منو
 کاربر Online
823 کاربر online
تاریخچه ی: فرهنگ اصطلاحات

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-165Lines: 1-474
 
 

 
 
 ((باغ گیاه شناسی)) ((باغ گیاه شناسی))
 ((هرباریوم)) ((هرباریوم))
 ((ژئوتروپیسم)) ((ژئوتروپیسم))
 ((ترموتروپیسم)) ((ترموتروپیسم))
 ((شیمیوتروپیسم)) ((شیمیوتروپیسم))
 
 
 
 
 ((تیگموتروپیسم)) ((تیگموتروپیسم))
 ((هیدروتروپیسم)) ((هیدروتروپیسم))
 ((رئوتروپیسم)) ((رئوتروپیسم))
 ((تاکتیسم)) ((تاکتیسم))
 ((اکسین)) ((اکسین))
 
 
 
 
 ((جیبرلین)) ((جیبرلین))
 ((سیتوکینین ها)) ((سیتوکینین ها))
 ((اسید آبسیزیک)) ((اسید آبسیزیک))
 ((چوبی شدن)) ((چوبی شدن))
 ((چوب)) ((چوب))
 
 
 
 
 ((معدنی شدنی)) ((معدنی شدنی))
 ((خاکبرگ)) ((خاکبرگ))
 ((گیالوش )) ((گیالوش ))
 ((خزه اسفاگنوم)) ((خزه اسفاگنوم))
 ((کود سبز)) ((کود سبز))
 
 
 
 
 ((ورمی کولایت)) ((ورمی کولایت))
 ((پرلایت)) ((پرلایت))
 ((سله شکنی و تنک کردن)) ((سله شکنی و تنک کردن))
 ((سوخ ها)) ((سوخ ها))
 ((خوشه سنگ)) ((خوشه سنگ))
 
 
 
 
 ((کالسیفیکاسیون)) ((کالسیفیکاسیون))
 ((سیلیسی فیکاسیون)) ((سیلیسی فیکاسیون))
 ((کوتینی شدن)) ((کوتینی شدن))
 ((چوب پنبه یی شدن)) ((چوب پنبه یی شدن))
 ((مومی شدن)) ((مومی شدن))
 
 
 
 
 ((ریبوزوم)) ((ریبوزوم))
 ((کندریوزوم)) ((کندریوزوم))
 ((میتو کندری)) ((میتو کندری))
 ((پلاست ها)) ((پلاست ها))
-((مرسیستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی)) +((مریستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی))
 
 
 
 
 ((پارانشیم کلروفیلی)) ((پارانشیم کلروفیلی))
 ((پارانشیم ذخیره ای)) ((پارانشیم ذخیره ای))
 ((استماتها)) ((استماتها))
 ((استماتهای هوایی)) ((استماتهای هوایی))
 ((کرکهای اپیدرمی)) ((کرکهای اپیدرمی))
 
 
 
 
 ((پریدرم)) ((پریدرم))
 ((عدسک)) ((عدسک))
 ((بافت کلانشیم)) ((بافت کلانشیم))
 ((بافت اسکلرانشیم)) ((بافت اسکلرانشیم))
 ((پارانشیم آبکشی)) ((پارانشیم آبکشی))
 
 
 
 
 ((فیبرهای آبکشی)) ((فیبرهای آبکشی))
 ((فیلوتاکسی)) ((فیلوتاکسی))
 ((تخمیر)) ((تخمیر))
 ((کلروپلاست)) ((کلروپلاست))
 ((آمیلوپلاستها)) ((آمیلوپلاستها))
 
 
 
 
 ((کروموپلاست)) ((کروموپلاست))
 ((دستگاه گلژی)) ((دستگاه گلژی))
 ((واکوئل)) ((واکوئل))
 ((مریستم)) ((مریستم))
 ((مریستم های ابتدایی یا پرومریستم ها)) ((مریستم های ابتدایی یا پرومریستم ها))
 
 
 
 
 ((مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی)) ((مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی))
 ((مریستم انتهایی)) ((مریستم انتهایی))
 ((شن)) ((شن))
 ((لای)) ((لای))
 ((رس)) ((رس))
 
 
 
 
 ((ریگ)) ((ریگ))
 ((سنگ)) ((سنگ))
 ((خاک لمونی)) ((خاک لمونی))
 ((خاک لمون رسی شنی)) ((خاک لمون رسی شنی))
 ((خاک لمون رسی لایی)) ((خاک لمون رسی لایی))
 
 
 
