منو
 کاربر Online
1100 کاربر online
تاریخچه ی: فهرست بیماریها

تفاوت با نگارش: 63

Lines: 1-713Lines: 1-724
 برای دیدن اطلاعاتی در مورد هر یک از انواع بیماری روی هر یک کلیک کنید. برای دیدن اطلاعاتی در مورد هر یک از انواع بیماری روی هر یک کلیک کنید.
 ::^H{maketoc}^:: ::^H{maketoc}^::
  
 __((آرنج تنیس بازان))__ __((آرنج تنیس بازان))__
 __((آفتاب‌زدگی))__ __((آفتاب‌زدگی))__
 +__((آلرژی فصلی))__
 +__((آلژرى نسبت به سم زنبور))__
 +__((آلرژى شدید و عمومى))__ __(آنافیلاکسى)__
 +__((آلرژى دارویى))__
 __((اسپوروتریکوز))__ __((اسپوروتریکوز))__
 __((اسپوندیلیت آنکیلوزان))__ __((اسپوندیلیت آنکیلوزان))__
 __((استفراغ شدید حاملگی))__ __((استفراغ شدید حاملگی))__
 __((استوماتیت))__ __((استوماتیت))__
 __((التهاب تیرویید))__  __((التهاب تیرویید))__
 __((التهاب زبان))__ (گلوسیت‌) __((التهاب زبان))__ (گلوسیت‌)
 __((التهاب عنبیه))__ __((التهاب عنبیه))__
 __((التهاب قرنیه))__‌ (کراتیت‌) __((التهاب قرنیه))__‌ (کراتیت‌)
-__((انحراف چشم))__‌ +__((انحراف چشم یا استرابیسم))__‌
 __((آب سیاه چشم، نوع زاویه بسته اولیه))__ __((آب سیاه چشم، نوع زاویه بسته اولیه))__
 __((آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز))__ __((آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز))__
 __((آب مروارید))__  __((آب مروارید))__
 __((آبسه آنورکتال یا آبسه مقعد))__ __((آبسه آنورکتال یا آبسه مقعد))__
 __((آبسه پستان))__ __((آبسه پستان))__
 __((آبسه ریه))__ __((آبسه ریه))__
 __((آبسه مغزی یا اپی دورال))__  __((آبسه مغزی یا اپی دورال))__
 __((آبله مرغان))__ __((آبله مرغان))__
 __((آپاندیسیت))__  __((آپاندیسیت))__
 __((آترواسکلروز))__ (تصلب شرایین) __((آترواسکلروز))__ (تصلب شرایین)
 __((آتلکتازی))__ __((آتلکتازی))__
 __((آرتریت روماتویید جوانان یا کودکان))__ __((آرتریت روماتویید جوانان یا کودکان))__
 __((آرتریت عفونی))__ (چرکی) __((آرتریت عفونی))__ (چرکی)
 __((آرتریت مرتبط با پسوریازیس))__ __((آرتریت مرتبط با پسوریازیس))__
 __((آرتیت روماتویید))__ __((آرتیت روماتویید))__
 __((آزبستوز))__ __((آزبستوز))__
 __((آسم))__ __((آسم))__
 __((آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری))__ __((آسیب به گوش میانی در اثر تغییرات فشاری))__
 __((آفت دهان))__ __((آفت دهان))__
 __((آفتاب سوختگی))__ __((آفتاب سوختگی))__
 __((آکنه))__‌ (جوشهای غرور) __((آکنه))__‌ (جوشهای غرور)
 __((آکنه‌ روزاسه))__‌ __((آکنه‌ روزاسه))__‌
 __((آلرژی‌ غذایی))__‌ __((آلرژی‌ غذایی))__‌
 __((آمبولی‌ ریه‌))__ __((آمبولی‌ ریه‌))__
 __((آمپیم))__‌ __((آمپیم))__‌
 __((آمفیزم))__ __((آمفیزم))__
 __((آمنوره))__ (قطع قاعدگی) ثانویه __((آمنوره))__ (قطع قاعدگی) ثانویه
 __((آمنوره اولیه))__‌ __((آمنوره