/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
دندانپزشکی در ایران
جواب درس حسابداری صنعتی
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خرد کن‌ها
گندزدایی آب
علل و عوامل اصلی فروپاشی دولت صفویه چه بوده است ؟
گ.اطلاعات عمومی
دانشنامه:فرمول نویسی
شبکه ی راهها
زخم پای دیابتی
 کاربر Online
413 کاربر online
تاریخچه ی: فضای سبز شهر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-30
-فضای سبز
فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان ساخت است که واجد « بازدهی اجتماعی » و « بازدهی اکولوژیکی » می باشند.
منظور از بازدهی اکولوژیکی ، زیباسازی بخشهای شهری، کاهش دمای محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها میباشد و از دیدگاه حفاظت محیط زیست ، فضاهای سبز شهری، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل میدهد (بهرام سلطانی ، 1371).
+ align=left>
/>{picture=Travel_Picture-Tehran.jpg}
-انواع فضاهای سبز /> فاهی سبز در وهله نخست ب فاهای بز و سطوح بز، و در مرحله بعد به شهری و یرشهری تقسیم میشوند.
وت فضای سبز و سطوح سبز از ظر اکولوژیکی این است که سطوح سبز (مثلاً زمین ورزشی چمنکاری شده) نمی توان مانند فضای سبز شبه جنگلی در کاه آلودگی صوتی مؤثر باشد و یا به نحو مطلوبی سب کاهش دما شود. ا این دیدگاه ، طبقه‌بندی فضاهای سبز ه شرح دیاگرام صفحه مقابل است. (کتاب سبز، جلد 9).
براساس این
تقسیم نی، فضاها و سطوحی که با کاربری فضای سبز در شهرها ارتباط پیدا میکند، فضاهای سبز عموی ، نیمه عمومی و خیابانی و سطوح سبز عموم خیابانی و چمنهای ورزشی را شال میشود.
ضای سبز عمومی واد بازدهی اجتماعی میباشد و برای عوم مردم برای ذراندن اوقات فراغت و تفریح قابل استفاده است و معمولاً «پارک» نامیه میود. در واق فضای سبز عمومی (اعی) شامل فضاهی بز عموم مه به خدمات و تسهیلات میگدد.
فضاها
ی ز نمه موی دارای بادهی اکولوژیکی هستن ا تعداد استفادهکننگان آنا محدو است. وطههی از ادارات ، اگانا و بیمارتاا ، نمونه‌هیی از این ضا مباشند. ضاهای سبز یابانی ، درختاری ح فاصل مسیرهای پید‌رو و سواه‌و و همچنین فاهای میدین و یا زمینهی پیامون زرگراهها یابانها را شامل میشود.
سطوح
سبز شهری نی زمینها وزشی چمنکاری شده و جزیره‌ها و لچکیهای کنار خیابان را شامل میشود که عمدتاً جنبه زیبایی شناختی دارد و ا دی نیز واجد بازدهی اکولوژیکی می‌باشند. بطور کلی می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از فضای سبز در طرحهای شهری را فضای سبز عمومی تشکیل میدهد که به دلیل بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی به طور همزمان از اهمیت بالاتری برخوردار است.
+فضاهای سبز هی نی ز سطوح کربری مین ی با وهای گیاهی انان سات اس که واد ((بازهی اجتمی)) و ((بازدهی اکووژیکی)) می باشد.
ور ا بازدهی اکوویکی زیاازی ای شهی، که دمای می، وید اکیژن اا نوی اک در قال اناع بار انن اینا میباشد از یدگاه ا می زی اهای سبز شهری، خش جاندار ات کالبدی شهر را تشکیل میدهد.
-عملکردهای فضای سبز
فضاهای سبز در شهرها ، به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی ، دارای عملکردهای مختلفی می‌باشند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان تعبیه می‌کند. علاوه بر اینها، دارای عملکردهای کالبدی نیز می‌باشد (بهرام سلطانی ، 1371).
اثرات فضای سبز شهری از دیدگاه زیست محیطی مواردی چون کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی ، بهبود شرایط بیوکلیماتیک در شهر، افزایش نفوذپذیری خاک و تأثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت آبهای زیرزمینی را شامل میشود. فضای سبز میتواند به طور قابل توجهی دمای هوا را کاهش دهد و یا به تلطیف هوا کمک کند. در بررسی اثرات روانی ـ اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان ، در هر شرایطی ، روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد که فضای سبز میتواند این فضا را تأمین نماید.
فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی‌جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر، می باشد. در این خصوص ، فضای سبز میتواند به عنوان لبه شهر، آرایش دهنده شبکه راهها و تفکیک کننده فضاهای شهری ایفای نقش نماید (بهرام سلطانی ، 1371).
+!انواع فضاهای سبز

