منو
 کاربر Online
1746 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست بیماریها

||~~green:نام بیماری به فارسی~~|~~green:نام بیماری به انگلیسی~~
((آرنج تنیس بازان))| ((tennis elbow))
((آفتاب‌زدگی‌)) (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌)| ((sun poisoning))
((اسپوروتریکوز))|((sporotrichosis))
((اسپوندیلیت‌ آنکیلوزان‌))(بیماری ماری ـ استرامپل)؛| ((spondylitis ankylosing))
((استفراغ‌ شدید حاملگی‌))| ((hyperemesis gravidarum))
((استوماتیت))‌| ((stomatitis))
((التهاب‌ تیرویید)) (تیروییدیت‌) تیروئیدیت| ((thyroiditis))
((التهاب‌ زبان‌)) (گلوسیت‌)| ((tongue inflammation))
((التهاب‌ عنبیه))‌| ((iritis))
((التهاب‌ قرنیه))‌ (کراتیت‌)| ((keratitis))
((انحراف‌ چشم))‌| ((strabismus))
((آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌))|(( glaucoma primary angle closure‌))
((آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز))| ((glaucoma chronic open angle))
((آب‌ مروارید))|((cataract))
((آبسه‌ آنورکتال‌ یا آبسه مقعد))| ((anorectal abscess))
((آبسه‌ پستان))‌| ((breast abscess))
((آبسه‌ ریه))‌| ((lung abscess))
((آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال))‌| ((bran or epidural abscess))
((آبله‌ مرغان‌))| ((chickenpox))
((آپاندیسیت‌))| ((appendicitis))
((آترواسکلروز)) (تصلب‌ شرایین‌)| ((atherosclerosis))
((آتلکتازی))‌| ((atelectasis))
((آرتریت‌ روماتویید جوانان یا کودکان‌))| ((arthritis juvenile rheumatoid))
((آرتریت‌ عفونی‌)) (چرکی‌)| ((arthritis infectious))
((آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌))| ((psoriatic arthritis))
((آرتریت‌ روماتویید))| ((arthritis rheumatoid))
((آزبستوز))| ((asbestosis))
((آسم))‌| ((asthma))
((آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌))| ((barotitis media))
((آفت‌ دهان))‌| ((canker sores))
((آفتاب‌سوختگی‌))| ((sunburn))
((آکنه))‌ (جوشهای‌ غرور)| ((acne))
((آکنه‌ روزاسه))‌| ((acne rosacea))
((آلرژی‌ غذایی))‌| ((allergy food))
((آمبولی‌ ریه‌))| ((pulmonary embolism))
((آمپیم))‌| ((empyema))
((آمفیزم))‌| ((emphysema))
((آمنوره‌)) (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌| ((آمنورهamenorrhea secondary))
((آمنوره‌ اولیه))‌| amenorrhea primary
((آمیبیاز)) (اسهال‌ خونی‌ آمیبی‌)| amebiasis
((آمیوتروفیک‌ لاترال‌ اسکلروز))| amyotrophic lateral sclerosis
((آنافیلاکسی))‌ (شوک‌ آلرژیک‌)| anaphylaxis
((آندوکاردیت‌))| endocarditis
((آندومتریوز))| endometriosis
((آنرژین‌ صدری))‌| angina pectoris
((آنسفالیت‌ ویروسی))‌| encephalitis viral
((آنفلوانزا))| influenza
((آنوریسم))‌| aneurysm
((اپی‌گلوتیت‌))| epiglottitis
((اپیدیدیمیت‌))| epididymitis
((اتواسکلروز))| otosclerosis
((اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه))‌| post traumatic stress disorder(ptsd)
((اختلال‌ خلقی‌ فصلی))‌| seasonal affective disorder(sad)
((اختلال‌ دوقطبی))‌| bipolar disorder
((اختلال‌ رشد بچه‌))| failure to thrive
((اختلال‌ کم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی))‌| attention deficit hyperactivity disorder
((اختلال‌ هراس‌))| panic disorder
((اختلال‌ وسواسی))‌| obsessive compulsive disorder
((اختلالات‌ آب‌ و الکترولیت))‌| fluid and electrolyte disorders
((اختلالات‌ سازگاری‌))| adjustment disorders
((اختلالات‌ شخصیت))‌| personality disorders
((ادم‌ ریه))‌| pulmonary edema
((اریتم‌ گرهی))‌| erytheerythema nodosum.
