منو
 صفحه های تصادفی
نقش کانیها در تهیه آجر
ابو طاهر فیروز شاه دیلمی
کنسرسیوم یوروفایتر تایفون
فطریات
گلاب
دانشکده‌ هنرهای زیبا دانشگاه تهران
Barometric formula
رقابت صحیح در تربیت
روز دهم ولادت امام زمان عج
عبدالله بن یقطر و خطبه در کوفه
 کاربر Online
651 کاربر online
Lines: 1-47Lines: 1-41
 V{maketoc} V{maketoc}
 !فرمانروایان آق قویونلو !فرمانروایان آق قویونلو
  « 908 - 780ق / 1502- 1378م»   « 908 - 780ق / 1502- 1378م»
 !!قدرت گیری آق قویونلوها  !!قدرت گیری آق قویونلوها
 **__~~blue:((بهاء الدین قرا عثمان)) را بنیانگذار سلسله ترکمانان ((آق قویونلو)) می‏دانند. ~~__ **__~~blue:((بهاء الدین قرا عثمان)) را بنیانگذار سلسله ترکمانان ((آق قویونلو)) می‏دانند. ~~__
 وی زمانی در خدمت پادشاهان محلی ((ارزنجان ))و سیواس و حتی فرمانروایان ((مصر)) بود. سپس در آخرین نبرد خود در برابر ((قرایوسف قراقویونلو)) در حوالی ((ارزروم)) شکست خورد تا این که چندی بعد در سن 80 سالگی درگذشت.  وی زمانی در خدمت پادشاهان محلی ((ارزنجان ))و سیواس و حتی فرمانروایان ((مصر)) بود. سپس در آخرین نبرد خود در برابر ((قرایوسف قراقویونلو)) در حوالی ((ارزروم)) شکست خورد تا این که چندی بعد در سن 80 سالگی درگذشت.
-**پس از او فرزندش، __علی بیگ __بر جای پدر به حکومت نشست. +**پس از او فرزندش، __~~red:علی بیگ ~~__بر جای پدر به حکومت نشست.
 دوران علی بیگ دورانی سرشار از درگیری و برخورد با دشمنان بیگانه و همچنین برادرش ((حمزه بیگ ))بود تا آن که این دو برادر هر دو با اختلاف چهار سال از یکدیگر درگذشتند. علی بیگ در 844 ق / 1438 م و حمزه بیگ در 848 ق / 1444 م.  دوران علی بیگ دورانی سرشار از درگیری و برخورد با دشمنان بیگانه و همچنین برادرش ((حمزه بیگ ))بود تا آن که این دو برادر هر دو با اختلاف چهار سال از یکدیگر درگذشتند. علی بیگ در 844 ق / 1438 م و حمزه بیگ در 848 ق / 1444 م.
-**پس از آن نوبت به __جهانگیر__، پسر علی بیگ رسید که شهر ماردین را به پایتختی برگزیده بود. اما جهانگیر نیز به زودی با عموهای خویش، یعنی ((قاسم بیگ ))و ((شیخ حسن)) وارد جنگ شد. +**پس از آن نوبت به __~~red:جهانگیر~~__، پسر علی بیگ رسید که شهر ماردین را به پایتختی برگزیده بود. اما جهانگیر نیز به زودی با عموهای خویش، یعنی ((قاسم بیگ ))و ((شیخ حسن)) وارد جنگ شد.
 !!اوج اقتدار آق قویونلوها  !!اوج اقتدار آق قویونلوها
-**چندی بعد برادرش ((اوزون حسن)) بر جهانشاه غالب آمد به طوری که عملاً امیران آق قویونلو به وی پیوستند. __اوزون حسن __یکی از مقتدرترین فرمانروایان و فاتحان آق قویونلو بود. +**چندی بعد برادرش ((اوزون حسن)) بر جهانشاه غالب آمد به طوری که عملاً امیران آق قویونلو به وی پیوستند. __~~red:اوزون حسن ~~__یکی از مقتدرترین فرمانروایان و فاتحان آق قویونلو بود.
 __~~blue:او پایتحت خود را آمِد به ((تبریز)) منتقل کرد و همه قبایل و عشایر آق قویونلو را که در ((آناتولی)) شرقی اقامت داشتند به ایران فرا خواند به طوری که امپراتوری گسترده‏ای را در آن دیار پایه گذارد.~~__ __~~blue:او پایتحت خود را آمِد به ((تبریز)) منتقل کرد و همه قبایل و عشایر آق قویونلو را که در ((آناتولی)) شرقی اقامت داشتند به ایران فرا خواند به طوری که امپراتوری گسترده‏ای را در آن دیار پایه گذارد.~~__
 مورخان، دادگری و رعیت پروری او را ستوده‏اند.  مورخان، دادگری و رعیت پروری او را ستوده‏اند.