اولیه))__‌
 __((آمیبیاز))__ (اسهال خونی آمیبی) __((آمیبیاز))__ (اسهال خونی آمیبی)
 __((آمیوتروفیک لاترال اسکلروز))__ __((آمیوتروفیک لاترال اسکلروز))__
 __((آنافیلاکسی))__ (شوک آلرژیک) __((آنافیلاکسی))__ (شوک آلرژیک)
 __((آندوکاردیت))__ __((آندوکاردیت))__
 __((آندومتریوز))__ __((آندومتریوز))__
 __((آنژین صدری))__ __((آنژین صدری))__
 __((آنسفالیت ویروسی))__ __((آنسفالیت ویروسی))__
-__((آنفلولانزا))__ +__((آنفلوانزا))__
 __((آنوریسم))__ __((آنوریسم))__
 __((اپی گلوتیت))__ __((اپی گلوتیت))__
-__((اپیدیدیمیت))__ 
 __((اتواسکلروز))__ __((اتواسکلروز))__
 __((اختلال تنش زای پس از حادثه))__ __((اختلال تنش زای پس از حادثه))__
 __((اختلال خلقی فصلی))__ __((اختلال خلقی فصلی))__
 __((اختلال دوقطبی))__ __((اختلال دوقطبی))__
 __((اختلال رشد بچه))__ __((اختلال رشد بچه))__
 __((اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی))__ __((اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی))__
 __((اختلال هراس))__ __((اختلال هراس))__
 __((اختلال وسواسی))__ __((اختلال وسواسی))__
 __((اختلالات آب و الکترولیت))__ __((اختلالات آب و الکترولیت))__
 __((اختلالات سازگاری))__ __((اختلالات سازگاری))__
 __((اختلالات شخصیت))__ __((اختلالات شخصیت))__
 __((ادم ریه))__ __((ادم ریه))__
 __((اریتم گرهی))__ __((اریتم گرهی))__
 __((اریتم مولتی فرم))__ __((اریتم مولتی فرم))__
 __((اسپوندیلوز گردن))__ __((اسپوندیلوز گردن))__
 __((استئوآرتریت))__ __((استئوآرتریت))__
 __((استئومیلیت))__ __((استئومیلیت))__
 __((استرس))__ __((استرس))__
 __((اسکلرودرمی))__ __((اسکلرودرمی))__
 __((اسکلروز متعدد))__ (اِم‌. اِس‌) __((اسکلروز متعدد))__ (اِم‌. اِس‌)
 __((اسکولیوز))__ __((اسکولیوز))__
 __((اسکیزوفرنی))__ __((اسکیزوفرنی))__
 __((اسهال حاد))__ __((اسهال حاد))__
-__((اسهال خونی باکتریایی))__ (شیگلوز) +__((اسهال خونی))__ (شیگلوز)
 __((اسهال مزمن غیراختصاصی دوران کودکی))__ __((اسهال مزمن غیراختصاصی دوران کودکی))__
 __((اضطراب))__ __((اضطراب))__
 __((افسردگی))__ __((افسردگی))__
 __((افسردگی پس از زایمان))__ __((افسردگی پس از زایمان))__
 __((افسردگی خفیف))__ (دیس‌تایمی) __((افسردگی خفیف))__ (دیس‌تایمی)
 __((اکتروپیون))__ __((اکتروپیون))__
 __((اگزما))__ __((اگزما))__
 __((التهاب ملتحمه))__ __((التهاب ملتحمه))__
 __((الکلیسم))__ __((الکلیسم))__
 __((انتروپیون))__ __((انتروپیون))__
 __((انتروکولیت با غشای کاذب))__ __((انتروکولیت با غشای کاذب))__
 __((انحراف تیغه بینی))__ __((انحراف تیغه بینی))__
 __((انعقاد داخل عروق منتشر))__ __((انعقاد داخل عروق منتشر))__
 __((اورتریت))__ __((اورتریت))__
 __((اوریون))__ __((اوریون))__
 __((ایدز))__ __((ایدز))__
 __((ایست قلبی))__ __((ایست قلبی))__
  
