منو
 صفحه های تصادفی
دیاسترئومرها
اندیشه وجود عدد کوانتومی اسپین
سخنان ابوبکر بعد از خطبه فدک
ولتاژ
عوامل موثر در بازی
نضر بن کنانه
پلاتیستمون
کاربردهای واکنش های هسته ای
علل ختم پیامبران - نبوت تشریعی
روشهای پیشگیری و کنترل آفات
 کاربر Online
602 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست کانی ها

تفاوت با نگارش: 28

Lines: 1-39Lines: 1-185
 ::^H{maketoc}^:: ::^H{maketoc}^::
 برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از کانی ها روی آنها کلیک کنید. برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از کانی ها روی آنها کلیک کنید.
  
-((آپاتیت)) ؛((آتکایت)) ؛ ((پییت)) ؛ ((آدامیت)) ؛ ((آدولر)) ؛ ((آراگونیت))؛ ((آرسنوپیریت)) ؛ ((آرسنیت)) ؛ ((آرفودسونیت)) ؛ ((آزوریت)) ؛((آستروفیلیت)) ؛ ((کانتیت)) ؛ ((کیت)) ؛((کسییت))؛ ((کی)) ؛ ((الایت))؛((یت))؛((لکسنریت)) ؛ ((لمونتیت)) ؛ ((لوفن)) ؛ ((لومینیت)) ؛ ((لومویکلیت)) ؛((ویت)) ؛ ((لونژن))؛ ((ت)) ؛ ((ارین)) ؛ ((آلادیت)) ؛ ((لایت)) ؛ ((مزونیت)) ؛ ((آملی گونیت)) ؛ ((آمالم نر)) ؛ ((آفیول)) ؛ ((نگ کنی|هن))((آمیتیت))؛((یانت))؛ ((آمیلکیت))؛ ((آابژیت))؛ ((آایم)) ؛ ((تا))؛((آوفیلیت))؛ ((آنی وریت))؛((نتلیت))؛((نیان))؛((ندالوزیت))؛((آنزین))؛ ((آدرادیت))؛((آنکریت))؛ ((آلیت))؛((آورتیت))؛ ((آونین))؛((گ کانی|هن))؛ ((اویت))؛((سنی))؛((یستیلیت))؛((یت))؛((دیتونیت))؛ ((رتز))؛ ((ایتریت))؛((استانی))؛((سانگولی))؛ ((اسریلیت))؛ ((اسپارتیت))؛ ((اسینل))؛ ((استرولی))؛ ((ستنیت))؛ ((کاپولیت))؛ ((سریت)) ؛ ((وومن))؛ ((سترونیایت))؛((یبیکونیت))؛ ((اتیین))؛ ((سکرودیت))؛ ((سرزالیت))؛ ((سکوترویت))؛ ((اسوی کیت))؛ ((اسمیت زوی)) ؛ ((استیتیت))؛ ((ستییت))؛((اکتینویت))؛((اگنیت))؛ ((ااس «نگ کای»|الم))؛((اادین))؛((الکی))؛((الیونیت))؛((ااژیت))؛ ((استاتیت))؛((ایریت))؛((انیک))؛((اوانسیت))؛ ((اول))؛ ((اوا آتشی))؛ ((اوپال لیگ))؛ ((اوپال سفید شیری))؛((اوا امون))؛ ((اوا نل))؛((اوونیت))؛ ((ارانولیت))؛((ادیالیت))؛ ((اوکنیت)) ؛((ائکروئیت)) +__((آپاتیت)) ؛ ((آپوفیلیت)) ((اسونیت)) ؛ ((پیستیبیت)) ؛ ((ایدت))__

__((آتاکا
یت)) ؛ ((اتاویت))__

__
((آدامیت)) ؛ ((آدولر)) ؛ ((ادینگتونیت))__

__
((آراگونیت)) ؛ ((ارتوز)) ؛ ((آرسنوپیریت)) ؛ ((آرسنیت)) ؛ ((آرفودسونیت)) ؛ ((اریتریت))__

__
((آزوریت))__ />
__
((آستروفیلیت)) ؛ ((سپانگولیت)) ؛ ((ارتیت)) ؛ ((سپرییت)) ؛ ((سوومن)) ؛ ((اسپینل)) ((اتانیت)) ؛ ((ستنیت)) ؛ ((سیین)) ؛ ((ستیکتیت)) ؛ ((ستیلیت)) ؛ ((ستیبیکونیت)) ؛ ((ستوروی)) ((اسالیت)) ؛ ((سکاویت)) ؛ ((سترونیتانیت)) ؛ ((سودیت)) ؛ ((سرزالیت)) ؛ ((اکوردیت)) ؛ ((سلای کیت)) ؛ ((سمی زونیت))__ /> />__((آکنتیت)) ؛ ((اینیت))؛ ((آکرئی)) ؛ ((کینی)) ؛ ((آکمیت))__

