منو
 کاربر Online
167 کاربر online
Lines: 1-46Lines: 1-46
 
 
 
 
 
 
  
 || ||
 __~~navy:آب شناسی و اقیانوس شناسی~~__|__~~navy:آتشفشان شناسی و رسوب شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی ساختمانی و مهندسی~~__|__~~navy:زمین شناسی نفت و فسیل شناسی~~__|__~~navy:سنگ شناسی و کانی شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی عمومی~~__ __~~navy:آب شناسی و اقیانوس شناسی~~__|__~~navy:آتشفشان شناسی و رسوب شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی ساختمانی و مهندسی~~__|__~~navy:زمین شناسی نفت و فسیل شناسی~~__|__~~navy:سنگ شناسی و کانی شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی عمومی~~__
 ((تخلخل))|((دهانه آتشفشان))|((زمین شناسی زیرزمینی))|((خصوصیات نفت و گاز))|((گروه بازالت))|((زمین شناسی پزشکی)) ((تخلخل))|((دهانه آتشفشان))|((زمین شناسی زیرزمینی))|((خصوصیات نفت و گاز))|((گروه بازالت))|((زمین شناسی پزشکی))
 ((نفوذپذیری))| ((آتشفشان نوع هاوایی))|((خاک شناسی))|((مواد نفتی))|((کانیهای سنگهای آذرین))|((زمین شناسی محیط زیست)) ((نفوذپذیری))| ((آتشفشان نوع هاوایی))|((خاک شناسی))|((مواد نفتی))|((کانیهای سنگهای آذرین))|((زمین شناسی محیط زیست))
-((قنات))| ((فورانهای زیر دریایی))|((دایک))|((تکنولوژی حفاری))|((گرانیت))|((اشکال مهم ذخایر معدنی)) +((قنات))| ((فورانهای زیر دریایی))|((دایک))|((تکنولوژی حفاری))|((انواع سنگهای گرانیتی))|((اشکال ذخایر معدنی))
 ((سفره آزاد))|((آتشفشانهای قاره‌ای))|((سیل))|((مشتقات نفت))|((سنگهای ماگمایی))|((دیاژنز)) ((سفره آزاد))|((آتشفشانهای قاره‌ای))|((سیل))|((مشتقات نفت))|((سنگهای ماگمایی))|((دیاژنز))
 ((چاه آب))|((آتشفشانهای جزایر قوسی))|((گنبد‌های رسوبی))|((انواع پارافین‌))|((سنگهای آذرین بینابینی))|((زمین شناسی دریایی)) ((چاه آب))|((آتشفشانهای جزایر قوسی))|((گنبد‌های رسوبی))|((انواع پارافین‌))|((سنگهای آذرین بینابینی))|((زمین شناسی دریایی))
 ((آبهای جاری))|((آتشفشانهای اقیانوسی))|((مکانیزم تشکیل گسل))|((نفت سنگین))|((سنگهای آذرین نفوذی))| ((گوهر شناسی)) ((آبهای جاری))|((آتشفشانهای اقیانوسی))|((مکانیزم تشکیل گسل))|((نفت سنگین))|((سنگهای آذرین نفوذی))| ((گوهر شناسی))
 ((سفره محصور))|((پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر))|((محاسبه شیب و امتداد لایه‌ها))|((گل حفاری))|((سنگهای آذرین خروجی))|((معادن ایران)) ((سفره محصور))|((پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر))|((محاسبه شیب و امتداد لایه‌ها))|((گل حفاری))|((سنگهای آذرین خروجی))|((معادن ایران))
 ((یخ شناسی))|((علل پیدایش آتشفشانها))|((محاسبه ضخامت و عمق لایه‌ها))|((فسیل‌شناسی گیاهان))|((باتولیت))|((تبلور)) ((یخ شناسی))|((علل پیدایش آتشفشانها))|((محاسبه ضخامت و عمق لایه‌ها))|((فسیل‌شناسی گیاهان))|((باتولیت))|((تبلور))
 ((اقیانوس شناسی))|((نقش آتشفشانها در پوسته زمین))|((سنگهای آذرین مافیک))|((فسیل شناسی جانوران))|((کانیهای سیلیکاته))|((اکتشاف معدن)) ((اقیانوس شناسی))|((نقش آتشفشانها در پوسته زمین))|((سنگهای آذرین مافیک))|((فسیل شناسی جانوران))|((کانیهای سیلیکاته))|((اکتشاف معدن))
 ((کانالهای آبیاری))|((بزرگترین آتشفشان کره زمین))|((انواع زمین لرزه)) |((فسیل شاخص)) |((توده‌های سنگهای آذرین))|((ترکیب شیمیایی خورشید)) ((کانالهای آبیاری))|((بزرگترین آتشفشان کره زمین))|((انواع زمین لرزه)) |((فسیل شاخص)) |((توده‌های سنگهای آذرین))|((ترکیب شیمیایی خورشید))
 ((آبهای سطحی))|((بزرگترین آتشفشان کشف بشر))|((پیدایش زمین))|((فلسفه جانور شناسی))|((طرز تشکیل سنگهای رسوبی))|((ترکیب شیمیایی سیارات)) ((آبهای سطحی))|((بزرگترین آتشفشان کشف بشر))|((پیدایش زمین))|((فلسفه جانور شناسی))|((طرز تشکیل سنگهای رسوبی))|((ترکیب شیمیایی سیارات))
-((فرآیندهای یخچالی))|((کانون آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای خاکها))|((انواع صدف فسیلها))|((کانیهای گروه فسفات))|((فراوانی عناصر در فضا))
((منشا اقیانوس و اتمسفر))|((پیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای سنگها))|((فسیل مرجان)) |((افیولیت))|((غارها))
((ماهیت بیوسفر))|((ابر سوزان)) |((خاکها در کاربردهای مهندسی))| ((تریلوبیت))|((کانیهای سولفاته))|((سدهای ایران))
