منو
 کاربر Online
1351 کاربر online
Lines: 1-42Lines: 1-33
 !فرق میان فکر و تفکر و عقیده  !فرق میان فکر و تفکر و عقیده
-((تفکر)) قوه ای است که ناشی از ((عقل)) داشتن انسان می باشد، چون انسان یک موجود عاقلی است ، موجود متفکری است . قدرت دارد در مسائل تفکر کند به واسطه تفکری که در مسائل می کند حقایق را تا حدودی که برایش مقدور است ((کشف)) می کند ، حال هر نوع تفکری باشد ، تفکر به اصطلاح ~~green:استدلالی و استنتاجی و عقلی ~~باشد یا ((تفکر تجربی)) خداوند تبارک و تعالی به انسان چنین نیرویی داده است ، به انسان عقل داده است که با آن فکر کند ، یعنی مجهولات را کشف کند. +((تفکر)) قوه ای است که ناشی از ((عقل)) داشتن انسان می باشد، چون انسان یک موجود عاقلی است ، موجود متفکری است . قدرت دارد در مسائل تفکر کند به واسطه تفکری که در مسائل می کند حقایق را تا حدودی که برایش مقدور است ((کشف)) می کند ، حال هر نوع تفکری باشد ، تفکر به اصطلاح ~~green:استدلالی و استنتاجی و عقلی ~~باشد یا ((تفکر تجربی)) خداوند تبارک و تعالی به انسان چنین نیرویی داده است ، به انسان عقل داده است که با آن فکر کند ، یعنی مجهولات را کشف کند.انسان ، ((جاهل)) به دنیا می آید در آن آیه شریفه می فرماید : خداوند شما را خلق کرددر حالی که چیزی نمی دانستید« ~~green:اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا~~ »ّ انسان جاهل به دنیا میآید و وظیفه دارد که عالم بشود چگونه عالم بشود ؟ با فکر و درس خواندن .
-انسان ، ((جاهل)) به دنیا می آید در آن آیه شریفه می فرماید : خداوند شما را خلق کرددر حالی که چیزی نمی دانستید« ~~green:اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا~~ »ّ انسان جاهل به دنیا میآید و وظیفه دارد که عالم بشود چگونه عالم بشود ؟ با فکر و درس خواندن .

*((اسلام)) در مسئله تفکر نه تنها آزادی تفکر داده است بلکه یکی از واجبات در اسلام تفکر است ، یکی از عبادتها در اسلام تفکر است ما چون فقط قرآن خودمان را مطالعه می کنیم و کتابهای دیگر را مطالعه نمی کنیم کمتر به ارزش این همه تکیه کردن قرآن به تفکر پی می بریم شما هیچ کتابی نه مذهبی و نه غیر مذهبی پیدا نمی کنید که تا این اندازه بشر را سوق داده باشد به تفکر .

هی
می گوید فکر کنید ، در همه مسائل : در ((تاریخ)) ، در ((خلقت)) ، راجع به خدا ، راجع به انبیا و ((نبوت))، راجع به ((معاد)) ، راجع به تذکرات و تعلیمات انبیا
+*((اسلام)) در مسئله تفکر نه تنها آزادی تفکر داده است بلکه یکی از واجبات در اسلام تفکر است ، یکی از عبادتها در اسلام تفکر است ما چون فقط قرآن خودمان را مطالعه می کنیم و کتابهای دیگر را مطالعه نمی کنیم کمتر به ارزش این همه تکیه کردن قرآن به تفکر پی می بریم شما هیچ کتابی نه مذهبی و نه غیر مذهبی پیدا نمی کنید که تا این اندازه بشر را سوق داده باشد به تفکر .می گوید فکر کنید ، در همه مسائل : در ((تاریخ)) ، در ((خلقت)) ، راجع به خدا ، راجع به انبیا و ((نبوت))، راجع به ((معاد)) ، راجع به تذکرات و تعلیمات انبیا
 *تفکر حتی ((عبادت)) شمرده می شود و ((احادیث)) زیادی در این رابطه ما داریم: *تفکر حتی ((عبادت)) شمرده می شود و ((احادیث)) زیادی در این رابطه ما داریم:
 « ~~green:تفکر ساعه خیر من عباده سنه ، تفکر ساعه خیر من عباده ستین سنه ، تفکر ساعه خیر من عباده سبعین سنه ~~» یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن افضل است ، از شصت سال عبادت کردن افضل است ، از هفتاد سال عبادت کردن افضل است. « ~~green:تفکر ساعه خیر من عباده سنه ، تفکر ساعه خیر من عباده ستین سنه ، تفکر ساعه خیر من عباده سبعین سنه ~~» یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن افضل است ، از شصت سال عبادت کردن افضل است ، از هفتاد سال عبادت کردن افضل است.
