منو
 صفحه های تصادفی
قیام آن حضرت
رشد جسمی
ماه شوال
آنومالی ها و موارد استفاده از آنها
کتب و رسالات ابوریحان بیرونی
ساختار جهان
آب و هوای سواحل سنگی اسکاتلند
بهداشت در سفر
ایرلند
فعالیت آتشفشانی
 کاربر Online
567 کاربر online
Lines: 1-101Lines: 1-120
-(آقای قدوسی
ین مباحث نیاز به ویرایش انشایی واملایی دارند.
حتی امقدور باید کوتاه وجامع باشن. />در طرح سئوالات باید دقت کنیم سئوالات خیلی تاریخی نباشند. />برخی سئالات نیز باید با ظرافت مطرح شود تا دردسر ساز نباشد.
اگر ابهامی وجود دارد پاسخگو هستم.
در ضمن این سئوالات وحی منزل نیست!!!!
)
+~~green:سوال :~~
((رهن استان ای ایران))
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-علل به حاشیه رفتن قومیت ها در ایران؟
*بررسی علل این موضوع که چرا در نقشه جغرافیایی ایران اا در مرزا هستند سایرین در دال ن
+((علل به حاشیه رفتن قومیت ها در ایران))؟
*بررسی علل این موضوع که چرا در نقشه جغرافیایی ایران ، در اکثر اط مرزی ، اوام ساکن هستند . مانند کردها بلوچ ه ، ترکمن ها و اعراب
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-تنوع قومی در ایران به چه علت ات؟ +((علل تنوع قومی در ایران ))
*
به چه علت ، این میان از تنوع قومی در ایران داریم ؟ کردها ، بلوچ ها ، ترک ها ، ترکمن ها و اعراب
-~~green:سئوال :~~ 
-چرا زبان فارسی پس از ورود اسلام به ایران به عنوان یک عنصر فرهنگی ایرانی باقی ماند وبا قوت به حیات خود ادامه داد؟ 
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
- چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟ +((علل بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران ))
*
چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟ چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟
 *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی  *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی
-*بررسی علل شایعه پراکنی با سرعت باا در جامعه ی ما
*بررسی علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی
+*بررسی ((علل شایعه پراکنی های فراان در جامعه ی ما ))
*بررسی ((علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی ))
 *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران
 + ~~green:سئوال :~~
 +((آیا قانون رعایت حقوق نویسنده برای ایران مفید است ؟))
 +* قانون رعایت حقوق نویسنده یا همان کپی رایت ، برای شرایط امروز ایران تناسب دارد یا خیر ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-آیا در ایران جهانی شدن اتفاق می افتد؟ +((آیا در ایران جهانی شدن اتفاق می افتد؟))
 *بررسی مقوله جهانی شدن در ایران *بررسی مقوله جهانی شدن در ایران
 *رابطه جهانی شدن با تکثر فرهنگی ایران  *رابطه جهانی شدن با تکثر فرهنگی ایران
 *موانع جهانی شدن ایران *موانع جهانی شدن ایران
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-رابطه مکان وزن گی با فرهنگ
*زندگی در کویر چه فرقی با کوهستان ویازمین های هموار دارد؟از اا چه ویتی می سازد؟

سئوال:~~green:سئوال :~~
چ
را سفره خانه های سنتی مورد استقبل م قار گرفته اس؟
*بررسی ی
ک نماد عینی بازتولید فرهنگی در جهت بقای آن />*بازنمایاننه نت ایرنی />
+((رابطه مویت غراییی با فرهنگ ))
*زندگی در کویر چه فرقی با کوهستان ویا زمین های هموار دارد؟ کدا چه یراتی ب یات سکنین آن می ار ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-ولیدات وی هریا روستای ورد ظر ز لحاظ رهنگی ایع دستی ، تکنولوژی ومی و...)
*شر ولیدات فرهنگی ستان ها وشهرها و...
در
این مود می توانیم به تفکیک استان ها عنوان بگذاریم.
وآن ها را به چند گروه صنایع دستی تکنولوژی بومی وداش بومی (در مینه ی کشاورزی ،طب ،امداری ...)وذاها وپوشاک وممی وبازی های ملی ومویقی محلی ...سیم کنیم (که اگر تایید می کنی قیم ندی بهتری را ائه واهم کرد.)
در ای ود می توانم چن فیش آماده کنم وشما آنرا برای نمونه قرار دهید.مثلا بادگیر هاوی قنت های یزدیا ...که کاربران الگو برداری نمایند.(تصور کنید اگر ا قط از عدادی ا این مقوله ها عکس داشته اشیم چه می شود!!!!!!!!)
+((لت وج ه سر اه ای سنی ))
*چر فره انه های نتی مورد استبا مرم ار ره ا />*چه ومل نگی ده ا ا در سا ی ایر مردم گرای ه این مکا ا یاند
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-اقوم ک در اتان خود واویی چند ویژگی مهم ی ومش />* این مورد هم می وانم چن فی مونه مده کم +((وعیت ییر وشش در ایان )) />*چا در دوره شا ، کشف جاب به نیه ای نمی رسد اما تمامی یرانیان تغیی وش مدانه را کالا می پذیرند ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-ارتات در سیستم هی کومتی م همنیان و...
* مثلا در وره منیا اه ی مراتی ار ها نب درت ر یقت رسانه های ن وز ودن یرا رکوی ری ال قر نیاز به وو سا اد
+((تیات ن بر مم ان ))
((تأثیرات ن ر م یلا )) />((أثیرا جگ ر مرم کانشا))
((
أثیرات جنگ ب ردم کردستا ))
*
خری ویرانی های پ ز ن یران عر این مور می ود شامل مرنی وونی وسی ... اد .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-*ریب ویرای ای ن ایا وا
ال ری وروانی می و...
+((ونفکر کیست ))
*
به چ کسی ی گی ونفکر
*روش
نفر بای ه خصویتی داشت باشد ؟
*یا ر حصیکر ای روشنفکر است و یا ی کسی ک صیلات عالی ندارد ، نمی تواند روشنفکر باشد ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-نق زنان یای ر حظ هن پ له اکر ران ونبودی اپاطوری هخاشی />*یرا عد یادی از ردان یرنی کشته ویا اسی وزان ه ازداج اجباری با سربازان اسکنر ودر شدند با ربت س ایرانی عد، ب گتر فهنگ ایانی ی در یونن ووم کمک کردند مانع گس هلنیسم نی و... دن. +((ا لم دت ))
*
ل ار متف ، کب دا چه شی ر د ردن قر داشته اس
*
وز یزان دان موود ر نزد کا ، نق رای قدر نا س هانی د
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-اطه لم قت طول ادوار ختلف مل نسانس ،وسطی ، المی و...و کنون
*سائل مربو به ظریه جنبش نرم ازاری ،ارژی هس ی یان ،و...
+((فاو هی ییت کولیک وپرتان و اکس ))
*تاو های رهنگی میا این اس میی .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-تفاوت هی مسیحی کایک پوتن و اردکس
*بخشی ک مبو به فرهنگ می ش.
+((تفاوت قیه مسیحین با راه))
* ر
یشه ی تیی وفرهنگی ارمنه
* تو های فرهنگ ارامنه با باقی یحیان
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-تفاوت مسیحیان با ارامنه
زیرا بیشتر از آن که بحث دینی باشد تاریخی وفرهنگی است.

