منو
 صفحه های تصادفی
مونادلف
پای شیر
ساختار میدان الکتریکی ساده
صفحات جدید ادبیات
بردارها در فضای 2 بعدی
یافتن راه به کمک قطب نما
آزمایش اثبات تسلط جوانه انتهایی ساقه
مقدفان
نظریه گراف (المپیاد)
بررسی مقابله ای ساخت جمله
 کاربر Online
1173 کاربر online
تاریخچه ی: فرهنگ

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-9Lines: 1-29
-{FANCYTABLE(border=0)}
~W:80% ~cs:2 فرهنگ چیست ؟
همی ش را شنیده ام اما براستی به ه منست
یئی ه زبان خودمان منیش کنیم . فرهنگ ما همان نوه دگی من و وست . همه آنچه بطور روزمره بکار می بریم و اتاد می کنیم یا ور ی اندازیم و طرد می کنی .
شما چط
ور می اندیشید ه رزش هایی ا محترم ی شری ؟
مه آنها عرف فرهنگ شما هستند. چرا که فرهنگ هر ملتی نمیانگر تمام وو و هستی وست .
سل
یه اش در انخاب کااها نوع وشی که می پسندد ی شن می ارد ، نهایی که بدان عشق می ورزد ، شعر ابیات و فیلم و تئاتری که دوست دارد نگا فلفی ای که ه جهان می انازد ، دین و ئینی که دان پیبند است همه و همه در دایه فرهنگ قرار دارند .
ح
تی لهره ها و اضطراباتی ک م در رگرت است ، نگرنی هیی که احسس می کنیم ترس ها ، احساس شکست ها ، مقاومت های نهفته در درون ، حس بغض و کینه و خشم ، یا امید و لخوشی و آرام ، تمم این مورد نمادهایی از فرهنگ هر ملتی محسوب می گردد .
پس فرهنگ نحوه بودن ماست ؛ همه آنچه
که هستیم .

اگ چنین است ، پس چرا نگران تهاجم فرهنگی هتیم ؟
چون فرهنگ دیگران یا همان نحوه زندگی و پوشش و ارش های دیگران ، می خواهد خود را نچنن به ما تی کن که ما و ر فاموش کنی .
ش
رایطی ایجاد شده است که م را به ا کردن ندگی و اورهای خدمان سوق می دهد . کسانی از دیگر فرهنگ ها و ملت ای دیگر ، تلاش می کنند تا ا بسیاری دیگر از ردان هان ز همه یا بسیاری از چه هستند ، دست بردارند رو به سوی کلها ، ارزش ها ، هنرها و همه چی جهان رب کنند .

~|~ ~w:30% پس چ
ه باید کرد ؟
باید ب ه آنچه می خاهم یا نمی وهم بیانیشم . اید در همه ندیشه و باور ها و ارزش های خود بنگرم تا ببینم که نکند از ری قلید ر یا حتی بی ی أملی راهی را در پیش گرفته ام .
باید در
مه ایای جود خیش اندشید .
باید
هن گذشتگان و تاریخ یاکان خویش را ب نظاره نشست تا حاصل دست رج ایشن را به بهایی اندک به حرا نگاریم .
باید ......
بیانیشیم و میراث خویش را نریم و تحفه های بجا مانده از هزاره های این تمدن یرین را در بدانیم .
(( تع
ریف فرهنگ رشته های دانگای))
((توضیح
ا دیگری از فهنگ)) اولین مجسمه مینیاتور جهان ~|~
~|~ ~rs:3 ((آن
ه ما می پسید )):
در ای
بش ما سؤااتی را که بینندگان و وانندگان ما مطرح می کند ، بصورت مستقیم ذکر م کنیم .
ر دوست دید سؤالتان ا مه ببینن ، برایمان بفرستید . کر کنید که سؤال شما با اسم خودتان با دون ذکر اسم نمایش داده شود .
ما تنها
سؤالاتی را که ای وهین باشند و یا خارج از ارچوب های جهوری اسلامی بیان شده بشند ، یرای خاهیم نمود .
>((هر چه شما نظر بدهید )):
<
/b>ینجا محل گفت ا و یدن ماست . ین بار شما در مورد هر چیز فرهنگی و ر بثی از دیای فرهنگ اظهار نظر می کید و ما گوش فرا می دهم . بقیه هم نظرات شما را خواهند دید نکاتی را خواهند گفت .
ب
رایمان بفرستی و ا اندیشه خود دفاع کنید . تجربه خوبی است . یک بار هم که ه زیر بار حرف بقیه نوید و دیدگا خودتان را بیان کنید . منتظریم .
طبیعی ا
ست که چارچوب های مهوی اسلامی رایت خوا د و متن حاوی وهین ب اشخاص ویرا خواه شد .
((لطفا
به ما گیر بدید)) !!
دوست داریم بدانیم ما نظرات چیست ؟ کجای این بخش حل شما را به هم می ن ؟
خل
اص کدام قسمت کار ما را کمی م توان تحمل کرد ؟
به نر شما چه کار کنیم تا بیشتر ابل تحمل شویم ؟
ه
ر چه خواستید ، عیان و آشار بگوئید ذکر ود . از هر جایی که دلتان خواست البته در ی بخش !! – شکیت و گله کنید . آنقدر بگوئید تا دلتان خن شو . ما منتظریم .

