منو
 کاربر Online
436 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست کانی ها

تفاوت با نگارش: 38

Lines: 1-68Lines: 1-185
 ::^H{maketoc}^:: ::^H{maketoc}^::
 برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از کانی ها روی آنها کلیک کنید. برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از کانی ها روی آنها کلیک کنید.
  
 __((آپاتیت)) ؛ ((آپوفیلیت)) ؛ ((اپسونیت)) ؛ ((اپیستیلبیت)) ؛ ((اپیدت))__ __((آپاتیت)) ؛ ((آپوفیلیت)) ؛ ((اپسونیت)) ؛ ((اپیستیلبیت)) ؛ ((اپیدت))__
 __((آتاکامیت)) ؛ ((اتاویت))__ __((آتاکامیت)) ؛ ((اتاویت))__
 __((آدامیت)) ؛ ((آدولر)) ؛ ((ادینگتونیت))__ __((آدامیت)) ؛ ((آدولر)) ؛ ((ادینگتونیت))__
 __((آراگونیت)) ؛ ((ارتوز)) ؛ ((آرسنوپیریت)) ؛ ((آرسنیت)) ؛ ((آرفودسونیت)) ؛ ((اریتریت))__ __((آراگونیت)) ؛ ((ارتوز)) ؛ ((آرسنوپیریت)) ؛ ((آرسنیت)) ؛ ((آرفودسونیت)) ؛ ((اریتریت))__
   
 __((آزوریت))__ __((آزوریت))__
   
-__((آستروفیلیت))((اسپانگولیت)) ؛ ((اسپسارتیت)) ؛ ((اسپریلیت)) ؛ ((اسپودومن)) ؛ ((اسپینل)) ؛((استانیت)) ؛ ((استفانیت)) ؛ ((استیبین)) ؛ ((استیکتیت)) ؛ ((استیلبیت)) ؛ ((استیبیکونیت)) ؛ ((استورولیت)) ؛ ((اسفالریت)) ؛ ((اسکاپولیت)) ؛ ((استرونیتانیت)) ؛ ((اسکرودیت)) ؛ ((اسکورزالیت)) ؛ ((اسکوترودیت)) ؛ ((اسلاوی کیت)) ؛ ((اسمیت زونیت))__ +__((آستروفیلیت)) ؛ ((اسپانگولیت)) ؛ ((اسپسارتیت)) ؛ ((اسپریلیت)) ؛ ((اسپودومن)) ؛ ((اسپینل)) ؛ ((استانیت)) ؛ ((استفانیت)) ؛ ((استیبین)) ؛ ((استیکتیت)) ؛ ((استیلبیت)) ؛ ((استیبیکونیت)) ؛ ((استورولیت)) ؛ ((اسفالریت)) ؛ ((اسکاپولیت)) ؛ ((استرونیتانیت)) ؛ ((اسکرودیت)) ؛ ((اسکورزالیت)) ؛ ((اسکوترودیت)) ؛ ((اسلاوی کیت)) ؛ ((اسمیت زونیت))__
 __((آکانتیت)) ؛ ((اکتینولیت))؛ ((آکروئیت)) ؛ ((آکسینیت)) ؛ ((آکمیت))__ __((آکانتیت)) ؛ ((اکتینولیت))؛ ((آکروئیت)) ؛ ((آکسینیت)) ؛ ((آکمیت))__
   
