منو
 کاربر Online
310 کاربر online
Lines: 1-217Lines: 1-193
-
+ bgcolor="#BDEDFF">
bgcolor=#98AFC7>
  
 
 
-__~~DARKgreen:@#15:هندسه#@~~__ +
__~~darkgreen:@#15:هندسه#@~~__

 
 
 
 
  
  
 
 
 __~~darkgreen:@#15:جبر#@ ~~__ __~~darkgreen:@#15:جبر#@ ~~__
 
 
  
  
  
 
 
-__~~darkgreen:@#15:تئوری اعداد#@ ~~__ +__~~Darkgreen:@#15:تئوری اعداد#@ ~~__
  
 
 
  
  
 
 
 __~~darkgreen:@#15:ریاضیات گسسته#@~~ __ __~~darkgreen:@#15:ریاضیات گسسته#@~~ __
 
 
  
  
 
 
 __~~darkgreen:@#15:آنالیز عددی#@~~ __ __~~darkgreen:@#15:آنالیز عددی#@~~ __
 
 
  
  
 
 
 ____~~darkgreen:@#15:متفرقه#@ ~~____ ____~~darkgreen:@#15:متفرقه#@ ~~____
  
 
 
  
 
 
 
 
  
-~~green:__سطح آسان__~~ 
---- 
 *((تقارن)) *((تقارن))
 *((دوران)) *((دوران))
 *((استوانه))  *((استوانه))
 *((هرم))  *((هرم))
 *((مخروط))  *((مخروط))
 *((کره))  *((کره))
 *((رویه))  *((رویه))
 *((خم))  *((خم))
 *((نگاشت))  *((نگاشت))
 *((دستگاههای مختصات))  *((دستگاههای مختصات))
 *((تبدیلات مختصات))  *((تبدیلات مختصات))
 *((مقاطع مخروطی)) *((مقاطع مخروطی))
 *((بیضی)) *((بیضی))
 *((معادله خط و صفحه)) *((معادله خط و صفحه))
 *((وضعیت خط و صفحه نسبت به هم)) *((وضعیت خط و صفحه نسبت به هم))
-~~green:__ سطح سخت__~~ 
---- 
 *((هذلولی)) *((هذلولی))
 *((نظریه خم))  *((نظریه خم))
 *((نظریه رویه))  *((نظریه رویه))
 *((هندسه ریمانی))  *((هندسه ریمانی))
 *((جسم محدب))  *((جسم محدب))
 *((هندسه انتگرال)) *((هندسه انتگرال))
 
 
  
  
-
~~green:__
طح ان__~~
---
*((عد یقی))
*((د گویا))
*((دد گن))
*((عدد مرک))
+*((مل وایی))
*((زیرگروه))
*((روه ری))
*((یگروه نرمال))
*((قیه لاگران))
*((همریخی))
 *((نامعادله))  *((نامعادله))
 *((معادله خطی))  *((معادله خطی))
 *((معادله درجه دوم))  *((معادله درجه دوم))
 *((تابع نمایی)) *((تابع نمایی))
 *((پیوستگی))  *((پیوستگی))
 *((کاربرد مشتق))  *((کاربرد مشتق))
 *((اتحاد))  *((اتحاد))
 *((تجزیه))  *((تجزیه))
 *((تصاعد))  *((تصاعد))
 *((دستگاه معادلات خطی))  *((دستگاه معادلات خطی))
 *((ماتریس))  *((ماتریس))
 *((فضای برداری))  *((فضای برداری))
 *((نگاشت خطی))  *((نگاشت خطی))
 *((دترمینان ماتریس))  *((دترمینان ماتریس))
-~~green:__سطح سخت__~~ 
---- 
 *((عدد کاردینالی)) *((عدد کاردینالی))
 *((عدد مختلط)) *((عدد مختلط))
 *((مشتق جزئی)) *((مشتق جزئی))
 *((معادله درجه سوم))  *((معادله درجه سوم))
 *((انتگرال معین))  *((انتگرال معین))
 *((انتگرال نامعین)) *((انتگرال نامعین))
 
 
  
  
-~~green:__سطح آسان__~~ 
---- 
 *((کسر ده دهی)) *((کسر ده دهی))
 *((معادلات همنهشتی))  *((معادلات همنهشتی))
 *((تاریخچه عدد صحیح))  *((تاریخچه عدد صحیح))
 *((توان و ریشه))  *((توان و ریشه))
 *((مثلث خیام-پاسکال)) *((مثلث خیام-پاسکال))
 *((لگاریتم)) *((لگاریتم))
-


+
  
  
-~~green:__سطح آسان__~~ 
---- 
 *((آنالیز ترکیبی))  *((آنالیز ترکیبی))
 *((منطق ریاضی)) *((منطق ریاضی))
 *((گراف همبند)) *((گراف همبند))
 *((گراف اویلری))  *((گراف اویلری))
 *((گراف همیلتونی))  *((گراف همیلتونی))
 *((گراف درختی))  *((گراف درختی))
 *((گراف مسطح)) *((گراف مسطح))
 *((احتمال شرطی))  *((احتمال شرطی))
 *((اصل موضوعی احتمال))  *((اصل موضوعی احتمال))
 *((متغیر تصادفی)) *((متغیر تصادفی))
 *((تابع احتمال))  *((تابع احتمال))
 *((فرایند تصادفی))  *((فرایند تصادفی))
-
 
-
 
-
 
-~~green:__سطح سخت__~~ 
---- 
 *((توزیع برنولی))  *((توزیع برنولی))
 *((توزیع دوجمله‌ای)) *((توزیع دوجمله‌ای))
 
 
 
 
  
  
-~~green:__سطح آسان__~~ 
---- 
 *((Maple))  *((Maple))
 *((Mathematica)) *((Mathematica))
 *((تقریب و خطا))  *((تقریب و خطا))
 *((روش کمترین مربعات))  *((روش کمترین مربعات))
 *((حل عددی معادله))  *((حل عددی معادله))
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
  
  
-~~green:__سطح آسان__~~ 
---- 
 *((غیاث الدین جمشید کاشانی)) *((غیاث الدین جمشید کاشانی))
 *((برنهارد ریمان)) *((برنهارد ریمان))
 *((هنری پوانکاره)) *((هنری پوانکاره))
 *((قضیه مورلی))  *((قضیه مورلی))
 *((قضیه سوا))  *((قضیه سوا))
 *((آخرین قضیه فرما)) *((آخرین قضیه فرما))
 *((حدس ریمان)) *((حدس ریمان))
 *((قضیه اعداد بزرگ)) *((قضیه اعداد بزرگ))
-*((قی د مرکی)) +*((عدد حقیقی))
*((
دد گویا))
*((عدد گ
گ)) />*((دد مرک))
 *((قضیه اساسی جبر)) *((قضیه اساسی جبر))
 *((ریاضیات و نجوم)) *((ریاضیات و نجوم))
 *((ریاضیات و معماری)) *((ریاضیات و معماری))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
 +* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 +* __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 +*__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)
 +**__~~red:تلفن تماس در آذربایجان شرقی~~: ~~green:5544130-0411 ~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:27 ]   14   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [06:36 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [05:56 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [12:56 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [12:30 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [10:49 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [10:47 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [07:02 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:23 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:21 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [09:14 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [08:53 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [08:42 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [06:10 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..