__((
گات)) ؛ ((گزیت))؛ ((آگمرین))__ />
__
((آابندیت)) ؛ ((آای)) ؛ ((ایت)) ؛ ((آیت)) ؛ ((آلکساندریت)) ((لکیت)) ؛ ((لماس «سنگ کنی»|ااس)) ؛ ((لماندین)) ؛ ((الیونیت)) ؛ ((آلمونیت)) ؛ ((آوفان)) ؛ ((آلومینیت)) ؛ ((آوموهیروکلیت)) ؛ ((آونیت)) ؛ ((آلونژن))__

__((
زونیت)) ؛ ((الگام نقه)) ؛ ((ملی گونیت)) ؛ ((یول)) ؛ ((یتیت)) ؛ ((ینت)) ؛ ((میتیت))__
/>__((ارژیت)) ؛ ((آناتا)) ؛ ((الیم)) ؛ ((اارژیت)) ؛ ((انساتیت)) ؛ ((ایدریت)) ؛ ((ایک)) ؛ ((نتیت)) ؛ ((نوفیلیت)) ؛ ((ی گریت)) ؛ ((نیون)) ؛ ((ناوزیت)) ؛ ((نین)) ؛ ((آندرای)) ؛ ((نکریت)) ؛ ((نزیت)) ؛ ((نوریت))__
/>__((ای کلسیت)) ؛ ((اوکز)) ؛ ((اویت)) ؛ ((ونتین)) ؛ ((اوکیت)) ؛ ((اونسیت)) ؛ ((اال)) ((اپال شی)) ؛ ((اا لیگنوس)) ؛ ((اوپال فی شیری)) ؛ ((اوپال کامون)) ؛ ((اپال نول)) ؛ ((اتونیت)) ؛ ((ادیلیت)) ؛ ((اورانولی)) ؛ ((اورانینیت)) ؛ ((اوکی)) ؛ ((اومایت)) ؛ ((اولیگ کز)) ؛ ((اولیوین)) ؛((اوایت))__

__((
ایلمنیت))__
/>__((ائوکرئیت))__

__((سنگ ک
ای آهنن))__

__((
یدریالیت)) ؛ ((ایلوئیت)) ؛ ((ایدریت)) ؛ ((ایدیگولیت)) ؛ ((اینه زیت)) ؛((اییوئیت))__
  
 +__((باریتوکلسیت)) ؛ ((باریتین)) ؛ ((باونیت)) ؛ ((بایل دونیت))__
 +__((باستانائزیت))__
 +__((براسیت)) ؛ ((برازیلیانیت)) ؛ ((برانریت)) ؛ ((براکس )) ؛ ((برتیئریت)) ؛ ((برزلیانیت)) ؛ ((برونزیت)) ؛ ((بریل «کانی»|بریل))‌ ؛ ((بریل طلائی)) ؛ ((برونیت)) ؛ ((بروکیت)) ؛ ((بروکانتیت)) ؛ ((بلور سنگ))__
 +
 +__((بازیت))__
 +__((بتافیت)) ؛ ((بتریوژن))__
 +__((بورنیت)) ؛ ((بورنونیت)) ؛ ((بودانتیت)) ؛ ((بولئیت)) ؛ ((بوکوفسکیئیت)) ؛ ((بولانژریت)) ؛‌ ((بوهمیت)) __
 +__((بیسموت «سنگ کانی»|بیسموت)) ؛ ((بیتونیت)) ؛ ((بیندهیمیت)) ؛ ((بیوتیت)) ؛ ((بیسمیت)) ؛ ((بیسموتینیت)) ؛ ((بیکس بایئیت))__
 +__((بنی توئیت))__
  