~~green:سئوال :~~
علل گوناگونی فرهنگی در ایران
+((علل گوناگونی فرهنگی در ایران))
 *بررسی علل آب وهوایی وتنوع جغرافیایی  *بررسی علل آب وهوایی وتنوع جغرافیایی
 *بررسی علل تاریخی *بررسی علل تاریخی
 *تعاملات در طول تاریخ  *تعاملات در طول تاریخ
 *و... *و...
  ~~green:سئوال :~~  ~~green:سئوال :~~
-ایات ان مروه در ان حال +((فهنگ در شاه های دید مسیحت ))
*تف
اوت های فرهنگی ب و آمه در شاخه ها و فقه های جدید مسیحیت در ان معاصر
* بسیاری فرقه های جدید مسی
حی در دوران معاصر و سالیان اخیر و قرن بیستم به وجود آمده اند .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-مدره دارالفون وقب مثت ونی ن تی ر ا حال
ما می دانید که دکتر شریعتی ا اقداات عمرانی امیر کبیر به عل توه یرساارا وعدم توسعه ا مخالفت شید اد
+((مخصات یک جامعه آرمانی ))
*جامعه ا
ر چه ویژگی هیی داشته باشد می توان آنرا یک جامعه ایده آل شمرد ؟ وجود رفا برای همه ؟ تساوی در مه یز ؟ اکن رشد و رقی برای همه ؟ ثوت فراوا ؟ رون علم ؟ استقلال یا رتری نبت به همه ملل دیگر رواج خایات یا تصاحب همه چیز ؟

~~green:سئو
ال :~~
((علل عدم اج علوم انسانی در ایران ))
*چرا در ا
یران اکثر مدارس و خانواده ها ،‌ فرزندان خود را به رشته های فنی و پزشکی سوق می دهند ؟

~~green:سئوال :~~
((نقش علوم انسانی
در رشد یک کشور))
*بنا به عقیده پاره ای از م
تخصصان ، آنچه موجب پیشرفت کشورهای بزرگ صنعتی ده است ، علومی همانند پزشکی و یا حتی وضعیت اقتصادی آنها بوده است .
*بلکه دانش
علوم انسانی آنها ، کشورشان را چنان زمینه چینی کرده است تا بتواند علوم دیگر همانند پزشکی و یا فنون مهندسی رشد یابد .
*حت
ی اقتصاد و رونق اقتصادی ، تنها در بستر و زمینه ای از علوم نسانی رشد می کند .
*می
تون گف که عم نسانی با تغییر دیدگاه انسان ه آنها را برای دیایی توسعه یافته مهیا می کند .

~~green:سئوال :~~
((نقش نظ
م زمانی در توسعه کشه ))
* ج
له ای از یکی از متخصصان نقل شده است :
*انسان توسعه یا
فته کسی است که تفاوت میان هش و هشت و یک دقیقه ا موجه باشد .

 +~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
 +* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 +* __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 +*__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:19 ]   22   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:12 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:11 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:05 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [02:52 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [02:22 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:54 ]   16   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:43 ]   15   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:41 ]   14   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [12:01 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [08:25 ]   12   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:07 ]   11   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:01 ]   10   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:00 ]   9   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:00 ]   8   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:59 ]   7   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:58 ]   6   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [03:06 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [02:54 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [18:39 ]   3   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:31 ]   2   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:27 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..