((اریتم‌ مولتی‌فرم))‌| erythema multiforme
((اسپوندیلوز گردن‌))| cervical spondylosis
((استئوآرتریت‌))| osteoarthritis
((استئومیلیت‌))| osteomyelitis
((استرس‌))| stress
((اسکلرودرمی))‌| scleroderma
((اسکلروز متعدد)) (اِم‌. اِس‌)| multiple sclerosi ( MS )
((اسکولیوز))| scoliosis
((اسکیزوفرنی))‌| schizophrenic disorders
((اسهال‌ حاد))| diarrhea acute
((اسهال‌ خونی‌ باکتریایی))‌ (شیگلوز)| dysentery bacillary
((اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ کودکی))‌| diarrhea chronic non specific of childhood
((اضطراب‌))| anxiety
((افسردگی))| depression
((افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌))| postpartum depression
((افسردگی‌ خفیف))‌ (دیس‌تایمی)‌| dysthymia
((اکتروپیون))‌| ectropion
((اگزما))| eczema
((التهاب‌ ملتحمه))‌| conjunctivitis
((الکلیسم‌))| alcoholism
((انتروپیون))‌| entropion
((انتروکولیت‌ با غشای‌ کاذب))‌| pseudomembranous enterocolitis
((انحراف‌ تیغه‌ بینی‌))| nasal septum deviated
((انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر))| disseminated intravascular coagulation
((اورتریت))‌| urethritis
((اوریون‌))| mumps
((ایدز))| hiv and aids
((ایست‌ قلبی‌))| cardiac arrest
((برجس)) - لک و پیس (ویتیلیگو)| vitiligo
((برفک دهان))‌ (کاندیدیاز دهانی‌)| thrush
((بلوک‌ قلبی))‌| heart block
((بواسیر))| hemorrhoids
((بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌))| incontinence stress
((بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی))‌| iccontinence urge
((بیرون‌زدگی‌ رحم))‌| uterine prolapse
((بیماری‌ تای‌ ساکس))|‌ tay sachs disease
((بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب))‌| heart valve disease
((بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی))‌| immunodeficiency diseases
((پرکاری‌ پاراتیرویید))| hyperparathyroidism
((پرکاری‌ تیرویید))| hyperthyroidism
((پیچ‌خوردگی‌ بیضه))‌| testicle torsion
((پیچ‌خوردگی‌ و کشیدگی‌ عضلات و مفاصل))| sprains and strains
((تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌))| tendinitis and tenosynovitis
((تب‌ دره‌)) (کوکسیدیومایکوز)| valley fever
((تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی))‌| herpes genital
((ترومبوز ورید عمقی))‌| thrombosis deep vein
((ترومبوسیتوپنی))‌| thrombocytopenia
((ترومبوفلبیت‌))| thrombophlebitis superficial
((تریشینوز))| trichinosis
((تعریق‌ بیش‌ از اندازه))‌| hyperhidrosis
((تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌))(تندضربانی)| heartbeat rapid
((تنفس‌ سریع))‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)| hyperventilation
((تورتیکولی‌)) (کجی‌ گردن‌)| torticollis
((توکسوپلاسموز))| toxoplasmosis
((تومور طناب‌ نخاعی‌))| spinal cord tumor
((تومور ویلمز))| wilms tumor
((بالانیت‌))| balanitis
((بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌))| diaper rash
((برونشکتازی))‌| bronchiectasis.