1.فهن جای :></b>جهان با سرعتی شکفت انگیز در حال تحول و تغییر است . همه یز از اقصاد و تکولوژی تا علم و فرهنگ و سیاست در حال جابجایی است .
می خ
واهیم بدانیم که فهنگ دار چه تغییراتی شه ست و ی شود .
م چیزی یه دهکده جهانی ندگی ی کی . پس سر در لاک خود نمی توان فو برد . اید ب چشمانی با ه همه و نگریست مراقب بود .
حت
ی ید تحول و نو آوری به صورتی مناسب در جریان باد که بتوانیم از آ هه یری یا در آن مشارکت بجوئیم .
بای
د آهنگ ین افله را دریات . تنها گای است ک ا را حف می کن و ه پی می اند . فلت را به جایی نخواهد برد .
اگر ندانیم
و نرسیم و نیانییم ، طوفن از جایی که نمی یم برا خاهد د و ه چی ما ا خواهد برد .
اگر معتقدیم که فرهنگ ما و دین و من ما ، چیزی بری فن دارد ، بید اوال دیوز و امروز دنیا ر بانیم و قی کنیم ا بفهمیم که چه کسی در حال سخن گفنیم .
• ((بحث
ا و تحلیل ها ))
((شواهد و موارد از دیگر سو ))
• ((
حولات مهم در دنیای معاصر )) ~|~ 2. جهان سلام :
ما بخشی از جهان اسلامیم . چ بخوایم و چه واهی نین است و این هویت ماست . ی ن کسانی ه نمی پندند چار ای از قبول این واقعیت نارند .
ا هویی مشترک و هزار هارصد له داریم ک ما را با دستاوردهای بزرگ و مهم ه هم پیوند می دهد . R>چگنه ی ون غافل د و نانست که بوعلی و ن رشد ی ارابی لازهر ، همه و همه ما را به م متصل می ن ؟
همه
یک قبله و یک ئین و یک پیمبر داری بسیاری ددغه های رهنگی ما هم و و یکسان است .
ب
راستی اوضاع یگ کشوهای امی به چه سان است ؟
آ
ها هم هاجم رنگی را س ی کنند ؟ آیا چ تصوری از گذشته رنگی خود دان ؟
کش
ورهای در حا توسعه مند مالزی و ادونزی چه بخوری ب هجوم شتبان فرهن غرب دارند ؟
عرب ها
ی لیج ارس با ثرت راوان ود چ راههیی رای قال نابسامانی هی فرهنگی ندیشیده اند ؟ آیا اصولا این نیاز را حس کده اند ؟
دانشگاه ها و حوزه های دینی یا آموزش و پوش و هنر منان جا ب چه می اندیشند ؟
آیا ب
وسنی مان و از جنگ در آمده هم این نیازها را حس می کد
فریقائی نظیر لیبی مصر و مراکش در ه حالی هستند بی نیز به توسعه و پیشرفت با دغدغه حفظ فرهنگ خود چگونه مع می کنن و ه ه می انیند ؟
بیائی
چما خود را بدا سو بگشائیم .

