منو
 کاربر Online
895 کاربر online
Lines: 1-106Lines: 1-120
 +~~green:سئوال :~~
 +((فرهنگ استان های ایران))
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل به حاشیه رفتن قومیت ها در ایران))؟ ((علل به حاشیه رفتن قومیت ها در ایران))؟
 *بررسی علل این موضوع که چرا در نقشه جغرافیایی ایران ، در اکثر مناطق مرزی ، اقوام ساکن هستند . همانند کردها ، بلوچ ها ، ترکمن ها و اعراب  *بررسی علل این موضوع که چرا در نقشه جغرافیایی ایران ، در اکثر مناطق مرزی ، اقوام ساکن هستند . همانند کردها ، بلوچ ها ، ترکمن ها و اعراب
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل تنوع قومی در ایران )) ((علل تنوع قومی در ایران ))
 *به چه علت ، این میزان از تنوع قومی در ایران داریم ؟ کردها ، بلوچ ها ، ترک ها ، ترکمن ها و اعراب  *به چه علت ، این میزان از تنوع قومی در ایران داریم ؟ کردها ، بلوچ ها ، ترک ها ، ترکمن ها و اعراب
-~~green:سئوال :~~ 
-چرا زبان فارسی پس از ورود اسلام به ایران به عنوان یک عنصر فرهنگی ایرانی باقی ماند وبا قوت به حیات خود ادامه داد؟ 
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران )) ((علل بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران ))
 *چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟ *چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟ چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟
 *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی  *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی
 *بررسی ((علل شایعه پراکنی های فراوان در جامعه ی ما )) *بررسی ((علل شایعه پراکنی های فراوان در جامعه ی ما ))
 *بررسی ((علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی )) *بررسی ((علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی ))
 *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران
  ~~green:سئوال :~~  ~~green:سئوال :~~
 ((آیا قانون رعایت حقوق نویسنده برای ایران مفید است ؟)) ((آیا قانون رعایت حقوق نویسنده برای ایران مفید است ؟))
 * قانون رعایت حقوق نویسنده یا همان کپی رایت ، برای شرایط امروز ایران تناسب دارد یا خیر ؟ * قانون رعایت حقوق نویسنده یا همان کپی رایت ، برای شرایط امروز ایران تناسب دارد یا خیر ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-آیا در ایران جهانی شدن اتفاق می افتد؟ +((آیا در ایران جهانی شدن اتفاق می افتد؟))
 *بررسی مقوله جهانی شدن در ایران *بررسی مقوله جهانی شدن در ایران
 *رابطه جهانی شدن با تکثر فرهنگی ایران  *رابطه جهانی شدن با تکثر فرهنگی ایران
 *موانع جهانی شدن ایران *موانع جهانی شدن ایران
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((رابطه موقعیت جغرافیایی با فرهنگ )) ((رابطه موقعیت جغرافیایی با فرهنگ ))
 *زندگی در کویر چه فرقی با کوهستان ویا زمین های هموار دارد؟ هرکدام چه تأثیراتی بر خصوصیات ساکنین آن می گذارد ؟ *زندگی در کویر چه فرقی با کوهستان ویا زمین های هموار دارد؟ هرکدام چه تأثیراتی بر خصوصیات ساکنین آن می گذارد ؟
-سئوال:~~green:سئوال :~~ +~~green:سئوال :~~
 ((علت توجه به سفره خانه های سنتی )) ((علت توجه به سفره خانه های سنتی ))
 *چرا سفره خانه های سنتی مورد استقبال مردم قرار گرفته است؟ *چرا سفره خانه های سنتی مورد استقبال مردم قرار گرفته است؟
 *چه عوامل فرهنگی سبب شده است تا در سال های اخیر مردم گرایش به این مکان ها بیابند ؟ *چه عوامل فرهنگی سبب شده است تا در سال های اخیر مردم گرایش به این مکان ها بیابند ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-تولیت بومی شهریا روستای مورد نظر از لحاظ فرهنگی (صنایع دستی تکنولوژی بومی و...)
رح تلیدات فرهنگی استان ها و شهها و...
در این مورد می توانیم به تفکیک استان ها عنوان بگذاریم.
وآ ها را به چن روه صنایع دستی وکولوژی ومی وانش ومی (در زمینه ه کشارزی ب ،داماری و...) و ذاها پواک ومعماری وازی های محلی وموسیقی محلی و...تقسیم کنیم .