 +__((پاپاگوئیت)) ؛ ((پالی گورسکیت)) ؛ ((پاراملسبرژیت)) __
 +__((پتالیت)) ؛ ((پتزیت)) ؛__
 +__((پراوسکیت)) ؛ ((پراس)) ؛ ((پرازاوپال)) ؛ ((پروزوپیت)) ؛ ((پروستیت)) ؛ ((پرهنیت)) ؛ ((پریسئیت))__
 +__((پسیلوملان))__
 +__((پکتولیت))__
 +__((پلئوناست)) ؛ ((پلاژیوکلازها)) ؛ ((پلاتین «سنگ کانی»|پلاتین)) ؛ ((پلمبوژاروسیت)) ؛ ((پلاژیونیت)) ؛ ((پلاتتریت)) ؛ ((پلی بازیت)) ؛ ((پلاسما)) ؛ ((پلامبوگومیت)) ؛ ((پلی هالیت ))__
 +__((پنتلاندیت)) ؛ ((پنین))__
 +__((پوسن ژاکیت)) ؛ ((پورپوریت)) ؛ ((پومپلیت)) ؛ ((پوولیت))__
 +__((پیرارگیریت)) ؛ ((پیروپ)) ؛ ((پیروفانیت)) ؛ ((پیروتیت)) ؛ ((پیرسئیت)) ؛ ((پیریت‌)) ؛ ((پیرومرفیت)) ؛ ((پیزانیت)) ؛ ((پیروکلر)) ؛‌ ((پیرولوزیت)) ؛‌ ((پیروفیلیت)) ؛ ((پیکنیت)) __
  
 +__((تائوماسیت)) ؛‌ ((تامسونیت)) ؛ ((استه آتیت)) ؛ ((تانتالیت)) ؛ ((تانزانیت)) __
 +__((تترادیمیت)) ؛ ((تترائدریت))__
 +__((ترمولیت)) ؛ ((تریدیمیت)) ؛ ((تریپلیت)) ؛ ((تری فیلیت)) ؛ ((ترونا))__
 +__((تفروئیت))__
 +__((تلور))__
 +__((تنانتیت)) ؛ ((تنوریت)) __
 +__((توریت)) ؛ ((توپاز)) ؛ ((تورکواز)) ؛ ((توریانیت)) ؛ ((توربرنیت)) ؛ ((تورت وئیتیت)) ؛ ((تورینژیت)) ؛ ((تورمالین)) ؛ ((توگتوپیت)) ؛ ((تولیت)) __
 +__((تیتانیت)) ؛ ((تیرولیت)) ؛ ((تیویامونیت)) ؛ ((تیه مانیت))__
  
  
 +__((جمسونیت)) ؛ ((جیوه «سنگ کانی»|جیوه))__
  
 +__((چرمیژیت)) ؛ ((چشم عقاب)) ؛‌ ((چشم پلنگ)) ؛ ((چشم گربه)) __
  
  
  
 +__((داتولیت)) ؛ ((داوسونیت)) ؛ ((دانبوریت)) ؛ ((دانموریت)) __
 +__((دراویت)) __
 +__((دسکلویزیت)) __
 +__((دل وکسیت)) __
 +__((دمانتوئید)) ؛ ((دمیکیت))__
 +__((دولومیت «سنگ گانی»|دولومیت)) ؛ ((دومورتیریت))__
 +__((دیادوکیت)) ؛ ((دویلین)) ؛ ((دیافوریت)) ؛ ((دیاسپور)) ؛ ((دیکیت)) ؛ ((دیسکرازیت)) ؛ ((دیوپسید)) ؛ ((دیوپتاز))__
  
  
 +__((رآلگار)) ؛ ((راملسبرژیت)) ؛ ((رامسدلیت)) ؛ ((روبلیت)) ؛ ((روبیس)) ؛ ((رودوکروزیت)) ؛ ((رنیریت)) ؛ ((رمزیئیت)) ؛ ((روتیل)) ؛ ((رودونیت)) ؛ ((رومئیت)) ؛ ((روزازیت)) ؛ ((ریپیدولیت))__
  
 +__((زاراتیت)) ؛ ((زنسیت)) ؛ ((زوئیزیت)) ؛ ((زرنیخ)) ؛ ((زمرد)) ؛ ((زونریت)) ؛ ((زیرکن «سنگ کانی»|زیرکن)) ؛‌ ((زینوالدیت)) ؛ ((زینکنیت))__
  