 __((آگات)) ؛ ((اگزنیت))؛ ((آگمارین))__ __((آگات)) ؛ ((اگزنیت))؛ ((آگمارین))__
   
-__((آلاباندیت)) ؛ ((آلانیت)) ؛ ((البائیت)) ؛ ((آلبیت)) ؛ ((آلکساندریت)) ((الکزیت)) ؛ ((الماس «سنگ کانی»|الماس)) ؛ ((الماندین)) ؛ ((الیونیت))؛ ((آلمونتیت)) ؛ ((آلوفان)) ؛ ((آلومینیت)) ؛ ((آلوموهیدروکلسیت)) ؛ ((آلونیت)) ؛ ((آلونژن))__ +__((آلاباندیت)) ؛ ((آلانیت)) ؛ ((البائیت)) ؛ ((آلبیت)) ؛ ((آلکساندریت)) ((الکزیت)) ؛ ((الماس «سنگ کانی»|الماس)) ؛ ((الماندین)) ؛ ((الیونیت)) ؛ ((آلمونتیت)) ؛ ((آلوفان)) ؛ ((آلومینیت)) ؛ ((آلوموهیدروکلسیت)) ؛ ((آلونیت)) ؛ ((آلونژن))__
 __((آمازونیت)) ؛ ((آمالگام نقره)) ؛ ((آمبلی گونیت)) ؛ ((آمفیبول)) ؛ ((آمیتیست)) ؛ ((آمیانت)) ؛ ((آمیلکتیت))__ __((آمازونیت)) ؛ ((آمالگام نقره)) ؛ ((آمبلی گونیت)) ؛ ((آمفیبول)) ؛ ((آمیتیست)) ؛ ((آمیانت)) ؛ ((آمیلکتیت))__
 __((آنابرژیت)) ؛ ((آناتاز)) ؛ ((آنالیسم)) ؛ ((انارژیت)) ؛ ((انستاتیت)) ؛ ((انیدریت)) ؛ ((انیکس)) ؛ ((آنتلریت)) ؛ ((آنتوفیلیت)) ؛ ((آنتی گوریت)) ؛ ((‎آنتیموان)) ؛ ((آندالوزیت)) ؛ ((آندزین)) ؛ ((آندرادیت)) ؛ ((آنکریت)) ؛ ((آنگلزیت)) ؛ ((آنورتیت))__ __((آنابرژیت)) ؛ ((آناتاز)) ؛ ((آنالیسم)) ؛ ((انارژیت)) ؛ ((انستاتیت)) ؛ ((انیدریت)) ؛ ((انیکس)) ؛ ((آنتلریت)) ؛ ((آنتوفیلیت)) ؛ ((آنتی گوریت)) ؛ ((‎آنتیموان)) ؛ ((آندالوزیت)) ؛ ((آندزین)) ؛ ((آندرادیت)) ؛ ((آنکریت)) ؛ ((آنگلزیت)) ؛ ((آنورتیت))__
 __((اوری کلسیت)) ؛ ((اوکلاز)) ؛ ((اوژیت)) ؛ ((آونتورین)) ؛ ((اونکیت)) ؛ ((اوانسیت)) ؛ ((اوپال)) ؛ ((اوپال آتشی)) ؛ ((اوپال لیگنوس)) ؛ ((اوپال سفید شیری)) ؛ ((اوپال کامون)) ؛ ((اوپال نوبل)) ؛ ((اوتونیت)) ؛ ((اودیالیت)) ؛ ((اورانولیت)) ؛ ((اورانینیت)) ؛ ((اوکنیت)) ؛ ((اولمانیت)) ؛ ((اولیگو کلاز)) ؛ ((اولیوین)) ؛((اومانژیت))__ __((اوری کلسیت)) ؛ ((اوکلاز)) ؛ ((اوژیت)) ؛ ((آونتورین)) ؛ ((اونکیت)) ؛ ((اوانسیت)) ؛ ((اوپال)) ؛ ((اوپال آتشی)) ؛ ((اوپال لیگنوس)) ؛ ((اوپال سفید شیری)) ؛ ((اوپال کامون)) ؛ ((اوپال نوبل)) ؛ ((اوتونیت)) ؛ ((اودیالیت)) ؛ ((اورانولیت)) ؛ ((اورانینیت)) ؛ ((اوکنیت)) ؛ ((اولمانیت)) ؛ ((اولیگو کلاز)) ؛ ((اولیوین)) ؛((اومانژیت))__
-__((ائکرئیت))__ +__((اینیت))__
-__((گ کی|هن))__ +__((ئکئی))__
-__((یریای))__ +__((ن کای هن|آهن))__
 +__((ایدریالیت)) ؛ ((ایلوائیت)) ؛ ((ایندریت)) ؛ ((ایندیگولیت)) ؛ ((اینه زیت)) ؛((اینیوئیت))__
  