+((فرآیندهای یخچالی))|((کانون آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای خاک))|((انواع صدف فسیلها))|((کانیهای گروه فسفات))|((فراوانی عناصر در فضا))
((منشا اقیانوس و اتمسفر))|((پیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای سنگ))|((فسیل مرجان)) |((افیولیت))|((غارها))
((ماهیت بیوسفر))|((ابر سوزان)) |((خاکها در کاربردهای مهندسی))| ((تری لوبیت))|((کانیهای سولفاته))|((سدهای ایران))
  ((حوزه آبریز))|((کولاب)) |((اشکوب))| ((آمونیت))|((کانیهای نیتراته))|((سد دز))  ((حوزه آبریز))|((کولاب)) |((اشکوب))| ((آمونیت))|((کانیهای نیتراته))|((سد دز))
 ((آبهای فسیل)) |((جزایر سدی)) |((تکتونیک صفحه‌ای))| ((بلمنیت))|((کانیهای کربناته))|((سد کرخه)) ((آبهای فسیل)) |((جزایر سدی)) |((تکتونیک صفحه‌ای))| ((بلمنیت))|((کانیهای کربناته))|((سد کرخه))
 ((چاه آرتزین)) |((ریفهای مرجانی)) |((پوسته زمین))| ((براکیوپودها))|((خاصیت مغناطیسی کانیها))|((پسروی دریا)) ((چاه آرتزین)) |((ریفهای مرجانی)) |((پوسته زمین))| ((براکیوپودها))|((خاصیت مغناطیسی کانیها))|((پسروی دریا))
  ((تغذیه آبهای زیر زمینی))| ((ریپل مارک))|((پایداری دامنه))| ((شکم پایان))|((کانیهای غیر سیلیکاته))|((پیشروی دریا))  ((تغذیه آبهای زیر زمینی))| ((ریپل مارک))|((پایداری دامنه))| ((شکم پایان))|((کانیهای غیر سیلیکاته))|((پیشروی دریا))
  ((سطح ایستابی))|((ترک گلی)) |((زمین و سازه‌های مهندسی))|((دو کفه ایها)) |((سنگهای قلیایی))|((مخروط افکنه))  ((سطح ایستابی))|((ترک گلی)) |((زمین و سازه‌های مهندسی))|((دو کفه ایها)) |((سنگهای قلیایی))|((مخروط افکنه))
 ((اقیانوس اطلس)) |((لایه بندی متقاطع)) |((لرزه خیزی))|((خارتنان)) |((گنیس))|((اسکارن)) ((اقیانوس اطلس)) |((لایه بندی متقاطع)) |((لرزه خیزی))|((خارتنان)) |((گنیس))|((اسکارن))
  ((اقیانوس هند))| ((رسوبات ناحیه عمیق))|((تعیین محل ساخت تونل))| ((نفت ترش))|((اختلاط ماگماها))|((کانسار مس پورفیری))  ((اقیانوس هند))| ((رسوبات ناحیه عمیق))|((تعیین محل ساخت تونل))| ((نفت ترش))|((اختلاط ماگماها))|((کانسار مس پورفیری))
  ((اقیانوس منجمد شمالی))| ((رسوبات ناحیه کم عمق))|((محافظت زمین ناپایدار))|((چاه نفت)) |((سنگهای الترامافیک))|((پشته های میان اقیانوسی))  ((اقیانوس منجمد شمالی))| ((رسوبات ناحیه کم عمق))|((محافظت زمین ناپایدار))|((چاه نفت)) |((سنگهای الترامافیک))|((پشته های میان اقیانوسی))
 ((اقیانوس منجمد جنوبی)) | ((رسوبات یخچالی))| ((مواد و مصالح زمین شناسی))| ((گل فشان))| ((سری باون))|((گسلهای ترانسفورم)) ((اقیانوس منجمد جنوبی)) | ((رسوبات یخچالی))| ((مواد و مصالح زمین شناسی))| ((گل فشان))| ((سری باون))|((گسلهای ترانسفورم))
 || ||
  
 
 
 
 
 
 
 ~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~ ~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
* [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 * __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]  * __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 *__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد) *__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)
 **__~~red:تلفن تماس در آذربایجان شرقی~~: ~~green:5544130-0411 ~~__ **__~~red:تلفن تماس در آذربایجان شرقی~~: ~~green:5544130-0411 ~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:32 ]   13   اصغر نامور      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:28 ]   12   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:50 ]   11   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:48 ]   10   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:29 ]   9   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [07:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:16 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:48 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:44 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:41 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:40 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:34 ]   2   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..