منو
 کاربر Online
607 کاربر online
تاریخچه ی: فرمیم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-73Lines: 1-69
-V{maketoc} 
  
-right">
+left">
 
 
 
 
-
((einsteinium)) - __fermium__ - ((mendelevium)) +
einsteinium - __fermium__ - mendelevium
 
 
-
((erbium | Er))

__Fm__
  
 
 
+
erbium

__Fm__


 
{picture=TableImage.png} 
{picture=TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 خواص شناخته شده__
 خواص شناخته شده__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Fermium, Fm, 100
+نام , علامت اختصاری , شمارهFermium, Fm, 100
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((اکتنیدها))
+گروه شیمیایی اکتنیدها
 
 
-((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر دوره 7|7)), ((بلوک f|f))
+تناوب , بلوک7 , f
 
 
-((رنگ)) ناشناخته; شاید فلزی,
سفید نقره ای یا خاکستری
+رنگ ناشناخته; شاید فلزی,
سفید نقرهای یا خاکستری
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|~np~[257]~/np~ amu))
+((جرم اتمی|وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|~np~[257]~/np~ amu))
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((radon|Rn))~np~]~/np~5f12 7((اوربیتال s|s))2]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~Rn~np~]~/np~5f12 7s2]
 
 
-((الکترون| -e))بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
+((الکترون|-e))بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
 
 
-((حالت ماده)) احتملاْ جامد
+((حالات ماده|حالت ماده)) احتملاْ جامد
 
 
 پایدارترین ایزوتوپها__
 پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
-252Fm((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E4 s|25.39 h)) ((شکافت خود به خودی|SF))
((انتشار آلفا|α))
 
7.153
 
248((californium|Cf))
+252Fm{syn.}1 E4 s SF
α

7.153

248californium
 
 
-253Fm{syn.}((1 E5 s|3 d))((الکترون گیری|ε))
α
0.333
7.197
253((Einsteinium|Es))
249Cf
+253Fm{syn.}1 E5 s ε
α
0.333
7.197
253Einsteinium
249Cf
 
 
-255Fm{syn.}20.07 ((ساعت|h))SF
α
 
7.241
 
251Cf
+255Fm{syn.}20.07 hSF
α

7.241

251Cf
 
 
-257Fm{syn.}((1 E6 s|100.5 d))((انتشار آلفا|α))
SF
6.864
 
 
253Cf
+257Fm{syn.}1 E6 s α
SF
6.864

253Cf
 
 
 
 
 
 
-__فرمیم__ یک ((عنصر مصنوعی)) است که با نشان Fm و ((عدد اتمی)) 100 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. عنصری است ((ترانزورانیک)) ((فلز|فلزی)) با ((رادیواکتیو)) بالا از سری ((کتینیدها)) ، فرمیم با بمباران ((پلوتونیوم)) توسط ((نوترون)) تولید شده است ،نام این عنصر از نام ((Enrico Fermi)) فیزیکدان اتمی گرفته شده است.

! خصوصیات قابل توجه

فقط مقادیر بسیار کمی فرمیم تولید یا جداسازی شده. بنابراین نسبتا چیز کمی در باره خواص شیمیائی آن شناخته شده. فقط ((حالت اکسیداسیون)) III آن به صورت محلول آبی وجود دارد. فرمیم 254 و ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای)) سنگینتر آن را می توان با بمباران سنگین ((نوترون|نوترونی)) عناصر سبکتر از آن (مخصوصا ((اورانیوم)) و ((پلوتونیوم)) ) تولید کرد. در طی این فرایند ، قطاری از ((نوترون گیری)) توام با ((کاهش بتا)) ،ایزوتوپهای فرمیم را می سازد. شرایط بمباران سنگین نوترونی مورد نیاز برای ایجاد فرمیم در انفجارهای ((گرماهسته ای)) وجود دارد ،و قابل تکرار در آزمایشگاه می باشد(مانند ((High Flux Isotope Reactor)) at ((Oak Ridge National Laboratory)) ). سنتز عنصر 102 (نوبلیوم))) موقعی قطعی شد که ،فرمیم 250 به طور شیمیائی شناسائی شده بود.کاربرد شناخته شده ای برای فرمیم از تحقیقات به دست نیامده. فرمیم هشتمین ((عنصر ترانزورانیک)) می باشد.

! تاریخچه

فرمیم (گرفته شده از نام ((«Enrico Fermi)) ) اولین بار در سال 1952 توسط گروهی به سرپرستی ((Albert Ghiorso)) درخلال کار با بقایای انفجار اولین ((بمب هیدروژنی)) ، ((کشف عناصر شیمیائی|کشف شد)).عنصر وقتی ساخته شد که اورانیوم 238 ،در دما و فشار بسیار بالای ناشی از انفجار با 17 نوترون ترکیب شد(در ضمن 7 کاهش بتا در روند ساخت عنصر اتفاق افتاد). کار توسط University of California Radiation Laboratory ، Argonne National Laboratory و Los Alamos Scientific Laboratory مورد بازبینی قرار گرفت . />تمام این یافته ها به علت تنشهای ناشی از ((جنگ سرد)) تا تا سال 1955 سری نگاه داشته شد. در اواخر 1953 و اوایل 1954 یک گروه از ((موسسه فیزیک نوبل)) در ((استکهلم)) ،اورانیوم 238 را با یونهای ((اکسیژن)) 16 بمباران کرد ،که ماحصل آن یک a((lpha-emitter)) با ((وزن اتمی)) 250~ , با 100 ((پروتون)) بود ( به عبارت دیگر ،عنصر 250 _100)، گروه نوبل کشف را اعلام نکرد ،اما ایزوتوپی که آنها تولید کردند بعدها ،فرمیم 250 شناخته شد.

