منو
 کاربر Online
521 کاربر online
Lines: 1-34Lines: 1-46
 
 
 
 
 
 
  
 || ||
-__~~navy:آب شناسی و اقیانوس شناسی~~__|__~~navy:آتشفشان شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی ساختمانی و مهندسی~~__|__~~navy:زمین شناسی نفت و فسیل شناسی~~__|__~~navy:سنگ شناسی و کانی شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی عمومی~~__ +__~~navy:آب شناسی و اقیانوس شناسی~~__|__~~navy:آتشفشان شناسی و رسوب شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی ساختمانی و مهندسی~~__|__~~navy:زمین شناسی نفت و فسیل شناسی~~__|__~~navy:سنگ شناسی و کانی شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی عمومی~~__
 ((تخلخل))|((دهانه آتشفشان))|((زمین شناسی زیرزمینی))|((خصوصیات نفت و گاز))|((گروه بازالت))|((زمین شناسی پزشکی)) ((تخلخل))|((دهانه آتشفشان))|((زمین شناسی زیرزمینی))|((خصوصیات نفت و گاز))|((گروه بازالت))|((زمین شناسی پزشکی))
 ((نفوذپذیری))| ((آتشفشان نوع هاوایی))|((خاک شناسی))|((مواد نفتی))|((کانیهای سنگهای آذرین))|((زمین شناسی محیط زیست)) ((نفوذپذیری))| ((آتشفشان نوع هاوایی))|((خاک شناسی))|((مواد نفتی))|((کانیهای سنگهای آذرین))|((زمین شناسی محیط زیست))
-((دایت هیدرولیکی))| ((فورانهای زیر دریایی))|((دایک))|((تکنولوژی حفاری))|((گرانیت))|((اشکال مهم ذخایر معدنی))
((خانه‌های ی))|((آتشفشانهای قاره‌ای))|((سیل))|((مشتقات نفت))|((سنگهای ماگمایی))|((مین شناسی مواد انرژی‌زا))
((چاههای آب))|((آتشفشانهای جزایر قوسی))|((گنبد‌های رسوبی))|((انواع پارافین‌))|((سنگهای آذرین بینابینی))|((زمین شناسی دریایی))
+((نات))| ((فورانهای زیر دریایی))|((دایک))|((تکنولوژی حفاری))|((انواع سنگهای گرانیتی))|((اشکال ذخایر معدنی))
((ه د))|((آتشفشانهای قاره‌ای))|((سیل))|((مشتقات نفت))|((سنگهای ماگمایی))|((یاژنز))
((چاه آب))|((آتشفشانهای جزایر قوسی))|((گنبد‌های رسوبی))|((انواع پارافین‌))|((سنگهای آذرین بینابینی))|((زمین شناسی دریایی))
 ((آبهای جاری))|((آتشفشانهای اقیانوسی))|((مکانیزم تشکیل گسل))|((نفت سنگین))|((سنگهای آذرین نفوذی))| ((گوهر شناسی)) ((آبهای جاری))|((آتشفشانهای اقیانوسی))|((مکانیزم تشکیل گسل))|((نفت سنگین))|((سنگهای آذرین نفوذی))| ((گوهر شناسی))
-((وه وزیع آب در طبیعت))|((پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر))|((محاسبه شیب و امتداد لایه‌ها))|((گل حفاری))|((سنگهای آذرین خروجی))|((معادن ایران))
((یخ شناسی))|((علل پیدایش آتشفشانها))|((محاسبه ضخامت و عمق لایه‌ها))|((فسیل‌شناسی گیاهان))|((کنساهای اورایم))|((پرتو گیری از منابع طبیعی رتوا))
((اقیانوس شناسی))|((نقش آتشفشانها در پوسته زمین))|((یخت نی بو))|((فسیل شناسی جانوران))|((کانسارهای لا))|((اکتشاف معدن))
((کانالهای آبیاری))|((بزرگترین آتشفشان کره زمین))|((انواع زمین لرزه)) |((فسیلهای رخاره)) |((توده‌های سنگهای آذرین))|((ترکیب شیمیایی خورشید))
+((سه مصور))|((پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر))|((محاسبه شیب و امتداد لایه‌ها))|((گل حفاری))|((سنگهای آذرین خروجی))|((معادن ایران))
((یخ شناسی))|((علل پیدایش آتشفشانها))|((محاسبه ضخامت و عمق لایه‌ها))|((فسیل‌شناسی گیاهان))|((اویت))|((تبو))
((اقیانوس شناسی))|((نقش آتشفشانها در پوسته زمین))|((نگهای ین فیک))|((فسیل شناسی جانوران))|((کانیهای یلیکاته))|((اکتشاف معدن))
((کانالهای آبیاری))|((بزرگترین آتشفشان کره زمین))|((انواع زمین لرزه)) |((فسیل شاخ)) |((توده‌های سنگهای آذرین))|((ترکیب شیمیایی خورشید))
 ((آبهای سطحی))|((بزرگترین آتشفشان کشف بشر))|((پیدایش زمین))|((فلسفه جانور شناسی))|((طرز تشکیل سنگهای رسوبی))|((ترکیب شیمیایی سیارات)) ((آبهای سطحی))|((بزرگترین آتشفشان کشف بشر))|((پیدایش زمین))|((فلسفه جانور شناسی))|((طرز تشکیل سنگهای رسوبی))|((ترکیب شیمیایی سیارات))