 +__((باریتوکلسیت)) ؛ ((باریتین)) ؛ ((باونیت)) ؛ ((بایل دونیت))__
 +__((باستانائزیت))__
 +__((براسیت)) ؛ ((برازیلیانیت)) ؛ ((برانریت)) ؛ ((براکس )) ؛ ((برتیئریت)) ؛ ((برزلیانیت)) ؛ ((برونزیت)) ؛ ((بریل «کانی»|بریل))‌ ؛ ((بریل طلائی)) ؛ ((برونیت)) ؛ ((بروکیت)) ؛ ((بروکانتیت)) ؛ ((بلور سنگ))__
 +
 +__((بازیت))__
 +__((بتافیت)) ؛ ((بتریوژن))__
 +__((بورنیت)) ؛ ((بورنونیت)) ؛ ((بودانتیت)) ؛ ((بولئیت)) ؛ ((بوکوفسکیئیت)) ؛ ((بولانژریت)) ؛‌ ((بوهمیت)) __
 +__((بیسموت «سنگ کانی»|بیسموت)) ؛ ((بیتونیت)) ؛ ((بیندهیمیت)) ؛ ((بیوتیت)) ؛ ((بیسمیت)) ؛ ((بیسموتینیت)) ؛ ((بیکس بایئیت))__
 +__((بنی توئیت))__
  
 +__((پاپاگوئیت)) ؛ ((پالی گورسکیت)) ؛ ((پاراملسبرژیت)) __
 +__((پتالیت)) ؛ ((پتزیت)) ؛__
 +__((پراوسکیت)) ؛ ((پراس)) ؛ ((پرازاوپال)) ؛ ((پروزوپیت)) ؛ ((پروستیت)) ؛ ((پرهنیت)) ؛ ((پریسئیت))__
 +__((پسیلوملان))__
 +__((پکتولیت))__
 +__((پلئوناست)) ؛ ((پلاژیوکلازها)) ؛ ((پلاتین «سنگ کانی»|پلاتین)) ؛ ((پلمبوژاروسیت)) ؛ ((پلاژیونیت)) ؛ ((پلاتتریت)) ؛ ((پلی بازیت)) ؛ ((پلاسما)) ؛ ((پلامبوگومیت)) ؛ ((پلی هالیت ))__
 +__((پنتلاندیت)) ؛ ((پنین))__
 +__((پوسن ژاکیت)) ؛ ((پورپوریت)) ؛ ((پومپلیت)) ؛ ((پوولیت))__
 +__((پیرارگیریت)) ؛ ((پیروپ)) ؛ ((پیروفانیت)) ؛ ((پیروتیت)) ؛ ((پیرسئیت)) ؛ ((پیریت‌)) ؛ ((پیرومرفیت)) ؛ ((پیزانیت)) ؛ ((پیروکلر)) ؛‌ ((پیرولوزیت)) ؛‌ ((پیروفیلیت)) ؛ ((پیکنیت)) __
  
 +__((تائوماسیت)) ؛‌ ((تامسونیت)) ؛ ((استه آتیت)) ؛ ((تانتالیت)) ؛ ((تانزانیت)) __
 +__((تترادیمیت)) ؛ ((تترائدریت))__
 +__((ترمولیت)) ؛ ((تریدیمیت)) ؛ ((تریپلیت)) ؛ ((تری فیلیت)) ؛ ((ترونا))__
 +__((تفروئیت))__
 +__((تلور))__
 +__((تنانتیت)) ؛ ((تنوریت)) __
 +__((توریت)) ؛ ((توپاز)) ؛ ((تورکواز)) ؛ ((توریانیت)) ؛ ((توربرنیت)) ؛ ((تورت وئیتیت)) ؛ ((تورینژیت)) ؛ ((تورمالین)) ؛ ((توگتوپیت)) ؛ ((تولیت)) __
 +__((تیتانیت)) ؛ ((تیرولیت)) ؛ ((تیویامونیت)) ؛ ((تیه مانیت))__
  
  
 +__((جمسونیت)) ؛ ((جیوه «سنگ کانی»|جیوه))__
  
 +__((چرمیژیت)) ؛ ((چشم عقاب)) ؛‌ ((چشم پلنگ)) ؛ ((چشم گربه)) __
  
  
  
 +__((داتولیت)) ؛ ((داوسونیت)) ؛ ((دانبوریت)) ؛ ((دانموریت)) __
 +__((دراویت)) __
 +__((دسکلویزیت)) __
 +__((دل وکسیت)) __
 +__((دمانتوئید)) ؛ ((دمیکیت))__
 +__((دولومیت «سنگ گانی»|دولومیت)) ؛ ((دومورتیریت))__
 +__((دیادوکیت)) ؛ ((دویلین)) ؛ ((دیافوریت)) ؛ ((دیاسپور)) ؛ ((دیکیت)) ؛ ((دیسکرازیت)) ؛ ((دیوپسید)) ؛ ((دیوپتاز))__
  
