغناطیسی)) ((فشار))،((حرارت)) ،جابجایی،آلودگی آبهای دریا سطح مایعات ،تشعشعات پرتوهای ((گاما))و((ایکس)) در سال های اخیر شروع شده است . در این نوع احساسگرها ، از فیبر نوری به عنوان عنصر اصلی احساسگر بهره گیری می شود بدین ترتیب که خصوصیات فیبر تحت میدان کمیت مورد اندازه گیری تغییر یافته و با اندازه شدت کمیت تاثیر پذیر می شود.

!! ب)
کاربردهای نظامی

فیبرنوری کاربردهای بی شماری در صنایع دفاع دارد که از آن جمله می توان برقراری ارتباط و کنترل با آنتن ((رادار))، کنترل و هدایت ((موشک)) ها ، ارتباط زیر دریایی ها ((«هیدروفون))) را نام برد .

!! ج)کاربردهای پزشکی

فیبرنوری در تشخیص بیماری ها و آزمایش های گوناگون در پزشکی کاربرد فراوان دارد که از آن جمله می توان ((دزیمتری)) ((غدد سرطانی«« ، شناسایی نارسایی های داخلی بدن،جراحی لیزری فاستفاده در دندانپزشکی و اندازه گیری مایعات و ««خون)) نام برد .


! ((فن وری ساخت فیبرهای نوری))

برای تولید ((فیبر نوری)) ، ابتدا ساختار آن در یک میله شیشه ای موسوم به ((پیش سازه)) از جنس سیلیکا ایجادمی گردد و سپس در یک فریند جداگانه این میله کشیده شده تبدیل به فیبرمی گردد . از سال 1970 روش های متعددی برای ساخت انواع پیش سازه ها به کار رفته است که اغلب آنها بر مبنای رسوب دهی لایه های شیشه ای در اخل یک لوله به عنوان پایه قرار دارند .


! روشهای ساخت پیش سازه


روش های فریند فاز بخار برای ساخت پیش سازه فیبرنوری را می توان به سه دسته تقسیم کرد : />
* ((رسوب)) دهی داخلی در فاز ((بخار))
* رسوب دهی بیرونی در فاز بخار
* رسوب دهی محوری در فاز بخار


! موادلازم در فریند ساخت پیش سازه


* ((تتراکلرید سیلسکون)) :این ماده برای ت مین لایه های شیشه ای در فریند مورد نیاز است .
* ((تتراکلرید ژرمانیوم)) : این ماده برای افزایش ضریب شکست شیشه در ناحیه مغزی پیش سازه استفاده می شود .
* ((اکسی کلرید فسفریل)): برای کاهش دمای واکنش در حین ساخت پیش سازه ، این مواد وارد واکنش می شود .
* ((گازفلوئور)) : برای کاهش ((ضریب شکست شیشه)) در ناحیه غلاف استفاده می شود .
* ((گاز هلیم)) : برای نفوذ حرارتی و حباب زدایی در حین ((واکنش شیمیایی)) در داخل لوله مورد استفاده قرار می گیرد.
* ((گاز کل))ر: برای آب زدایی محیط داخل لوله قبل از شروع واکنش اصلی مورد نیاز است .


!
مراحل ساخت
r />; __مراحل صیقل حرارتی__
: بعد از نصب لوله با عبور گاز های ((کلر)) و ((اکسیژن)) ، در درجه حرارت بالاتر از 1800 درجه سلسیوس لوله صیقل داده می شود تا بخار ب موجود در جدار داخلی لوله از ن خارج شود.
; __مرحله اچینگ__
: در این مرحله با عبور گازهای کلر، اکسیژن و فرئون لایه سطحی جدار داخلی لوله پایه خورده می شود تا ناهمواری ها و ترک های سطحی بر روی جدار داخلی لوله از بین بروند .
; __لایه نشانی ناحیه غلاف__
: در مرحله لایه نشانی غلاف ، ماده تترا کلرید سیلیسیوم و اکسی کلرید فسفریل به حالت بخار به همراه گاز های ((هلیم)) و ((فرئون)) وارد لوله شیشه ای می شوند ودر حالتی که مشعل اکسی ((هیدروژن)) با سرعت تقریبی 120 تا 200 میلی متر در دقیقه در طول لوله حرکت می کند و دمایی بالاتر از 1900 درجه ((سلسیوس)) ایجاد می کند واکنش های شیمیایی زیر ب دست می آیند. /
> />ذرات شیشه ای حاصل از واکنش های فوق به علت پدیده ((ترموفرسیس)) کمی جلوتر از ناحیه داغ پرتاب شده وبر روی جداره داخلی رسوب می کنند و با رسیدن مشعل به این ذرات رسوبی حرارت کافی به آنها اعمال می شود به طوری که تمامی ذرات رسوبی شفاف می گردند و به جدار داخلی لوله چسبیده ویکنواخت می شوند.بدین ترتیب لایه های شیشه ای مطابق با طراحی با ترکیب در داخل لوله ایجاد می گردد و در نهایت ناحیه غلاف را تشکیل می دهد.! مب :
''یر ح فیبر نوری و ن وی س آن وای'' +