 *گذشته از اینها در اسلام ، اصلی است راجع به ((اصول دین)) که وجه امتیاز ما و هر مذهب دیگری مخصوصا ((مسیحیت)) همین است اسلام می گوید ~~green:اصول عقائد~~ را جز از طریق تفکر و اجتهاد فکری نمی پذیرم یعنی باید موحد بود ، خداشناس بود اما چرا خداشناس باشی ؟  *گذشته از اینها در اسلام ، اصلی است راجع به ((اصول دین)) که وجه امتیاز ما و هر مذهب دیگری مخصوصا ((مسیحیت)) همین است اسلام می گوید ~~green:اصول عقائد~~ را جز از طریق تفکر و اجتهاد فکری نمی پذیرم یعنی باید موحد بود ، خداشناس بود اما چرا خداشناس باشی ؟
 می گوید دلیلش را خودت باید بفهمی ، این یک مسئله علمی است ، یک مسئله فکری و عقلی است همین طور که به یک دانش آموز می گویند این مسئله حساب را خودت باید بروی حل بکنی ، من حل بکنم به دردت نمی خورد ، آنوقت به دردت می خورد که این مسئله را خودت حل بکنی ، اسلام صریح می گوید : « ((~~green:لا اله الا الله~~)) » یک مسئله است ، این مسئله را تو باید با فکر خودت حل بکنی من اعتقاد داشته باشم به لا اله الا الله ، من درک بکنم لا اله الا الله را برای تو کافی نیست ، خودت باید این مسئله را طرح بکنی و خودت هم باید آن را حل بکنی . می گوید دلیلش را خودت باید بفهمی ، این یک مسئله علمی است ، یک مسئله فکری و عقلی است همین طور که به یک دانش آموز می گویند این مسئله حساب را خودت باید بروی حل بکنی ، من حل بکنم به دردت نمی خورد ، آنوقت به دردت می خورد که این مسئله را خودت حل بکنی ، اسلام صریح می گوید : « ((~~green:لا اله الا الله~~)) » یک مسئله است ، این مسئله را تو باید با فکر خودت حل بکنی من اعتقاد داشته باشم به لا اله الا الله ، من درک بکنم لا اله الا الله را برای تو کافی نیست ، خودت باید این مسئله را طرح بکنی و خودت هم باید آن را حل بکنی .
 رکن دوم اسلام چیست ؟ ((محمد رسول الله)) اسلام می گوید این هم مسئله دیگری است که باز تو باید مثل یک ((دانش آموز)) حلش بکنی یعنی فکر کنی و آنرا حل نمایی معاد چطور ؟ معاد را هم تو باید مثل یک مسئله حل بکنی ، باید فکر بکنی ، باید معتقد باشی و همچنین سایر مسائل مثل اینکه حل کردن این دو مسئله به حل سایر مسائل کمک می کند ولی به هر حال از نظر اسلام اصول عقائد ، ((اجتهاد|اجتهادی)) است نه تقلیدی یعنی هر کسی با فکر خودش باید آنرا حل بکند .  رکن دوم اسلام چیست ؟ ((محمد رسول الله)) اسلام می گوید این هم مسئله دیگری است که باز تو باید مثل یک ((دانش آموز)) حلش بکنی یعنی فکر کنی و آنرا حل نمایی معاد چطور ؟ معاد را هم تو باید مثل یک مسئله حل بکنی ، باید فکر بکنی ، باید معتقد باشی و همچنین سایر مسائل مثل اینکه حل کردن این دو مسئله به حل سایر مسائل کمک می کند ولی به هر حال از نظر اسلام اصول عقائد ، ((اجتهاد|اجتهادی)) است نه تقلیدی یعنی هر کسی با فکر خودش باید آنرا حل بکند .