• ((
شایی کشورهای اسلامی ))
• ((فرهنگ
این جوام ))
• ((تحولات
مهم معاصر در آها ))
• ((و
عی اتصادی ))
((ه های تکیکی این کشورها ))
• ((
تاری جها اا ))
•((http://al-durra.roshd.ir|درب
ار فلسین)) />

~|~
3. ملل همسیه :

شما ال کجایی بغل دستی ات را می شناسی
ی دانی که ملت های مایه ت ، تاریخ و در شواری ای همند ا د ؟
چرا ما
نا شهرهای اروپ و آریکا را بسیر بهتر از اطراف خومان می شناسیم ؟
?غفلت از خو
د از همه چه ر پیرامون ما می ذرد ، همه گیر ه ات . ما حتی دغدغ های آن همسایه کنار مری من را م نمی انیم . ای م مه نه بیانه اند، یا اید هم دشمنی خونوار و ظال .
ان
ار حق تاریخی ما آن پیمر عرب یا ن ان اکستانی ی آن مدر ارمنی دزدیده است .
استی مجموعه ی ین چی گسیخته و تفرق ، چگونه می واد نگران منافع مشترک خود باشد ؟
همه ای
ملت های همایه ا حدودی و هر کدام ا رجه ای و به نعی نگران فهن خویند. ز سختی عیشت و اقتصاد هانی در فارند و در ال تقلا ، ک رای به سوی هان توسعه یافه بگشاین .
چ
ا از تجربه های مترکمان غافلیم ؟ آیا وقت آن نرسیده است ک لختی ب خود بیائیم و نگاهی به آن سوی دیوار بیاکنیم ؟

کشورهای ه با آنها مرز مشترک در خشکی داریم :
1
. ((ارمنستان ))
2. ((آذر
بایجان ))
3. ((ع
ر ))
4. ((ت
رکیه ))
5. ((
رکمنستان ))
6. ((پاکستا
ن ))
7. ((
افانستان ))

• کشور
هایی که ا آنها مرز آبی مترک داری :
8. ((گرج
ستان ))
9. ((روسیه ))
10. ((کویت ))
11. ((
برین ))
12. ((
ر ))
13. ((ا
مارات حده ربی :
14. ((عربست
ان ))
15. ((ق
زستان ))

• ((نق
ه های تکیی منقه ما ))
• ((
رخدادهای مهم این منقه ر دوره معاصر ))
• ((وضع
یت تصادی این کشورها ))
• ((
وضاع فرهنگی این کشورها ))
• ((تا
ریخ کورهای همایه ))

~|~
4. ایا ما
ما ایانی هتیم . ورث تمدی ر با تاریی دیرپا . گذشته ای درخشان و فرهنگی زر دانشمندانی گرانقدر . اما امروز وعیتی که می تواند بهتر ز ای باشد وست داریم تا ب افق های فاتر دست یابیم . اینکه چرا در گذشت چنان رخشان گشتیم ی به چه علت اموزه در ای و الیم سؤا بسیاری از ماست .
ا
ا بدرستی گذشته و ل خود رانشناسی ، نمی توانیم برنامه درست برای آینده خویش برنامه ای بنیان فکنیم .
ینکه چگونه باید به پیش رفت کدامی خطا را ی راب بو بسیار سؤالات یگر ، تنها و تنها بعد از شناخت درست و کال خ مکن است .
ر چه رودربایی و تعارف کتر در کا ما دخا نماید ، هر چه بتوایم ی دردها نشایست های ویش ر بشکافیم و فهم نمائیم ، جوانب و ابعا بیشتری برایان روشن خواهد ش .
بسیا
ری نکات و جه ا ر می ون در نظر آود . ما ی نک و جنبه ا مطر کرده ایم . شما ه نکات دیگری به نظرتان می ید ؟

