منو
 کاربر Online
934 کاربر online
تاریخچه ی: فرهنگ

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-723Lines: 1-29
-ml dir="rtl"> +V{maketoc}
>__فرهنگ __مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها , ((اعتقادات)) ,((هنر))ها , ((اخلاق))یات ,((قانون|قوانین)) ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله ((انسان)) بعنوان عضو جامعه کسب شده است.
- /> name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> /> name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> /> http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> /></span>فرهنگ <span class="diffchar"></span>یست<span class="diffchar"> /> +در ((جامعه شناسی)) و ((انسان شناسی ))از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان گردیده است . معروفترین و شاید جامع ترین تعریفی که از فرهنگ ارائه ردیده است , متعلق به ((ادوارد تایلر)) TYLOR است که در بالا ذکر شد.
-ody> +!تعاریف دیگر فرهنگr />*((رالف لینتون)) فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است .
*به نظر ((ادوارد ساپیر)) فرهنگ بعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند.
-


> >
>
 


ف
هنگ چیست ؟همیشه نامش ا
ش
یه ایم ، اما براستی به چه معناست ؟بیائیم به زبان
خودمان م
عنای کنی . فرهنگ ما همان نحو زندگی من و توست . همه آنچه بطور
روزمره ب
کار ی بریم و استفاده می کنیم دور می اندازیم طرد ی کنیم . شما طور می
ان
یشید و چه ارزش هایی را محترم می شمرید ؟همه آنها معرف
فرهنگ شم
ا هتد. چرا که فهنگ هر ملتی نمایانگ تما وجود و هستی است .سلیقه اش در
انتخاب کالها ، نوع پوششی که می پسندد یا دشمن می دارد هنرهایی ک بدان عشق
می ورزد ، شعر و ادبی
ات و فیلم و تئاتری ک دوست دارد ، نگاه فلسفی ی که به
جهان
می ندازد دین و ئیی که بدان پایبند است ، همه و همه در دایه فرهنگ
ق
رار دارند  .حتی دلهره ها و
اضطراباتی
که م ا در برگرفته است ، نگانی هایی که احسس می کنم ، ترس ا ،
احساس شکست
ا ، مقومت ای نهفه در درون ، حس بغض و یه و م ، یا ای و
دلخوش
ی و رامش  مام ین موارد نمادهایی از فرهنگ ه ملتی محسوب می
> گردد .>


پ فرهنگ نحوه
ب
دن مست ؛ همه آنچه که هستیم .  
اگر چنین است ،
پس چرا نگران تهاجم فرهنی ستیم ؟چو رهن
دیگران ی همان نوه زندگی و پوش و ارزش های دیگران ی خواهد خو را
آنچنان به ما تحم
یل ن که ما  خود را فراموش کیم .

   


یطی ایاد د است ک ا را ب رها کرد زندگی و باورها ودمان وق می هد
. ک
سانی ا یگر فرهنگ ها و ملت های یر ، تاش می کنن تا ا و بسیاری دیگر
ا
ز مدما هان ، از هم ی بسیاری از آنچه هتند ، دست بردارند و رو سوی
کا
ها ، ازش ا ، نرها و همه چی جهان  غرب کنن .
نچه ما می پرسی
هر چه شما نظر بده
ید
لطفا
به ما گیر بدهید !!

 


 
   
 
اولین مجسمه مینیاتور جهانجهان اسلاما بخشی از جهان
اسلا
میم . چه بخوهیم و ه نخواهیم نی است ین هیت مست . ی ن کسانی که
نمی پندند ، چاره ای از قبول این اقیت دارند . 
>فرهنگ جهانیهان ب سرعتی
ش
کف انگیز در ل تحول و تغییر ات . همه چیز از اتصاد و تکنولوژی تا لم و
ف
هن و یست ر حال جابجایی ست .می خواهیم
بنیم ک فرهنگ دچار چ تغییراتی شده است و می‌د.ا در چیزی شبیه
به دهکده جهانی زندگی
می کنیم . پس سر در لاک خود نمی تان فرو برد . باید با
چشمانی باز به همه سو نریست و مراقب بود .حتی شاید تحول و
آری به صورتی مناسب ر جریان اشد که بتوانیم از آن بهره گیریم یا ر ن
م
ارکت بجئیم .باید آهنگ این
قافله
را دریافت . تنه آاهی است که ما را حفظ می کن و به پیش می راند . غفلت
راه
به جایی نخواهد برد .اگر نانیم و
نپ
سیم و نیاندیشیم   طوفان از جایی که نمی شناسمش برپا خاهد شد و همه
یز ما را خواهد برد .