 __((برجس))__  __((برجس))__
 __((برفک دهان))‌__ __((برفک دهان))‌__
 __((بلوک‌ قلبی))__ __((بلوک‌ قلبی))__
 __((بواسیر))__ __((بواسیر))__
 __((بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌))__ __((بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌))__
 __((بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی))__‌ __((بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی))__‌
 __((بیرون‌زدگی‌ رحم))‌__ __((بیرون‌زدگی‌ رحم))‌__
 __((بیماری‌ تای‌ ساکس)) __ __((بیماری‌ تای‌ ساکس)) __
 __((بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب))‌__  __((بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب))‌__
 __((بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی))__ __((بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی))__
 __((بالانیت‌))__ __((بالانیت‌))__
 __((بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌))__ __((بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشک‌))__
 __((برونشکتازی))__‌  __((برونشکتازی))__‌
 __((برونشیت‌ حاد))__ __((برونشیت‌ حاد))__
 __((برونشیت‌ مزمن‌))__ __((برونشیت‌ مزمن‌))__
 __((برونشیولیت‌))__ __((برونشیولیت‌))__
 __((بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌))__  __((بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌))__
 __((بلاستومیکوز)) __ __((بلاستومیکوز)) __
 __((بلفاریت‌))__ __((بلفاریت‌))__
 __((به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون))__‌  __((به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ کلسیم‌ خون))__‌
 __((بوتولیسم‌))__  __((بوتولیسم‌))__
 __((بورسیت‌))__  __((بورسیت‌))__
 __((بولیمی))__ ( پرخوری روانی )  __((بولیمی))__ ( پرخوری روانی )
 __((بونیون))__ (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)  __((بونیون))__ (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)
 __((بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌))__  __((بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌))__
 __((بی‌اختیاری‌ ادرار))__ __((بی‌اختیاری‌ ادرار))__
 __((بی‌اشتهایی‌ عصبی‌))__ __((بی‌اشتهایی‌ عصبی‌))__
 __((بی‌خوابی‌))__ __((بی‌خوابی‌))__
 __((بیماری دست، پا و دهان))__ __((بیماری دست، پا و دهان))__
 __((بیماری‌ آدیسون))__‌ __((بیماری‌ آدیسون))__‌
 __((بیماری‌ آلزایمر))__ __((بیماری‌ آلزایمر))__
 __((طاسی‌ منطقه‌ای‌))__ (آلوپسی‌ آره‌آتا) __((طاسی‌ منطقه‌ای‌))__ (آلوپسی‌ آره‌آتا)
 __((بیماری‌ اسگود ـ شلاتر))__ __((بیماری‌ اسگود ـ شلاتر))__
 __((بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌))__ __((بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌))__
 __((بیماری‌ بِرگر))__ __((بیماری‌ بِرگر))__
 __((بیماری‌ پارکینسون))‌__  __((بیماری‌ پارکینسون))‌__
 __((بیماری‌ پاژه‌ استخوان))__‌ __((بیماری‌ پاژه‌ استخوان))__‌
 __((بیماری‌ حرکت))‌__ __((بیماری‌ حرکت))‌__
 __((بیماری‌ دیورتیکولی‌))__ __((بیماری‌ دیورتیکولی‌))__
-__((بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌))__ +__((بیماریهای عروق‌ قلب‌|بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌))__
 __((بیماری‌ سلیاک‌))__ __((بیماری‌ سلیاک‌))__
 __((بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌))__  __((بیماری‌ فیبروکیستیک‌ پستان‌))__
 __((بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه))‌__  __((بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشکل‌ ریه))‌__
 __((بیماری‌ کرون‌))__ __((بیماری‌ کرون‌))__
 __((بیماری‌ لایم‌))__ __((بیماری‌ لایم‌))__
 __((بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌))__ __((بیماری‌ لِگ‌ ـ کالو ـ پرتس‌))__
 __((بیماری‌ مِنِیر))__ __((بیماری‌ مِنِیر))__
 __((بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه))‌__ __((بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه))‌__
 __((بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار))__ __((بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار))__
  