 +__((ژادئیت)) ؛ ((ژارگون)) ؛ ((ژاروسیت)) ؛ ((ژاسپ)) ؛ ((ژرسدورفیت)) ؛ ((ژاکوبسیت))__
 +__((ژرمانیت)) ؛ ((ژرمژوئیت)) ؛ ((ژوهانسنیت)) ؛ ((ژوردانیت))__
 +__((ژهلنیت)) __
 +__((ژیبسیت)) ؛ ((ژیپس)) ؛ ((ژیسموندیت))__
  
 +__((ساپونیت)) ؛ ((ساردوئین)) ؛ ((سافیرین)) ؛ ((سانیدین)) ؛ ((ساسولیت)) ؛ ((سافیر)) ؛ ((ساژنیت)) ؛ ((سافلوریت)) ؛ ((سرپانیتین)) ؛ ((سروانیتیت)) ((سروزیت)) ؛ ((سزبیلیت)) ؛ ((سپکولاریت)) ؛ ((سپیولیت)) __
 +__((سلستین)) ؛ ((سلنیم خالص )) ؛ ((سلمیاک)) ؛ ((سکانینائیت)) ؛ ((سمسئیت)) ؛ ((سنارمونتیت)) ؛ ((سودالیت)) ؛ ((سودومالاکیت))__
 +__((سیلندریت)) ؛‌ ((سیدریت)) ؛ ((سیلوانیت)) ؛‌ ((سیترین)) ؛ ((سیریلوویت)) ؛ ((سیدروناتریت)) ؛ ((سیلویت)) ؛ ((سیانوتریکیت)) ؛ ((سیکلریت)) ؛‌ ((سیژنیت))__
  
  
  
  
  
  
  
  
 +__((فاسائیت)) ؛ ((فری مو لییدیت)) ؛‌ ((فرانکلینیت)) ؛ ((فربریت)) ؛ ((فلوئوریت)) ؛ ((فرانکئیت)) ؛ ((فسفوفیلیت)) ؛ ((فسفوسیدریت)) ؛ ((فناسیت)) ؛ ((فوسژنیت)) ؛ ((فیبروفریت)) ؛ ((فیلیپسیت))__
  
  
 +__((کاکوگزن)) ؛ ((کالومل)) ؛ ((کالاوریت)) ؛ ((کارنالیت)) ؛ ((کاسیتریت)) ؛ ((کازولیت)) ؛ ((کابرریت)) ؛ ((کارنوتیت)) ؛ ((کاچولونگ)) ؛ ((کارفولیت)) ؛ ((کائولینیت)) ؛ ((کامپلیت)) ؛ ((کالاکنتیت)) ؛ ((کالکوفیلیت)) ؛ ((کالکوپیریت)) ؛ ((کالکوزین)) ؛ ((کالکواستیبیت)) ؛ ((کامرریت))__
 +__((کردیریت)) ؛ ((کروکوئیت)) ؛ ((کرنیت)) ؛ ((کانکرینیت)) ؛ ((کرندون)) ؛ ((کاینیت)) ؛ ((کرمزیت)) ؛ ((کروسیدولیت)) ؛ ((کروم دیوپسید)) ؛ ((کرنریت)) ؛ ((کریزوکل)) ؛ ((کریزوتیل)) ؛ ((کریولیت)) ؛ ((کرومیت)) ؛ ((کریزولیت)) ؛ ((کروهنکیت)) ؛ ((کریزوبریل)) ؛ ((کریزوپراس)) ؛ ((کریستوبالیت))__
 +__ ((کلئوفان)) ؛ ((کلورآرژیریت)) ؛ ((کلوستالیت)) ؛ ((کلرادوئیت)) ؛ ((کلسیت «سنگ کانی»|کلسیت)) ؛ ((کلریت)) ؛ ((کلینوکلاز)) ؛ ((کلومبیت)) ؛ ((کلوآنتیت)) ؛ ((کلریتوئید)) ؛ ((کلینوپتیلولیت)) ؛ ((کلینوکلر ))__
 +__((کوارتز)) ؛ ((کوارتز گل صورتی)) ؛ ((کوارتز دودی)) ؛ ((کوپریت)) ؛ ((کوپروسکلودوفسکیت)) ؛ ((کوبالتیت ))__
 +__((کنلیت)) ؛ ((کندرودیت))__
 +__((کهربا))__
 +__((کوکیمبیت)) ؛ ((کوزالیت)) ؛ ((کورنروپین)) ؛ ((کولمانیت)) ؛ ((کورنالین)) ؛ ((کومینگتونیت)) ؛ ((کوتناهوریت)) ؛ ((کوپیاپیت)) ؛ ((کورن والیت)) ؛ ((کوریت))__
 +__((کیانیت)) ؛ ((کیزریت)) ؛ ((کیاستولیت)) ؛ ((کوولین)) ؛ ((کنزیت)) __
  