>

>
اگر عتیم ک
فرهن ما و ین و مدن م ، چیزی برای فتن دارد ، باید احال دیر امز
د
نیا را بانیم و عقیب کنیم ا بفهمیم که با چ کسی در ال سخن فتنیم . ·       

((بحث
ه
ا و تحلیل ها ))


 ·       

((شواهد
و موا
ردی از دیگ سو))   ·
       


((
ولت مهم در دنیای معاصر ))


 


 


    


ما هویتی شترک
و
هزار هارص ساله داریم که ما را با دستاوردهای بزرگ و مهم ه هم پیو ی
ه .چونه می ون
افل بد ندانست ک علی و ابن رشد  یا فارابی و الهر ، همه و همه ما
را به هم متصل می کن ؟همه یک قبله و
یک ئین و یک پیمبر داریم  و سیاری دغدغه های فرهنگی ما هم سو و یکسان
است .برتی اا
یر کورهای سلامی ه چه ان ست ؟آنها هم تهاجم
فرهنگی ا س می کنند ؟ آیا چ صوری ز گذشت فنگی ود دارن ؟کشورهای ر ل
ت
سعه ماند مالی و ندونزی چه رخوردی هجوم شتابان فرهنگ رب دارن ؟عرب های خلیج
فارس با ث
روت فراوان خود ، چه راههایی برای تابل با نابسامانی های فرهنی
ا
دییده اند ؟ آیا اصولا این نیا ا حس کرده اند ؟دانگاه و
زه هی دیی ا آموزش و پر هن مندا نا ب ه می دیشد ؟

/>


آیا وسنی
مسمان و از جگ در آمده هم این نیازها را حس می ن ؟آریقای ا ، 
نظ
یر لی و مر و مک در حای هتند بین نیا به توسعه و پیرفت با
غدغ فظ فرهنگ و چونه جم ی کنند و به چه می انیشند ؟بیایم چشما
خود را بد
ان سو بگشائیم . 

     


آش
نایی با کشورهای اسلامی·
       


((ف
هنگ جواع اسلامی| فهنگ این جوامع ))


0 8" align="right">
·
       


((
ولا هم معاصر درجامع اسامی|تحولا مهم ماصر در آنا ))·
       


((وعیت اقتصادی جوامع اسلامی|وضعیت اقتصادی ))·
       


((نق
ه هی تفکیکی کورهای سلامی |نقه ای کیکی این کورها))·
       


((
تیخ جهان سلام ))·
       


درباره لسطین


 


 ل همایه />م ال کجایی ؟
بغ
ل دستی ات را می شاسی ؟می دانی ه مل
ه
ای همایه تو ، تاریخ و درد و شواری هایی همانند ا دارد ؟

/>


چرا ما نام
ش
هرهای ارو و مریکا را بسیر تر از اطراف خودمان می شناسیم ؟

 


غفلت از خو
ز همه آنه ر پیامون ما می ذرد ، همه گیر شده ات . ما حتی دغدغ های آن
هم
سایه کنار مزی مان را هم نمی دنیم . برای ما همه آه یانه اند، یا اید
هم شمنی ونخوار و ظالم .انگار حق تاریی
ما را آن پیرمر
د عرب یا آن جوان پاکستانی یا آن مادر ارمنی دزدیده است .براستی مجموعه
ا
این چنین گسیخته و متفرق ، چگونه می توان نگران منافع مشترک خود باد ؟همه این مل های
همایه تا حدوی هر کدا تا درجه ای و به نوعی ، نگران فرهنگ خیند. از
سختی
معیشت  اقتصاد جهانی در فشارند و در حال تقلا ، ک رای به سو
هان توسعه یافته بگشایند .چا از تجربه
ای شترکمن فلیم ؟ آیا وق ن نرسیده ات که لختی ه ود بیائیم و نگاهی به
آن سوی
دیوار یافکنیم ؟
 م
·   کشورهایی
که با آنها
مز مشترک در خشکی داریم
 
((ارمنستا ))
 
((آذربایجا))
 
((عراق))

  

((
رکیه))
 
((ترکمنستا))
 
((پاستا))
 