-((فرآیندهای یخچالی))|((کانون آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای خاکها))|((صدفها))|((کانیهای گروه فسفات))|((فراوانی عناصر در فضا))
((منشا اقیانوس و اتمسفر))|((پیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای سنگها))| |((احل یایش کای))|((غارها))
((ماهیت بیوسفر))| |((خاکها در کاربردهای مهندسی))| |((کانیهای سولفاته))|((سدهای ایران))
| |((اشکوب))| |((کانیهای نیتراته))|((سد دز))
| |((تکتونیک صفحه‌ای))| |((کانیهای کربناته))|((سد کرخه))
| |((پوسته زمین))| |((خاصیت مغناطیسی کانیها))|((اکت یر نلا))
|
|((پایداری دامنه))| |((انش کانیها))|(( زی))
| |((نازه گی مام سها))| |((هدایت گم در کایا))|((راه زی))
|
|((لرزه خیزی))| |((رای ک نو در کانی))|((ل ازی))
|
|((تعیین محل ساخت تونل))| |((ترکی یمیایی نگی گی))|((ساختمان سای)) /> | |((محافظت زمین ناپایدار))| |((تریب کای شنسی سنگهای گرگی))|((مین و سازهای مهندی))
| | | | |((مواد و مصالح زمین شناسی))
+((فرآیندهای یخچالی))|((کانون آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای خاک))|((انواع صدف فسلها))|((کانیهای گروه فسفات))|((فراوانی عناصر در فضا))
((منشا اقیانوس و اتمسفر))|((پیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای سنگ))|((یل جان)) |((ایلی))|((غارها))
((ماهیت بیوسفر))|((ابر سوزان)) |((خاکها در کاربردهای مهندسی))| ((تری لوبیت))|((کانیهای سولفاته))|((سدهای ایران))
((حوزه آبریز))|((کولاب)) |((اشکوب))| ((آمونیت))|((کانیهای نیتراته))|((سد دز))
((آبهای فسیل)) |((جزایر سدی)) |((تکتونیک صفحه‌ای))| ((بلمنیت))|((کانیهای کربناته))|((سد کرخه))
((چاه آرتزین)) |((ریفهای مرجانی)) |((پوسته زمین))| ((براکیوپودها))|((خاصیت مغناطیسی کانیها))|((پسروی دریا))
((
تی آبی زیر ینی))| ((ریپل ارک))|((پایداری دامنه))| ((کم پیان))|((کانیهای غیر سیلیکاته))|((پیوی یا))
((سطح ایستابی))|((ترک گلی)) |((مین و ازههی مسی))|((د فه ایها)) |((سنگهای قلییی))|((مروط افکنه))
((
ایاوس اطلس)) |((لایه نی متقاطع)) |((لرزه خیزی))|((ارتنان)) |((گنی))|((سکن)) /> ((اقیانو هند))| ((رسوبات ناحی میق))|((تعیین محل ساخت تونل))| ((نفت ترش))|((اختلاط ماگماها))|((کنسار م پورفیری))
((
اقین منمد شای))| ((رسوبات نایه کم عمق))|((محافظت زمین ناپایدار))|((ا نف)) |((سنگهای لتراایک))|((پته های میان اقیانوسی))
((
اانوس منجمد نوبی)) | ((رسوبات یخچالی))| ((مواد و مصالح زمین شناسی))| ((گل فشان))| ((سری باون))|((گسلهای ترانسفورم))
 || ||
  
 
 
 
 
 +
 +~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
 +* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 +* __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 +*__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)
 +**__~~red:تلفن تماس در آذربایجان شرقی~~: ~~green:5544130-0411 ~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:32 ]   13   اصغر نامور      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:28 ]   12   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:50 ]   11   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:48 ]   10   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:29 ]   9   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [07:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:16 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:48 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:44 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:41 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:40 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:34 ]   2   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..