منو
 صفحه های تصادفی
آلبیت
ترک عادت سیگار
معامله تجاری نوع سوم
درسهای تخصصی مهندسی برق- مخابرات
جایگاه ملک اشرف و رابطه با شیخ صدر الدین
هالیدهای فلزی
تانزانیت
بخاری برقی
گفتگوی فاطمه علیهاسلام با ابوبکر
نقش علی ولی الله بر انگشتر پیامبر
 کاربر Online
495 کاربر online
تاریخچه ی: فشارسنج پزشکی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-4Lines: 1-39
 +!مقدمه
 +فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می‌شود ((فشار خون)) می‌نامند. فشار خون بوسیله دستگاه مخصوصی به نام فشارسنج قابل اندازه‌گیری است.
 +!انواع فشار سنج
 +__فشارسنج پزشکی__ وسیله ایست که از آن برای اندازه‌گیری فشار سیستولی و فشار دیاستولی خون استفاده می‌شود. فشارسنج پزشکی انواع و اقسام بسیاری دارد اما دو نوع فشارسنج جیوه‌ای و فشارسنج عقربه‌ای آن در ایران بیشتر کاربرد دارند.
-__ار ن زکی__ سیه ایت که آن رای اندا ری ((فشار دیاستولی)) ن ((فشار سیستولی|یستی)) استفاده می شود.فشار سنج زشکی انو و اام بسیاری دارد اا دو نو ((ا ن پزکی جیوه ای|جیوه‌ای)) و ((فشار ن پزشکی قره ی|رب ای)) آن در ((ایران)) بیشتر کار برد دارند. +و جیوه‌ای دستگاه بزرگتری ارد و فرد گیرنه شار از وی ارتاع ستون جیه می‌تواند فشار خون بیمر را مشخص کند. در صورتی که نوع قربه‌ای ، صفحه‌ای مانند کیلومتر شما اتمبیل وجو دارد که محل عقربه روی این صفحه فشار خون سیستولی و دیاستولی ا شان ی‌دهد. فشارسنج جوهای دقیقتر و بهتر از همه انواع فشارسنجها و بادوامتر است، ولی ه علت بزرگی و حمل سخت از آ کتر استفاده میشود.
!ساختمان
فشارسنج طرز استفاده آن
ساختمان ف
شار‌سنج از یک بازوبند که بوسیله لوله لاستیکی از طرفی به مخزن مدرج جیوه و فه مدرج مربوط و از طر یگر به یک پو‌آر یا پمپ (تلمبه) متصل است، تشکل میشود. برای اندازه‌گیری فشار خون ابتدا بازوبند دستگاه ر 2 الی 3 انشت بااتر از چین آرنج می‌بندیم و پس از بستن پیچ تنظیم هو بیله پمپ لاتیکی هویی بازوبن را پر از هو می‌کنیم در نتیجه ستون جیوه (در دستگاه جیوه‌ای) یا عقربه مدرج (در دستگاه عقربه‌ای) شروع به بالا رفتن می‌کند، فشار ازوبن را توسط پمپ آنقدر افزایش می‌دهیم ا نبض قطع گرد. سپس صفحه گوی ا ری شریان بازیی در ناحیه جلوی چین آرنج قسمت داخل قرار داده و فشار هوای بازوبند را به تدریج و به آهستگی حدود 2 میلیمتر جیوه در ثانیه با باز کردن پیچ مربوطه کم می‌کنیم، و بدین ترتیب فشار خون را اندازه می‌گیریم.
!فشارسنج دیجی
تالی
اخی
راً فشارسنج پزشکی دیجیتالی و فشارسنج پزشکی اتوماتیک نیز به بازار ایران عرضه شده‌اند که به لیل عدم آاهی از نحوه استفاده صحیح از این دستگاهها و برخی اشکالات فنی استفاده از آنها توصیه نمی‌شود.
-ن یوه‌ای ستگا بزرتری درد د گیده فشار ا روی تفاع ستن وه می‌وند فشار خون بیا مشخص کند . رتی ک ر و رای , ح‌ای ماند کیلومتر ا اتوبیل وجود دارد که ل قبه وی این صفحه فشار خون یولی دیاسی نشان می‌دهد . ایر ((فشار سنج پکی ییی|فشار سنجنای دیجتای)) و ((فشا ن پزشکی تومایک|توی)) نی به اار ایران دهاند ک ب لی م گاهی ا نه تفاده ی از این اها و ی اکاا نی ااده ا نا وی نیشود. +

{picture=blood-pressure-instrument-5.jpg}

{picture=ADC6011.gif}


ای
ن دستگاه امل یک نوع بازوبند است که توسط لوله‌ای ه قسمت اترونیکی دا ل مد. با فشار دان دکمه‌ای روی قم دیجیتالی دستگا ، ازوند شروع ب با ن می‌کند یک سطح عینی رسد. س طر تماتیک باد یخوابد. در بازوبند یک گیرن خا الکترویکی وجود دارد که به نض حساس است و میزان فشار خون وی ص مایگ نشان می‌دهد. />!باود فشارسنج />{picture=CACTS1WZ.jpg}
ود فشارسنج مین میتوا برای جلوگیری ا ((ونیزی اجی|ویی سرخری)) دست ی پا به ای ریان ن ستده کرد. بازوبند را کی بااتر ز محل زخم ( بی ((م)) و ((قل)) ) قرار دهید و تا دی آن ا باد کید که ونیزی را متوقف کند. ممولً میان فشار لازم برای این ک در ارادی که ((فشار خون)) یی داند 150mmHg است.
!
باث رتبط با نو
*((
اندازه‌گیری فشا ون))
*((
شاخون اا)) />*((فشار خون این))
*((ف
شار خون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [13:04 ]   11   سبحانی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:18 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:15 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:12 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:38 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:37 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:34 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:28 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [19:24 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [02:43 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [02:48 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..