((افغانستا))· ((نقشه
ها
ی فکیکی منطقه ما ))· ((رخدادهای
مهم این منه در دوره مصر ))· ((وعیت /> اقای این کشرها ))· ((اوضاع
ف
هنی این کشورها))· 


((تا
ری کشورای همسیه ))


   کشورهایی
که با آها مر بی شترک داریم . ((گرجستا)) 
((وسیه))  
((کویت))   
((بحرین))   ((قطر))
  
((امارات متحده
عربی ))  ((عربستان))
 ((قزاقستان))

 

 ·       

فرهنگ
امر
و ایران از دد منبه نظر شما در
مورد فرهن
گ امروز ایران ه می ا گفت ؟o      

هر چه
به نظرتان می رسد رایان بفرستید . ا عینا همن را ارائه خوهیم داد .طبیعی است ه
چارچوب های مهوری سلامی رعایت خواهد شد ، اا لطفا شما خودتان را ساسور
نکن
ی . بذارید هم نظر شما را ببینیم . شاید ااع آنقدر ها هم بد نباشد !! o      

ما در
مورد هر مطلب خواهیم گف
ت که آِیا آنرا ویرایش کرده ایم ی یر . احتالا راست
خواهیم گ
فت و اگر به مطلب شما دست بزنیم اعلام خوهیم نمو . می توانید
ا
متحانمن کنی . چطور ست ، هان ؟؟


 


 


ظ
ر یک وز معمولی در پارک لالهایران ما
ما ایرانی هستیم
.
وارث تمدنی بزر با تاریخی دیرپا . گذشته ای خشان و فهنی بزرگ  و
انشمندانی گرانقدر . اما امروز ر وضعیتی که می تواند بهتر از ان باشد و دوست
دار
یم تا ب افق های فراتر دست یابیم .
<
اینکه را ر گذشت چنا درخا گتیم یا به چه علت مروزه در این وضع حالیم
، سؤال بسیا
ری از است .اا تا بدرستی
گذ
شت و حال خود رانشناسیم ، نمی ونیم برنامه رست برای آینده ویش برامه ای
بنیان
فکنیم .ینکه چگونه
ب
اید ه پیش رفت ، امین خطا را باید مراقب بود و بسیاری سؤالات دیگر ، تها و
تنها بعد از شاخت درست و کمل و ممکن است .هر چه ودربایسی
و تعارف ، کمتر در کار ما دخالت نماید ، و هر ه بتوانیم حتی ردها و ناشایست
های ویش را شکافیم و فهم نمئیم ، جوانب و ابعاد بیشتری برایمان روشن خواهد
د .بسیاری نکات و
جنبه ها را می وان ر نظر آورد . ما این نکات جنه ها ا مطرح کرد ایم .
شما چه نکات
دیگری ه نظرتان می آی ؟ 
  

أ‌-
 

((اطلس
تا
ریی یران ))  
 

ب‌-


((اقوام
ای
ری ))    
‌-


مویقی سنتی    
‌-


بناهای تاری
خی   
ج‌-
 


چه
ره هی ماندگار   
ح‌-
 


بزر
ان انقلاب            
·
 


شهید رجایی            
·
 


ش
ید مان            
·
 


شه
ید باهن
     
‌- 

((تاریخ
ایرا
))
     

د‌-
  

((فرهنگ
به))
     

ذ‌-
  

((سایت
ی مرتبط با فهن ایران ))
            

صدر ص
فه


 

   


 ح‌-


((
الهیات))o((آش
ایی با رشه های انشگاهی مرتبط با الهیات))o
  


((موضوع
ا بوط با الهیات در شبکه رشد))o
 

((انمن
ا
لهیات))
 

‌-حقوقo
 


((آشنا
یی با رشته ای دانشگاهی مرتبط با حقق))o
 ((موضوعات
مربوط با حقوق
ر شبکه رشد))o
 ((انجمن
حقوق ))
 

د‌-0pt" lang="FA"> 

لسفهo
 ((آشنایی
با رشته ای دانای مرتبط با فلسفه ))o
 


((مو
وعات مربوط با فلسفه در شبکه رشد))o
 

((اجمن
فلسفه))4. 

((زمینه
های گوناگون ف
رهنگی ))
 

أ‌-
 ابیات
 

‌- 

((صنایع
دست
ی)) ‌- 

((ینما)) /> ث‌-  

((تئاتر))ج‌- ((موسیقی))‌-

((رسوم
و
نت ها)) خ‌-  

((پوشاک
محلی)) د‌- 


ه
نرهای دیگر 5.    