 __((پرکاری پاراتیرویید))__ __((پرکاری پاراتیرویید))__
 __((پرکاری تیرویید))__ __((پرکاری تیرویید))__
 __((پیچ خوردگی بیضه))‌ __ __((پیچ خوردگی بیضه))‌ __
 __((پیچ خوردگی و کشیدگی عضلات و مفاصل))__ __((پیچ خوردگی و کشیدگی عضلات و مفاصل))__
 __((پارگی پرده گوش))__ __((پارگی پرده گوش))__
 __((پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای))__ __((پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای))__
 __((پارونیشیا))__(التهاب چین‌های‌ بافتی اطراف ناخن )  __((پارونیشیا))__(التهاب چین‌های‌ بافتی اطراف ناخن )
 __((پانکراتیت))__  __((پانکراتیت))__
 __((پای دیابتی و مشکلات پوستی))__ __((پای دیابتی و مشکلات پوستی))__
 __((پای ورزشکاران))__‌  __((پای ورزشکاران))__‌
 __((پدیده و بیماری رینود))__ __((پدیده و بیماری رینود))__
 __((پره اکلامپسی و اکلامپسی))__ __((پره اکلامپسی و اکلامپسی))__
   
 __((پروکتیت))__ __((پروکتیت))__
 __((پرولاپس دریچه میترال))__  __((پرولاپس دریچه میترال))__
 __((پریتونیت))__  __((پریتونیت))__
 __((پریکاردیت حاد))__ __((پریکاردیت حاد))__
 __((پریودنتیت ))__(التهاب لثه)  __((پریودنتیت ))__(التهاب لثه)
 __((پسوریازیس))__‌ __((پسوریازیس))__‌
 __((پسیتاکوز))__ __((پسیتاکوز))__
 __((پلورزی))__‌ (پلوریت؛ پلورو دینی)‌ __((پلورزی))__‌ (پلوریت؛ پلورو دینی)‌
 __((پلی آرتریت گرهی))__‌ __((پلی آرتریت گرهی))__‌
 __((پلی سیتمی))__ __((پلی سیتمی))__
 __((پلی میالژی روماتیکا یا آرتریت گیجگاهی))__ __((پلی میالژی روماتیکا یا آرتریت گیجگاهی))__
 __((پلی میوزیت و درماتومیوزیت))__ __((پلی میوزیت و درماتومیوزیت))__
 __((پنوموتوراکس))__ __((پنوموتوراکس))__
 __((پنوموکونیوز))__ __((پنوموکونیوز))__
 __((پنومونی مایکوپلاسمایی))__  __((پنومونی مایکوپلاسمایی))__
 __((پنومونی باکتریایی))__ __((پنومونی باکتریایی))__
 __((پنومونی پنوموسیستیس کارینی))__ __((پنومونی پنوموسیستیس کارینی))__
 __((پنومونی ویروسی))__ __((پنومونی ویروسی))__
 __((پورپورای آلرژیک))__ __((پورپورای آلرژیک))__
 __((پورفیری))__ __((پورفیری))__
 __((پوکی استخوان))__‌ __((پوکی استخوان))__‌
 __((پولیپ بینی))__‌ __((پولیپ بینی))__‌
 __((پولیپ روده بزرگ))__ __((پولیپ روده بزرگ))__
 __((پولیپ گردن رحم))__‌ __((پولیپ گردن رحم))__‌
 __((پیتریازیس آلبا))__ __((پیتریازیس آلبا))__
 __((پیتریازیس روزه آ))__  __((پیتریازیس روزه آ))__
 __((بیماری پیکا|پیکا))__ __((بیماری پیکا|پیکا))__
  
-__((تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌)) __ +__((التهاب تاندون و تنوسینوویت‌)) __
 __((تب‌ دره‌))__ (کوکسیدیومایکوز)  __((تب‌ دره‌))__ (کوکسیدیومایکوز)
 __((تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی))__‌  __((تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی))__‌
 __((نب یونچه ))__(رینیت آلرژیک) __((نب یونچه ))__(رینیت آلرژیک)
 __((ترومبوز آمبولی‌ شریانی))__ __((ترومبوز آمبولی‌ شریانی))__
 __((ترومبوز ورید عمقی))__‌  __((ترومبوز ورید عمقی))__‌
 __((ترومبوسیتوپنی))‌__ __((ترومبوسیتوپنی))‌__
 __((ترومبوفلبیت‌))__ __((ترومبوفلبیت‌))__
 __((تریشینوز))__  __((تریشینوز))__
 __((تعریق‌ بیش‌ از اندازه))__ __((تعریق‌ بیش‌ از اندازه))__
 __((تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌))__(تندضربانی) __((تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌))__(تندضربانی)
 __((تنفس‌ سریع))__‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)  __((تنفس‌ سریع))__‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد)
 __((تورتیکولی‌))__ (کجی‌ گردن‌) __((تورتیکولی‌))__ (کجی‌ گردن‌)
 __((توکسوپلاسموز))__ __((توکسوپلاسموز))__
 __((تومور طناب‌ نخاعی‌))__  __((تومور طناب‌ نخاعی‌))__
 __((تومور ویلمز))__  __((تومور ویلمز))__
 ‌__((تیفوس کنه ای))__  ‌__((تیفوس کنه ای))__
 __((تیزر))__ __((تیزر))__
 __((تونسیلیت‌))__  __((تونسیلیت‌))__
 __((تب با منشأ نامشخص))__‌ __((تب با منشأ نامشخص))__‌
 __((تب روماتیسمی))__  __((تب روماتیسمی))__
 __((تب مالت))__ __((تب مالت))__
-__((تبخال))__ ( تب خال ) +__((تب خال))__ ( تبخال )
 __((ترس مرضی))__  __((ترس مرضی))__
 __((تشنج ناشی از تب))__  __((تشنج ناشی از تب))__
 __((تغییر بافت پوششی گردن رحم))__‌ __((تغییر بافت پوششی گردن رحم))__‌
 __((تنگی مادرزادی پیلور))__ __((تنگی مادرزادی پیلور))__
 __((تنگی مری))__ یا ازوفاژیت خورنده __((تنگی مری))__ یا ازوفاژیت خورنده
 __((تومور مثانه))‌__ __((تومور مثانه))‌__
 __((تومور مغزی))__‌  __((تومور مغزی))__‌
 __((تومورهای خوشخیم دهان و زبان))__ __((تومورهای خوشخیم دهان و زبان))__
 __((تومورهای غدد بزاقی))__‌  __((تومورهای غدد بزاقی))__‌
 __((تومورهای فیبرویید رحم))__‌ __((تومورهای فیبرویید رحم))__‌
 __((تومورهای هیپوفیز))__ __((تومورهای هیپوفیز))__
  
