منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده‌ جغرافیا دانشگاه تهران
کاردان روابط عمومی
گیالوش
میکروب و بیماری
یک دماسنج چگونه کار می کند؟
عکرمه بن ابی جهل
سورها و گزاره‌های سوری
گ.دوران زندگی
ستارگان فرس اعظم
عصر امام خمینی -احیای فکر دینی در میان سیاستمداران
 کاربر Online
960 کاربر online
Lines: 1-217Lines: 1-218
  
 

 

 
 
   
 

 

- style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده + style='font-size:11pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده
 :

 :

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>در بررسی حکومت صفویان، مذهب و نیروهای وابسته به آن نقش عمده ای ایفا می کنند، در واقع حکومتی که شاه اسماعیل اول در 907 ه. تأسیس کرد، حکومتی مذهبی، بر پایه شاخص های دینی موجود در جامعه بود. حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاددین روند شکل گیری قدرت دنیوی خود را تسریع بخشند نقش دین و مذهب در شکل گیری، رسمی شدن، تداوم و استمرار و سرانجام فروپاشی دولت صفویه کامل نمایان استاگر چه دولت صفویه بر اساس مذهب و نیروهای وابسته مذهبی شکل گرفت اما عنصر فرهنگ و سیر تحولی آن با تشکیل حکومت و استواری آن رونق بالایی یافت. size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>در بررسی حکومت صفویان، مذهب و نیروهای وابسته به آن نقش عمده ای ایفا می کنند، در واقع حکومتی که شاه اسماعیل اول در 907 ه. تأسیس کرد، حکومتی مذهبی، بر پایه شاخص های دینی موجود در جامعه بود. حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاددین روند شکل گیری قدرت دنیوی خود را تسریع بخشند نقش دین و مذهب در شکل گیری، رسمی شدن، تداوم و استمرار و سرانجام فروپاشی دولت صفویه کامل نمایان استاگر چه دولت صفویه بر اساس مذهب و نیروهای وابسته مذهبی شکل گرفت اما عنصر فرهنگ و سیر تحولی آن با تشکیل حکومت و استواری آن رونق بالایی یافت.
 رونق و شکوفایی فرهنگ و هنر در عهد صفویه تنها نه به خاط وجود دانشمندان و متفکران و هنرمندان برجسته بود، بلکه وجود شاهان و حاکمان هنرمند و هنر دوست و تشویق آنان و ایجاد فضای مناسب سیاسی جهت رفت و آمد هنرمندان و شاعران و نویسندگان به دیگر کشورهای فرهنگی و ارتباط و مبادله افکار و هنرها با هنرمندان کشورهای دیگر، زمینه مناسبی برای شکوفایی و رونق فرهنگی ایران عهد صفویه گردید. رونق و شکوفایی فرهنگ و هنر در عهد صفویه تنها نه به خاط وجود دانشمندان و متفکران و هنرمندان برجسته بود، بلکه وجود شاهان و حاکمان هنرمند و هنر دوست و تشویق آنان و ایجاد فضای مناسب سیاسی جهت رفت و آمد هنرمندان و شاعران و نویسندگان به دیگر کشورهای فرهنگی و ارتباط و مبادله افکار و هنرها با هنرمندان کشورهای دیگر، زمینه مناسبی برای شکوفایی و رونق فرهنگی ایران عهد صفویه گردید.
 رواج شعر و شاعری و علاقه شاهان نسبت به شاعران و همچنین دعوت از شاعران و نویسندگان درباری دیگر کشورها، گسترش علوم از قبیل فلسفه، علوم پزشکی، نجوم، و همچنین وجود شماری فیلسوف و دانشمند در دربار شاهان صفوی نقش بسزایی در فرهنگ این دوره داشت. رواج شعر و شاعری و علاقه شاهان نسبت به شاعران و همچنین دعوت از شاعران و نویسندگان درباری دیگر کشورها، گسترش علوم از قبیل فلسفه، علوم پزشکی، نجوم، و همچنین وجود شماری فیلسوف و دانشمند در دربار شاهان صفوی نقش بسزایی در فرهنگ این دوره داشت.
 در این دوره فن کتابسازی ، جلدسازی ، تذهیب و همچنین تاریخ نگاری، هنر خطاطی، خوشنویسی و هنرهای دستی نظیر سفال سازی، فلزکاری، فرش بافی، هنرمندان و نخبگان شایسته ای یافت. علاوه بر رونق و فرهنگ ذکر شده در این دوره معماری به طرز عجیبی شکوفا شد. شکوفایی معماری دوران صفویان در نقاط مختلف قلمرو حکومتی آنها خصوصاً شهر اصفهان به پایتخت آنان یادآور شهرهایی چون سمرقند عهد تیمور ، رم در عهد امپراطوری روم ، تیسفون ساسانیان ، و تخت جمشید هخامنشیان گردید. ساخت پلها، کاروانسراها، مدارس، مساجد، کلیساها، کاخ ها، باغ ها نه تنها به عمران و آبادانی کشور کمک کرد ،‌ بلکه سبک و شیوه جدیدی در هنر معماری پدید آورد. در این دوره فن کتابسازی ، جلدسازی ، تذهیب و همچنین تاریخ نگاری، هنر خطاطی، خوشنویسی و هنرهای دستی نظیر سفال سازی، فلزکاری، فرش بافی، هنرمندان و نخبگان شایسته ای یافت. علاوه بر رونق و فرهنگ ذکر شده در این دوره معماری به طرز عجیبی شکوفا شد. شکوفایی معماری دوران صفویان در نقاط مختلف قلمرو حکومتی آنها خصوصاً شهر اصفهان به پایتخت آنان یادآور شهرهایی چون سمرقند عهد تیمور ، رم در عهد امپراطوری روم ، تیسفون ساسانیان ، و تخت جمشید هخامنشیان گردید. ساخت پلها، کاروانسراها، مدارس، مساجد، کلیساها، کاخ ها، باغ ها نه تنها به عمران و آبادانی کشور کمک کرد ،‌ بلکه سبک و شیوه جدیدی در هنر معماری پدید آورد.
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

