منو
 صفحه های تصادفی
تولید نوترون
جایگشت های دوری
ابو نصر صاعدی احمد
قضیه منولائوس
تولید سایر وسایل برقی جدید
دوران پرکامبرین
تقطیر
گرافهای هامیلتونی
دلایل عدم موفقیت نادر در داغستان
پرنده آبی کوهی
 کاربر Online
986 کاربر online
تاریخچه ی: فرهنگ

تفاوت با نگارش: 17

Lines: 1-724Lines: 1-29
-ml dir="rtl"> +V{maketoc}
>__فرهنگ __مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها , ((اعتقادات)) ,((هنر))ها , ((اخلاق))یات ,((قانون|قوانین)) ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله ((انسان)) بعنوان عضو جامعه کسب شده است.
- /> name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> /> name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> /> http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> /></span>فرهنگ <span class="diffchar"></span>یست<span class="diffchar"> /> +در ((جامعه شناسی)) و ((انسان شناسی ))از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان گردیده است . معروفترین و شاید جامع ترین تعریفی که از فرهنگ ارائه ردیده است , متعلق به ((ادوارد تایلر)) TYLOR است که در بالا ذکر شد.
-ody> +!تعاریف دیگر فرهنگr />*((رالف لینتون)) فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است .
*به نظر ((ادوارد ساپیر)) فرهنگ بعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند.
-


> >
>
 


ف
هنگ چیست ؟همیشه نامش ا
ش
یه ایم ، اما براستی به چه معناست ؟بیائیم به زبان
خودمان م
عنای کنی . فرهنگ ما همان نحو زندگی من و توست . همه آنچه بطور
روزمره ب
کار ی بریم و استفاده می کنیم دور می اندازیم طرد ی کنیم . شما طور می
ان
یشید و چه ارزش هایی را محترم می شمرید ؟همه آنها معرف
فرهنگ شم
ا هتد. چرا که فهنگ هر ملتی نمایانگ تما وجود و هستی است .سلیقه اش در
انتخاب کالها ، نوع پوششی که می پسندد یا دشمن می دارد هنرهایی ک بدان عشق
می ورزد ، شعر و ادبی
ات و فیلم و تئاتری ک دوست دارد ، نگاه فلسفی ی که به
جهان
می ندازد دین و ئیی که بدان پایبند است ، همه و همه در دایه فرهنگ
ق
رار دارند  .حتی دلهره ها و
اضطراباتی
که م ا در برگرفته است ، نگانی هایی که احسس می کنم ، ترس ا ،
احساس شکست
ا ، مقومت ای نهفه در درون ، حس بغض و یه و م ، یا ای و
دلخوش
ی و رامش  مام ین موارد نمادهایی از فرهنگ ه ملتی محسوب می
> گردد .>


پ فرهنگ نحوه
ب
دن مست ؛ همه آنچه که هستیم .  
اگر چنین است ،
پس چرا نگران تهاجم فرهنی ستیم ؟چو رهن
دیگران ی همان نوه زندگی و پوش و ارزش های دیگران ی خواهد خو را
آنچنان به ما تحم
یل ن که ما  خود را فراموش کیم .

   


یطی ایاد د است ک ا را ب رها کرد زندگی و باورها ودمان وق می هد
. ک
سانی ا یگر فرهنگ ها و ملت های یر ، تاش می کنن تا ا و بسیاری دیگر
ا
ز مدما هان ، از هم ی بسیاری از آنچه هتند ، دست بردارند و رو سوی
کا
ها ، ازش ا ، نرها و همه چی جهان  غرب کنن .
نچه ما می پرسی
هر چه شما نظر بده
ید
لطفا
به ما گیر بدهید !!

 


 
   
 
اولین مجسمه مینیاتور جهانجهان اسلاما بخشی از جهان
اسلا
میم . چه بخوهیم و ه نخواهیم نی است ین هیت مست . ی ن کسانی که
نمی پندند ، چاره ای از قبول این اقیت دارند . 
>فرهنگ جهانیهان ب سرعتی
ش
کف انگیز در ل تحول و تغییر ات . همه چیز از اتصاد و تکنولوژی تا لم و
ف
هن و یست ر حال جابجایی ست .می خواهیم
بنیم ک فرهنگ دچار چ تغییراتی شده است و می‌د.ا در چیزی شبیه
به دهکده جهانی زندگی
می کنیم . پس سر در لاک خود نمی تان فرو برد . باید با
چشمانی باز به همه سو نریست و مراقب بود .حتی شاید تحول و
آری به صورتی مناسب ر جریان اشد که بتوانیم از آن بهره گیریم یا ر ن
م
ارکت بجئیم .باید آهنگ این
قافله
را دریافت . تنه آاهی است که ما را حفظ می کن و به پیش می راند . غفلت
راه
به جایی نخواهد برد .اگر نانیم و
نپ
سیم و نیاندیشیم   طوفان از جایی که نمی شناسمش برپا خاهد شد و همه
یز ما را خواهد برد .