  
 __((جدا شدن جفت قبل از زایمان))__ __((جدا شدن جفت قبل از زایمان))__
 __((جداشدگی شبکیه))__ __((جداشدگی شبکیه))__
 __((جسم خارجی در چشم))‌__ __((جسم خارجی در چشم))‌__
 __((جمود مفصل شانه))__ (کپسولیت چسبنده)  __((جمود مفصل شانه))__ (کپسولیت چسبنده)
  
 __((چاقی))__ __((چاقی))__
  
 __((حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌))__ __((حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌))__
 __((حصبه))‌ (تب‌ روده‌ای‌)__ __((حصبه))‌ (تب‌ روده‌ای‌)__
 __((حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا))__  __((حمله‌ ایسکمیک‌ گذرا))__
 __((حمله‌ قلبی‌))__ (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌) __((حمله‌ قلبی‌))__ (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌)
  
 __((خارپاشنه پا))__ __((خارپاشنه پا))__
   
 __((خارش زمستانی))__(اگزمای خشک) __((خارش زمستانی))__(اگزمای خشک)
 __((خودبیمارانگاری))__  __((خودبیمارانگاری))__
 __((خونریزی رحم پس از یائسگی))__  __((خونریزی رحم پس از یائسگی))__
 __((خونریزی رحم در اثر اختلال کارکرد))__(خونریزی غیر طبیعی قبل  __((خونریزی رحم در اثر اختلال کارکرد))__(خونریزی غیر طبیعی قبل
 از یائسگی از رحم) از یائسگی از رحم)
 __((خونریزی زیر ملتحمه))__‌  __((خونریزی زیر ملتحمه))__‌
 __((خونریزی زیرعنکبوتیه))__  __((خونریزی زیرعنکبوتیه))__
 __((خونریزی و هماتوم زیرسخت شامه))__ __((خونریزی و هماتوم زیرسخت شامه))__
  
 __((درد عصب سه قلو))__ (نورالژی تری ژمینال) __((درد عصب سه قلو))__ (نورالژی تری ژمینال)
 __((درهم روی روده))__ __((درهم روی روده))__
-__((نان ودن))__‌ +__((یماری نانن وی دندان))__‌
 __((دندان قروچه))__ __((دندان قروچه))__
 __((دهان خندقی))__(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان) __((دهان خندقی))__(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان)
  
  
  
 __((زخم پپتیک ))__(زخم دوازدهه، زخم معده) __((زخم پپتیک ))__(زخم دوازدهه، زخم معده)
 __((زرد زخم))__ __((زرد زخم))__
 __((زگیل های مقاربتی))__ (زگیل های تناسلی، زگیل های مرطوب) __((زگیل های مقاربتی))__ (زگیل های تناسلی، زگیل های مرطوب)
 __((زگیل))__(وروکا ولگاریس) __((زگیل))__(وروکا ولگاریس)
 __((زونا))__ (هرپس زوستر) __((زونا))__ (هرپس زوستر)
  