أ‌- ((
اطلس تایخی یران ))
ب‌- ((اوام ایرای ))
ت
- ((http://Offmusic.roshd.ir|مویقی سنتی ))
‌-((http://www.iran.roshd.ir|بناهای تاریخی ))
ج‌- ((http://mandegar
.roshd.ir|چهره های ماندگار))
ح‌- ((بزرگا
انقلاب ))
• ((|http://rajaee.roshd.ir|ش
هید ایی))
• ((http://shahidchamran.com|ش
ی چمران ))
• ((شه
ید ((http://bahonar.roshd.ir|باهنر))
خ‌- ((
تاریخ یا ))
د‌- ((
فرهنگ جبهه ))ران،پارک اهضهر یک رو ممولی ~|~ ((رهنگ مرو ایرا از دید ن))
به نظر شما در مورد فرهنگ امروز ایران چه می وان گفت ؟
o هر چ
ه نرتان ی رسد بایان بفرستید . م یا همان را ارائه خواهیم اد .
طبیعی
است ه چارچوب های مهوری سلامی عایت خواهد شد ما طفا شما خودتان را سانور نکنید . بگذارید م هم نظر شما ر ببینی . شاید اواع نقدر ا هم بد نباشد !!

o ما
ر ورد هر طلب خواهیم گفت ه ِی آنرا ویرایش کرده یم ی خیر . اتمالا است خواهیم گف ب ملب ا دس بزنیم الام وهی نمو . ی تانید امتحانمان کنید . چطر است ، ها
5. ((سایت هایی که ما پیشنهد ی کنیم ))
6. ((م
موعه ی رایاه ی ه م پیشنهاد می کنیم))

7. ((رش
ت ای مرتبط ))
أ
- مه شاسی
o ((آشنایی
با رشته ای دانای رتبط))
o ((مو
وعات ربو در شبکه رشد ))
o ((
انمن لوم جتماعی))
ب‌- روانناسی
o ((
شایی با رشته هی دانشگاهی مبط ))
o ((موضوعا
ت مربوطه در شبکه شد ))
o ((
انن رونشاسی))
ت‌-
جغرایی انسانی
o ((آشن
ایی ا رشته های دانشگاهی مرتبط))
o ((موضوعات مربوطه در شب
که رشد ))
o ((انجمن جغرافیا
ی اسانی ))
ث
- تاریخ
o ((آشنایی
با رشته های دانشگاهی مرتبط ))>o ((موضوعات مربوطه در شبکه رشد ))>o ((انجمن تاریخ))>ج‌- اقتصاد >o ((آشنایی با رشته های نگاهی مرتبط ))
o ((موضوع
ات مربوطه د شبکه رشد ))
o ((انجمن اقتصاد ))
ح‌- الهیات
o
((آشایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))
o ((موضوع
ات مربوطه در شبکه رشد ))
o ((انجمن اله
یات ))
خ‌- حق
وق
o ((آش
ایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))
o ((موضو
عات ربوطه در شبکه رشد)) >o ((انجمن
حقوق ))>د‌- فلسفه
o
((آشایی با رشته های دانشگاهی مرتبط ))
o ((موضو
عات مربوطه در شبکه رشد ))
o ((انجمن فلسفه ))

8. زمینه های گوناگون
فرهنگی
‌- ((ادبیات))
ب‌- ((
صنایع دستی ))>ت‌- ((سینما))
>ث‌- ((تئاتر))
ج‌-
(( مویقی| http://Offmusic.roshd.ir))
ح‌- ((
رم نت ها ))
خ‌- ((
وشا محلی ))
د‌- هنرهای دیگر