 +**پس از اوزون حسن پسرش __~~red:سلطان خلیل~~__ که در زمان او در ((شیراز ))حکومت داشت به جای پدر نشست. اما دوران حکومت او کوتاه مدت بود و پس از یک سال به دست پسران شیخ علی بیگ مهردار قطعه قطعه شد.
 +**با قتل ((سلطان خلیل آق قویونلو))، برادرش __~~red:یعقوب بیگ ~~__جانشین او شد. یعقوب به مدت 13 سال حکومت کرد که مورخان او را جانشین شایسته اوزون حسن می‏دانند.
 +**پسر و جانشین یعقوب ، __~~red:بایسنقر ~~__در 896 ق / 1490 م جای پدر را گرفت، اما سال بعد به دست علی برناک گرفتار و در 897 ق / 1492 م به قتل رسید. از طرفی ((احمد بیگ )) نیز از مکافات این عمل مصون نماند زیرا یک سال بعد در جنگی با ((قاسم بیگ ))کشته شد.
 !!آغاز افول آق قویونلوها  !!آغاز افول آق قویونلوها
-**پ از اوون س پسرش ((__لطان لیل__)) که ر زمان او د ((شیراز ))کوم دشت به ی در نشست. اما دوران کوم او کتاه مدت بود پس از یک ال به ست سران یخ ی ی هردر قعه قه د.
ب قت ((سان خلیل))، بدرش یع بیگ جانشین و ش.
+**الا__ ~~red:لوند یگ ~~__که ز نوان ((اوزون حسن ))و د 905 ق / 1500 م به ریز آد و بر تخت نشست، اما چون 907 / 1501 از ((اه سایل وی)) ست خرد ه ی بک گریخت س ال ب در ن جا رگذش.
-یو مدت 13 سال کو که موران او را انشی ایسته وو سن یانند. +**به این رتیب__ ~~red:اپسین فرمانروی ی خاندان مراد بیگ~~__ است که ده سال پ از قتل الو بی منی که در نگ با یکی از سرداان شا سماعیل شکست ود و قتول د، سرش را برای سلطان صوی فستادند.
-**پسر و جانشین __یعقوب__- بایسنقر- در 896 ق / 1490 م جای پدر را گرفت، اما سال بعد به دست علی برناک گرفتار و در 897 ق / 1492 م به قتل رسید. از طرفی ((احمد بیگ )) نیز از مکافات این عمل مصون نماند زیرا یک سال بعد در جنگی با ((قاسم بیگ ))کشته شد.  
-**الاخره__ لوند یگ __که از وادگان ((ازون حسن ))بود در 905 ق / 1500 م تبریز آمد و بر تخت نشست، اما چون ر 907 ق / 1501 از ((شاه اسماعیل صفوی)) شکست خورد، ب دیار بکر گریخت و سه سال بعد در مان جا درگذشت. +!ر ا رمروان ق ویول
-به این ترتیب__ واپسین فرمانروای این ادان مراد بیگ__ است که ده سال پس از قتل الوند بیگ زانی ک در گ با یکی از سرداران شاه اسماعی کست خورد و مقتول ش سرش را برای لطان فوی رستادند. +*__((فرمانروایان قوینو در ره ی رت ری ن کوت))__
 +*__((فرمانروایان آق قویونلو در دوره ی اوج اقتدار آن حکومت))__
-!مال ر +*__((فرمنروایان آق قویونلو ر دره ی فول ن کومت))__
-*((بهاءالدین قرا عثمان آق قویونلو)) 
-*((علی بیگ آق قویونلو)) 
-*((حمزه بیگ آق قویونلو)) 
-*((جهانگیر آق قویونلو)) 
-*((اوزون حسن آق قویونلو)) 
-*((سلطان خلیل آق قویونلو)) 
-*((یعقوب بیگ آق قویونلو)) 
-*((بایسنقر آق قویونلو)) 
-*((رستم بیگ آق قویونلو)) 
-*((احمد بیگ آق قویونلو)) 
-*((الوند بیگ آق قویونلو)) 
-*((سلطان مراد آق قویونلو)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [06:54 ]   13   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [06:44 ]   12   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:08 ]   11   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:07 ]   10   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:03 ]   9   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [04:59 ]   8   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:58 ]   7   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:54 ]   6   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:28 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:27 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [07:30 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [07:27 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [11:02 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..