منو
 کاربر Online
561 کاربر online
تاریخچه ی: فرمانروایان آق قویونلو

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-47Lines: 1-41
 V{maketoc} V{maketoc}
 !فرمانروایان آق قویونلو !فرمانروایان آق قویونلو
  « 908 - 780ق / 1502- 1378م»   « 908 - 780ق / 1502- 1378م»
 !!قدرت گیری آق قویونلوها  !!قدرت گیری آق قویونلوها
 **__~~blue:((بهاء الدین قرا عثمان)) را بنیانگذار سلسله ترکمانان ((آق قویونلو)) می‏دانند. ~~__ **__~~blue:((بهاء الدین قرا عثمان)) را بنیانگذار سلسله ترکمانان ((آق قویونلو)) می‏دانند. ~~__
 وی زمانی در خدمت پادشاهان محلی ((ارزنجان ))و سیواس و حتی فرمانروایان ((مصر)) بود. سپس در آخرین نبرد خود در برابر ((قرایوسف قراقویونلو)) در حوالی ((ارزروم)) شکست خورد تا این که چندی بعد در سن 80 سالگی درگذشت.  وی زمانی در خدمت پادشاهان محلی ((ارزنجان ))و سیواس و حتی فرمانروایان ((مصر)) بود. سپس در آخرین نبرد خود در برابر ((قرایوسف قراقویونلو)) در حوالی ((ارزروم)) شکست خورد تا این که چندی بعد در سن 80 سالگی درگذشت.
 **پس از او فرزندش، __~~red:علی بیگ ~~__بر جای پدر به حکومت نشست.  **پس از او فرزندش، __~~red:علی بیگ ~~__بر جای پدر به حکومت نشست.
 دوران علی بیگ دورانی سرشار از درگیری و برخورد با دشمنان بیگانه و همچنین برادرش ((حمزه بیگ ))بود تا آن که این دو برادر هر دو با اختلاف چهار سال از یکدیگر درگذشتند. علی بیگ در 844 ق / 1438 م و حمزه بیگ در 848 ق / 1444 م.  دوران علی بیگ دورانی سرشار از درگیری و برخورد با دشمنان بیگانه و همچنین برادرش ((حمزه بیگ ))بود تا آن که این دو برادر هر دو با اختلاف چهار سال از یکدیگر درگذشتند. علی بیگ در 844 ق / 1438 م و حمزه بیگ در 848 ق / 1444 م.
 **پس از آن نوبت به __~~red:جهانگیر~~__، پسر علی بیگ رسید که شهر ماردین را به پایتختی برگزیده بود. اما جهانگیر نیز به زودی با عموهای خویش، یعنی ((قاسم بیگ ))و ((شیخ حسن)) وارد جنگ شد.  **پس از آن نوبت به __~~red:جهانگیر~~__، پسر علی بیگ رسید که شهر ماردین را به پایتختی برگزیده بود. اما جهانگیر نیز به زودی با عموهای خویش، یعنی ((قاسم بیگ ))و ((شیخ حسن)) وارد جنگ شد.
 !!اوج اقتدار آق قویونلوها  !!اوج اقتدار آق قویونلوها
 **چندی بعد برادرش ((اوزون حسن)) بر جهانشاه غالب آمد به طوری که عملاً امیران آق قویونلو به وی پیوستند. __~~red:اوزون حسن ~~__یکی از مقتدرترین فرمانروایان و فاتحان آق قویونلو بود.  **چندی بعد برادرش ((اوزون حسن)) بر جهانشاه غالب آمد به طوری که عملاً امیران آق قویونلو به وی پیوستند. __~~red:اوزون حسن ~~__یکی از مقتدرترین فرمانروایان و فاتحان آق قویونلو بود.
 __~~blue:او پایتحت خود را آمِد به ((تبریز)) منتقل کرد و همه قبایل و عشایر آق قویونلو را که در ((آناتولی)) شرقی اقامت داشتند به ایران فرا خواند به طوری که امپراتوری گسترده‏ای را در آن دیار پایه گذارد.~~__ __~~blue:او پایتحت خود را آمِد به ((تبریز)) منتقل کرد و همه قبایل و عشایر آق قویونلو را که در ((آناتولی)) شرقی اقامت داشتند به ایران فرا خواند به طوری که امپراتوری گسترده‏ای را در آن دیار پایه گذارد.~~__
 مورخان، دادگری و رعیت پروری او را ستوده‏اند.  مورخان، دادگری و رعیت پروری او را ستوده‏اند.
-!!آغاز افول آق قویونلوها  
 **پس از اوزون حسن پسرش __~~red:سلطان خلیل~~__ که در زمان او در ((شیراز ))حکومت داشت به جای پدر نشست. اما دوران حکومت او کوتاه مدت بود و پس از یک سال به دست پسران شیخ علی بیگ مهردار قطعه قطعه شد.  **پس از اوزون حسن پسرش __~~red:سلطان خلیل~~__ که در زمان او در ((شیراز ))حکومت داشت به جای پدر نشست. اما دوران حکومت او کوتاه مدت بود و پس از یک سال به دست پسران شیخ علی بیگ مهردار قطعه قطعه شد.
-**با قتل ((سلطان خلیل آق قویونلو))، برادرش __~~red:یعقوب بیگ ~~__جانشین او شد.