 *از همین جا تفاوت اسلام و مسیحیت بالخصوص و حتی سایر ((ادیان)) روشن می شود در مسیحیت درست مطلب برعکس است یعنی اصول دین مسیحی ، ماورای عقل و فکر شناخته شده است اصطلاحی هم خودشان وضع کردند که اینجا ((قلمرو ایمان)) است نه ((قلمرو عقل)) یعنی برای ایمان یک منطقه قائل شدند و برای عقل و فکر منطقه دیگر گفتند حساب عقل و فکر کردن یک حساب است ، حساب ایمان و تسلیم شدن ، حساب دیگری است تو می خواهی فکر کنی در قلمرو ایمان حق فکر کردن نداری قلمرو ایمان فقط قلمرو ((تسلیم)) است ، حق فکر کردن در اینجا نیست . *از همین جا تفاوت اسلام و مسیحیت بالخصوص و حتی سایر ((ادیان)) روشن می شود در مسیحیت درست مطلب برعکس است یعنی اصول دین مسیحی ، ماورای عقل و فکر شناخته شده است اصطلاحی هم خودشان وضع کردند که اینجا ((قلمرو ایمان)) است نه ((قلمرو عقل)) یعنی برای ایمان یک منطقه قائل شدند و برای عقل و فکر منطقه دیگر گفتند حساب عقل و فکر کردن یک حساب است ، حساب ایمان و تسلیم شدن ، حساب دیگری است تو می خواهی فکر کنی در قلمرو ایمان حق فکر کردن نداری قلمرو ایمان فقط قلمرو ((تسلیم)) است ، حق فکر کردن در اینجا نیست .
 !بنابر این به طور خلاصه در تفاوت آزادی تفکر و آزادی عقیده باید گفت: !بنابر این به طور خلاصه در تفاوت آزادی تفکر و آزادی عقیده باید گفت:
-آزادی تفکر ناشی از استعداد انسانی بشر است که می تواند در مسائل بیندیشد این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد، پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است اما آزادی عقیده ، خصوصیت دیگری دارد، می دانید که هر عقیده ای ناشی از تفکر صحیح و درست نیست منشا بسیاری از عقاید ، یک سلسله عادتها و ((تقلید))ها و ((تعصب|تعصبها)) است .

عقیده به این معنا نه تنها راه گشا نیست که به عکس نوعی انعقاد اندیشه بحساب می آید یعنی فکر انسان در چنین حالتی ، به عوض اینکه باز و فعال باشد بسته و منعقد شده است و در اینجا است که آن قوه مقدس تفکر ، به دلیل این انعقاد و وابستگی ، در درون انسان اسیر و زندانی می شود، آزادی عقیده در معنای اخیر نه تنها مفید نیست ، بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
+آزادی تفکر ناشی از استعداد انسانی بشر است که می تواند در مسائل بیندیشد این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد، پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است اما آزادی عقیده ، خصوصیت دیگری دارد، می دانید که هر عقیده ای ناشی از تفکر صحیح و درست نیست منشا بسیاری از عقاید ، یک سلسله عادتها و ((تقلید))ها و ((تعصب|تعصبها)) است .عقیده به این معنا نه تنها راه گشا نیست که به عکس نوعی انعقاد اندیشه بحساب می آید یعنی فکر انسان در چنین حالتی ، به عوض اینکه باز و فعال باشد بسته و منعقد شده است و در اینجا است که آن قوه مقدس تفکر ، به دلیل این انعقاد و وابستگی ، در درون انسان اسیر و زندانی می شود، آزادی عقیده در معنای اخیر نه تنها مفید نیست ، بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
 آیا در مورد انسانی که یک سنگ را می پرستد باید بگوئیم چون فکر کرده و بطور منطقی به اینجا رسیده و نیز به دلیل اینکه عقیده محترم است ، پس باید به عقیده او احترام بگذاریم و ممانعتی برای او در ((پرستش)) ((بت)) ایجاد نکنیم ؟ یا نه ، باید کاری کنیم که عقل و فکر او را از اسارت این عقیده آزاد کنیم ؟ یعنی همان کاری را بکنیم که ((ابراهیم خلیل الله)) کرد . آیا در مورد انسانی که یک سنگ را می پرستد باید بگوئیم چون فکر کرده و بطور منطقی به اینجا رسیده و نیز به دلیل اینکه عقیده محترم است ، پس باید به عقیده او احترام بگذاریم و ممانعتی برای او در ((پرستش)) ((بت)) ایجاد نکنیم ؟ یا نه ، باید کاری کنیم که عقل و فکر او را از اسارت این عقیده آزاد کنیم ؟ یعنی همان کاری را بکنیم که ((ابراهیم خلیل الله)) کرد .
-قرآن اصطلاح بسیار زیبائی راجع به ((مناظره)) ابراهیم و قوم او بکار میبرد و می گوید : » ~~green:فرجعوا الی انفسهم~~» این مناظره سبب شد که اینها بخود بازگردند .از نظر قرآن ، خود واقعی انسان عقل و اندیشه ناب و خالص و منطق صحیح اوست، قرآن می گوید اینها از خودشان جدا شده بودند ، این تذکر سبب شد که دوباره سوی خود باز گردند و خود را در یابند.