  
 +__((سارس))__
 __((سارکوم کاپوسی))__ __((سارکوم کاپوسی))__
 +__((سرطان))__
 __((سردرد تنشی))__ یا عروقی‌  __((سردرد تنشی))__ یا عروقی‌
 __((سرطان بیضه))‌__ __((سرطان بیضه))‌__
 __((سرطان رحم))__  __((سرطان رحم))__
 __((سرطان کبد))__ (هپاتوما) __((سرطان کبد))__ (هپاتوما)
 __((سرطان مهبل))__‌ یا وولو  __((سرطان مهبل))__‌ یا وولو
 __((سکسکه))__‌  __((سکسکه))__‌
 __((سل))__(توبرکولوز) __((سل))__(توبرکولوز)
 __((سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر))__  __((سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر))__
 __((سوءهاضمه))__‌ __((سوءهاضمه))__‌
 __((سوزش‌ سر دل))‌__  __((سوزش‌ سر دل))‌__
 __((سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی))__ __((سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی))__
 __((سیستیت‌ بینابینی))‌__ __((سیستیت‌ بینابینی))‌__
 __((سیاه زخم))__ __((سیاه زخم))__
 __((سردرد خوشه ای))__ __((سردرد خوشه ای))__
 __((سرطان‌ معده))__‌  __((سرطان‌ معده))__‌
 __((سکته‌ مغزی))__‌ __((سکته‌ مغزی))__‌
 __((سیاه‌ سرفه))__‌  __((سیاه‌ سرفه))__‌
 __((سیفلیس‌))__ __((سیفلیس‌))__
  
 __((شکستگی‌ سر استخوان‌ ران))__‌  __((شکستگی‌ سر استخوان‌ ران))__‌
  
  
 __((ضربه و آسیب سر))__ __((ضربه و آسیب سر))__
  
  
  
-__((عدم نزول بیضه))‌__ +__((عدم نزول بیضه))‌__
-__((عفونت زخم جراحی))‌__ +__((عفونت زخم جراحی))‌__
-__((عفونت یا انسداد مجرا اشک))__ +__((عفونت یا انسداد مجرای اشکی))__
  
  
 __((فتق))__ __((فتق))__
-__((فتق نافی))__ +__((فتق نافی))__
-__((فرو رفتن ناخن پا در گوشت))__ +__((فرو رفتن ناخن پا در گوشت))__
-__((فشار خون بالا))__ +__((فشار خون بالا))__
  
  
-__((کارسینوم کلیه))__ +__((کارسینوم کلیه))__
-__((کچل تغییردهنده رنگ))__(تینا ورسیکالر) +__((کچلی تغییردهنده رنگ))__(تینا ورسیکالر)
-__((کچل کشاله ران))__ (تیناکروریس) +__((کچلی کشاله ران))__ (تیناکروریس)
-__((بیماری کرم نواری))__‌ +__((بیماری کرم نواری))__‌
-__((کزاز))__ +__((بیماری کزاز))__
-__((کشیدگ گردن))__‌ +__((کشیدگی گردن))__‌
 __((کلویید))__  __((کلویید))__
-__((کم شدن دما بدن))__ +__((کم شدن دمای بدن))__
-__((کمکار پاراتیرویید))__ +__((کم کاری پاراتیرویید))__
-__((کمکار تیرویید))__ +__((کم کاری تیرویید))__
-__((کراتوز سبورئیک))__ +__((کراتوز سبورئیک))__
-__((کمبود رو))__ +__((کمبود روی))__
 __((کهیر))__ __((کهیر))__
  
-__((گرمازدگی))__‌ یا خستگ گرمای +__((گرمازدگی))__‌ یا خستگی گرمایی
-__((گرهک تیرویید))__ +__((گرهک تیروییدی))__
-__((گرهکها طناب صوتی))__(گرهکها خوانندگان‌) +__((گرهک های طناب صوتی))__(گرهک های خوانندگان‌)
-__((گزش و نیش حشرات))__ +__((گزش و نیش حشرات))__
-__((گل مژه))__ +__((گل مژه و شالازیون))__
-__((گلودرد))__ (استرپتوکوکی) +__((گلودرد))__ (استرپتوکوکی)
  