~~green:سئوال :~~
اقوا
می که در استان شما ساکن اند را مرفی کنی .
*
می تواید این کار را با عرفی ند ویژگی مهم از نحوه ستن و نکاتی مبوط به معیشت آنها انجام دهید .

~~green:سئوال :~~
ا
رتباطات در سیست های حکومی مثل هخامنشیان و...
*
مثلا در دوره هخامنشیان جاده های مراسلاتی واار ا بض قدرت و در حقیقت رساه هی آن روز بودند یرا هرحکومتی برای اعمال قدرت نیاز به وجود رسانه دارد
+((ویت تییر وش در ایران ))
*را در دو اشه ، کش ا ه یه ای نمی رسد ام مای ایرانیان ، تییر وش مردانه را اا ی یرند
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((تأثیرات جنگ بر مردم خوزستان )) ((تأثیرات جنگ بر مردم خوزستان ))
 ((تأثیرات جنگ بر مردم ایلام )) ((تأثیرات جنگ بر مردم ایلام ))
 ((تأثیرات جنگ بر مردم کرمانشاه)) ((تأثیرات جنگ بر مردم کرمانشاه))
 ((تأثیرات جنگ بر مردم کردستان )) ((تأثیرات جنگ بر مردم کردستان ))
 *تخریب وویرانی های پس از جنگ ایران وعراق ؛ این موارد می تواند شامل عمرانی وروانی وجسمی و... باشد . *تخریب وویرانی های پس از جنگ ایران وعراق ؛ این موارد می تواند شامل عمرانی وروانی وجسمی و... باشد .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-ن نن یرای ر ح فرن پ ز اسکندر به ایا ونوی امپاوی هامنشی
*یرا تعدا د زیادی از رن یرای که ویا اسیرشدند ونا ه اواج اجباری با سربازان اسکدر وادار شدند آنان با تیت نسل ایای بعد به گستر فرهن رانی حتی در یونان ورو کک کردند ومنع از گسترش هلنیم تنی و... شدند.
+((روشنک کی ))
ه کی ی ین رشنف
*
شکر بای چ ویای داه اشد ؟
*یا ر یکه ای رونک ا و یا ی کسی ک تیلا عای ندرد ، نمی تواند روشکر اش
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((رابطه علم و قدرت )) ((رابطه علم و قدرت ))
 *در طول ادوار مختلف ، کسب دانش چه نقشی در بدست آوردن قدرت داشته است ؟ *در طول ادوار مختلف ، کسب دانش چه نقشی در بدست آوردن قدرت داشته است ؟
 *امروزه ، میزان دانش موجود در نزد کشورها ، چه نقش و ارتباطی با قدرت آنها در سطح جهانی دارد ؟ *امروزه ، میزان دانش موجود در نزد کشورها ، چه نقش و ارتباطی با قدرت آنها در سطح جهانی دارد ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((تفاوت های مسیحیت کاتولیک وپروتستان و ارتدکس )) ((تفاوت های مسیحیت کاتولیک وپروتستان و ارتدکس ))
 *تفاوت های فرهنگی میان این اقسام مسیحیت . *تفاوت های فرهنگی میان این اقسام مسیحیت .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((تفاوت بقیه مسیحیان با ارامنه)) ((تفاوت بقیه مسیحیان با ارامنه))
 * ریشه های تاریخی وفرهنگی ارامنه  * ریشه های تاریخی وفرهنگی ارامنه
 * تفاوت های فرهنگ ارامنه با باقی مسیحیان * تفاوت های فرهنگ ارامنه با باقی مسیحیان
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
 ((علل گوناگونی فرهنگی در ایران)) ((علل گوناگونی فرهنگی در ایران))
 *بررسی علل آب وهوایی وتنوع جغرافیایی  *بررسی علل آب وهوایی وتنوع جغرافیایی
 *بررسی علل تاریخی *بررسی علل تاریخی
 *تعاملات در طول تاریخ  *تعاملات در طول تاریخ
 *و... *و...
  ~~green:سئوال :~~  ~~green:سئوال :~~
 ((فرهنگ در شاخه های جدید مسیحت )) ((فرهنگ در شاخه های جدید مسیحت ))
 *تفاوت های فرهنگی به وجود آمده در شاخه ها و فرقه های جدید مسیحیت در جهان معاصر  *تفاوت های فرهنگی به وجود آمده در شاخه ها و فرقه های جدید مسیحیت در جهان معاصر
 * بسیاری فرقه های جدید مسیحی در دوران معاصر و سالیان اخیر و قرن بیستم به وجود آمده اند . * بسیاری فرقه های جدید مسیحی در دوران معاصر و سالیان اخیر و قرن بیستم به وجود آمده اند .
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-تایرات انا شروه در زمان ال +((مشخصات یک جامه آرمانی ))
*جامعه اگ
ر چه ویژگی هایی داشته باشد می توان آرا یک جاعه ایه آ شمرد ؟ وود رفاه برای همه ؟ تساوی در همه چیز ؟ امکان شد و ترقی برای همه ؟ ثروت فراوان ؟ رونق علم ؟ استقلال یا برتری نسبت به همه ملل دیگر ؟ رواج اخلاقیات یا تصاحب همه چیز ؟
 ~~green:سئوال :~~ ~~green:سئوال :~~
-مدرسه دارافنو وواق م ومنفی ن تی د مان حا
لا می دانید ک دکر شیتی ا اقداما عمانی میر کی ه علت توسعه فق زیرساتاها توسعه تا مخات شید اد
+((علل عدم رواج علوم انسانی در ایران ))
*چرا در ایران اکثر مدا
رس و خانواده ها ،‌ فرزندان خود را ب رشته های فنی و زشکی سوق می هند ؟