9.
((معرفی مجلات فرهنگی نسب از دی ما ))
10. ((کتاب ها
ی مناسب از دید ما ))
11.(( مقالات علمی موجود در شبکه |http://articles.roshd.ir/default.asp))
~|~
{FANCYTABLE}
+V{maketoc}
__فرهنگ __م ییده ای است ه گیه داننیها , ((اادت)) ,((هنر))ها , ((اا))یا ,((انون|وانین)) ,اات رنه انایی یگری ا که وسیه ((انا)) عون اه کسب شد ات. /> />در ((اه نای)) و ((نان ناس ))ا فرهنگ تاری مدی ان گریه اس . مروفترین و شاید ام تین عریفی که ا فرهنگ راه گریده ا , مت ه ((اور ایر)) TYLOR است که ر با ذکر د. /> />!عاری دیگر فرهنگ />*((رال لینت)) رنگ ا کیبی از تار ک مان که بیه اا امه ینی از لی نل دیگر م یشد و یان اراد شرک ا . />*ب نر ((ادوارد ایر)) فرهنگ بارت از نای ا رفارها ه ام ب اراد حمی میکند و د ین ا نامی رتبای است که اه بی اراد ب را ی‌کند. />r />ا ت تاریف فو بر کی میتوان رهنگ را میا اجتمی انا دانست که او را سایر یوا متای یاد. ای وه تمای را که منحر به نا است میتوان مبنی بر چار ویگی ر زیر دانست : /> />* __ک و قدرت یادگیری__
* ____
/>* __تکنولوی__ />* __اتاعی بودن__(ندی وی) /> />ی ا را میتوان ر د بیا یی حیوانا نیز هد نمود که نا را در حقیت اا حکت ریی اید لی نمود و ن ویژیهی فهنگی م ی ادی , اه ای و... />فرهنگ اننی بر در بیای ز موار ب ی بی لگم ی‌زند و همین لیل چاچه ه انسانی را نسان بیند ایزی بین انان یوان ای میمند. />r />!رهگی ن />فنی ن در ی هماهگی و نبا رد ا کیه رایط و ویا هنگی است مماً د صورت کن ا واع د. او بور طبیی و تدریی ک ان شد را ر ال ای فرهنگی اص اس . دوم ور ای دو نگ ک رق ل ممک است ت گیرد . فرهنگ د گیند ما یایی ت که ما ا مرد یگ یی و تقریا اا اسن مسقیم ی غیر مسیم از ه شی ید نو آ اس . برای رون شد م یی اما انسان ر ما می نیم : ا دن نیای بدنی و ((یولیک ))ا , ری ن انن اید تیه ک ی وتی ئوا می‌شود ه ای ورد چون اید خود چ وقت اید ور , و فهن ر امال انسای مودار ی‌ردد. بررن نیاهای ریزی ر اسان ب مهی از تاهای ییه همراه ا و این تارها ا فرهنگ هر امه ای ک مه . ر مد برورد نیاز یه در ا مختف اکال گناونی دیه می‌ود وی ا , مات , قود و رسمی هست که افاد هر ((امع ))را و ییرند ک ا چه بای خور ا خد چه یز ید هی کر. فرهن بین اراد مشرک است . ری ویای نر به د ار که ویه است و دیگران ا ا ن بری نیت . این گنه یات فرهنگ بار یرو مگ که ویه اراد دیگر یا گرفته برت م و ادات روهی ر ی و دگا در انام ن شرک کند. ا ر دیر رهگ آورده م ات ,خی د سنی ا ی نای متمادی راه ه است که از نی ه ی منتل ی‌گ. بهین دی اب هر ااعی بر ااس ینه ینی گته که ا کوشای جی انسان ات متکی ی‌باشد.
/
>
/
>!آنچه به این ارتباط درد : /
> /
>* __((رهنگ مادی و رهنگ معوی))__
/>* __((رهنگ عام))__ />* __((فرهنگ اص))__
/>* __((ر ه))__ />* __((فرهنگ یی))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [12:55 ]   22   محمدحسین طباطبایی      جاری 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:18 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:09 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:35 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:31 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [20:27 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [15:04 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [15:05 ]   14   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:08 ]   13   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [14:01 ]   12   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:10 ]   11   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:09 ]   10   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:07 ]   9   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مرداد 1384 [13:04 ]   8   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [13:03 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [05:41 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [14:18 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:51 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [07:38 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [22:34 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..