منو
 کاربر Online
795 کاربر online
تاریخچه ی: فضای برداری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-47Lines: 1-50
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
 !فضای برداری !فضای برداری
 یک فضای برداری (فضای خطی) متشکل است از: یک فضای برداری (فضای خطی) متشکل است از:
 1.((میدان)) {TEX()} {F} {TEX} از اسکالرها 1.((میدان)) {TEX()} {F} {TEX} از اسکالرها
 2.یک ((مجموعه)) {TEX()} {V} {TEX} از اشیا به نام ((بردار)) 2.یک ((مجموعه)) {TEX()} {V} {TEX} از اشیا به نام ((بردار))
 3.یک عمل ((جمع برداری)) برروی {TEX()} {V} {TEX} به طوری که به ازای هر {TEX()} {\overrightarrow{y},\overrightarrow{x} } {TEX} متعلق به {TEX()} {V} {TEX} آنگاه {TEX()} {\overrightarrow{x}+\overrightarrow{y}} {TEX} در {TEX()} {V} {TEX} وجود داشته باشد و 3.یک عمل ((جمع برداری)) برروی {TEX()} {V} {TEX} به طوری که به ازای هر {TEX()} {\overrightarrow{y},\overrightarrow{x} } {TEX} متعلق به {TEX()} {V} {TEX} آنگاه {TEX()} {\overrightarrow{x}+\overrightarrow{y}} {TEX} در {TEX()} {V} {TEX} وجود داشته باشد و
 الف.@@ {TEX()} {\forall \overrightarrow{x},\overrightarrow{y} \in V:\overrightarrow{x}+\overrightarrow{y}=\overrightarrow{y}+\overrightarrow{x}} {TEX}@@ الف.@@ {TEX()} {\forall \overrightarrow{x},\overrightarrow{y} \in V:\overrightarrow{x}+\overrightarrow{y}=\overrightarrow{y}+\overrightarrow{x}} {TEX}@@
 ب. @@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z} \in V : \overrightarrow{x}+( \overrightarrow{y}+ \overrightarrow{z})=( \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{y})+ \overrightarrow{z}} {TEX}@@ ب. @@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z} \in V : \overrightarrow{x}+( \overrightarrow{y}+ \overrightarrow{z})=( \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{y})+ \overrightarrow{z}} {TEX}@@
 ج.@@ {TEX()}{\exists \overrightarrow{0} \in V \ \forall \overrightarrow{x} \in  ج.@@ {TEX()}{\exists \overrightarrow{0} \in V \ \forall \overrightarrow{x} \in
 V : \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{0}= \overrightarrow{x} } {TEX}@@ V : \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{0}= \overrightarrow{x} } {TEX}@@
 (که در آن {TEX()} {\overrightarrow{0}} {TEX} منحصر به فرد است.) (که در آن {TEX()} {\overrightarrow{0}} {TEX} منحصر به فرد است.)
 د.@@ {TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V \ \exists (- \overrightarrow{x}) \in V : \overrightarrow{x}+ (- \overrightarrow{x})= \overrightarrow{0}} {TEX}@@ د.@@ {TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V \ \exists (- \overrightarrow{x}) \in V : \overrightarrow{x}+ (- \overrightarrow{x})= \overrightarrow{0}} {TEX}@@
 4.عمل ضرب موسوم به ((ضرب اسکالر)) به طوری که به ازای هر {TEX()} {\theta} {TEX} متعلق به {TEX()} {F} {TEX} و{TEX()} {\overrightarrow{x}} {TEX} متعلق به {TEX()} {V} {TEX} {TEX()} آنگاه {\theta \cdot \overrightarrow{x}} {TEX} عضوی از {TEX()} {V} {TEX} باشد وداشته باشیم: 4.عمل ضرب موسوم به ((ضرب اسکالر)) به طوری که به ازای هر {TEX()} {\theta} {TEX} متعلق به {TEX()} {F} {TEX} و{TEX()} {\overrightarrow{x}} {TEX} متعلق به {TEX()} {V} {TEX} {TEX()} آنگاه {\theta \cdot \overrightarrow{x}} {TEX} عضوی از {TEX()} {V} {TEX} باشد وداشته باشیم:
 الف. @@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V : 1 \cdot \overrightarrow{x}= \overrightarrow{x}} {TEX}@@ الف. @@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V : 1 \cdot \overrightarrow{x}= \overrightarrow{x}} {TEX}@@
 ب.@@ {TEX()} {\forall c_1,c_2 \in F \ \forall \overrightarrow{x} \in V : (c_1 \cdot c_2) \cdot \overrightarrow{x}=c_1 \cdot (c_2 \cdot \overrightarrow{x})} {TEX}@@  ب.@@ {TEX()} {\forall c_1,c_2 \in F \ \forall \overrightarrow{x} \in V : (c_1 \cdot c_2) \cdot \overrightarrow{x}=c_1 \cdot (c_2 \cdot \overrightarrow{x})} {TEX}@@
 ج.@@ {TEX()} {\forall c \in F \ \forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y} \in V : c \cdot (\overrightarrow{x}+ \overrightarrow{y})=c \cdot \overrightarrow{x}+c \cdot \overrightarrow{y}} {TEX}@@ ج.@@ {TEX()} {\forall c \in F \ \forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y} \in V : c \cdot (\overrightarrow{x}+ \overrightarrow{y})=c \cdot \overrightarrow{x}+c \cdot \overrightarrow{y}} {TEX}@@
 د. @@{TEX()} {\forall c_1,c_2 \in F \ \forall \overrightarrow{x} \in V: (c_1 + c_2) \cdot \overrightarrow{x}=c_1 \cdot \overrightarrow{x}+c_2 \cdot \overrightarrow{x}} {TEX}@@ د. @@{TEX()} {\forall c_1,c_2 \in F \ \forall \overrightarrow{x} \in V: (c_1 + c_2) \cdot \overrightarrow{x}=c_1 \cdot \overrightarrow{x}+c_2 \cdot \overrightarrow{x}} {TEX}@@
  در این صورت گوییم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری روی میدان {TEX()} {F} {TEX} است.  در این صورت گوییم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری روی میدان {TEX()} {F} {TEX} است.