~~green:سئ
وال :~~
((ن
ق علوم ننی در رشد یک کشور))
*بنا به عقیده پاره ای از
متخصصان ، آنچه موجب پیشرفت کشورهای زرگ صنتی شده ست علومی همانند پزشکی و یا حتی وضعیت اتصادی آنها نبوده است .
که انش علوم انسانی آنها ، کشورشان را چنان زمینه چینی کرده است تا بتواند علوم دیگر همانند پزشکی یا فنون مهندی رش یبد .
تی قتصاد و رونق اقتصادی ، تنها در بستر و زمینه ای ز علوم نسانی شد می کن .
ی وان گف که علوم انسانی ، با تغییر دیدگاه انسان ها ، آنها را برای دنیایی توسعه یافته مهیا می کند .

~~green:سئوال :~~
((ن
ق نظم زمانی در توسعه کشورها ))
*
مله ای از یکی از متخصصان نقل ده است :
توسعه یاه کسی است ک تفاوت میا شت و هش و یک دقیقه ا موجه باشد .


-((فرهنگ استان های ایران)) 
 +~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
 +* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 +* __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 +*__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [04:19 ]   22   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [04:12 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [04:11 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [04:05 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:52 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:22 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [16:54 ]   16   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [16:43 ]   15   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [16:41 ]   14   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:01 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [09:25 ]   12   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [13:07 ]   11   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [13:01 ]   10   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [13:00 ]   9   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [13:00 ]   8   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:59 ]   7   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:58 ]   6   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [04:06 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [03:54 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [19:39 ]   3   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:31 ]   2   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:27 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..