منو
 کاربر Online
370 کاربر online
تاریخچه ی: فلسفه

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-68Lines: 1-68
 V{maketoc} V{maketoc}
 واژه فلسفه واژه ای ((یونانی)) و به معنای دوست داشتن دانایی است. واژه فلسفه واژه ای ((یونانی)) و به معنای دوست داشتن دانایی است.
 اما به عنوان یک رشته، فلسفه، علمی است که از اصلی ترین فعالیت انسان، یعنی تفکر بر خاسته است. تفکر در مورد کلی ترین و اساسی ترین موضوعاتی که در زندگی و در جهان با آن ها روبرو هستیم. اما به عنوان یک رشته، فلسفه، علمی است که از اصلی ترین فعالیت انسان، یعنی تفکر بر خاسته است. تفکر در مورد کلی ترین و اساسی ترین موضوعاتی که در زندگی و در جهان با آن ها روبرو هستیم.
 عمر فلسفه به اندازه عمر زندگی انسان بر روی زمین است؛ زیرا بشر از اولین روز حیات بر کره خاکی، همواره با پرسش هایی اساسی و معماگونه درباره خود و جهان روبرو بوده است.
اساسا باید گفت:
''فلسفه هنگامی پدیدار می شود که ((مسائل فلسفه|سوال هایی)) بنیادین درباره خود و جهان بپرسیم.''
سوالاتی مانند:
 عمر فلسفه به اندازه عمر زندگی انسان بر روی زمین است؛ زیرا بشر از اولین روز حیات بر کره خاکی، همواره با پرسش هایی اساسی و معماگونه درباره خود و جهان روبرو بوده است.
اساسا باید گفت:
''فلسفه هنگامی پدیدار می شود که ((مسائل فلسفه|سوال هایی)) بنیادین درباره خود و جهان بپرسیم.''
سوالاتی مانند:
 قبل از تولد کجا بوده ایم و بعد از مرگ چه اتفاقی برایمان می افتد؟ ((زیبایی)) چیست؟ آیا زندگی ما را شخص و یا نیرویی دیگر اداره می کند؟ از کجا معلوم که همه در خواب نیستیم؟ ((خدا)) چیست؟ و دهها سوال نظیر این سوالات.
 قبل از تولد کجا بوده ایم و بعد از مرگ چه اتفاقی برایمان می افتد؟ ((زیبایی)) چیست؟ آیا زندگی ما را شخص و یا نیرویی دیگر اداره می کند؟ از کجا معلوم که همه در خواب نیستیم؟ ((خدا)) چیست؟ و دهها سوال نظیر این سوالات.
 بنابراین می توان گفت: فلسفه، طرح پرسش های کلی و جستجوی آزادانه برای یافتن راه حل ها است. بنابراین می توان گفت: فلسفه، طرح پرسش های کلی و جستجوی آزادانه برای یافتن راه حل ها است.
 ! همه چیز درباره فلسفه  ! همه چیز درباره فلسفه
 *((فلسفه چیست؟)) *((فلسفه چیست؟))
 *به چه کسی ((فیلسوف)) می گوییم؟ *به چه کسی ((فیلسوف)) می گوییم؟
 *اصولا آیا ((نیاز به فلسفه)) داریم؟ منشا این نیاز چه چیزی است؟  *اصولا آیا ((نیاز به فلسفه)) داریم؟ منشا این نیاز چه چیزی است؟
 *هر علمی فایده ای دارد. اما ((فایده فلسفه)) چیست؟ *هر علمی فایده ای دارد. اما ((فایده فلسفه)) چیست؟
 *((موضوع فلسفه)) چیست؟ *((موضوع فلسفه)) چیست؟
 *((روش فلسفه)) چیست؟  *((روش فلسفه)) چیست؟
 *((تقسیمات فلسفه)) چیست؟ *((تقسیمات فلسفه)) چیست؟
 *برای این که ((روح فلسفی)) پیدا کنیم، چه باید کنیم و چگونه باید باشیم؟ *برای این که ((روح فلسفی)) پیدا کنیم، چه باید کنیم و چگونه باید باشیم؟
 *اساسا، رابطه و تفاوت میان ((فلسفه و رشته های دیگر)) چگونه است؟ مثلا، رابطه میان: *اساسا، رابطه و تفاوت میان ((فلسفه و رشته های دیگر)) چگونه است؟ مثلا، رابطه میان:
 *((فلسفه و علم)) *((فلسفه و علم))
 *((فلسفه و دین)) *((فلسفه و دین))
 *((فلسفه و سیاست)) و غیره...
همچنین نگاه کنید به:
 *((فلسفه و سیاست)) و غیره...
همچنین نگاه کنید به:
 *((تعاریف مختلف درباره فلسفه))  *((تعاریف مختلف درباره فلسفه))
 ! ((مسائل فلسفه))  ! ((مسائل فلسفه))
 مسائل فلسفه، سوال هایی است که از آغاز فلسفه تاکنون وجود داشته و هر فیلسوف یا ((مکتب فلسفی))، پاسخی برای آن ها ارائه کرده است که بعضا با دیگر نظریات، متفاوت بوده است.