آیا کار ابراهیم ( ع ) ، بر خلاف آزادی عقیده ، به معنای رایج که می گویند عقیده هر کس باید آزاد باشد ، بود ، یا در خدمت آزادی عقیده به معنای واقعی آن بود ؟ اگر حضرت ابراهیم می گفت چون این بتها مورد احترام میلیونها انسان هستند ، پس من هم به آنها احترام می گذارم ، یعنی درست همان چیزی را ابراز می کرد که اکنون عقیده ای بسیار رایج است ، آیا کار درست و صحیحی انجام داده بود ؟
+قرآن اصطلاح بسیار زیبائی راجع به ((مناظره)) ابراهیم و قوم او بکار میبرد و می گوید : » ~~green:فرجعوا الی انفسهم~~» این مناظره سبب شد که اینها بخود بازگردند .از نظر قرآن ، خود واقعی انسان عقل و اندیشه ناب و خالص و منطق صحیح اوست، قرآن می گوید اینها از خودشان جدا شده بودند ، این تذکر سبب شد که دوباره سوی خود باز گردند و خود را در یابند. آیا کار ابراهیم ( ع ) ، بر خلاف آزادی عقیده ، به معنای رایج که می گویند عقیده هر کس باید آزاد باشد ، بود ، یا در خدمت آزادی عقیده به معنای واقعی آن بود ؟ اگر حضرت ابراهیم می گفت چون این بتها مورد احترام میلیونها انسان هستند ، پس من هم به آنها احترام می گذارم ، یعنی درست همان چیزی را ابراز می کرد که اکنون عقیده ای بسیار رایج است ، آیا کار درست و صحیحی انجام داده بود ؟
 *از نظر اسلام این به جهل انداختن است نه خدمت به آزادی، در ((تاریخ اسلام)) نیز می بینیم درست نظیر کار ابراهیم ( ع ) را پیغمبر اکرم ( ص ) در ((فتح مکه)) انجام داد، آن حضرت به بهانه آزادی عقیده ، بتها را باقی نگذاشت به عکس دید، این بتها عامل اسارت فکری مردمند و صدها سال است که فکر این مردم اسیر این بتهای چوبی و فلزی شده است ، این بود که بعنوان اولین اقدام بعد از فتح ، تمام آنها را در هم شکست و مردم را واقعا آزاد کرد. *از نظر اسلام این به جهل انداختن است نه خدمت به آزادی، در ((تاریخ اسلام)) نیز می بینیم درست نظیر کار ابراهیم ( ع ) را پیغمبر اکرم ( ص ) در ((فتح مکه)) انجام داد، آن حضرت به بهانه آزادی عقیده ، بتها را باقی نگذاشت به عکس دید، این بتها عامل اسارت فکری مردمند و صدها سال است که فکر این مردم اسیر این بتهای چوبی و فلزی شده است ، این بود که بعنوان اولین اقدام بعد از فتح ، تمام آنها را در هم شکست و مردم را واقعا آزاد کرد.
 آزادی تفکر با آزادی انعقاد فکر نباید اشتباه شود، هر ((مکتب|مکتبی)) که به ((ایدئولوژی)) خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد ، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلو آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می گیرد، این گونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند. آزادی تفکر با آزادی انعقاد فکر نباید اشتباه شود، هر ((مکتب|مکتبی)) که به ((ایدئولوژی)) خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد ، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلو آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می گیرد، این گونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند.
 این همان وضعی است که ما امروز در ((کشورهای کمونیستی)) می بینیم که شعار شان نیز این است که میگویند: ((اتحاد)) ، ((مبارزه)) ، آزادی و منظورشان از مبارزه ، مبارزه با رژیم و گذشته از آن با ((مذهب)) است. در این کشورها ، به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد ، حتی ((رادیو|رادیوها)) طوری ساخته میشود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند . در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از باصطلاح کانالیزه کرده اندیشه ها ، خبر و اثر نخواهد بود همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند . این همان وضعی است که ما امروز در ((کشورهای کمونیستی)) می بینیم که شعار شان نیز این است که میگویند: ((اتحاد)) ، ((مبارزه)) ، آزادی و منظورشان از مبارزه ، مبارزه با رژیم و گذشته از آن با ((مذهب)) است. در این کشورها ، به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد ، حتی ((رادیو|رادیوها)) طوری ساخته میشود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند . در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از باصطلاح کانالیزه کرده اندیشه ها ، خبر و اثر نخواهد بود همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند .
 !منبع !منبع
 *استاد مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی *استاد مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی
 *پایگاههای اسلامی اینترنت، نسخه 3 *پایگاههای اسلامی اینترنت، نسخه 3

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:18 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:15 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..