منو
 کاربر Online
804 کاربر online
Lines: 1-79Lines: 1-8
-V{maketoc}

بسیارى از مشتاقان نویسندگى مى پرسند: از کجا باید شروع کرد؟ آیا هر کسى مى تواند نویسنده شود؟
...

می توان
گفت که براى نویسنده شدن باید هم ذوقى نهفته داشت; هم آن را کشف کرد; هم با تمرین و کوشش این ذوق را پرورش داد

!بر
اى نگارش چه باید کرد؟

* ~~green:خواندن و اندیشیدن~~: هر نویسنده اى باید هر روز صفحه اى به صفحات خوانده خود بیفزاید و روزهاى این رویّه را با پشتکار ادامه دهد
. این که چه بخوانیم، تابع آن است که بیشتر به کدام موضوعات علاقه داریم. امّا فراموش نکنید که یک چیز براى همه نویسندگان ضرورت دارد: خواندن آثارى که شاهکارهای ادبی محسوب می شوند. در این میان، نقش «شعر نو» و دیگر آثار امروزى، در کنار آثار کهن، فراموش نشود; حتّى اگر به دلایلی در مورد پیدایش و عوارض هنر امروز، سئوالات جدّى داشته باشید.

*~~green: نوشتن و نوشتن و نوشتن~~: فراموش ن
نید که اگر نویسنده حتّى یک روز از قلم زدن دست کشد، ذوف هنرى خود را به اندازه همان یک روز دچار افسردگى مى کند. نکته مهم این است که هرگز صرفاً منتظر سفارش کار نگارشى نباشیم. بخشى از زندگى هنرمند باید وقف گرایش هاى هنرى اش شود، حتّى اگر در لحظه، کسى مشتاق و خریدار اثرش نباشد.

!!رعایت مراحل نگارش

(1
) ~~green:تفکّر~~.

(2
) ~~green:تهیّه طرح~~: طرح چهار چوبى است براى یک نوشته که در آن، چشم انداز آینده نویسنده روشن مى شود.

(
3) ~~green:گردآورى و دسته بندى اطّلاعات.~~

(4) ~~green:تهیّه سیاهه آزمایشى~~: در سیاهه آزمایشى، مطالب به ترتیب زمان تهیّه مى شوند و به حسب دسترسى به منابع، بر کاغذ مى آیند; بى آن که درباره تقدّم و تأخّر یا کلّیّات و جزئیّات آن ها تصمیم گرفته شود.

(5)~~green: تهیّه سیاهه نهایى~~: در سیاهه نهایى، پس از تأمّل و بازنگرى کافى، هم در ترتیب مطالب تجدید نظر مى شود و هم برخى از مطالب غیر لازم حذف مى گردند.

(6) ~~green:تهیّه پیش نویس~~: در این مرحله، سیاهه نهایى
قلمى مى شود، یعنى تبدیل به یک نوشته منسجم می شودو قواعد خاصّ نگارش و ویرایش در آن، اعمال مى گردد.

(7) ~~green:نقد و نظر و بازبینى~~: نویسند
ه خوب همواره از شتاب مى پرهیزد. یکى از اصول پیشرفت در نویسندگى، همین است که نویسنده مرتّباً خود را مَحَک زند و پس از تهیّه پیش نویس، آن را به دقّت بازبینى کند و نقائص کار خود را پیدا کندو در صورت نیاز، با اهل نظر به مشورت بپردازد.

(8
) ~~green:ویرایش~~: اگر نویسنده اى توان ویرایش دارد، مى تواند ویراستار اثر خود باشد. امّا معمولا بهتر است که حتّى نویسندگان توانا، آثار خود را به قلم ویراستار دیگرى بسپارند; ویراستارى که توانایی خود را در این زمینه به اثبات رسانده باشد.


!!پرسش هاى مهم پیش از نگارش

نویسنده باید پیش از دست به قلم بردن، به این چهار پرسش اساسى پاسخ دهد و به تناسب پاسخى که براى آن ها مى یابد، کار خود را آغاز کند:

1. ~~green:چه مى نویسیم ~~(؟
): در این مرحله باید موضوع را به خوبى بشناسیم و قلمرو آن را معلوم کنیم.
2.~~green: چرا مى نویسیم~~ (؟): آیا در پى اثبات مدّعایى هستیم یا وصف رویدادى یا گزارش تجربه اى؟ این، در زبان نگارش و شیوه داخل شدن به بحث و نتیجه ی آن کاملا اثر مى گذارد.
3. ~~green:براى ک
ه مى نویسیم~~ (؟): مخاطب خود را، خواه حاضر و خواه غایب، خوب بشناسیم و مقتضیّات روحى او را بفهمیم و آن گاه دست به قلم ببریم.
4. ~~green:در چه وضعیّتى مى نویسیم~~ (؟): وضعیّت ما و روزگار ما چه اقتضا مى کند; براى انجام کار خویش چه اندازه مهلت داریم; اثر ما در چه محیطى به دست مخاطب مى رسد؟


! روش
پژوهش

هر نویسنده
اى زمانی به تحقیق و پژوهش نیاز پیدا میکند. بسیارى از نوشته هاى علمى و تحلیلى و گزارشى و جز آن ها نیازمند پژوهشند.
!!شیوه های تحقیق

1
. ~~green:مشاهده~~: پژوهشگر، مراکز وموارد تحقیق را حضوراً مورد بررسى قرار مى دهد.