((برونشیت‌ حاد))| bronchitis acute
((برونشیت‌ مزمن‌))| bronchitis chronic
((برونشیولیت‌))| bronchiolitis
((بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌))| earwax blockage
((بلاستومیکوز))| blastomycosis
((بلفاریت‌))| blepharitis
((به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون))‌| calcium imbalance
((بوتولیسم‌))| botulism
((بورسیت‌))| bursitis
((بولیمی)) ( پرخوری روانی )| bulimia
((بونیون)) (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)| bunion
((بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌))| encopresis
((بی‌اختیاری‌ ادرار))| incontinence functional
((بی‌اشتهایی‌ عصبی‌))| anorexia nervosa
((بی‌خوابی‌))| insomnia
((بیماری دست، پا و دهان))| hand footandmouth disease
((بیماری‌ آدیسون))‌| addison's disease
((بیماری‌ آلزایمر))| alzheimer's disease
((طاسی‌ منطقه‌ای‌)) (آلوپسی‌ آره‌آتا)| alopecia areata
((بیماری‌ اسگود ـ شلاتر))| osgood schlater disease
((بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌))| chronic obstructive pulmonary disease(COPD)
((بیماری‌ بِرگر))| buerger's disease
((بیماری‌ پارکینسون))‌| parkinson's disease
((بیماری‌ پاژه‌ استخوان))‌| paget's disease(of bone)
((بیماری‌ حرکت))‌| motion sickness
((بیماری‌ دیورتیکولی‌))| diverticular disease
((بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌))| cor pulmonale
((بیماری‌ سلیاک‌))| celiac disease
((بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌))| fibrocystic breast disease
((بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه))‌| corneal abrasion and ulcer
((بیماری‌ کرون‌))| crohn's disease
((بیماری‌ لایم‌))| lyme disease
((بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌))| legg calve perthes disease
((بیماری‌ مِنِیر))| menier's disease
((بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه))‌| radiation sickness
((بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار))| decompression sickness
((ترومبوز آمبولی‌ شریانی))‌| thrombosis and embolus arterial
((تیفوس کنه ای))|..
((تونسیلیت‌))| tonsillitis
((نب یونچه ))(رینیت آلرژیک)| hayfever(allergicrhinitis)
((حصبه))‌ (تب‌ روده‌ای‌)| typhoid fever
((حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا)) (TIA)| transient ischemic attack(tia)
((حمله‌ قلبی‌)) (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌)| heart attack (myocardial infarction)
((خارپاشنه پا))| heel spur
((خارش‌ زمستانی‌ ))(اگزمای‌ خشک‌)| winter itch
((خودبیمارانگاری‌))| hypochondriasis
((خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌))| uterine bleeding postmenopausal
((خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ کارکرد))(خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌)|uterine bleeding dysfunctional
((خونریزی‌ زیر ملتحمه))‌| subconjunctival hemorrhage
((خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌))| subarachnoid hemorrhage
((خونریزی‌ و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه))‌| subdural hemorrhage and hematoma
((پارگی‌ پرده‌ گوش‌))| ear infection outer
((پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌))| disk ruptured
((پارونیشیا))(التهاب‌ چین‌های‌ بافتی‌ اطراف‌ ناخن‌ )| paronychia
((پانکراتیت‌))| pancreatitis
((پای‌ دیابتی‌ و مشکلات‌ پوستی‌))| diabetes feet and skin problems
((پای‌ ورزشکاران))‌| athlete's foot
((پدیده‌ و بیماری‌ رینود))| raynaud's disease and phenomenon
((پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌))| preeclampsia and eclampsia
((پروکتیت‌))| proctitis
((پرولاپس‌ دریچه‌ میترال‌))| mitral valve prolapse
((پریتونیت‌))| peritonitis
((پریکاردیت‌ حاد))| pericarditis acute
((پریودنتیت‌ ))(التهاب‌ لثه)‌| periodontitis
((پسوریازیس))‌| psoriasis
((پسیتاکوز))| psittacosis
((پلورزی))‌ (پلوریت‌؛ پلورو دینی)‌| pleurisy
((پلی‌ آرتریت‌ گرهی))‌| polyarteritis nodosa
((پلی‌ سیتمی‌))| polycythemia
((پلی‌میالژی‌ روماتیکا یا آرتریت‌ گیجگاهی))‌| polymyalgia rheumatica or temporal arteritis
((پلی‌میوزیت‌ و درماتومیوزیت‌))| polymyositis and dermatomyositis
((پنوموتوراکس))‌| pneumothorax
((پنوموکونیوز))| pneumoconiosis
((پنومونی‌ مایکوپلاسمایی‌))| pneumonia mycoplasmal
((پنومونی‌ باکتریایی‌))| pneumonia bacterial
((پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ کارینی))‌| pneumonia pneumocystis carinii
((پنومونی‌ ویروسی))‌| pneumonia viral
((پورپورای‌ آلرژیک‌))| purpura allergic
((پورفیری‌))| porphyriapotassium imbalance
((پوکی‌ استخوان))‌| osteoporosis
((پولیپ‌ بینی))‌| nasal polyps
((پولیپ‌ روده‌ بزرگ‌))| large intestine polyp
((پولیپ‌ گردن‌ رحم))‌| cervical polyps
((پیتریازیس‌ آلبا))| pityriasis alba.
