منو
 صفحه های تصادفی
مشخصات آتشفشان
گلوسید
رود دجله
کاربرد های لیزر
جنس
مریستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی
رطوبت سنج ساده
محمد بن عبدالله بن حسن
آزمایش پرنده در قفس
مقابله امام علی علیه السلام با خوارج
 کاربر Online
512 کاربر online
Lines: 1-113Lines: 1-120
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((فرهنگ استان های ایران)) ((فرهنگ استان های ایران))
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل به حاشیه رفتن قومیت ها در ایران))؟ ((علل به حاشیه رفتن قومیت ها در ایران))؟
 *بررسی علل این موضوع که چرا در نقشه جغرافیایی ایران ، در اکثر مناطق مرزی ، اقوام ساکن هستند . همانند کردها ، بلوچ ها ، ترکمن ها و اعراب  *بررسی علل این موضوع که چرا در نقشه جغرافیایی ایران ، در اکثر مناطق مرزی ، اقوام ساکن هستند . همانند کردها ، بلوچ ها ، ترکمن ها و اعراب
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل تنوع قومی در ایران )) ((علل تنوع قومی در ایران ))
 *به چه علت ، این میزان از تنوع قومی در ایران داریم ؟ کردها ، بلوچ ها ، ترک ها ، ترکمن ها و اعراب  *به چه علت ، این میزان از تنوع قومی در ایران داریم ؟ کردها ، بلوچ ها ، ترک ها ، ترکمن ها و اعراب
-~~green:سئوال :~~ 
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران )) ((علل بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران ))
 *چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟ *چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟ چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟
 *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی  *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی
 *بررسی ((علل شایعه پراکنی های فراوان در جامعه ی ما )) *بررسی ((علل شایعه پراکنی های فراوان در جامعه ی ما ))
 *بررسی ((علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی )) *بررسی ((علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی ))
 *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران
  ~~green:سئوال :~~  ~~green:سئوال :~~
 ((آیا قانون رعایت حقوق نویسنده برای ایران مفید است ؟)) ((آیا قانون رعایت حقوق نویسنده برای ایران مفید است ؟))
 * قانون رعایت حقوق نویسنده یا همان کپی رایت ، برای شرایط امروز ایران تناسب دارد یا خیر ؟ * قانون رعایت حقوق نویسنده یا همان کپی رایت ، برای شرایط امروز ایران تناسب دارد یا خیر ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((آیا در ایران جهانی شدن اتفاق می افتد؟)) ((آیا در ایران جهانی شدن اتفاق می افتد؟))
 *بررسی مقوله جهانی شدن در ایران *بررسی مقوله جهانی شدن در ایران
 *رابطه جهانی شدن با تکثر فرهنگی ایران  *رابطه جهانی شدن با تکثر فرهنگی ایران
 *موانع جهانی شدن ایران *موانع جهانی شدن ایران
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((رابطه موقعیت جغرافیایی با فرهنگ )) ((رابطه موقعیت جغرافیایی با فرهنگ ))
 *زندگی در کویر چه فرقی با کوهستان ویا زمین های هموار دارد؟ هرکدام چه تأثیراتی بر خصوصیات ساکنین آن می گذارد ؟ *زندگی در کویر چه فرقی با کوهستان ویا زمین های هموار دارد؟ هرکدام چه تأثیراتی بر خصوصیات ساکنین آن می گذارد ؟
-سئوال:~~green:سئوال :~~ +~~green:سئوال :~~
 ((علت توجه به سفره خانه های سنتی )) ((علت توجه به سفره خانه های سنتی ))
 *چرا سفره خانه های سنتی مورد استقبال مردم قرار گرفته است؟ *چرا سفره خانه های سنتی مورد استقبال مردم قرار گرفته است؟
 *چه عوامل فرهنگی سبب شده است تا در سال های اخیر مردم گرایش به این مکان ها بیابند ؟ *چه عوامل فرهنگی سبب شده است تا در سال های اخیر مردم گرایش به این مکان ها بیابند ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((وضعیت تغییر پوشش در ایران )) ((وضعیت تغییر پوشش در ایران ))
 *چرا در دوره رضاشاه ، کشف حجاب به نتیجه ای نمی رسد اما تمامی ایرانیان ، تغییر پوشش مردانه را کاملا می پذیرند ؟ *چرا در دوره رضاشاه ، کشف حجاب به نتیجه ای نمی رسد اما تمامی ایرانیان ، تغییر پوشش مردانه را کاملا می پذیرند ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((تأثیرات جنگ بر مردم خوزستان )) ((تأثیرات جنگ بر مردم خوزستان ))
 ((تأثیرات جنگ بر مردم ایلام )) ((تأثیرات جنگ بر مردم ایلام ))
 ((تأثیرات جنگ بر مردم کرمانشاه)) ((تأثیرات جنگ بر مردم کرمانشاه))
 ((تأثیرات جنگ بر مردم کردستان )) ((تأثیرات جنگ بر مردم کردستان ))
 *تخریب وویرانی های پس از جنگ ایران وعراق ؛ این موارد می تواند شامل عمرانی وروانی وجسمی و... باشد . *تخریب وویرانی های پس از جنگ ایران وعراق ؛ این موارد می تواند شامل عمرانی وروانی وجسمی و... باشد .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((روشنفکر کیست )) ((روشنفکر کیست ))
 *به چه کسی می گویند روشنفکر ؟  *به چه کسی می گویند روشنفکر ؟
 *روشنفکر باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟ *روشنفکر باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟
 *آیا هر تحصیلکرده ای روشنفکر است و یا هیچ کسی که تحصیلات عالی ندارد ، نمی تواند روشنفکر باشد ؟ *آیا هر تحصیلکرده ای روشنفکر است و یا هیچ کسی که تحصیلات عالی ندارد ، نمی تواند روشنفکر باشد ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((رابطه علم و قدرت )) ((رابطه علم و قدرت ))
 *در طول ادوار مختلف ، کسب دانش چه نقشی در بدست آوردن قدرت داشته است ؟ *در طول ادوار مختلف ، کسب دانش چه نقشی در بدست آوردن قدرت داشته است ؟