یعقوب به مدت 13 سال حکومت کرد که مورخان او را جانشین شایسته اوزون حسن می‏دانند.
+**با قتل ((سلطان خلیل آق قویونلو))، برادرش __~~red:یعقوب بیگ ~~__جانشین او شد. یعقوب به مدت 13 سال حکومت کرد که مورخان او را جانشین شایسته اوزون حسن می‏دانند.
 **پسر و جانشین یعقوب ، __~~red:بایسنقر ~~__در 896 ق / 1490 م جای پدر را گرفت، اما سال بعد به دست علی برناک گرفتار و در 897 ق / 1492 م به قتل رسید. از طرفی ((احمد بیگ )) نیز از مکافات این عمل مصون نماند زیرا یک سال بعد در جنگی با ((قاسم بیگ ))کشته شد.  **پسر و جانشین یعقوب ، __~~red:بایسنقر ~~__در 896 ق / 1490 م جای پدر را گرفت، اما سال بعد به دست علی برناک گرفتار و در 897 ق / 1492 م به قتل رسید. از طرفی ((احمد بیگ )) نیز از مکافات این عمل مصون نماند زیرا یک سال بعد در جنگی با ((قاسم بیگ ))کشته شد.
 +!!آغاز افول آق قویونلوها
 **بالاخره__ ~~red:الوند بیگ ~~__که از نوادگان ((اوزون حسن ))بود در 905 ق / 1500 م به تبریز آمد و بر تخت نشست، اما چون در 907 ق / 1501 م از ((شاه اسماعیل صفوی)) شکست خورد، به دیار بکر گریخت و سه سال بعد در همان جا درگذشت.  **بالاخره__ ~~red:الوند بیگ ~~__که از نوادگان ((اوزون حسن ))بود در 905 ق / 1500 م به تبریز آمد و بر تخت نشست، اما چون در 907 ق / 1501 م از ((شاه اسماعیل صفوی)) شکست خورد، به دیار بکر گریخت و سه سال بعد در همان جا درگذشت.
 **به این ترتیب__ ~~red:واپسین فرمانروای این خاندان مراد بیگ~~__ است که ده سال پس از قتل الوند بیگ زمانی که در جنگ با یکی از سرداران شاه اسماعیل شکست خورد و مقتول شد، سرش را برای سلطان صفوی فرستادند.  **به این ترتیب__ ~~red:واپسین فرمانروای این خاندان مراد بیگ~~__ است که ده سال پس از قتل الوند بیگ زمانی که در جنگ با یکی از سرداران شاه اسماعیل شکست خورد و مقتول شد، سرش را برای سلطان صفوی فرستادند.
 !شرح حال فرمانروایان آق قویونلو !شرح حال فرمانروایان آق قویونلو
-*((اءالدین قرا عثمان آق قویونلو)) />*((لی ی آق قویونلو))
*((
مزه بیگ آق قویونلو))
*((
هنگیر آ قوینلو))
*((اوزون حسن آق قویونلو))
*((طان ی آق قویونلو)) />*((یقو ی قویونلو)) />*((بایسنقر آ قوینلو))
*((ر یگ آق قویونلو)) />*((مد ی قویونلو)) />*((اود بیگ آ قوینلو))
*((سلطان مراد آق قویونلو))
+*__((فانروایان آق قویونلو ر دوه ی قت گیری آ حکوت))__

*__((فانایا آق قویونلو دو ی اوج اقتدار آ حکوت))__

*__((فرمنیان آق قویونلو دو ی او آ حکوت))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [06:54 ]   13   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [06:44 ]   12   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:08 ]   11   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:07 ]   10   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:03 ]   9   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [04:59 ]   8   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:58 ]   7   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:54 ]   6   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:28 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:27 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [07:30 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [07:27 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [11:02 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..