((پیتریازیس‌ روزه‌آ))| pityriasis rosea
((پیکا))| pica
((درهم‌روی‌ روده))‌| intussusception
((دندان‌ در آوردن))‌| teething
((دندان‌ قروچه‌))| tooth grinding
((زخم‌ پپتیک‌ ))(زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌)| ulcer peptic
((زرد زخم))‌| impetigo
((زگیل‌های‌ مقاربتی‌)) (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌)| warts venereal
((تب‌ با منشأ نامشخص))‌| fever of unknown origin
((تب‌ روماتیسمی‌))| rh incompatibility
((تب‌ مالت‌))| brucellosis
((تب‌خال‌)) ( تبخال )| cold sore
((ترس‌ مرضی))| phobias
((تشنج‌ ناشی‌ از تب‌))| convulsion febrile
((تغییر بافت‌ پوششی‌ گردن‌ رحم))‌| cervical erosion
((تنگی‌ مادرزادی‌ پیلور))| pyloric stenosis congenital
((تنگی‌ مری‌)) یا ازوفاژیت‌ خورنده‌| esophageal stricture or corrosive esophagitis
((تومور مثانه))‌| bladder tumor
((تومور مغزی))‌| brain tumor
((تومورهای‌ خوش‌خیم‌ دهان‌ و زبان‌))| mouth or tongue tumor bening
((تومورهای‌ غدد بزاقی))‌| salivary gland tumor
((تومورهای‌ فیبرویید رحم))‌| fibroid tumors of the uterus
((تومورهای‌ هیپوفیز))| pituitary tumor
((تیفوس‌ کنه‌ای))‌| rocky mountain spotted fever
((دهان خندقی‌))(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان)| trench mouth
((زگیل‌ ))(وروکا ولگاریس‌)| warts
((زونا)) (هرپس‌ زوستر)| herpes zoster
((سارکوم‌ کاپوسی‌))| Kaposis sarcoma
((سردرد تنشی‌)) یا عروقی‌| headach tension vascular
((سرطان‌ بیضه))‌| testicular cancer
((سرطان‌ رحم))| uterine cancer
((سرطان‌ کبد)) (هپاتوما)| hepatoma
((سرطان‌ مهبل))‌ یا وولو| cancer of vagina or vulva
((سکسکه))‌| hiccup
((سل))(توبرکولوز)| tuberculosis(tb)
((سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر))| substance abuse addiction
((سوءهاضمه))‌| indigestion
((سوزش‌ سر دل))‌| heartburn
((سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی))‌| heartburn during pregnancy
((سیستیت‌ بینابینی))‌| interstitial cystitis
((شکستگی‌ سر استخوان‌ ران))‌| hip fracture
((سردرد خوشه ای))| headachecluster
((سرطان‌ معده))‌| stomach cancer
((سکته‌ مغزی))‌| stroke
((سیاه‌ سرفه))‌| whooping cough
((سیفلیس‌))| syphilis
((ضربه و آسیب سر))| headinjury
((درد عصب‌ سه‌ قلو)) (نورالژی‌ تری‌ ژمینال‌)| trigeminal neuralgia
((عدم‌ نزول‌ بیضه))‌| testes undescended
((عفونت‌ زخم‌ جراحی))‌| surgical wound infection
((عفونت‌ یا انسداد مجرای‌ اشکی‌))| tear duct infection or blockage
((جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زایمان‌))| abruptio placentea
((جداشدگی‌ شبکیه‌))| retinal detachment
((جسم‌ خارجی‌ در چشم))‌| eye foreign body in
((جمود مفصل‌ شانه‌)) (کپسولیت‌ چسبنده‌)| shouler frozen
((فتق‌ نافی))‌| hiatal hernia
((فرو رفتن‌ ناخن‌ پا در گوشت‌))| toenail ingrown
((فشار خون‌ بالا))| hypertension
((کارسینوم‌ کلیه))‌| hypernephroma
((کچلی‌ تغییردهنده‌ رنگ‌ ))(تینا ورسیکالر)| tinea versicolor
((کچلی‌ کشاله‌ ران))‌ (تیناکروریس‌)| tinea cruris
((کرم‌ نواری))‌| tapeworm
((کزاز))| tetanus
((کشیدگی‌ گردن))‌| whiplash
((کلویید))| Keloids
((کم‌ شدن‌ دمای‌ بدن‌))| hypothermia
((کم‌کاری‌ پاراتیرویید))| hypoparathyroidism
((کم‌کاری‌ تیرویید))| hypothyroidism
((گرمازدگی))‌ یا خستگی‌ گرمایی‌| heatstroke or heat exhaustion
((گرهک‌ تیروییدی‌))| thyroid nodule
((گرهک‌های‌ طناب‌ صوتی‌ ))(«گرهک‌های‌ خوانندگان‌»)| vocal cord nodules
((گزش‌ و نیش‌ حشرات‌))| insect bites and stings
((گل‌ مژه))‌| stye
((گلودرد)) استرپتوکوکی‌| strep throat
((مسمومیت‌ حاملگی‌)) (پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی‌)| toxemia of pregnancy`
((مکیدن‌ شست‌))| thumb sucking
((چاقی‌))| obesity
((فتق))‌| hernia
((کراتوز سبورئیک‌))| keratoses seborrheic
((کمبود روی‌))| zinc deficiency
((کهیر))| hives
((ناشنوایی‌ و اختلال‌ در شنوایی‌))| hearing impairment or loss
((نامنظمی‌ ضرباهنگ‌ قلب‌)) (آریتمی‌)| heart rhythm irregularity(arrhythmia)
((نشانگان‌ انسداد خروجی‌ قفسه‌ سینه‌)) (نشانگان‌ دنده‌ گردنی‌)| thoracic outlet obstruction syndrome
((نشانگان‌ روده‌ تحریک‌پذیر))| irritable bowel syndrome
((نشانگان‌ شوک‌ سمی))‌ (توکسیک‌)| toxic shock syndrome(tss)
((نشانگان‌ مفصل‌ گیجگاهی‌ ـ فک‌تحتانی‌))| temporomandibular joint(tmj)syndrome
((هپاتیت‌ ویروسی‌))| hepatitis viral
((هموفیلی‌))| hemophilia
((هیپرلیپیدمی))‌| hyperlipidemia
((هیپوگلیسمی‌ عملکردی))‌| hypoglycemia functional
((هیدرآدنیت‌ چرکی))‌| hidradenitis suppurativa
((هیستوپلاسموز))| histoplasmosis
((واژینیت‌ باکتریایی))‌ (واژینیت‌گاردنرلایی‌؛ واژینیت‌غیراختصاصی‌)| vaginitis bacterial
((واژینیت‌ تریکومونایی))‌ (تریکومونیاز) | vaginitis trichomonal
((واژینیت‌ کاندیدیانی‌)) (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| vaginitis candidal
((واژینیت‌ مونیلیایی))‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌)| vaginitis monilial
((واژینیت‌ یائسگی))‌ (واژینیت‌ آتروفیک‌)| vaginitis postmenopausal
((واژینیسموس‌))| vaginismus