مسائل فلسفه، بنیادی ترین پرسش های آدمی در زمینه های مختلف است. این مسائل بر حسب این که به چه زمینه ای تعلق دارند، به چند دسته اصلی تقسیم شده و شاخه های اساسی فلسفه را نیز تشکیل می دهند. آن ها عبارتد از:
 مسائل فلسفه، سوال هایی است که از آغاز فلسفه تاکنون وجود داشته و هر فیلسوف یا ((مکتب فلسفی))، پاسخی برای آن ها ارائه کرده است که بعضا با دیگر نظریات، متفاوت بوده است.
مسائل فلسفه، بنیادی ترین پرسش های آدمی در زمینه های مختلف است. این مسائل بر حسب این که به چه زمینه ای تعلق دارند، به چند دسته اصلی تقسیم شده و شاخه های اساسی فلسفه را نیز تشکیل می دهند. آن ها عبارتد از:
 *((مابعدالطبیعه)) *((مابعدالطبیعه))
 *((معرفت شناسی)) *((معرفت شناسی))
-*((فلسفه اخلاق|اخلاق)) +*((فلسفه هایی از اخلاق|اخلاق))
 *((زیبایی شناسی)) *((زیبایی شناسی))
 *((منطق)) *((منطق))
 علاوه بر شاخه ها و مسائل اصلی، مسائل دیگری نیز وجود دارند که ((مسائل فرعی فلسفه)) را تشکیل می دهند.مسائلی مانند:
چیستی ((سعادت))، ((انسان))، ((جبر و اختیار))، ((خدا))، ((موقعیت آدمی در عالم))، ((نفس))، ((روح))، ((عالم مجردات))، ((خیر ))، ((عدالت)) و غیره... .
 علاوه بر شاخه ها و مسائل اصلی، مسائل دیگری نیز وجود دارند که ((مسائل فرعی فلسفه)) را تشکیل می دهند.مسائلی مانند:
چیستی ((سعادت))، ((انسان))، ((جبر و اختیار))، ((خدا))، ((موقعیت آدمی در عالم))، ((نفس))، ((روح))، ((عالم مجردات))، ((خیر ))، ((عدالت)) و غیره... .
 ! ((تاریخ فلسفه))  ! ((تاریخ فلسفه))
 *((تاریخ فلسفه چیست؟)) *((تاریخ فلسفه چیست؟))
 *((چرا باید تاریخ فلسفه را مطالعه کرد؟)) *((چرا باید تاریخ فلسفه را مطالعه کرد؟))
 *((چگونه تاریخ فلسفه را مطالعه کنیم؟))  *((چگونه تاریخ فلسفه را مطالعه کنیم؟))
 به طور کلی، تاریخ فلسفه را تقسیم می کنند به: به طور کلی، تاریخ فلسفه را تقسیم می کنند به:
 *((تاریخ فلسفه غرب)) *((تاریخ فلسفه غرب))
 *((تاریخ فلسفه شرق)) *((تاریخ فلسفه شرق))
 *((تاریخ فلسفه اسلامی)) *((تاریخ فلسفه اسلامی))
-!((فلاسفه))
*از ((فلاسفه غربی)) می توان ((افلاطون))، ((ارسطو))، ((دکارت))، ((هیوم)) و ((کانت)) را نام برد.
*از ((فلاسفه شرقی)) می توان به ((کنفوسیوس)) ، ((لائوتسه)) و ((بودا)) اشاره نمود.
*از میان ((فلاسفه اسلامی)) می توان ((کندی))، ((فارابی))، ((ابن سینا))، ((ابن رشد))، ((سهروردی)) و ((ملاصدرا)) را ذکر کرد.
+!فلاسفه
*از ((فهرست فلاسفه غربی)) می توان ((افلاطون))، ((ارسطو))، ((دکارت))، ((هیوم)) و ((کانت)) را نام برد.
*از ((فهرست فلاسفه شرقی)) می توان به ((کنفوسیوس)) ، ((لائوتسه)) و ((بودا)) اشاره نمود.
*از میان ((فهرست فلاسفه اسلامی)) می توان ((کندی))، ((فارابی))، ((ابن سینا))، ((ابن رشد))، ((سهروردی)) و ((ملاصدرا)) را ذکر کرد.
 ! ((فهرست اصطلاحات فلسفی|اصطلاحات فلسفی))  ! ((فهرست اصطلاحات فلسفی|اصطلاحات فلسفی))
 اصطلاحات فلسفی، اصطلاح هایی هستند که در حیطه فلسفه به وجود آمده و در همین محدوده نیز معنی دارند. البته امکان دارد برخی از ((اصطلاحات فلسفه غرب)) با ((اصطلاحات فلسفه شرق)) یا ((اصطلاحات فلسفه اسلامی)) متفاوت بوده و در آن ها جایی نداشته باشد؛ اما با این حال، ما در این جا، همه اصطلاحات فلسفی را، مربوط به هر مکتبی که باشند، بررسی خواهیم کرد.