  
 +__((رآلگار)) ؛ ((راملسبرژیت)) ؛ ((رامسدلیت)) ؛ ((روبلیت)) ؛ ((روبیس)) ؛ ((رودوکروزیت)) ؛ ((رنیریت)) ؛ ((رمزیئیت)) ؛ ((روتیل)) ؛ ((رودونیت)) ؛ ((رومئیت)) ؛ ((روزازیت)) ؛ ((ریپیدولیت))__
  
 +__((زاراتیت)) ؛ ((زنسیت)) ؛ ((زوئیزیت)) ؛ ((زرنیخ)) ؛ ((زمرد)) ؛ ((زونریت)) ؛ ((زیرکن «سنگ کانی»|زیرکن)) ؛‌ ((زینوالدیت)) ؛ ((زینکنیت))__
  
 +__((ژادئیت)) ؛ ((ژارگون)) ؛ ((ژاروسیت)) ؛ ((ژاسپ)) ؛ ((ژرسدورفیت)) ؛ ((ژاکوبسیت))__
 +__((ژرمانیت)) ؛ ((ژرمژوئیت)) ؛ ((ژوهانسنیت)) ؛ ((ژوردانیت))__
 +__((ژهلنیت)) __
 +__((ژیبسیت)) ؛ ((ژیپس)) ؛ ((ژیسموندیت))__
  
 +__((ساپونیت)) ؛ ((ساردوئین)) ؛ ((سافیرین)) ؛ ((سانیدین)) ؛ ((ساسولیت)) ؛ ((سافیر)) ؛ ((ساژنیت)) ؛ ((سافلوریت)) ؛ ((سرپانیتین)) ؛ ((سروانیتیت)) ((سروزیت)) ؛ ((سزبیلیت)) ؛ ((سپکولاریت)) ؛ ((سپیولیت)) __
 +__((سلستین)) ؛ ((سلنیم خالص )) ؛ ((سلمیاک)) ؛ ((سکانینائیت)) ؛ ((سمسئیت)) ؛ ((سنارمونتیت)) ؛ ((سودالیت)) ؛ ((سودومالاکیت))__
 +__((سیلندریت)) ؛‌ ((سیدریت)) ؛ ((سیلوانیت)) ؛‌ ((سیترین)) ؛ ((سیریلوویت)) ؛ ((سیدروناتریت)) ؛ ((سیلویت)) ؛ ((سیانوتریکیت)) ؛ ((سیکلریت)) ؛‌ ((سیژنیت))__
  
  
  
  
  
  
  
  
 +__((فاسائیت)) ؛ ((فری مو لییدیت)) ؛‌ ((فرانکلینیت)) ؛ ((فربریت)) ؛ ((فلوئوریت)) ؛ ((فرانکئیت)) ؛ ((فسفوفیلیت)) ؛ ((فسفوسیدریت)) ؛ ((فناسیت)) ؛ ((فوسژنیت)) ؛ ((فیبروفریت)) ؛ ((فیلیپسیت))__
  
  
 +__((کاکوگزن)) ؛ ((کالومل)) ؛ ((کالاوریت)) ؛ ((کارنالیت)) ؛ ((کاسیتریت)) ؛ ((کازولیت)) ؛ ((کابرریت)) ؛ ((کارنوتیت)) ؛ ((کاچولونگ)) ؛ ((کارفولیت)) ؛ ((کائولینیت)) ؛ ((کامپلیت)) ؛ ((کالاکنتیت)) ؛ ((کالکوفیلیت)) ؛ ((کالکوپیریت)) ؛ ((کالکوزین)) ؛ ((کالکواستیبیت)) ؛ ((کامرریت))__
 +__((کردیریت)) ؛ ((کروکوئیت)) ؛ ((کرنیت)) ؛ ((کانکرینیت)) ؛ ((کرندون)) ؛ ((کاینیت)) ؛ ((کرمزیت)) ؛ ((کروسیدولیت)) ؛ ((کروم دیوپسید)) ؛ ((کرنریت)) ؛ ((کریزوکل)) ؛ ((کریزوتیل)) ؛ ((کریولیت)) ؛ ((کرومیت)) ؛ ((کریزولیت)) ؛ ((کروهنکیت)) ؛ ((کریزوبریل)) ؛ ((کریزوپراس)) ؛ ((کریستوبالیت))__
 +__ ((کلئوفان)) ؛ ((کلورآرژیریت)) ؛ ((کلوستالیت)) ؛ ((کلرادوئیت)) ؛ ((کلسیت «سنگ کانی»|کلسیت)) ؛ ((کلریت)) ؛ ((کلینوکلاز)) ؛ ((کلومبیت)) ؛ ((کلوآنتیت)) ؛ ((کلریتوئید)) ؛ ((کلینوپتیلولیت)) ؛ ((کلینوکلر ))__
 +__((کوارتز)) ؛ ((کوارتز گل صورتی)) ؛ ((کوارتز دودی)) ؛ ((کوپریت)) ؛ ((کوپروسکلودوفسکیت)) ؛ ((کوبالتیت ))__
 +__((کنلیت)) ؛ ((کندرودیت))__
 +__((کهربا))__
 +__((کوکیمبیت)) ؛ ((کوزالیت)) ؛ ((کورنروپین)) ؛ ((کولمانیت)) ؛ ((کورنالین)) ؛ ((کومینگتونیت)) ؛ ((کوتناهوریت)) ؛ ((کوپیاپیت)) ؛ ((کورن والیت)) ؛ ((کوریت))__
 +__((کیانیت)) ؛ ((کیزریت)) ؛ ((کیاستولیت)) ؛ ((کوولین)) ؛ ((کنزیت)) __
  
