منو
 صفحه های تصادفی
احساس شادکامی و خوشبختی
بورسیت‌
ستاره دنباله‌دار هالی
آزمایش میخها و چاقو ها
مسعود سعد سلمان
قانون رادیو آماتوری
انواع تلسکوپ
شناخت موجودات نسبت به امامان
برگ
علم و عقل جانشين وحی و نبوت
 کاربر Online
495 کاربر online
Lines: 1-35Lines: 1-120
 +~~green:سئوال :~~
 +((فرهنگ استان های ایران))
-سلام 
-آقای قدوسی 
-این مباحث نیاز به ویرایش انشایی واملایی دارند. 
-حتی المقدور کوتاه وجامع باشند. 
-در طرح سئوالات باید دقت کنیم سئوالات خیلی تاریخی نباشند. 
 +~~green:سئوال :~~
 +((علل به حاشیه رفتن قومیت ها در ایران))؟
 +*بررسی علل این موضوع که چرا در نقشه جغرافیایی ایران ، در اکثر مناطق مرزی ، اقوام ساکن هستند . همانند کردها ، بلوچ ها ، ترکمن ها و اعراب
-سئوال :علل حاشی فتن قومیت ها در ایران؟
ررسی علل تری اعه شناتی این موضوع ک چرا در نقه جغریایی ان اوام ران ر مرزا هتند وسایین در دال آن
+~~green:سئوال :~~
((
علل قومی در ایران ))
ه چه علت ، ین یا ا تنوع ومی در ایران داریم کرا ، و ا ، ترک ها رکم ه و ارا
-سئوال:تنوع قومی در ایران به چه علت است؟ 
-سئوال :چرا با فرسی پ از وود اسلام به ایران به عوان یک عنصر فهنگی ایرانی ای ماند وبا قوت به حیات و ااه داد؟
*
سئوال:
چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟
+~~green:سئوال :~~ />((ل ی وهی به وانین رهنمایی و اندگی ایا ))
*چرا ما قوانین راهنمایی ورانندگی را نادیده می گیریم؟
-سئوال:چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟ +~~green:سئوال :~~
چرا ما به نوشتن وخواندن عادت نداریم وبیشتر سعی می کنیم آن چه شنیده ایم را بازگو کنیم؟
 *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی  *بررسی علل نبودن فرهنگ اسنادی و به جای آن شفاهی
-*بررسی علل شایعه پراکنی با سرعت باا در جامعه ی ما
*بررسی علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی
+*بررسی ((علل شایعه پراکنی های فراان در جامعه ی ما ))
*بررسی ((علل اتکا به شنیده ها در استدلالات علمی ))
 *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران *بررسی علل نادیده گرفتن منبع نقل قول در مباحث مختلف وارتباط آن با عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران
-سئوال:آیا در ایران انی دن اتفاق می اتد؟ + ~~green:سئوال :~~
((
آیا قانون رعایت حقوق نویسنده برای ایران مفی است ؟))
*
انون رعایت قوق نویسنده یا همان کپی رایت ، برای شرایط امروز ایرا تناسب دارد یا خیر ؟
-سئوال:رابطه مکان وزمان زندگی با فرهنگ
*زندگی در کویر چه فرقی با وهستان ویامین های هموار دارد؟از انسان چه خصوصیتی می سازد
+~~green:سئوال :~~
((آیا در ایران جهانی شدن اتفاق می افتد؟))
*بررسی مقوله جهانی شدن در ایران
*
رابطه جهانی شدن با تکثر فرهنگی ایران
*
موانع جهانی شدن ایران

~~green:سئوال :~~
((رابطه موقعیت جغرافیایی با فرهنگ ))
*زندگی در
کویر چه فرقی با کوهستان ویا زمین های موار دارد؟ هرکدام ه تأثیراتی بر خصوصیات ساکنین آن می گذارد ؟

~~green:سئوال :~~
((علت توجه به سفره خانه های سنتی ))
*چرا سفره خانه های سنتی مورد استقبال مردم قرار گرفته است؟
*چه عوامل فرهنگی سبب شده است تا در سال های اخیر مردم گرایش به این مکان ها بیابند ؟

~~green:سئوال :~~
((وضعیت تغییر پوشش در ایران ))
*چرا در دوره رضاشاه ، کشف حجاب به نتیجه ای نمی رسد اما تمامی ایرانیان ، تغییر پوشش مردانه را کاملا می پذیرند ؟

~~green:سئوال :~~
((تأثیرات جنگ بر مردم خو
زستان ))
((
أثیرات جن بر مردم ایلام ))
((تأثیرات جن
گ بر مردم کرمانشاه))
((تأث
یرات جنگ بر مردم کردستان ))
*تخریب
وویرانی های پس از جنگ ایران وعراق ؛ این موارد می تواند شامل عمرانی وروانی وجسمی و... باشد .