اصطلاحاتی مانند:
((کلی و جزئی))، ((ذات))، ((علیت))، ((ماده و صورت))، ((قوه و فعل))، ((جوهر))، ((عرض)) و ....
 اصطلاحات فلسفی، اصطلاح هایی هستند که در حیطه فلسفه به وجود آمده و در همین محدوده نیز معنی دارند. البته امکان دارد برخی از ((اصطلاحات فلسفه غرب)) با ((اصطلاحات فلسفه شرق)) یا ((اصطلاحات فلسفه اسلامی)) متفاوت بوده و در آن ها جایی نداشته باشد؛ اما با این حال، ما در این جا، همه اصطلاحات فلسفی را، مربوط به هر مکتبی که باشند، بررسی خواهیم کرد.
اصطلاحاتی مانند:
((کلی و جزئی))، ((ذات))، ((علیت))، ((ماده و صورت))، ((قوه و فعل))، ((جوهر))، ((عرض)) و ....
 ! ((مکاتب فلسفی))  ! ((مکاتب فلسفی))
 معمولا، فلاسفه بر اساس مکاتب فکری که دارند، شناخته می شوند. یک مکتب یا سیستم فلسفه، شامل یک شیوه خاص تفکر و آراء خاص در زمینه های مختلف فلسفی است. معمولا، فلاسفه بر اساس مکاتب فکری که دارند، شناخته می شوند. یک مکتب یا سیستم فلسفه، شامل یک شیوه خاص تفکر و آراء خاص در زمینه های مختلف فلسفی است.
 در فلسفه، مکاتب زیادی وجود دارند؛ بعضی از آن ها فقط مربوط به زمینه یا شاخه ای خاص هستند، اما بعضی دیگر، همه زمینه ها را در بر می گیرند.
برای مثال، از میان ((مکاتب فلسفه غرب)):
 در فلسفه، مکاتب زیادی وجود دارند؛ بعضی از آن ها فقط مربوط به زمینه یا شاخه ای خاص هستند، اما بعضی دیگر، همه زمینه ها را در بر می گیرند.
برای مثال، از میان ((مکاتب فلسفه غرب)):
 *مکاتب ((رئالیسم)) و ((ایده آلیسم)) مربوط به شاخه ((معرفت شناسی)) هستند. *مکاتب ((رئالیسم)) و ((ایده آلیسم)) مربوط به شاخه ((معرفت شناسی)) هستند.
 *((مکتب اصالت عقل)) و ((مکتب اصالت تجربه)) بر اساس ((روش فلسفه|روش های فلسفی)) بنا شده اند. *((مکتب اصالت عقل)) و ((مکتب اصالت تجربه)) بر اساس ((روش فلسفه|روش های فلسفی)) بنا شده اند.
 *مکتب های ((اصالت طبیعت)) و ((اصالت ماورای طبیعت )) درباره ((مابعدالطبیعه)) هستند. *مکتب های ((اصالت طبیعت)) و ((اصالت ماورای طبیعت )) درباره ((مابعدالطبیعه)) هستند.
 *از مکاتب دیگر فلسفی غرب می توان ((اگزیستانسیالیسم)) و ((پراگماتیسم)) را نام برد. *از مکاتب دیگر فلسفی غرب می توان ((اگزیستانسیالیسم)) و ((پراگماتیسم)) را نام برد.
 از جمله ((مکاتب فلسفه شرق)) می توان به این مکاتب اشاره کرد: از جمله ((مکاتب فلسفه شرق)) می توان به این مکاتب اشاره کرد:
 *مکتب ((تائوییسم))  *مکتب ((تائوییسم))
 *مکتب ((بوداییسم)) *مکتب ((بوداییسم))
 در ((فلسفه اسلامی)) سه جریان و مکتب اصلی فلسفی وجود دارد که هر یک از فلاسفه اسلامی دست کم به یکی از این مکاتب تعلق داشته اند. این مکاتب عبارتند از: در ((فلسفه اسلامی)) سه جریان و مکتب اصلی فلسفی وجود دارد که هر یک از فلاسفه اسلامی دست کم به یکی از این مکاتب تعلق داشته اند. این مکاتب عبارتند از:
 *مکتب ((مشا‌ء)) *مکتب ((مشا‌ء))
 *مکتب ((اشراق)) *مکتب ((اشراق))
 *مکتب ((متعالیه)) *مکتب ((متعالیه))
 ! همچنین ببینید:  ! همچنین ببینید:
 *((آثار فلسفی)) *((آثار فلسفی))
 *((ماجراهای فلسفی)) *((ماجراهای فلسفی))
 *((عناوین مرتبط با فلسفه)) *((عناوین مرتبط با فلسفه))
- +*((فهرست فلاسفه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:17 ]   12   بابک خسروشاهی      جاری 
 جمعه 06 آذر 1383 [09:27 ]   11   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [07:55 ]   10   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [07:51 ]   9   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [07:48 ]   8   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [07:45 ]   7   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [07:55 ]   6   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:54 ]   5   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:47 ]   4   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:34 ]   3   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [08:44 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:28 ]   1   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..