 +__((گارنت)) ؛ ((گاهنیت)) ؛ ((گارنیئریت)) ؛ ((گالن)) ؛ ((گارونیت))__
 +__((گوتیت)) ؛ ((گودموندیت)) ؛ ((گوشنیت)) ؛ ((گویازیت)) ؛ ((گوگرد))__
 +__ ((گرافیت)) ؛ ((گرافتونیت)) ؛ ((گروسولار)) ؛ ((گوگرد «سنگ کانی»| گوگرد))__
 +__((گرینوکیت)) ؛ ((گزنوتیم)) ؛ ((گملینیت)) ؛ ((گزانتوکنیت)) __
 +
 +
  
 +__((لکوسافیر)) ؛ ((لگراندیت)) ؛ ((لیمونیت)) ؛ ((لودویژیت)) ؛ ((لومونتیت)) ؛ ((لوسیت)) ؛ ((لیروکنیت)) ؛ ((لوزونیت)) ؛ ((لیدهیلیت)) ؛ ((لیبتنیت)) ؛‌ ((لولنیژیت)) ؛ ((لابرادوریت)) ؛ ((لانژیت)) ؛ ((لاوندولانیت)) ؛‌ ((لازولیت)) ؛‌ ((لازوریت)) ؛ ((لپیدوکروسیت)) ؛ ((لپیدولیت)) ؛ ((لینئیت)) ؛ ((‎‎‎‎‎لیناریت)) ؛ ((لیوینگ ستونیت)) ؛ __
  
 +__ ((میرابیلیت،نمک گلوبر)) ؛ ((مونتموریونیت)) ؛ ((موریون)) ؛ ((میارگیریت)) ؛ ((مولیبدنیت)) ؛ ((مورنوسیت)) ؛ ((موسکویت)) ؛ ((میکروکلین)) ؛ ((مونازیت)) ؛ ((مورگانیت )) ؛ ((میکرولیت)) ؛ ((میلریت)) ؛ ((میلیلیت)) ؛ ((میلاریت)) ؛ ((میمتیت)) ؛ ((مینیولیت)) ؛ ((مینیوم)) ؛ ((میکزیت)) ((مالاکیت )) ؛ ((مارکارسیت)) ؛ ((ناترولیت)) ((مارگاریت)) ، ((مارماتیت)) ، ((متا-اوتونیت )) ، ((متاسینابر )) ، ((متا-توربرنیت )) __
  
 +__((ناکریت)) ؛ ((ناترون)) ؛ ((نفلین)) ؛ ((نپتونیت)) ؛ ((نوزآن)) ؛ ((ناگی آژیت)) ؛ ((نمالیت)) ؛ ((نفریت)) ؛ ((نونترونیت)) ؛ ((نقره)) ؛ ((ناتروژاروسیت)) ؛ ((نیکل «سنگ کانی»| نیکل)) ؛ ((نیجریت)) ؛ ((نیکلین)) ؛ ((نیتروناتریت))__
  