((واکنش‌ پوستی‌ آلرژیک‌ به‌ عفونت‌ پوست‌))| id reaction
((وریدهای‌ واریسی‌))| varicose veins
((وزوز گوش‌))| tinnitus
((وولووواژینیت‌ قبل‌ از بلوغ‌))| vulvovaginitis before puberty
((بیماری‌ هوچکین‌))| hodgkins disease
((حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌))| ectopic pregnancy
((ناتوانی‌ جنسی‌ در مردان))‌| impotence male sexual
((نشانگان گیلن باره))| gulillain barre syndrome
((هرپانژین))‌| herpangina
((هیپرآلدوسترونیسم‌))| hyperaldosteronism
((هیرسوتیسم))‌| hirsutism||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:01 ]   72   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [16:24 ]   71   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [16:06 ]   70   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [05:58 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [11:27 ]   68   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:53 ]   67   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:53 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:43 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:24 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:22 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:19 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:16 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [10:08 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:50 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [05:29 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [04:51 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [07:30 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:59 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:47 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:34 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:19 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:15 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:10 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:29 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:00 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:59 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:52 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [07:50 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [07:25 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:11 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [04:39 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [04:32 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [10:20 ]   40   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:45 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:54 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:42 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:39 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:29 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:55 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:40 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:32 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [10:10 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:33 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:14 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:07 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:54 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:53 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:06 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:24 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:06 ]   23   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:00 ]   22   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [06:21 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:29 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:27 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:05 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:01 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:55 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:52 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:48 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:37 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:35 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:27 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:53 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:49 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:40 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:28 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:27 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:21 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:05 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:04 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..