2. ~~green:تحقیق عمومى~~: مصاحبه + ارائه پرسش
نامه. />
3. ~~green:تحقیق کتابخا
نه اى~~: پژوهشگر، با مطالعه مآخذ و منابع به تحقیق مى پردازد. در باره این شیوه، قدرى سخن مى گوییم.

!!
. شیوه دسترسى به مآخذ

1. در کتابخانه هاى معتبر، خواه به شیوه دستى و خواه به روش رایانه اى
(=کامپیوترى)، معمولا مشخّصات کتاب به سه طریق ثبت مى شود:

ـ ~~green:به نام پدیدآورنده~~ : مؤ
لّف، مترجم، ... .


ـ ~~green:به ن
ام خود کتاب~~ یا مأخذ تحقیق.

ـ ~~green:بر حسب موضوعِ مأخذ~~.

این اطّلاعات به
صورت الفبایى تنظیم مى شوند و چنانچه پژوهشگر یکى از آن ها را بداند، مى تواند با بررسى اطّلاعات مزبور به زمینه ها و مآخذ دیگر مرتبط با دامنه تحقیق خود نیز دست یابد، گر چه پیشتر در مورد آن ها آگاهى نیافته باشد. این کار، پژوهش را آسان تر و کوتاه تر مى سازد.

2
. همچنین، برخى از کتابخانه هاى معتبر فهرست کتاب ها و نشریّه ها و رساله هاى موجود خود را به طورمرتّب فراهم مى آورند و در مجموعه اى پیش روى مراجعه کنندگان مى گذارند. پژوهشگرانى که مى خواهند فرصت بیشتر براى بررسى مآخذ داشته باشند، خوب است از این فهرست هاکمک بگیرند.

3. یکى از منابع غنى مطالعاتى، به ویژه براى دانشجویان، رساله یا پایان نامه هاى تحصیلى مراکز آموزشى و تحقیقاتى است. پژوهشگران باید حتماً به این منابع نیز مراجعه کنند تا هم زمینه ها و مآخذ مرتبط با دامنه پژوهش خود را بیابند و هم از انجام کارهاى تکرارى در اَمان بمانند.

4. از دیگر روش هاى پرکاربرد در مأخذیابى این است که «فهرست مآخذ» کتب و مقالات مورد مطالعه را بازبینى کنیم و مآخذ مرتبط با کار تحقیقى خود را از میان آن ها بیابیم.

!! یادداشت بردارى

پژوهشگر حتماً باید به هنگام مطالعه یادداشت بردارى کند. براى این کار، روش هاى گوناگونى وجود دارند. مثلا مى توان به هنگام مطالعه یک مأخذ روى برگه اى مکان نکات مهمّ و مورد استفاده را یادداشت کرد و پس از تکمیل مطالعه آن مأخذ ـ تأکید مى کنیم: پس از تکمیل مطالعه آن مأخذ ـ آن نکات را روى برگه (= ف
یش) هایى یادداشت نمود. این برگه ها معمولا به صورت چاپى و داراى این اطّلاعاتند که خوب است با دقّت تکمیل شوند:

موضوع کلّى با شماره، موضوع خاص با شماره، مأخذ، نام برگه نویس، شیوه برگه نگارى، تعداد برگه، و تاریخ برگه نویسى.

در برگه ها باید به قدر امکان، مطالب را جامع و در عین حال مختصر نوشت. نیز بکوشید جز در موارد ضرور، عین مطالب مأخذ را نیاورید، بلکه قلم خویش را در بازگردان مطالب به کار گیرید تا نوشته تان بى روح و خشک و ـ از آن مهم تر ـ ناهماهنگ جلوه نکند; چرا که مآخذ گوناگون فضاها و سبک هاى متفاوت دارند.
+1.((گام هاى نگارش))
2.((روش پوهش))
3.((مقاله نویسى))
4.((ترجمه))
5. ((پایان نامه))
6.((نامه نگارى))
7.((خلاصه نویسى))
8.((.ویرایش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 مرداد 1385 [06:51 ]   12   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [13:00 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:58 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:56 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:54 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:50 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:48 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:47 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:40 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:38 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:30 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [12:30 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..