 *امروزه ، میزان دانش موجود در نزد کشورها ، چه نقش و ارتباطی با قدرت آنها در سطح جهانی دارد ؟ *امروزه ، میزان دانش موجود در نزد کشورها ، چه نقش و ارتباطی با قدرت آنها در سطح جهانی دارد ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((تفاوت های مسیحیت کاتولیک وپروتستان و ارتدکس )) ((تفاوت های مسیحیت کاتولیک وپروتستان و ارتدکس ))
 *تفاوت های فرهنگی میان این اقسام مسیحیت . *تفاوت های فرهنگی میان این اقسام مسیحیت .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((تفاوت بقیه مسیحیان با ارامنه)) ((تفاوت بقیه مسیحیان با ارامنه))
 * ریشه های تاریخی وفرهنگی ارامنه  * ریشه های تاریخی وفرهنگی ارامنه
 * تفاوت های فرهنگ ارامنه با باقی مسیحیان * تفاوت های فرهنگ ارامنه با باقی مسیحیان
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل گوناگونی فرهنگی در ایران)) ((علل گوناگونی فرهنگی در ایران))
 *بررسی علل آب وهوایی وتنوع جغرافیایی  *بررسی علل آب وهوایی وتنوع جغرافیایی
 *بررسی علل تاریخی *بررسی علل تاریخی
 *تعاملات در طول تاریخ  *تعاملات در طول تاریخ
 *و... *و...
  ~~green:سئوال :~~  ~~green:سئوال :~~
 ((فرهنگ در شاخه های جدید مسیحت )) ((فرهنگ در شاخه های جدید مسیحت ))
 *تفاوت های فرهنگی به وجود آمده در شاخه ها و فرقه های جدید مسیحیت در جهان معاصر  *تفاوت های فرهنگی به وجود آمده در شاخه ها و فرقه های جدید مسیحیت در جهان معاصر
 * بسیاری فرقه های جدید مسیحی در دوران معاصر و سالیان اخیر و قرن بیستم به وجود آمده اند . * بسیاری فرقه های جدید مسیحی در دوران معاصر و سالیان اخیر و قرن بیستم به وجود آمده اند .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((مشخصات یک جامعه آرمانی )) ((مشخصات یک جامعه آرمانی ))
 *جامعه اگر چه ویژگی هایی داشته باشد می توان آنرا یک جامعه ایده آل شمرد ؟ وجود رفاه برای همه ؟ تساوی در همه چیز ؟ امکان رشد و ترقی برای همه ؟ ثروت فراوان ؟ رونق علم ؟ استقلال یا برتری نسبت به همه ملل دیگر ؟ رواج اخلاقیات یا تصاحب همه چیز ؟ *جامعه اگر چه ویژگی هایی داشته باشد می توان آنرا یک جامعه ایده آل شمرد ؟ وجود رفاه برای همه ؟ تساوی در همه چیز ؟ امکان رشد و ترقی برای همه ؟ ثروت فراوان ؟ رونق علم ؟ استقلال یا برتری نسبت به همه ملل دیگر ؟ رواج اخلاقیات یا تصاحب همه چیز ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل عدم رواج علوم انسانی در ایران )) ((علل عدم رواج علوم انسانی در ایران ))
 *چرا در ایران اکثر مدارس و خانواده ها ،‌ فرزندان خود را به رشته های فنی و پزشکی سوق می دهند ؟  *چرا در ایران اکثر مدارس و خانواده ها ،‌ فرزندان خود را به رشته های فنی و پزشکی سوق می دهند ؟
 +~~green:سئوال :~~
 +((نقش علوم انسانی در رشد یک کشور))
 +*بنا به عقیده پاره ای از متخصصان ، آنچه موجب پیشرفت کشورهای بزرگ صنعتی شده است ، علومی همانند پزشکی و یا حتی وضعیت اقتصادی آنها نبوده است .
 +*بلکه دانش علوم انسانی آنها ، کشورشان را چنان زمینه چینی کرده است تا بتواند علوم دیگر همانند پزشکی و یا فنون مهندسی رشد یابد .
 +*حتی اقتصاد و رونق اقتصادی ، تنها در بستر و زمینه ای از علوم انسانی رشد می کند .
 +*می توان گفت که علوم انسانی ، با تغییر دیدگاه انسان ها ، آنها را برای دنیایی توسعه یافته مهیا می کند .
- +~~green:سئوال :~~
((نقش نظم زمانی در توسعه کشورها ))
* جمله ای از یکی از متخصصان نقل شده است :
*انسان توسعه یافته کسی است که تفاوت میان هشت و هشت و یک دقیقه را متوجه باشد .
 ~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~ ~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
* [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 * __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]  * __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 *__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد) *__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:19 ]   22   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:12 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:11 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:05 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [02:52 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [02:22 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:54 ]   16   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:43 ]   15   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:41 ]   14   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [12:01 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [08:25 ]   12   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:07 ]   11   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:01 ]   10   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:00 ]   9   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:00 ]   8   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:59 ]   7   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:58 ]   6   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [03:06 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [02:54 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [18:39 ]   3   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:31 ]   2   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:27 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..