منو
 صفحه های تصادفی
نظریه انفجار بزرگ
نقشه‌های سینوپتیکی
متکلمان اسلامی و علت نیاز بشر به دین
کامپیوترهای همه منظوره
مرثد بن ابی مرثد
متبلور کننده‌ها
دانشنامه:راهنمای انتساب کاربر به گروه
چگونه ببینیم
آغاز دور تازه جنگ های ایران و عثمانی
جایگاه امام حسین علیه السلام با رسول خدا در عرش
 کاربر Online
283 کاربر online
تاریخچه ی: فراخوان مشارکت در محتوای گروه زمین شناسی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:3


آب شناسی و اقیانوس شناسیآتشفشان شناسی و رسوب شناسیزمین شناسی ساختمانی و مهندسیزمین شناسی نفت و فسیل شناسیسنگ شناسی و کانی شناسیزمین شناسی عمومی
تخلخلدهانه آتشفشانزمین شناسی زیرزمینیخصوصیات نفت و گازگروه بازالتزمین شناسی پزشکی
نفوذپذیری آتشفشان نوع هاواییخاک شناسیمواد نفتیکانیهای سنگهای آذرینزمین شناسی محیط زیست
قنات فورانهای زیر دریاییدایکتکنولوژی حفاریانواع سنگهای گرانیتیاشکال ذخایر معدنی
سفره آزادآتشفشانهای قاره‌ایسیلمشتقات نفتسنگهای ماگماییدیاژنز
چاه آبآتشفشانهای جزایر قوسیگنبد‌های رسوبیانواع پارافین‌سنگهای آذرین بینابینیزمین شناسی دریایی
آبهای جاریآتشفشانهای اقیانوسیمکانیزم تشکیل گسلنفت سنگینسنگهای آذرین نفوذی گوهر شناسی
سفره محصورپراکندگی آتشفشانهای عصر حاضرمحاسبه شیب و امتداد لایه‌هاگل حفاریسنگهای آذرین خروجیمعادن ایران
یخ شناسیعلل پیدایش آتشفشانهامحاسبه ضخامت و عمق لایه‌هافسیل‌شناسی گیاهانباتولیتتبلور
اقیانوس شناسینقش آتشفشانها در پوسته زمینسنگهای آذرین مافیکفسیل شناسی جانورانکانیهای سیلیکاتهاکتشاف معدن
کانالهای آبیاریبزرگترین آتشفشان کره زمینانواع زمین لرزه فسیل شاخص توده‌های سنگهای آذرینترکیب شیمیایی خورشید
آبهای سطحیبزرگترین آتشفشان کشف بشرپیدایش زمینفلسفه جانور شناسیطرز تشکیل سنگهای رسوبیترکیب شیمیایی سیارات
فرآیندهای یخچالیکانون آتشفشاناندازه گیری ویژگیهای خاکانواع صدف فسیلهاکانیهای گروه فسفاتفراوانی عناصر در فضا
منشا اقیانوس و اتمسفرپیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشاناندازه گیری ویژگیهای سنگفسیل مرجان افیولیتغارها
ماهیت بیوسفرابر سوزان خاکها در کاربردهای مهندسی تری لوبیتکانیهای سولفاتهسدهای ایران
حوزه آبریزکولاب اشکوب آمونیتکانیهای نیتراتهسد دز
آبهای فسیل جزایر سدی تکتونیک صفحه‌ای بلمنیتکانیهای کربناتهسد کرخه
چاه آرتزین ریفهای مرجانی پوسته زمین براکیوپودهاخاصیت مغناطیسی کانیهاپسروی دریا
تغذیه آبهای زیر زمینی ریپل مارکپایداری دامنه شکم پایانکانیهای غیر سیلیکاتهپیشروی دریا
سطح ایستابیترک گلی زمین و سازه‌های مهندسیدو کفه ایها سنگهای قلیاییمخروط افکنه
اقیانوس اطلس لایه بندی متقاطع لرزه خیزیخارتنان گنیساسکارن
اقیانوس هند رسوبات ناحیه عمیقتعیین محل ساخت تونل نفت ترشاختلاط ماگماهاکانسار مس پورفیری
اقیانوس منجمد شمالی رسوبات ناحیه کم عمقمحافظت زمین ناپایدارچاه نفت سنگهای الترامافیکپشته های میان اقیانوسی
اقیانوس منجمد جنوبی رسوبات یخچالی مواد و مصالح زمین شناسی گل فشان سری باونگسلهای ترانسفورم


شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:
آب شناسی و اقیانوس شناسیآتشفشان شناسی و رسوب شناسیزمین شناسی ساختمانی و مهندسیزمین شناسی نفت و فسیل شناسیسنگ شناسی و کانی شناسیزمین شناسی عمومی
تخلخلدهانه آتشفشانزمین شناسی زیرزمینیخصوصیات نفت و گازگروه بازالتزمین شناسی پزشکی
نفوذپذیری آتشفشان نوع هاواییخاک شناسیمواد نفتیکانیهای سنگهای آذرینزمین شناسی محیط زیست
قنات فورانهای زیر دریاییدایکتکنولوژی حفاریگرانیتاشکال مهم ذخایر معدنی
سفره آزادآتشفشانهای قاره‌ایسیلمشتقات نفتسنگهای ماگماییدیاژنز
چاه آبآتشفشانهای جزایر قوسیگنبد‌های رسوبیانواع پارافین‌سنگهای آذرین بینابینیزمین شناسی دریایی
آبهای جاریآتشفشانهای اقیانوسیمکانیزم تشکیل گسلنفت سنگینسنگهای آذرین نفوذی گوهر شناسی
سفره محصورپراکندگی آتشفشانهای عصر حاضرمحاسبه شیب و امتداد لایه‌هاگل حفاریسنگهای آذرین خروجیمعادن ایران
یخ شناسیعلل پیدایش آتشفشانهامحاسبه ضخامت و عمق لایه‌هافسیل‌شناسی گیاهانباتولیتتبلور
اقیانوس شناسینقش آتشفشانها در پوسته زمینسنگهای آذرین مافیکفسیل شناسی جانورانپگماتیتاکتشاف معدن
کانالهای آبیاریبزرگترین آتشفشان کره زمینانواع زمین لرزه فسیل شاخص توده‌های سنگهای آذرینترکیب شیمیایی خورشید
آبهای سطحیبزرگترین آتشفشان کشف بشرپیدایش زمینفلسفه جانور شناسیطرز تشکیل سنگهای رسوبیترکیب شیمیایی سیارات
فرآیندهای یخچالیکانون آتشفشاناندازه گیری ویژگیهای خاکهاصدف‌هاکانیهای گروه فسفاتفراوانی عناصر در فضا
منشا اقیانوس و اتمسفرپیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشاناندازه گیری ویژگیهای سنگهافسیل مرجان افیولیتغارها
ماهیت بیوسفرابر سوزان خاکها در کاربردهای مهندسی تری لوبیتکانیهای سولفاتهسدهای ایران
حوزه آبریزکولاب اشکوب آمونیتکانیهای نیتراتهسد دز
آبهای فسیل جزایر سدی تکتونیک صفحه‌ای بلمنیتکانیهای کربناتهسد کرخه
ریفهای مرجانی پوسته زمین نرمتنانخاصیت مغناطیسی کانیهاپسروی دریا
ریپل مارکپایداری دامنه شکم پایاندیوریتپیشروی دریا
ترک گلی زمین و سازه‌های مهندسیدو کفه ایها سنگهای قلیاییمخروط افکنه
لایه بندی متقاطع لرزه خیزیخارداران گنیساسکارن
رسوبات ناحیه عمیقتعیین محل ساخت تونل نفت ترشاختلاط ماگماهاکانسار مس پورفیری
رسوبات ناحیه کم عمقمحافظت زمین ناپایدارچاه نفت سنگهای الترامافیکپشته های میان اقیانوسی
رسوبات یخچالی مواد و مصالح زمین شناسی گل فشان سری باونگسلهای ترانسفورم


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:32 ]   13   اصغر نامور      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:28 ]   12   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:50 ]   11   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:48 ]   10   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:29 ]   9   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [07:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:16 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:48 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:44 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:41 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:40 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:34 ]   2   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..