((معرفی
مجلات فره
نگی مناسب از ی م))6. 

((کتاب
های مناسب از دید ما))7.  


((مقالات علمی موجود در شب
که رشد))
صدر صف
حه1.  

((سای
ایی ک م پیشنهاد می کنیم ))2.  


((م
جموعه های رایانه ای ک ما پینهد می کنیم )) 3. 

رشته
ها
ی مرتبط  
 

أ
- 

امعه
شنسی


>

>
o  


((
آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتب ا جامه شناسی))o
  


((موضوعا
ت مربوط با امعه ناسی در شبکه رشد))


0; margin-bottom: 0">
<font face="Arial">o
b>mal; font-variant: normal; font-weight: 700; font-family: Arial"> </span> lang="FA" style="font-family: Arial; font-weight: 700" dir="RTL">((ان
علو
م اتماعی))

/> 

ب‌-
 


ر
وانشناسیo
 ((آشایی
با
رشته های دانشگاهی متبط با روانشاسی))o
 


((وضوعات مربط با روانشناسی ر ک رشد ))o
 ((ان
وانناسی))
 
‌-


جغ
ریای اانیo
  


((آشایی با رشته های دانشگاهی تبط با جغرافیی انسانی))o
  


((موضوعات مربوط ب

+ا ه به تعای فو بطور کی میوان رنگ را میرا اتای انا داست که او را ا سایر یانات متای میازد. ین وه تمای را که منر به انان اس میتا متی ر چه یژی ش یر دانت :

* __فکر و دت یادگیری__
* __تم__
* __توی__
* __امای ودن__(دی گروی)

ی ا ات را یوان ر د بسیا عیفی در انت یز ماه نم که آنه را در ی اا و رک ریی باید تلی نمو و ه ویگیای هگی مل یه مدری , لان سای ...
فرهنگ انانی ب عک در یای از واد رای بی گا می‌د بهمین دلی چنانچ رهن انانی ر ا نا بگیرند تمایی بین انان و یوان جای نمیماند.

ری شد
فرهنگی دن در حی منی و نباق رد با کلیه شرای و ویات رهگی است و ممو ه دو و کن است ع شود. اول ورت بیی و دریی که همان ر اا در ال ای فرهنگی اص ست . دم صور تی و فرهن که طرق مل مکن ا ور ی . فرهنگ ر بریرنده تام چیهایی ا که ما ا یگر یآموزیم و ریا عما نان متی و یا یر مستیم از رهنگ ای یو و ن ات . رای ن دن مب یکی ا اما انسان را ما می نیم : ا رد یای دنی ((یولوژیک ))ت , رای نه ان بای تیه کد لی ی ال میشد ه ای خورد ؟ چونه باید خرد؟ چه و ای رد , نفو هنگ در اما انسانی نموار می‌گرد. برآدن نیاهی ریی در انسان با مجموعهای ا رفتاهای ییه هماه ست و ی رتارها را فرهنگ جامع ای شک یهد . ر ر آون نیا تیه در وام مخت اکا ناگنی یده مید و مویت ها , مقا , واعد و روی هس که ار ر ((جاه ))را تحت نفو میگیرند ه ما چه باید رد ا خودن ه چی اید ری رد. هنگ بین ااد مشترک ا . ر فردی خویاتی منر ه ر دارد که ویه ا و دیگان را از ن بهرهای یست . این گن خیات زو رگ بشار نمیو مر آنکه وسیه افاد یگر یاد گرته شد و وت روم و عادات گروهی ر ی و دیگران د انجام ن رکت کن. ا طر دیگر فهنگ ر ور م است ,خیره دانش انانی ا ری نهای مادی فاه شه ات که ا لی به نل یگر نتق می‌ردد. بهین دیل البا هر اتاعی اسس مینه عینی ته که حا کشهای جمعی انسا ا متکی می‌اش.

!آنچه به این ب اتبا ارد :

* __((نگ مای و رهنگ منی))__
* __((رن ))__
* __((نگ ا))__
* __((ر هنگ))__
* __((رهنگ یی))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [12:55 ]   22   محمدحسین طباطبایی      جاری 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:18 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:09 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:35 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:31 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:27 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [15:04 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [15:05 ]   14   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:08 ]   13   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:01 ]   12   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:10 ]   11   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:09 ]   10   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:07 ]   9   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:04 ]   8   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [13:03 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [14:18 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:51 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:38 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [22:34 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..