 +__((گارنت)) ؛ ((گاهنیت)) ؛ ((گارنیئریت)) ؛ ((گالن)) ؛ ((گارونیت))__
 +__((گوتیت)) ؛ ((گودموندیت)) ؛ ((گوشنیت)) ؛ ((گویازیت)) ؛ ((گوگرد))__
 +__ ((گرافیت)) ؛ ((گرافتونیت)) ؛ ((گروسولار)) ؛ ((گوگرد «سنگ کانی»| گوگرد))__
 +__((گرینوکیت)) ؛ ((گزنوتیم)) ؛ ((گملینیت)) ؛ ((گزانتوکنیت)) __
 +
 +
  
 +__((لکوسافیر)) ؛ ((لگراندیت)) ؛ ((لیمونیت)) ؛ ((لودویژیت)) ؛ ((لومونتیت)) ؛ ((لوسیت)) ؛ ((لیروکنیت)) ؛ ((لوزونیت)) ؛ ((لیدهیلیت)) ؛ ((لیبتنیت)) ؛‌ ((لولنیژیت)) ؛ ((لابرادوریت)) ؛ ((لانژیت)) ؛ ((لاوندولانیت)) ؛‌ ((لازولیت)) ؛‌ ((لازوریت)) ؛ ((لپیدوکروسیت)) ؛ ((لپیدولیت)) ؛ ((لینئیت)) ؛ ((‎‎‎‎‎لیناریت)) ؛ ((لیوینگ ستونیت)) ؛ __
  
 +__ ((میرابیلیت،نمک گلوبر)) ؛ ((مونتموریونیت)) ؛ ((موریون)) ؛ ((میارگیریت)) ؛ ((مولیبدنیت)) ؛ ((مورنوسیت)) ؛ ((موسکویت)) ؛ ((میکروکلین)) ؛ ((مونازیت)) ؛ ((مورگانیت )) ؛ ((میکرولیت)) ؛ ((میلریت)) ؛ ((میلیلیت)) ؛ ((میلاریت)) ؛ ((میمتیت)) ؛ ((مینیولیت)) ؛ ((مینیوم)) ؛ ((میکزیت)) ((مالاکیت )) ؛ ((مارکارسیت)) ؛ ((ناترولیت)) ((مارگاریت)) ، ((مارماتیت)) ، ((متا-اوتونیت )) ، ((متاسینابر )) ، ((متا-توربرنیت )) __
  
 +__((ناکریت)) ؛ ((ناترون)) ؛ ((نفلین)) ؛ ((نپتونیت)) ؛ ((نوزآن)) ؛ ((ناگی آژیت)) ؛ ((نمالیت)) ؛ ((نفریت)) ؛ ((نونترونیت)) ؛ ((نقره)) ؛ ((ناتروژاروسیت)) ؛ ((نیکل «سنگ کانی»| نیکل)) ؛ ((نیجریت)) ؛ ((نیکلین)) ؛ ((نیتروناتریت))__
  
 +__((والانتینیت)) ؛ ((وردلیت)) ؛ ((واولیت)) ؛ ((هیروفسکیت)) ؛ ((وانادینیت)) ؛ ((ورمیکولیت)) ؛ ((ورتزیت)) ؛ ((هیدنیت)) ؛ ((واریسیت)) ؛ ((وزوویانیت)) ؛ ((ولتائیت)) ؛ ((ویتریت)) ؛ ((ولاستونیت)) ؛ ((وزیگنیئیت)) ؛ ((وولّیت)) ؛ ((ویتیکنیت)) ؛ ((ولفونیت)) ؛ ((وی ویانیت)) ؛ ((ویله میت)) ؛ ((ولفرامیت)) ؛ ((ویلیومیت)) __
  
