منو
 کاربر Online
390 کاربر online
تاریخچه ی: فری مو لییدیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Ferrimolybdite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-فرّی مولیبدیت - آگرگاتهای زرد و بنفش روی کوارتز (عرض تصویر 33 میلیمتر است) +فرّی مولیبدیت - آگرگاتهای زرد و بنفش
(
روی کوارتز (عرض تصویر 33 میلیمتر است
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::فرّی مولیبدیت (Ferrimolybdite)::__ ||__::فرّی مولیبدیت (Ferrimolybdite)::__
-::Fe2 3+[MoO4]3.7H2O::
ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::مولیبدنیت::|__::((رده بندی))::__
کامل|__::((رخ))::__
::الماسی - ابریشمی::|__::((جلا))::__
+::((آهن|Fe))2 3+{((مولیبدنم|Mo))O4}3.7H2O::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((مولیبدنیت))::|__::((رده بندی))::__
::کامل::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-غیرشفاف|__::((شفافیت))::__ +::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریاَ کمیا ; ((وی)) ، ((اطریش)) ، ((رانس)) ، ((رمای)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیهای کان ((هنیم|HF)) حلول ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلوری - ((آگرگات))های رشته ای ، فلسی و خاکی::|__::اشکال ظاهری::__
::روا ; ((آلمان)) رقی ، ((یالی)) ، ((اطریش)) ، ((چک اسواکی)) ، ((استرایا))، ((رسیه)) ، ((امیکا)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__
::.حول ر ((اسی))ا ((ونیاک)) ب راحتی ذوب میو::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Fe2O3))=22.25% ((MoO3))=60.17% ((H2O))=17.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
::زردروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلری)) ((تیتانیت)) ،((آلبیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیوترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منو))ای اغل شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::مولینیت::|__::((پاراژنز))::__
::نوی::|__::منشا تشکیل::__
::وی - فلی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::. ((اتریش)) گت شده است Adula از نام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::(((یک)) (کلرادو::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.ترکیب شیمیایی ش شت شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|2|4|4.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [06:38 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [06:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [05:34 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [05:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..