>

>
اگر عتیم ک
فرهن ما و ین و مدن م ، چیزی برای فتن دارد ، باید احال دیر امز
د
نیا را بانیم و عقیب کنیم ا بفهمیم که با چ کسی در ال سخن فتنیم . ·       

((بحث
ه
ا و تحلیل ها ))


 ·       

((شواهد
و موا
ردی از دیگ سو))   ·
       


((
ولت مهم در دنیای معاصر ))


 


 


    


ما هویتی شترک
و
هزار هارص ساله داریم که ما را با دستاوردهای بزرگ و مهم ه هم پیو ی
ه .چونه می ون
افل بد ندانست ک علی و ابن رشد  یا فارابی و الهر ، همه و همه ما
را به هم متصل می کن ؟همه یک قبله و
یک ئین و یک پیمبر داریم  و سیاری دغدغه های فرهنگی ما هم سو و یکسان
است .برتی اا
یر کورهای سلامی ه چه ان ست ؟آنها هم تهاجم
فرهنگی ا س می کنند ؟ آیا چ صوری ز گذشت فنگی ود دارن ؟کشورهای ر ل
ت
سعه ماند مالی و ندونزی چه رخوردی هجوم شتابان فرهنگ رب دارن ؟عرب های خلیج
فارس با ث
روت فراوان خود ، چه راههایی برای تابل با نابسامانی های فرهنی
ا
دییده اند ؟ آیا اصولا این نیا ا حس کرده اند ؟دانگاه و
زه هی دیی ا آموزش و پر هن مندا نا ب ه می دیشد ؟

/>


آیا وسنی
مسمان و از جگ در آمده هم این نیازها را حس می ن ؟آریقای ا ، 
نظ
یر لی و مر و مک در حای هتند بین نیا به توسعه و پیرفت با
غدغ فظ فرهنگ و چونه جم ی کنند و به چه می انیشند ؟بیایم چشما
خود را بد
ان سو بگشائیم . 

     


آش
نایی با کشورهای اسلامی·
       


((ف
هنگ جواع اسلامی| فهنگ این جوامع ))


0 8" align="right">
·
       


((
ولا هم معاصر درجامع اسامی|تحولا مهم ماصر در آنا ))·
       


((وعیت اقتصادی جوامع اسلامی|وضعیت اقتصادی ))·
       


((نق
ه هی تفکیکی کورهای سلامی |نقه ای کیکی این کورها))·
       


((
تیخ جهان سلام ))·
       


درباره لسطین


 


 ل همایه />م ال کجایی ؟
بغ
ل دستی ات را می شاسی ؟می دانی ه مل
ه
ای همایه تو ، تاریخ و درد و شواری هایی همانند ا دارد ؟

/>


چرا ما نام
ش
هرهای ارو و مریکا را بسیر تر از اطراف خودمان می شناسیم ؟

 


غفلت از خو
ز همه آنه ر پیامون ما می ذرد ، همه گیر شده ات . ما حتی دغدغ های آن
هم
سایه کنار مزی مان را هم نمی دنیم . برای ما همه آه یانه اند، یا اید
هم شمنی ونخوار و ظالم .انگار حق تاریی
ما را آن پیرمر
د عرب یا آن جوان پاکستانی یا آن مادر ارمنی دزدیده است .براستی مجموعه
ا
این چنین گسیخته و متفرق ، چگونه می توان نگران منافع مشترک خود باد ؟همه این مل های
همایه تا حدوی هر کدا تا درجه ای و به نوعی ، نگران فرهنگ خیند. از
سختی
معیشت  اقتصاد جهانی در فشارند و در حال تقلا ، ک رای به سو
هان توسعه یافته بگشایند .چا از تجربه
ای شترکمن فلیم ؟ آیا وق ن نرسیده ات که لختی ه ود بیائیم و نگاهی به
آن سوی
دیوار یافکنیم ؟
 م
·   کشورهایی
که با آنها
مز مشترک در خشکی داریم
 
((ارمنستا ))
 
((آذربایجا))
 
((عراق))

  