- 10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>01IMM27.JPG">

+family:arial'>c/ce/2333POL7.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
- style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگیهای فرهنگ و هنر عصر صفویه :
+ style='font-size:11pt;font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگیهای فرهنگ و هنر عصر صفویه :
  
- style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((فرهنگ و هنر در عهد صفویه از جهت ادبیات و شعر، نقاشی و خوشنویسی )) :

2.((جریان فرهنگ و هنر صفویان از جهت علوم مختلف چون فلسفه، نجوم، پزشکی و ارتباط نزدیک دانشمندان با دربار و دستگاه حاکمه)) :

3.((بررسی ویژگی های هنر و معماری عهد صفویان و نیز سبک و شیوه معماری عهد صفویه )) :

4.((بررسی ویژگی فرهنگ عامه و آداب و رسوم، جشنها و مراسم عهد صفویه)) :
+ style='font-size:11pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((فرهنگ و هنر در عهد صفویه از جهت ادبیات و شعر، نقاشی و خوشنویسی ))

2.جریان فرهنگ و هنر صفویان از جهت علوم مختلف چون ((فلسفه و پشک در عهد صفوی|فلسفه))، ((نجوم ر عهد صفو))، ((فلسفه و پزشکی در عهد صفوی|پزشکی)) و ارتباط نزدیک دانشمندان با دربار و دستگاه حاکمه

3.((بررسی ویژگی های هنر و معماری عهد صفویان و نیز سبک و شیوه معماری عهد صفویه ))

4.((بررسی ویژگی فرهنگ عامه و آداب و رسوم، جشنها و مراسم عهد صفویه))
 

 

- 1pt;font-family:arial;
 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل تحول فرهنگ و هنر در عهد صفویه :

 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل تحول فرهنگ و هنر در عهد صفویه :