 
 ((تروپیسم)) ((تروپیسم))
 ((فتوتروپیسم)) ((فتوتروپیسم))
 ((دیم کاری)) ((دیم کاری))
 ((دیم زار)) ((دیم زار))
-(()) +((گیاهان روز بلند))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(()) +((گیاهان کوتاه روز))((گیاهان روز خنثی یا بی تفاوت))((درجه حرارت پایا یا صفر بیولوژیکی))((وارونگی هوا))((هوا کشی))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(()) +((ترموپریودیسم))((بهاره کردن))((دیسک))((دندانه یا هرس))((غلتک))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(()) +((ماله))((نهر کن))((مرزبند یا مرزکش))((طوقه))((مالچ پاشی))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(()) +((پلی گام ))((جدار داخلی تخمدان ))((خورجین))((خورجینک))((تمکن))
((تترا دینام ))((پوشینه))((پولینی))((پلی آدلف ))((پاپوس))
((برگهای شانه ای زوج ))((برگهای شانه ای فرد ))((براکتئول))((براکته))((برچه))
((انولوسل))((انولوکر))((انتره ها ))((استابیلزه کردن ))((اسپوروفیت))
((اسپوروگن))((اسپات))((اسپادیس ))((آبکش حول مغزی ))((آپوتروپ))
((آپوفیز))((آپو کارپی ))((آردی))((آندوروژین))((شیزوکارپ))
((شیزولیزیژن))((صمغ ها))((شیرابه ها))((نوش))((نوشگاه))
((فکول ها))((پرسیتوم))((پانیکول))((استامینود))((استیپول))
((استیلوپود))((مان))((اپی تروپ))((اپی ژینی))((ادویه – چاشنی ))
((پایا))((پرچم))((پری ژین))((پریکارپ))((پلی مورف))
((چرخی شکل))((تالامیفلورها))((چرمی))((چهار فندقه ای))((حاشیه دار))
((درفش))((درون بر))((دندانه دار))((دو پایه))((دوتایی))
((دو خانه))((دو رگه))((دو قسمتی))((دیادلف))((دی دینام))
((دیسفلورها))((رافه))((ریزوئیدها))((ریشه نابجا))((ژینوبازیک))
((ژینوفور))((ساقه آغوش))((ساقه مولد گل))((ساگو))((سامار))
((سته))((سیاتیوم))((شاتون2))((شانه ای))((شانه ای مضاعف))
((شفت))((شکوفا))((صفحه روی نهنج))((غشائی))((غلاف، نیام))
((فراهم))((فلس))((فندقه))((فولیکول))((کاپیتول))
((کالیسیفلورها))((کلومل))((گرزن))((گرزن دو سویه))((گرزن یک سویه))
((شیزوژن))((ناحیه ایرانی تورانی))((ناحیه اروپ سیبری))((ناحیه سودانی دکانی))((ناحیه مدیترانه ای))
((ناحیه صحارا سندی))((ناحیه هیرکانین))((ارسطو))((دیوسکورید))((تئوفراست))
((اسانس ریحان))((اسانس سیترنل))((سولانین))((سینئول))((روغن شول موگرا))
((اسانس رو))((لیمونن))((اسانس سالویون))((اسانس رومارن))((اسانس ملیس))
((اسانس مارژورام))((اسانس زوفا))((اسانس سرپوله))((اسانس تم))((اسانس لاواند))
((آلیزارین))((اسانس کاسیا))((کافور طبیعی))((آندروژینوفور))((آندروتروپ))
((خورجینک آنگوستس سپته ))((ابدیپلوستمون))((اپوتروپ))((اپوکارپیک))((اپی پتال))
((لیره))((اپی سپال))((ارکسپور))((اولیگومر))((اونگوله))
((ایزوستمون))((ایزومر2))((بافت نرده ای))((بکرزایی2))((پاخامه))
((پایه برچه ای))((پروتاندر))((پروتروژین))((پلاتیستمون))((پلاتی لوبه))
((پلوروریزه))((پلیادلف))((پلیستمون))((پلینی))((پنتادلف))
((پوریسید))((پیکسید))((تالاموس))((تترادینام))((تریادلف))
((تمکن جداری))((توب بیلابیه))((تیرک گل))((حالت طوقه ای))((لیزیژن))
((اریسته))((اریل))((ازیلود))((اسپیرولوبه))((استولون))
((اسکلریت))((اکتینومورف))((اکسترااستامینال))((اکومبانت))((اگزالبومینه))
((الورون))((انکومبانت))((انموسیتیک))((دیپله کولوبه))((دیپلوستمون))
((لیوریز))((مریستمون))((رپلوم))((زیگومورف))((سپتیفراژ))
((سفت))((سوبرو – فلودرمیک))((مزوفیل))((سیفونوستل))((شالازوگامی))
((شیزوژن))((مونادلف))((نوتوریزه))((فیتوسیست))((کارونکول))
((کالوز))((کله ایستوگامی))((کوئلوسپرمه))((کولومنیفر))((کولیفلور))
 
 
 
 
-(())(())(())(()) +((گاموکارپیک))((گزرومورفی))((گوس))((گیاه چند مایه))
 (()) (())
 
 
 
 
 
 
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [05:58 ]   14   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [17:04 ]   13   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مهر 1385 [08:35 ]   12   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مهر 1385 [18:39 ]   11   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مهر 1385 [18:18 ]   10   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مهر 1385 [18:11 ]   9   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مهر 1385 [19:40 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مهر 1385 [19:34 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [12:37 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مهر 1385 [16:38 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مهر 1385 [15:54 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [17:33 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [17:31 ]   2   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 شهریور 1385 [11:54 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..