((
رکیه))
 
((ترکمنستا))
 
((پاستا))
 
((افغانستا))· ((نقشه
ها
ی فکیکی منطقه ما ))· ((رخدادهای
مهم این منه در دوره مصر ))· ((وعیت /> اقای این کشرها ))· ((اوضاع
ف
هنی این کشورها))· 


((تا
ری کشورای همسیه ))


   کشورهایی
که با آها مر بی شترک داریم . ((گرجستا)) 
((وسیه))  
((کویت))   
((بحرین))   ((قطر))
  
((امارات متحده
عربی ))  ((عربستان))
 ((قزاقستان))

 

 ·       

فرهنگ
امر
و ایران از دد منبه نظر شما در
مورد فرهن
گ امروز ایران ه می ا گفت ؟o      

هر چه
به نظرتان می رسد رایان بفرستید . ا عینا همن را ارائه خوهیم داد .طبیعی است ه
چارچوب های مهوری سلامی رعایت خواهد شد ، اا لطفا شما خودتان را ساسور
نکن
ی . بذارید هم نظر شما را ببینیم . شاید ااع آنقدر ها هم بد نباشد !! o      

ما در
مورد هر مطلب خواهیم گف
ت که آِیا آنرا ویرایش کرده ایم ی یر . احتالا راست
خواهیم گ
فت و اگر به مطلب شما دست بزنیم اعلام خوهیم نمو . می توانید
ا
متحانمن کنی . چطور ست ، هان ؟؟


 


 


ظ
ر یک وز معمولی در پارک لاله ایران
ماما ایرانی هستیم
.
وارث تمدنی بزر با تاریخی دیرپا . گذشته ای خشان و فهنی بزرگ  و
انشمندانی گرانقدر . اما امروز ر وضعیتی که می تواند بهتر از ان باشد و دوست
دار
یم تا ب افق های فراتر دست یابیم .
<
اینکه را ر گذشت چنا درخا گتیم یا به چه علت مروزه در این وضع حالیم
، سؤال بسیا
ری از است .اا تا بدرستی
گذ
شت و حال خود رانشناسیم ، نمی ونیم برنامه رست برای آینده ویش برامه ای
بنیان
فکنیم .ینکه چگونه
ب
اید ه پیش رفت ، امین خطا را باید مراقب بود و بسیاری سؤالات دیگر ، تها و
تنها بعد از شاخت درست و کمل و ممکن است .هر چه ودربایسی
و تعارف ، کمتر در کار ما دخالت نماید ، و هر ه بتوانیم حتی ردها و ناشایست
های ویش را شکافیم و فهم نمئیم ، جوانب و ابعاد بیشتری برایمان روشن خواهد
د .بسیاری نکات و
جنبه ها را می وان ر نظر آورد . ما این نکات جنه ها ا مطرح کرد ایم .
شما چه نکات
دیگری ه نظرتان می آی ؟ 
  

أ‌-
 

((اطلس
تا
ریی یران ))  
 

ب‌-


((اقوام
ای
ری ))    
‌-


مویقی سنتی    
‌-


بناهای تاری
خی   
ج‌-
 


چه
ره هی ماندگار   
ح‌-
 


بزر
ان انقلاب            
·
 


شهید رجایی            
·
 


ش
ید مان            
·
 


شه
ید باهن
     
‌- 

((تاریخ
ایرا
))
     

د‌-
  

((فرهنگ
به))
     

ذ‌-
  

((سایت
ی مرتبط با فهن ایران ))
            

صدر ص
فه


 

   


 ح‌-


((
الهیات))o((آش
ایی با رشه های انشگاهی مرتبط با الهیات))o
  


((موضوع
ا بوط با الهیات در شبکه رشد))o
 

((انمن
ا
لهیات))
 

‌-حقوقo
 


((آشنا
یی با رشته ای دانشگاهی مرتبط با حقق))o
 ((موضوعات
مربوط با حقوق
ر شبکه رشد))o
 ((انجمن
حقوق ))
 

د‌-0pt" lang="FA"> 

لسفهo
 ((آشنایی
با رشته ای دانای مرتبط با فلسفه ))o
 


((مو
وعات مربوط با فلسفه در شبکه رشد))o
 

((اجمن
فلسفه))4. 

((زمینه
های گوناگون ف
رهنگی ))
 

أ‌-
 ابیات
 

‌- 

((صنایع
دست
ی)) ‌- 

((ینما)) /> ث‌-  

((تئاتر))ج‌- ((موسیقی))‌-

((رسوم
و
نت ها)) خ‌-  

((پوشاک
محلی)) د‌- 


ه
نرهای دیگر 5.    