~~green:سئوال :~~
((روشن
فکر کیست ))
ه چه کسی می گویند روشنفر ؟
*روشنفکر بای
چه خصوصیاتی داشته باشد ؟
*آیا هر تحصیلکرده ای روشنفکر است و یا هیچ کسی که تحصیلات عالی ندارد ، نمی تواند روشنفکر باشد ؟

~~green:سئوال :~~
((رابطه علم و قدرت ))
*در طول ادوار مختلف ، کسب دانش چه نقشی در بدست آوردن قدرت داشته است ؟
*امرو
زه ، میزان دانش موجود در نزد شورها ، چه نقش و ارتباطی با قرت آنها در سطح جهانی دارد ؟

~~green:سئوال :~~
((تفاوت های مسیحیت
کاتولیک وپروتستان و ارتدس ))
*تفاوت های فره
گی میان این اقسام مسیحیت .

~~green:سئوال :~~
((تفاوت بقی
ه مسیحیان با ارامنه))
* ریشه های تاریخی و
فرهنگی ارامنه
* تفاوت های فرهنگ ارامنه با با
قی مسیحیان

~~green:سئوال :~~
((علل گوناگونی فرهنگی در ایران))
*
بررسی علل آب وهوایی وتنوع جغرافیایی
*بررسی علل تاریخی
*تعاملات در طول تاریخ
*و...

~~green:سئوال :~~
((فرهن
در شاخه های جدید مسیحت ))
*تفا
وت های فرهنگی به وجود آمده در شاخه ها و فرقه های جدید مسیحیت در جهان معاصر
* بسیاری فرقه های جدید مسیحی در د
وران معاصر و سالیان خیر و قرن بیستم به وجود آمده اند .

~~green:سئوال :~~
((مشخصات
یک جامعه آرمانی ))
*جامع
ه اگر چه ویژگی هایی داشته باشد می توان آنرا یک جامعه ایده آل شمرد ؟ وجود رفاه برای همه ؟ تساوی در همه چیز ؟ امکان رشد و ترقی برای همه ؟ ثروت فراوان ؟ رونق علم ؟ استقلال یا برتری نسبت به همه ملل دیگر ؟ رواج اخلاقیات یا تصاحب همه چیز ؟

~~green:سئوال :~~
((علل عدم رواج علوم
انسانی در ایران ))
*
چرا در ایران اکثر مدارس و خانواده ها ،‌ فرزندان خود را به رشته های فنی و پزشکی سوق می دهند ؟

~~green:سئوال :~~
((نقش علوم انسانی در رشد یک کشور))
*بنا به عقیده پاره ای از مت
خصصان ، آنچه موجب پیشرفت کشورهای بزرگ صنعتی شده است ، علومی همانند پزشکی و یا حتی وضعیت اقتصادی آنها نبوده است .
*بلکه د
انش علوم انسانی آنها ، کشورشان را چنان زمینه چینی کرده ست تا بتواند علوم دیگر همانند پزشکی و یا فنون مهندسی رشد یابد .
*حتی اقتصاد و رونق اقتصادی ، تنها در بستر و زمینه ای از علوم انسانی رشد می کند .
*می توان گفت که علوم انسانی ، با تغییر دیدگاه انسان ها ، آنها را برای دنیایی توسعه یافته مهیا می کند .

~~green:سئوال :~~
((نقش نظم زمانی در توسعه کشورها ))
* جمله ای از یکی از متخصصان نقل شده است :
*انسان توسعه یافته کسی است که تفاوت میان هشت و هشت و یک دقیقه را متوجه باشد .

~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~

*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
* __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
*__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)
-سئوال: سفره خانه های سنتی چرا مورد استقبال مردم قرار گرفتند؟ 
-*بررسی یک نماد عینی بازتولید فرهنگی در جهت بقای آن 
-سئوال:تولید بومی شهریا روستای مورد نظر از لحاظ فرهنگی (صنایع دستی ، تکنولوپ بومی ، 
-*شرح تولیدات فرهنگی استان ها  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:19 ]   22   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:12 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:11 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [03:05 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [02:52 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [02:22 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:54 ]   16   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:43 ]   15   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:41 ]   14   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [12:01 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [08:25 ]   12   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:07 ]   11   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:01 ]   10   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:00 ]   9   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:00 ]   8   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:59 ]   7   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:58 ]   6   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [03:06 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [02:54 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [18:39 ]   3   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:31 ]   2   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:27 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..