  
-__((مسمومیت حاملگی‌))__ (پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپس) +__((مسمومیت حاملگی‌))__ (پره‌اکلامپسی‌ و اکلامپسی)
-__((مکیدن شست))__ +__((مکیدن شست))__
  
-__((ناتوان جنس در مردان))__ +__((ناتوانی جنسی در مردان))__
-__((ناشنوای و اختلال در شنوای))__ +__((ناشنوایی و اختلال در شنوایی))__
-__((نامنظم ضرباهنگ قلب))__ (آریتم) +__((نامنظمی ضرباهنگ قلب))__ (آریتمی)
 __((نشانگان گیلن باره))__ __((نشانگان گیلن باره))__
-__((نشانگان انسداد خروج قفسه سینه))__ (نشانگان دنده گردن) +__((نشانگان انسداد خروجی قفسه سینه))__ (نشانگان دنده گردنی)
-__((نشانگان روده تحریکپذیر))__ +__((نشانگان روده تحریک پذیر))__
-__((نشانگان شوک سمی))‌__ (توکسیک) +__((نشانگان شوک سمی))‌__ (توکسیک)
-__((نشانگان مفصل گیجگاه ـ فکتحتان))__ +__((نشانگان مفصل گیجگاهی ـ فک تحتانی))__
  
-__((واژینیت باکتریایی))__‌ (واژینیتگاردنرلای؛ واژینیتغیراختصاص) +__((واژینیت باکتریایی))__‌ (واژینیت گاردنرلایی؛ واژینیت غیراختصاصی)
-__((واژینیت تریکومونایی))__ (تریکومونیاز) +__((واژینیت تریکومونایی))__ (تریکومونیاز)
-__((واژینیت کاندیدیان))__ (عفونت قارچ مهبل) +__((واژینیت کاندیدیانی))__ (عفونت قارچی مهبل)
-__((واژینیت مونیلیایی))__ (عفونت قارچ مهبل) +__((واژینیت مونیلیایی))__ (عفونت قارچی مهبل)
-__((واژینیت یائسگی))__ (واژینیت آتروفیک) +__((واژینیت یائسگی))__ (واژینیت آتروفیک)
-__((واژینیسموس))__ +__((واژینیسموس))__
-__((واکنش پوست آلرژیک به عفونت پوست))__ +__((واکنش پوستی آلرژیک به عفونت پوست))__
-__((وریدها واریس))__ +__((وریدهای واریسی))__
-__((وزوز گوش))__ +__((وزوز گوش))__
-__((وولووواژینیت قبل از بلوغ))__ +__((وولووواژینیت قبل از بلوغ))__
 +__((ویتیلیگو))__
  
-__((هپاتیت ویروس))__ +__((هپاتیت ویروسی))__
-__((هموفیل))__ +__((هموفیلی))__
 __((هیپرلیپیدمی))__ __((هیپرلیپیدمی))__
-__((هیپوگلیسم عملکردی))__‌ +__((هیپوگلیسمی عملکردی))__‌
-__((هیدرآدنیت چرکی))‌__ +__((هیدرآدنیت چرکی))‌__
 __((هیستوپلاسموز))__ __((هیستوپلاسموز))__
-__((بیمار هوچکین))__ +__((بیماری هوچکین))__
-__((هرپانژین))__ +__((هرپانژین))__
-__((هیپرآلدوسترونیسم))__ +__((هیپرآلدوسترونیسم))__
-__((هیرسوتیسم))__ +__((هیرسوتیسم))__
  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [08:01 ]   72   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:24 ]   71   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [17:06 ]   70   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:58 ]   69   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [12:27 ]   68   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [10:53 ]   67   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:53 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:43 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:24 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:22 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:19 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:16 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [11:08 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:50 ]   59   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 بهمن 1383 [06:29 ]   58   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [05:51 ]   57   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [08:30 ]   56   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:59 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:47 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:34 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:19 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:15 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [12:10 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:29 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:00 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:59 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [10:52 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:50 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:25 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [06:11 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:39 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [05:32 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [11:20 ]   40   مهدی سالم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:45 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:54 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:42 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:39 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:29 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:55 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:40 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:32 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [11:10 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:33 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:14 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [13:07 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:54 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:53 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [12:06 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [08:24 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:06 ]   23   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:00 ]   22   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:21 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:29 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:27 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:05 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [13:01 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:55 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:52 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:48 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:40 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:37 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:35 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:27 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:53 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:49 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:40 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:28 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:27 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:21 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:05 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:04 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..