 --- ---
 !!قضیه (1) !!قضیه (1)
 فرض کنیم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری بر روی میدان {TEX()} {F} {TEX} باشد در این صورت: فرض کنیم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری بر روی میدان {TEX()} {F} {TEX} باشد در این صورت:
 1.@@{TEX()} {\forall c \in F:c \cdot \overrightarrow{0}= \overrightarrow{0}} {TEX}@@  1.@@{TEX()} {\forall c \in F:c \cdot \overrightarrow{0}= \overrightarrow{0}} {TEX}@@
 2.@@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V:0 \cdot \overrightarrow{x}= \overrightarrow{0}} {TEX}@@  2.@@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V:0 \cdot \overrightarrow{x}= \overrightarrow{0}} {TEX}@@
 3.اگر{TEX()} {c\cdot \overrightarrow{x}= \overrightarrow0} {TEX} آنگاه {TEX()} {c=0} {TEX} یا {TEX()} {\overrightarrow{x}=\overrightarrow{0}} {TEX} 3.اگر{TEX()} {c\cdot \overrightarrow{x}= \overrightarrow0} {TEX} آنگاه {TEX()} {c=0} {TEX} یا {TEX()} {\overrightarrow{x}=\overrightarrow{0}} {TEX}
 4.@@ {TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V : (-1) \cdot \overrightarrow{x}=-\overrightarrow{x}} {TEX}@@ 4.@@ {TEX()} {\forall \overrightarrow{x} \in V : (-1) \cdot \overrightarrow{x}=-\overrightarrow{x}} {TEX}@@
 5.@@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y} \in V \ \exists \overrightarrow{u} \in V: \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{u}= \overrightarrow{y}} {TEX}@@ 5.@@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y} \in V \ \exists \overrightarrow{u} \in V: \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{u}= \overrightarrow{y}} {TEX}@@
 (که در آن {TEX()} {\overrightarrow{u}} {TEX} منحصر به فرد است.) (که در آن {TEX()} {\overrightarrow{u}} {TEX} منحصر به فرد است.)
 --- ---
 !زیر فضا !زیر فضا
 فرض کنیم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری بر روی میدان {TEX()} {F} {TEX} باشد در این صورت اگر {TEX()} {W \subseteq V} {TEX} همراه با دو عمل جمع برداری روی {TEX()} {V} {TEX} و ضرب اسکالر تشکیل فضای برداری دهد آنگاه گوییم {TEX()} {W} {TEX} زیرفضای برداری {TEX()} {V} {TEX} است. فرض کنیم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری بر روی میدان {TEX()} {F} {TEX} باشد در این صورت اگر {TEX()} {W \subseteq V} {TEX} همراه با دو عمل جمع برداری روی {TEX()} {V} {TEX} و ضرب اسکالر تشکیل فضای برداری دهد آنگاه گوییم {TEX()} {W} {TEX} زیرفضای برداری {TEX()} {V} {TEX} است.
 --- ---
 !!لم !!لم
 برای اثبات زیر فضای برداری کافی است بخش های زیر ثابت شود: برای اثبات زیر فضای برداری کافی است بخش های زیر ثابت شود:
 1.بسته بودن نسبت به جمع برداری 1.بسته بودن نسبت به جمع برداری
 2.وجود بردار صفر در {TEX()} {W} {TEX} 2.وجود بردار صفر در {TEX()} {W} {TEX}
 3.وجود قرینه هر بردار {TEX()} {W} {TEX} در {TEX()} {W} {TEX} 3.وجود قرینه هر بردار {TEX()} {W} {TEX} در {TEX()} {W} {TEX}
 4.((بسته بودن)) نسبت به ضرب اسکالر 4.((بسته بودن)) نسبت به ضرب اسکالر
 --- ---
 !!قضیه (2) !!قضیه (2)
 یک زیر مجموعه غیرتهی {TEX()} {W} {TEX} از {TEX()} {V} {TEX} زیرفضاست اگر و فقط: یک زیر مجموعه غیرتهی {TEX()} {W} {TEX} از {TEX()} {V} {TEX} زیرفضاست اگر و فقط:
 @@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y} \in W \ \forall c \in F : c \cdot \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{y} \in W } {TEX}@@ @@{TEX()} {\forall \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y} \in W \ \forall c \in F : c \cdot \overrightarrow{x}+ \overrightarrow{y} \in W } {TEX}@@
 --- ---
 !!قضیه (3) !!قضیه (3)
 فرض کنیم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری بر روی میدان {TEX()} {F} {TEX} باشد دراین صورت ((اشتراک)) هر دسته دلخواه (نامتناهی) از زیرفضاهای {TEX()} {V} {TEX} زیرفضاست. فرض کنیم {TEX()} {V} {TEX} یک فضای برداری بر روی میدان {TEX()} {F} {TEX} باشد دراین صورت ((اشتراک)) هر دسته دلخواه (نامتناهی) از زیرفضاهای {TEX()} {V} {TEX} زیرفضاست.
 --- ---
-همچنین ببینید:ماتریس و دترمینان
+!همچنین ببینید
*((انواع
ماتریس)) />*((جبر برداری))
*((
دترمینان ماتریس))
*((ماتریس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 14 دی 1385 [06:51 ]   2   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [02:45 ]   1   فاطمه نقوی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..