((معرفی
مجلات فره
نگی مناسب از ی م))6. 

((کتاب
های مناسب از دید ما))7.  


((مقالات علمی موجود در شب
که رشد))
صدر صف
حه1.  

((سای
ایی ک م پیشنهاد می کنیم ))2.  


((م
جموعه های رایانه ای ک ما پینهد می کنیم )) 3. 

رشته
ها
ی مرتبط  
 

أ
- 

امعه
شنسی


>

>
o  


((
آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتب ا جامه شناسی))o
  


((موضوعا
ت مربوط با امعه ناسی در شبکه رشد))


0; margin-bottom: 0">
<font face="Arial">o
b>mal; font-variant: normal; font-weight: 700; font-family: Arial"> </span> lang="FA" style="font-family: Arial; font-weight: 700" dir="RTL">((ان
علو
م اتماعی))

/> 

ب‌-
 


ر
وانشناسیo
 ((آشایی
با
رشته های دانشگاهی متبط با روانشاسی))o
 


((وضوعات مربط با روانشناسی ر ک رشد ))o
 ((ان
وانناسی))
 
‌-


جغ
ریای اانیo
  


((آشایی با رشته های دانشگاهی تبط با جغرافیی انسانی))o
  


((موضوعات مربوط ب

+ا ه به تعای فو بطور کی میوان رنگ را میرا اتای انا داست که او را ا سایر یانات متای میازد. ین وه تمای را که منر به انان اس میتا متی ر چه یژی ش یر دانت :

* __فکر و دت یادگیری__
* __تم__
* __توی__
* __امای ودن__(دی گروی)

ی ا ات را یوان ر د بسیا عیفی در انت یز ماه نم که آنه را در ی اا و رک ریی باید تلی نمو و ه ویگیای هگی مل یه مدری , لان سای ...
فرهنگ انانی ب عک در یای از واد رای بی گا می‌د بهمین دلی چنانچ رهن انانی ر ا نا بگیرند تمایی بین انان و یوان جای نمیماند.

ری شد
فرهنگی دن در حی منی و نباق رد با کلیه شرای و ویات رهگی است و ممو ه دو و کن است ع شود. اول ورت بیی و دریی که همان ر اا در ال ای فرهنگی اص ست . دم صور تی و فرهن که طرق مل مکن ا ور ی . فرهنگ ر بریرنده تام چیهایی ا که ما ا یگر یآموزیم و ریا عما نان متی و یا یر مستیم از رهنگ ای یو و ن ات . رای ن دن مب یکی ا اما انسان را ما می نیم : ا رد یای دنی ((یولوژیک ))ت , رای نه ان بای تیه کد لی ی ال میشد ه ای خورد ؟ چونه باید خرد؟ چه و ای رد , نفو هنگ در اما انسانی نموار می‌گرد. برآدن نیاهی ریی در انسان با مجموعهای ا رفتاهای ییه هماه ست و ی رتارها را فرهنگ جامع ای شک یهد . ر ر آون نیا تیه در وام مخت اکا ناگنی یده مید و مویت ها , مقا , واعد و روی هس که ار ر ((جاه ))را تحت نفو میگیرند ه ما چه باید رد ا خودن ه چی اید ری رد. هنگ بین ااد مشترک ا . ر فردی خویاتی منر ه ر دارد که ویه ا و دیگان را از ن بهرهای یست . این گن خیات زو رگ بشار نمیو مر آنکه وسیه افاد یگر یاد گرته شد و وت روم و عادات گروهی ر ی و دیگران د انجام ن رکت کن. ا طر دیگر فهنگ ر ور م است ,خیره دانش انانی ا ری نهای مادی فاه شه ات که ا لی به نل یگر نتق می‌ردد. بهین دیل البا هر اتاعی اسس مینه عینی ته که حا کشهای جمعی انسا ا متکی می‌اش.

!آنچه به این ب اتبا ارد :

* __((نگ مای و رهنگ منی))__
* __((رن ))__
* __((نگ ا))__
* __((ر هنگ))__
* __((رهنگ یی))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [12:55 ]   22   محمدحسین طباطبایی      جاری 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:18 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:09 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:35 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:31 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:27 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [15:04 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [15:05 ]   14   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:08 ]   13   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:01 ]   12   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:10 ]   11   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:09 ]   10   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:07 ]   9   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:04 ]   8   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [13:03 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [14:18 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:51 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:38 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [22:34 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..