 +__((والانتینیت)) ؛ ((وردلیت)) ؛ ((واولیت)) ؛ ((هیروفسکیت)) ؛ ((وانادینیت)) ؛ ((ورمیکولیت)) ؛ ((ورتزیت)) ؛ ((هیدنیت)) ؛ ((واریسیت)) ؛ ((وزوویانیت)) ؛ ((ولتائیت)) ؛ ((ویتریت)) ؛ ((ولاستونیت)) ؛ ((وزیگنیئیت)) ؛ ((وولّیت)) ؛ ((ویتیکنیت)) ؛ ((ولفونیت)) ؛ ((وی ویانیت)) ؛ ((ویله میت)) ؛ ((ولفرامیت)) ؛ ((ویلیومیت)) __
  
- +__((هالیت)) ؛ ((هالوتریکیت)) ؛ ((هاوئریت)) ؛ ((هلیو دور)) ؛ ((همی مورفیت)) ؛ ((هدروشیت)) ؛ ((هدانبرژیت)) ؛ ((هلیوتروپ)) ؛ ((هسیت)) ؛ ((هوبنریت)) ؛ ((هدیفان)) ؛ ((هماتیت)) ؛ ((هسونیت)) ؛ ((هالویزیت)) ؛ ((هارموتوم)) ؛ ((هوپئیت)) ؛ ((هیالوفان)) ؛ ((هیدروزنسیت)) ؛ ((هوسمانیت)) ؛ ((هیاسنیت)) ؛ ((هیدرومگنزیت)) ؛ ((هیپرستن)) ؛ ((هولاندیت)) ؛ ((هیالیت)) ؛ ((هیدروفان)) ؛ __

__((یدآرژیریت)) ؛ ((یوویت)) ؛ ((یوواروویت))__


/>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 آذر 1384 [07:30 ]   124   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:47 ]   123   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:32 ]   122   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:17 ]   121   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:05 ]   120   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [04:53 ]   119   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [07:30 ]   118   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [07:26 ]   117   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [08:08 ]   116   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [07:49 ]   115   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [07:44 ]   114   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:53 ]   113   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:49 ]   112   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:44 ]   111   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 آذر 1384 [10:33 ]   110   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 آذر 1384 [07:15 ]   109   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [04:31 ]   108   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [11:33 ]   107   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [05:02 ]   106   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [06:40 ]   105   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [05:43 ]   104   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [08:35 ]   103   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [11:33 ]   102   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [08:35 ]   101   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [06:41 ]   100   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [09:16 ]   99   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [09:03 ]   98   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [08:51 ]   97   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [04:18 ]   96   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [05:34 ]   95   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [05:28 ]   94   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [09:55 ]   93   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [06:00 ]   92   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [06:10 ]   91   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [05:06 ]   90   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [05:03 ]   89   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [11:17 ]   88   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:17 ]   87   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [05:04 ]   86   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [06:26 ]   85   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [06:23 ]   84   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [06:11 ]   83   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:19 ]   82   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [07:50 ]   81   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [07:47 ]   80   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:52 ]   79   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:50 ]   78   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:11 ]   77   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [10:57 ]   76   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:42 ]   75   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:40 ]   74   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [04:35 ]   73   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [04:37 ]   72   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [07:29 ]   71   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [07:27 ]   70   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [05:07 ]   69   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:59 ]   68   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [10:21 ]   67   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [10:09 ]   66   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [10:05 ]   65   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [05:07 ]   64   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [05:31 ]   63   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [05:13 ]   62   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [06:32 ]   61   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [08:34 ]   60   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:17 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:11 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [06:26 ]   57   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [05:47 ]   56   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [05:45 ]   55   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [07:35 ]   54   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [07:03 ]   53   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:59 ]   52   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:54 ]   51   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [05:16 ]   50   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [07:13 ]   49   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [10:34 ]   48   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [05:04 ]   47   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [04:59 ]   46   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:36 ]   45   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:35 ]   44   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [05:21 ]   43   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [05:17 ]   42   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [09:43 ]   41   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [09:41 ]   40   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [04:14 ]   39   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [07:23 ]   38   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [07:20 ]   37   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [07:18 ]   36   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [06:49 ]   35   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [12:30 ]   34   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:49 ]   33   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:49 ]   32   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:48 ]   31   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:14 ]   30   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [10:19 ]   29   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [09:33 ]   28   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [08:56 ]   27   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [07:42 ]   26   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [07:35 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [07:18 ]   24   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [09:37 ]   23   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:15 ]   22   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:13 ]   21   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:10 ]   20   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:59 ]   19   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:11 ]   18   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:08 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:02 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:07 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [09:37 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [04:26 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [06:26 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:54 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..