!!کاربردهای نظامی
فیبرنوری کاربردهای بی شماری در صنایع دفاع دارد که از آن جمله میتوان برقراری ارتباط و کنترل با آنتن ((رادار)) ، کنترل و هدایت موشکها ، ارتباط زیر دریاییها (((هیدروفون))) را نام برد.
!!کاربردهای پزشکی
فیبر نوری در تشخیص بیماریها و آزمایشهای گوناگون در پزشکی کاربرد فراوان دارد که از آن جمله میتوان ((دزیمتری)) غدد سرطانی ، شناسایی نارساییهای داخلی بدن ، جراحی لیزری ، استفاده در دندانپزشکی و اندازه گیری مایعات و خون نام برد.
!فنوری ساخت فیبرهای نوری
برای تولید فیبر نوری ، ابتدا ساختار آن در یک میله شیشهای موسوم به پیش سازه از جنس سیلیکا ایجاد میگردد و سپس در یک فریند جداگانه این میله کشیده شده تبدیل به فیبر میگردد . از سال 1970 روشهای متعددی برای ساخت انواع پیش سازهها بکار رفته است که اغلب آنها بر مبنای رسوب دهی لایههای شیشهای در اخل یک لوله به عنوان پایه قرار دارند.
!روشهای ساخت پیش سازه
روشهای فریند فاز بخار برای ساخت پیش سازه فیبرنوری را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:>>
*رسوب دهی داخلی در فاز بخار
*رسوب دهی بیرونی در فاز بخار
*رسوب دهی محوری در فاز بخار
!موادلازم در فریند ساخت پیش سازه
*((تتراکلرید سیلسکون)): این ماده برای تمین لایههای شیشهای در فریند مورد نیاز است.


*((تتراکلرید ژرمانیوم)): این ماده برای افزایش ضریب شکست شیشه در ناحیه مغزی پیش سازه استفاده میشود.


*((اکسی کلرید فسفریل)): برای کاهش دمای واکنش در حین ساخت پیش سازه ، این مواد وارد واکنش میشود.


*((گاز فلوئور)): برای کاهش ((ضریب شکست شیشه)) در ناحیه غلاف استفاده میشود.


*((گاز هلیوم)): برای نفوذ حرارتی و حباب زدایی در حین واکنش شیمیایی در داخل لوله مورد استفاده قرار میگیرد.


* ((گاز کلر)): برای آب زدایی محیط داخل لوله قبل از شروع واکنش اصلی مورد نیاز است .
!مراحل ساخت
*~~green:__مراحل صیقل حرارتی__~~: بعد از نصب لوله با عبور گازهای کلر و اکسیژن ، در درجه حرارت بالاتر از 1800 درجه سلسیوس لوله صیقل داده میشود تا بخار ب موجود در جدار داخلی لوله از ن خارج شود.


*~~green:__مرحله اچینگ__~~: در این مرحله با عبور گازهای کلر ، اکسیژن و فرئون لایه سطحی جدار داخلی لوله پایه خورده میشود تا ناهمواریها و ترکهای سطحی بر روی جدار داخلی لوله از بین بروند.


*~~green:__لایه نشانی ناحیه غلاف__~~: در مرحله لایه نشانی غلاف ، ماده تترا کلرید سیلیسیوم و اکسی کلرید فسفریل به حالت بخار به همراه گازهای هلیوم و فرئون وارد لوله شیشهای میشوند ودر حالتی که مشعل اکسی هیدروژن با سرعت تقریبی 120 تا 200 میلیمتر در دقیقه در طول لوله حرکت میکند و دمایی بالاتر از 1900 درجه سلسیوس ایجاد میکند.

ذرات شیشهای حاصل از واکنشهای فوق به علت پدیده ((ترموفرسیس)) کمی جلوتر از ناحیه داغ پرتاب شده و بر روی جداره داخلی رسوب میکنند و با رسیدن مشعل به این ذرات رسوبی حرارت کافی به آنها اعمال میشود. بطوری که تمامی ذرات رسوبی شفاف میگردند و به جدار داخلی لوله چسبیده و یکنواخت میشوند. بدین ترتیب لایههای شیشهای مطابق با طراحی با ترکیب در داخل لوله ایجاد میگردد و در نهایت ناحیه غلاف را تشکیل میدهد.
باحث رتب با عنوان
*((پتیک)) />*((اع فیبر نوری)) />*((الکتروغنیس))
*((م
نوی))
*((مو
بر))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 08 دی 1384 [16:39 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 08 دی 1384 [16:35 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 دی 1384 [16:30 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [12:35 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:09 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:05 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [10:15 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [06:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..