 +__((هالیت)) ؛ ((هالوتریکیت)) ؛ ((هاوئریت)) ؛ ((هلیو دور)) ؛ ((همی مورفیت)) ؛ ((هدروشیت)) ؛ ((هدانبرژیت)) ؛ ((هلیوتروپ)) ؛ ((هسیت)) ؛ ((هوبنریت)) ؛ ((هدیفان)) ؛ ((هماتیت)) ؛ ((هسونیت)) ؛ ((هالویزیت)) ؛ ((هارموتوم)) ؛ ((هوپئیت)) ؛ ((هیالوفان)) ؛ ((هیدروزنسیت)) ؛ ((هوسمانیت)) ؛ ((هیاسنیت)) ؛ ((هیدرومگنزیت)) ؛ ((هیپرستن)) ؛ ((هولاندیت)) ؛ ((هیالیت)) ؛ ((هیدروفان)) ؛ __
  
 +__((یدآرژیریت)) ؛ ((یوویت)) ؛ ((یوواروویت))__
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 آذر 1384 [08:30 ]   124   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [07:47 ]   123   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [12:32 ]   122   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [12:17 ]   121   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [12:05 ]   120   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [05:53 ]   119   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [08:30 ]   118   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [08:26 ]   117   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [09:08 ]   116   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [08:49 ]   115   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [08:44 ]   114   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:53 ]   113   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:49 ]   112   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:44 ]   111   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 آذر 1384 [11:33 ]   110   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 آذر 1384 [08:15 ]   109   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [05:31 ]   108   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [12:33 ]   107   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:02 ]   106   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [07:40 ]   105   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آبان 1384 [06:43 ]   104   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [09:35 ]   103   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [12:33 ]   102   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [09:35 ]   101   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آبان 1384 [07:41 ]   100   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [10:16 ]   99   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [10:03 ]   98   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [09:51 ]   97   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [05:18 ]   96   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [06:34 ]   95   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 مهر 1384 [06:28 ]   94   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [10:55 ]   93   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [07:00 ]   92   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [07:10 ]   91   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [06:06 ]   90   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [06:03 ]   89   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [12:17 ]   88   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [12:17 ]   87   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [06:04 ]   86   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [07:26 ]   85   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [07:23 ]   84   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [07:11 ]   83   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:19 ]   82   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:50 ]   81   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:47 ]   80   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [07:52 ]   79   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [07:50 ]   78   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:11 ]   77   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [11:57 ]   76   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [08:42 ]   75   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [08:40 ]   74   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [05:35 ]   73   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [05:37 ]   72   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [08:29 ]   71   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [08:27 ]   70   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [06:07 ]   69   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [06:59 ]   68   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [11:21 ]   67   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [11:09 ]   66   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [11:05 ]   65   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [06:07 ]   64   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [06:31 ]   63   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [06:13 ]   62   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [07:32 ]   61   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [09:34 ]   60   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:17 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:11 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [07:26 ]   57   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [06:47 ]   56   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [06:45 ]   55   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [08:35 ]   54   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [08:03 ]   53   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [07:59 ]   52   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [07:54 ]   51   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 18 تیر 1384 [06:16 ]   50   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [08:13 ]   49   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [11:34 ]   48   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [06:04 ]   47   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [05:59 ]   46   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:36 ]   45   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:35 ]   44   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [06:21 ]   43   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [06:17 ]   42   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [10:43 ]   41   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [10:41 ]   40   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [05:14 ]   39   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [08:23 ]   38   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [08:20 ]   37   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [08:18 ]   36   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [07:49 ]   35   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [13:30 ]   34   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [12:49 ]   33   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [12:49 ]   32   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [12:48 ]   31   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [12:14 ]   30   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [11:19 ]   29   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [10:33 ]   28   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [09:56 ]   27   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [08:42 ]   26   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [08:35 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [08:18 ]   24   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [10:37 ]   23   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:15 ]   22   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:13 ]   21   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:10 ]   20   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:59 ]   19   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:11 ]   18   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:08 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:02 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:07 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [10:37 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [05:26 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [07:26 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [07:54 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..