منو
 کاربر Online
441 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست کانی ها

نگارش: 42برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از کانی ها روی آنها کلیک کنید.

آ

آپاتیت ؛ آپوفیلیت ؛ اپسونیت ؛ اپیستیلبیت ؛ اپیدت

آتاکامیت ؛ اتاویت

آدامیت ؛ آدولر ؛ ادینگتونیت

آراگونیت ؛ ارتوز ؛ آرسنوپیریت ؛ آرسنیت ؛ آرفودسونیت ؛ اریتریت

آزوریت

آستروفیلیت ؛ اسپانگولیت ؛ اسپسارتیت ؛ اسپریلیت ؛ اسپودومن ؛ اسپینل ؛ استانیت ؛ استفانیت ؛ استیبین ؛ استیکتیت ؛ استیلبیت ؛ استیبیکونیت ؛ استورولیت ؛ اسفالریت ؛ اسکاپولیت ؛ استرونیتانیت ؛ اسکرودیت ؛ اسکورزالیت ؛ اسکوترودیت ؛ اسلاوی کیت ؛ اسمیت زونیت

آکانتیت ؛ اکتینولیت؛ آکروئیت ؛ آکسینیت ؛ آکمیت

آگات ؛ اگزنیت؛ آگمارین

آلاباندیت ؛ آلانیت ؛ البائیت ؛ آلبیت ؛ آلکساندریت الکزیت ؛ الماس ؛ الماندین ؛ الیونیت ؛ آلمونتیت ؛ آلوفان ؛ آلومینیت ؛ آلوموهیدروکلسیت ؛ آلونیت ؛ آلونژن

آمازونیت ؛ آمالگام نقره ؛ آمبلی گونیت ؛ آمفیبول ؛ آمیتیست ؛ آمیانت ؛ آمیلکتیت

آنابرژیت ؛ آناتاز ؛ آنالیسم ؛ انارژیت ؛ انستاتیت ؛ انیدریت ؛ انیکس ؛ آنتلریت ؛ آنتوفیلیت ؛ آنتی گوریت ؛ ‎آنتیموان ؛ آندالوزیت ؛ آندزین ؛ آندرادیت ؛ آنکریت ؛ آنگلزیت ؛ آنورتیت

اوری کلسیت ؛ اوکلاز ؛ اوژیت ؛ آونتورین ؛ اونکیت ؛ اوانسیت ؛ اوپال ؛ اوپال آتشی ؛ اوپال لیگنوس ؛ اوپال سفید شیری ؛ اوپال کامون ؛ اوپال نوبل ؛ اوتونیت ؛ اودیالیت ؛ اورانولیت ؛ اورانینیت ؛ اوکنیت ؛ اولمانیت ؛ اولیگو کلاز ؛ اولیوین ؛اومانژیت

ایلمنیت

ائوکروئیت

آهن

ایدریالیت ؛ ایلوائیت ؛ ایندریت ؛ ایندیگولیت ؛ اینه زیت ؛اینیوئیت

ب

باریتوکلسیت ؛ باریتین ؛ باونیت ؛ بایل دونیت

باستانائزیت

براسیت ؛ برازیلیانیت ؛ برانریت ؛ براکس

بازیت

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 آذر 1384 [07:30 ]   124   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:47 ]   123   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:32 ]   122   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:17 ]   121   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:05 ]   120   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [04:53 ]   119   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [07:30 ]   118   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [07:26 ]   117   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [08:08 ]   116   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [07:49 ]   115   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [07:44 ]   114   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:53 ]   113   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:49 ]   112   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:44 ]   111   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 آذر 1384 [10:33 ]   110   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 آذر 1384 [07:15 ]   109   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [04:31 ]   108   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [11:33 ]   107   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [05:02 ]   106   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [06:40 ]   105   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [05:43 ]   104   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [08:35 ]   103   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [11:33 ]   102   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [08:35 ]   101   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [06:41 ]   100   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [09:16 ]   99   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [09:03 ]   98   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [08:51 ]   97   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [04:18 ]   96   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [05:34 ]   95   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [05:28 ]   94   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [09:55 ]   93   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [06:00 ]   92   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [06:10 ]   91   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [05:06 ]   90   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [05:03 ]   89   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [11:17 ]   88   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:17 ]   87   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:04 ]   86   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [06:26 ]   85   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [06:23 ]   84   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [06:11 ]   83   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:19 ]   82   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [07:50 ]   81   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [07:47 ]   80   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:52 ]   79   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:50 ]   78   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:11 ]   77   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [10:57 ]   76   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:42 ]   75   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:40 ]   74   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [04:35 ]   73   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [04:37 ]   72   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [07:29 ]   71   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [07:27 ]   70   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [05:07 ]   69   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:59 ]   68   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [10:21 ]   67   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [10:09 ]   66   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [10:05 ]   65   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [05:07 ]   64   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [05:31 ]   63   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [05:13 ]   62   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [06:32 ]   61   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [08:34 ]   60   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:17 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:11 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [06:26 ]   57   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [05:47 ]   56   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [05:45 ]   55   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [07:35 ]   54   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [07:03 ]   53   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:59 ]   52   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:54 ]   51   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:16 ]   50   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [07:13 ]   49   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [10:34 ]   48   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [05:04 ]   47   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [04:59 ]   46   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:36 ]   45   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:35 ]   44   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [05:21 ]   43   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [05:17 ]   42   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [09:43 ]   41   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [09:41 ]   40   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [04:14 ]   39   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [07:23 ]   38   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [07:20 ]   37   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [07:18 ]   36   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [06:49 ]   35   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [12:30 ]   34   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:49 ]   33   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:49 ]   32   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:48 ]   31   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:14 ]   30   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [10:19 ]   29   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [09:33 ]   28   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [08:56 ]   27   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [07:42 ]   26   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [07:35 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [07:18 ]   24   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [09:37 ]   23   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:15 ]   22   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:13 ]   21   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:10 ]   20   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:59 ]   19   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:11 ]   18   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:08 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:02 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:07 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [09:37 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [04:26 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [06:26 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:54 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..