! ایزوتوپها

17 رادیو ایزوتوپ فرمیم شناخته شده که پایدارترین آنها Fm-257 با ((نیمه عمر)) 100 روز، Fm-253 با نیمه عمر 3 روز ،و Fm-252 با نیمه عمر 25.39 ساعت می باشند.تمام ایزوتوپهای رادیو اکتیو باقیمانده نیمه عمری کمتر از 5.4 ساعت دارند، و بیشترین تعداد اینها نیمه عمری کمتر از 3 دقیقه دارند. این عنصر یک ((حالت برانگیختگی)) هم دارد ، (Fm-250 با نیمه عمر 1.8 ثانیه). ایزوتوپهای فرمیم از نظر وزن اتمی از 242.073 ((amu)) تا 259.101 amu یعنی (Fm-259) قرار دارند .
+!اطلاعات اولیه
__فرمیم__ ، یک ((عنصر شیمیایی|عنصر مصنوعی)) است که با نشان __Fm__ و ((عدد اتمی)) 100 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. عنصری است ترانزورانیک ((فلز|فلزی)) با ((رادیواکتیویته|رادیواکتیو)) بالا از سری کتینیدها. فرمیم با بمباران ((پلوتونیم)) توسط ((نوترون)) تولید شده است. نام این عنصر از نام "__Enrico Fermi__" فیزیکدان اتمی گرفته شده است.
!خصوصیات قابل توجه
فقط مقادیر بسیار کمی فرمیم تولید یا جداسازی شده ، بنابراین نسبتا چیز کمی درباره خواص شیمیایی آن شناخته شده است. فقط ((اکسیداسیون-احیا|حالت اکسیداسیون)) III آن بهصورت محلول آبی وجود دارد. فرمیم 254 و ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای)) سنگینتر آن را میتوان با بمباران سنگین ((نوترون|نوترونی)) عناصر سبکتر از آن (مخصوصا ((اورانیوم)) و ((پلوتونیم)) ) تولید کرد.

در طی این فرایند ، قطاری از نوترونگیری توام با کاهش بتا ، ایزوتوپهای فرمیم را میسازد. شرایط بمباران سنگین نوترونی مورد نیاز برای ایجاد فرمیم در انفجارهای گرما هستهای وجود دارد و قابل تکرار در آزمایشگاه میباشد. مانند High Flux Isotope Reactor at Oak Ridge National Laboratory. سنتز عنصر 102 (نوبلیوم) موقعی قطعی شد که فرمیم 250 بطور شیمیائی شناسائی شده بود. کاربرد شناخته شده ای برای فرمیم از تحقیقات بدست نیامده است. فرمیم ، هشتمین عنصر ترانزورانیک میباشد.
!تاریخچه
فرمیم ( گرفته شده از نام Enrico Fermi ) اولین بار در سال 1952 توسط گروهی به سرپرستی __Albert Ghiorso__ درخلال کار با بقایای انفجار اولین بمب هیدروژنی ، کشف شد.عنصر وقتی ساخته شد که اورانیوم 238 در دما و فشار بسیار بالای ناشی از انفجار با 17 نوترون ترکیب شد (در ضمن 7 کاهش بتا در روند ساخت عنصر اتفاق افتاد ). کار توسط University of California Radiation Laboratory ، Argonne National Laboratory و Los Alamos Scientific Laboratory مورد بازبینی قرار گرفت.>>تمام این یافتهها بهعلت تنشهای ناشی از جنگ سرد تا تا سال 1955 سری نگاه داشته شد. در اواخر 1953 و اوایل 1954 یک گروه از موسسه فیزیک نوبل در استکهلم ، اورانیوم 238 را با یونهای ((اکسیژن)) 16 بمباران کرد که ماحصل آن ، یک alpha-emitter با وزن اتمی 250 و با 100 ((پروتون)) بود ( به عبارت دیگر ، عنصر 250 _100 ). گروه نوبل کشف را اعلام نکرد، اما ایزوتوپی که آنها تولید کردند، بعدها فرمیم 250 شناخته شد.
!ایزوتوپها
17 رادیو ایزوتوپ فرمیم شناخته شده‌اند که پایدارترین آنها Fm-257 با ((نیم عمر)) 100 روز ، Fm-253 با نیمه عمر 3 روز و Fm-252 با نیمه عمر 25.39 ساعت میباشند. تمام ایزوتوپهای رادیو اکتیو باقیمانده ، نیمه عمری کمتر از 5.4 ساعت دارند و بیشترین تعداد اینها نیمه عمری کمتر از 3 دقیقه دارند. این عنصر یک حالت برانگیختگی هم دارد ، (Fm-250 با نیمه عمر 1.8 ثانیه). ایزوتوپهای فرمیم از نظر وزن اتمی از 242.073 amu تا 259.101 amu یعنی (Fm-259) قرار دارند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آرایش الکترونی عناصر))
*((ایزوتوپ))
*((جدول تناوبی))
*((جرم اتمی))
*((رادیواکتیویته))
*((عنصر شیمیایی))
 !منابع !منابع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/100.html|Los|Alamos|National Laboratory - Fermium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/100.html|Los|Alamos|National Laboratory - Fermium]
 *''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1  *''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
 *[http://education.jlab.org/itselemental/ele100.html It's Elemental -Fermium] *[http://education.jlab.org/itselemental/ele100.html It's Elemental -Fermium]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Fm/index.html WebElements.com - Fermium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Fm/index.html WebElements.com - Fermium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Fm.html EnvironmentalChemistry.com - Fermium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Fm.html EnvironmentalChemistry.com - Fermium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 26 فروردین 1386 [15:55 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 26 فروردین 1386 [15:51 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:47 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..