فضاهای سبز در وهله نخست به فضاهای سبز و سطوح سبز، و در
مرحله بعد به شهری و غیرشهری تقسیم میشوند.
تفاوت فضای سبز و سطوح سبز از نظر ا
کولوژیکی در این است که سطوح سبز (مثلاً زمین ورزشی چمنکاری شده) نمی تواند مانند فضای سبز شبه جنگلی در کاهش آلودگی صوتی مؤثر باشد و یا به نحو مطلوبی سبب کاهش دما شود.
براساس این تقسیم بندی، فضاها و سطوحی که با کاربر
ی فضای سبز در شهرها ارتباط پیدا میکند، فضاهای سبز عمومی، نیمه عمومی و خیابانی و سطوح سبز عمومی، خیابانی و چمنهای ورزشی را شامل میشود.
فضاهای سبز عمومی واجد بازدهی اجتماعی میباشد و برای عموم مردم برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح قابل استفاده است و معمولاً ((پارک)) نامیده میشود. در واقع فضای سبز عمومی (اجتماعی) شامل فضاهای سبز عمومی مجهز به خمات و تسهیلات میردد. فضاهای سبز نیمه عمومی دارای بازدهی اکولوژیکی هستند اما تعداد استفاده‌کنندگان آنها محدود است. محوطه‌های باز ادارات، پادگانها و بیمارستانها، نمونه‌هایی از این فضا می‌باشند. فضاهای سبز خیابانی، درختکاری حد فاصل مسیرهای پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین فضاهای میادین و یا زمینهای پیرامون ((بزرگراه|بزرگراهها)) و ((خیابان|خیابانها)) را شامل میشود.
سطوح سبز شهری نیز زمینهای ورزشی چمنکاری شده و جزیره‌ها و ((لچکی|لچکیهای)) کنار خیابان را شامل میشود که عمدتاً جنبه زیبایی شناختی دارد و تا حدی نیز واجد بازدهی اکولوژیکی می‌باشند. بطور کلی می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از فضای سبز در طرحهای شهری را فضای سبز عمومی تشکیل میدهد که به دلیل بازدهی اجتماعی و ((بازدهی اکولوژیکی|اکولوژیکی)) به طور همزمان از اهمیت بالاتری برخوردار است.

!عملکردهای فضای سبز

فضاهای سبز در شهرها
، به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی، دارای عملکردهای مختلفی می‌باشند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان تعبیه می‌کند. علاوه بر اینها، دارای عملکردهای کالبدی نیز می‌باشد.
اثرات فضای سبز شهری از دیدگاه زیست محیطی مواردی چون کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، بهبود شرایط ((بیوکلیماتیک)) در شهر، افزایش نفوذپذیری خاک و تأثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت ((آبهای زیرزمینی)) را شامل میشود. فضای سبز میتواند به طور قابل توجهی دمای هوا را کاهش دهد و یا به تلطیف هوا کمک کند. در بررسی اثرات روانی ـ اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان ، در هر شرایطی ، روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد که فضای سبز میتواند این فضا را تأمین نماید.
((فضای سبز شهری)) به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی‌جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر، می باشد. در این خصوص، فضای سبز میتواند به عنوان لبه شهر، آرایش دهنده شبکه راهها و تفکیک کننده فضاهای شهری ایفای نقش نماید.
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *__((استانداردهای فضاهای سبز))__ *__((استانداردهای فضاهای سبز))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:55 ]   5   بابک خسروشاهی      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:55 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:55 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [10:23 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [09:15 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..