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : مرحله شکل گیری هنر و ادبیات و تداوم آن ))
  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : مرحله شکل گیری هنر و ادبیات و تداوم آن ))
  2.((مرحله دوم : مرحله رونق و شکوفایی هنر و معماری ))
  2.((مرحله دوم : مرحله رونق و شکوفایی هنر و معماری ))
 

 

 

- 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>وضعیت فرهنگ و هنر در مناطق مختلف جغرافیایی ایران بزرگ : 
 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>وضعیت فرهنگ و هنر در مناطق مختلف جغرافیایی ایران بزرگ : 
 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 1.((وضعیت فرهنگ و هنرایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 1.((وضعیت فرهنگ و هنرایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 2. ((وضعیت فرهنگ و هنرافغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 2. ((وضعیت فرهنگ و هنرافغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 3. ((وضعیت فرهنگ و هنرعراق درعهد صفوی|عراق))
 3. ((وضعیت فرهنگ و هنرعراق درعهد صفوی|عراق))
 4. ((وضعیت فرهنگ و هنرآسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 4. ((وضعیت فرهنگ و هنرآسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 5.((وضعیت فرهنگ و هنرقفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 5.((وضعیت فرهنگ و هنرقفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 6. ((وضعیت فرهنگ و هنرحجاز درعهد صفوی|حجاز))
 6. ((وضعیت فرهنگ و هنرحجاز درعهد صفوی|حجاز))
 

 

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 ((صفویه))

 ((صفویه))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 +((تصوف))

 پادشاهان عهد صفوی:
 پادشاهان عهد صفوی:
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه عباس سوم))
 ((شاه عباس سوم))
  
-
width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01LOTF26.JPG">

+
width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/7/7a/01LOTF26.JPG">

 

 bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF font-family:arial;color:#0066FF
  '>عناوین اصلی :

  '>عناوین اصلی :

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
- dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

+ dir=LTR style='font-size:11pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
- dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

+ dir=LTR style='font-size:11pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
- dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها)) + dir=LTR style='font-size:11pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:11pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
 

 

   
 width="34%">

 align:right;line-height:11pt; align:right;line-height:11pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها مختلف فرهنگی :
 font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها مختلف فرهنگی :
- +
  1.((خط درعهد صفوی|خط))
  1.((خط درعهد صفوی|خط))
  2.((نقاشی درعهد صفوی|نقاشی))
  2.((نقاشی درعهد صفوی|نقاشی))
  3.((صنایع مرتبط با معماری درعهد صفوی|صنایع مرتبط با معماری))
  3.((صنایع مرتبط با معماری درعهد صفوی|صنایع مرتبط با معماری))
  4.((صنایع و هنرهای دستی درعهد صفوی|صنایع و هنرهای دستی))
  4.((صنایع و هنرهای دستی درعهد صفوی|صنایع و هنرهای دستی))
  5.((قالی بافی درعهد صفوی|قالی بافی))
  5.((قالی بافی درعهد صفوی|قالی بافی))
  6.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  6.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  7.((هنرها و صنایع دستی مرتبط با چاپ درعهد صفوی|هنرها و صنایع دستی مرتبط با چاپ))
  7.((هنرها و صنایع دستی مرتبط با چاپ درعهد صفوی|هنرها و صنایع دستی مرتبط با چاپ))
  8.((علوم غیر دینی درعهد صفوی|علوم غیر دینی))
  8.((علوم غیر دینی درعهد صفوی|علوم غیر دینی))
  9.((ادبیات درعهد صفوی|ادبیات))
  9.((ادبیات درعهد صفوی|ادبیات))
 

 margin- margin-
 bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>


 font-family:arial'>


   
 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial; family:arial;
  color:#FF6600'> 

  color:#FF6600'> 

 

 align:justify;line-height:11.5pt; align:justify;line-height:11.5pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

+ direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>نقش و تأثیر اقلیت های مذهبی در فرهنگ عصر صفوی :نقش و تأثیر اقلیت های مذهبی در فرهنگ عصر صفوی : font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>  font-family:arial'>
 1. ((اهل تسنن در عهد صفوی|اهل تسنن))
 1. ((اهل تسنن در عهد صفوی|اهل تسنن))
 2. مسیحی ها :
 2. مسیحی ها :
         الف.((ارامنه در عهد صفوی|ارامنه))
         الف.((ارامنه در عهد صفوی|ارامنه))
         ب.((آشوری ها در عهد صفوی|آشوری ها ))
         ب.((آشوری ها در عهد صفوی|آشوری ها ))
         ج.((مسیحیت کاتولیک در عهد صفوی|مسیحیت کاتولیک))
         ج.((مسیحیت کاتولیک در عهد صفوی|مسیحیت کاتولیک))
 3. (( یهودی هادر عهد صفوی|یهودی ها))
 3. (( یهودی هادر عهد صفوی|یهودی ها))
 

 

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
- style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>استادان هنرهای مختلف در دوره صفوی : + style='font-size:11pt;font-family:arial;color:#0066FF'>استادان هنرهای مختلف در دوره صفوی :
  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

 1.((استادان نقاشی))
 1.((استادان نقاشی))
 2.((خطاطان معروف))
 2.((خطاطان معروف))
-الف.((خطاطان معاصر شاه طهماسب اول

ب.((خطاطان معاصر شاه عباس اول))
+       الف.((خطاطان معاصر شاه طهماسب اول))

       ب.((خطاطان معاصر شاه عباس اول))
 3.((موسیقی دانان مشهور ))
 3.((موسیقی دانان مشهور ))
 4.((شعرای نامدار ))
 4.((شعرای نامدار ))
  
-01JISF19.jpg">
+/9e/NVANK26.jpg">
 

 height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
- lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !! + lang=FA style='font-size:11pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((دلیل شکوفایی و علوم در عهد صفویه چه بود؟))
 1.((دلیل شکوفایی و علوم در عهد صفویه چه بود؟))
 2.((تأثیر و تأثر شاخصه سیاسی بر عنصر فرهنگی در عهد صفویه تا چه اندازه ای بود؟))
 2.((تأثیر و تأثر شاخصه سیاسی بر عنصر فرهنگی در عهد صفویه تا چه اندازه ای بود؟))
 3.((نقش حاکمان و شاهان صفوی در پویایی و شکوفایی هنر و معماری چه اندازه بود؟ ))
 3.((نقش حاکمان و شاهان صفوی در پویایی و شکوفایی هنر و معماری چه اندازه بود؟ ))
 4.((آیا معماری و هنر عهد صفویه ، کاملا ابداع این زمان بود ؟))
 4.((آیا معماری و هنر عهد صفویه ، کاملا ابداع این زمان بود ؟))
 5.((چه تحولات تاریخی منجر به این شکوفایی فرهنگی عهد صفوی شد ؟ ))
 5.((چه تحولات تاریخی منجر به این شکوفایی فرهنگی عهد صفوی شد ؟ ))
 6.((تا چه حدی روابط حاکمان و دستگاه حاکمه با هنرمندان و دانشمندان به شکوفایی فرهنگ کمک کرد؟))
 6.((تا چه حدی روابط حاکمان و دستگاه حاکمه با هنرمندان و دانشمندان به شکوفایی فرهنگ کمک کرد؟))
 7.((رابطه مذهب و فرهنگ و هنر در عهد صفویان چه اندازه بود؟ ))
 7.((رابطه مذهب و فرهنگ و هنر در عهد صفویان چه اندازه بود؟ ))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 name=motaleat> name=motaleat>
- lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

+ lang=FA style='font-size:11pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
- lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'> + lang=FA style='font-size:11pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات فرهنگی ))
 1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات فرهنگی ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
  
  4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
 align="center"> align="center">
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [18:43 ]   11   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [09:15 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [09:02 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:55 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [18:17 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:54 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:21 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:00 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [03:56 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [20:27 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [17:31 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..