منو
 کاربر Online
595 کاربر online
Lines: 1-356Lines: 1-472
 @#18:__چرا به ادبیات علاقمندی؟؟__ @#18:__چرا به ادبیات علاقمندی؟؟__
 جواب این سئوال موضوع فراخوان نیست. جواب این سئوال موضوع فراخوان نیست.
 ~~green: ~~green:
 موضوعات فراخوان، اینجاست:~~#@ موضوعات فراخوان، اینجاست:~~#@
 @#12:*اگر به موضوع ~~green:ادبیات داستانی~~ علاقه داری، چند پیشنهاد داریم: @#12:*اگر به موضوع ~~green:ادبیات داستانی~~ علاقه داری، چند پیشنهاد داریم:
 با ~~green:شاهنامه~~ شروع کنیم: با ~~green:شاهنامه~~ شروع کنیم:
 __-شاهنامه__ یک حماسه ی ماندگار است. __-شاهنامه__ یک حماسه ی ماندگار است.
 تو این را دروغ و فسانه مدان  تو این را دروغ و فسانه مدان
  به رنگ فسون بهانه مدان  به رنگ فسون بهانه مدان
 ازو هرچه اندر خورد با خرد  ازو هرچه اندر خورد با خرد
  دگر بر ره رمز و معنی بود  دگر بر ره رمز و معنی بود
-^* ((منظور فردوسی از اینکه شاهنامه یک داستان تمثیلی و رمزی است چیست؟؟))^#@ +* ((منظور فردوسی از اینکه شاهنامه یک داستان تمثیلی و رمزی است چیست؟؟))
 -شاهنامه شامل سه بخش اساطیری/پهلوانی/تاریخی است. -شاهنامه شامل سه بخش اساطیری/پهلوانی/تاریخی است.
   
-@#14:^ *(( کدام بخش برایت جذابتر بوده است؟))^#@ + *(( کدام بخش برایت جذابتر بوده است؟))
 -اغلب پهلوانان در شاهنامه مرد هستند،امابا زن پهلوانی بنام"گرد آفرید"روبرو میشویم که به علاقه سهراب نیز توجهی ندارد. -اغلب پهلوانان در شاهنامه مرد هستند،امابا زن پهلوانی بنام"گرد آفرید"روبرو میشویم که به علاقه سهراب نیز توجهی ندارد.
   
-@#14:^ *((تحلیل داستان این پهلوان را شما برای شبکه ی خودتان(رشد) ارسال کنید .))^#@ + *((تحلیل داستان این پهلوان را شما برای شبکه ی خودتان(رشد) ارسال کنید .))
-@#14:^ *((چرا به نظر می رسد ،اغلب نقشهای منفی در شاهنامه به زنان سپرده شده است؟))^#@ + *((چرا به نظر می رسد ،اغلب نقشهای منفی در شاهنامه به زنان سپرده شده است؟))
 -برخی داستانهای شاهنامه مجموعه ای از حوادث پی در پی و محیرالعقول است. -برخی داستانهای شاهنامه مجموعه ای از حوادث پی در پی و محیرالعقول است.
  مثل: هفت خوان رستم و هفت خوان اسفندیار  مثل: هفت خوان رستم و هفت خوان اسفندیار
-@#14:^* ((چه شباهتی از نظر ساختار داستانی دراین دو می بینید؟))^#@ +* ((چه شباهتی از نظر ساختار داستانی دراین دو می بینید؟))
 - روئین تنی نشانه ای ازآرزوی تشابه پهلوانان بزرگ به خدایان اساطیر می باشد.  - روئین تنی نشانه ای ازآرزوی تشابه پهلوانان بزرگ به خدایان اساطیر می باشد.
 روئین تن کسی است که نیرو های ما فوق طبیعی او را شکست ناپذیر کرده اند.  روئین تن کسی است که نیرو های ما فوق طبیعی او را شکست ناپذیر کرده اند.
 درشاهنامه"اسفندیار" ، در ایلیاد "آشیل" روئین تن است. درشاهنامه"اسفندیار" ، در ایلیاد "آشیل" روئین تن است.
-@#14:^ * ((داستان این دوقهرمان را با هم مقایسه کنید)).^#@ + * ((داستان این دوقهرمان را با هم مقایسه کنید)).
-@#14:^ * ((نقش نیروهای متافیزیکی و غیبی در یک حماسه چیست؟))^#@ +* ((نقش نیروهای متافیزیکی و غیبی در یک حماسه چیست؟))
  -"رخش"اسب عادی نیست و با شیر می جنگد، یا "خانتوس" اسب آشیل قدرت پیشگویی و سخن گفتن دارد.  -"رخش"اسب عادی نیست و با شیر می جنگد، یا "خانتوس" اسب آشیل قدرت پیشگویی و سخن گفتن دارد.
-@#14:^ * ((ویژگیهای حیوانات در حماسه ها چیست؟))^#@ +* ((ویژگیهای حیوانات در حماسه ها چیست؟))
 - قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد فهرمان روبرو می شود. - قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد فهرمان روبرو می شود.
 رستم در گیر افراسیاب است،و آشیل با هکتور مبارزه می کند. رستم در گیر افراسیاب است،و آشیل با هکتور مبارزه می کند.
-@#14:^* ((نقش ضد قهرمانها در حماسه چیست؟))^#@
@#14:
^ *(( موجودات غیر واقعی و جادویی چه نقشی در این داستانها دارند؟))^#@
+* ((نقش ضد قهرمانها در حماسه چیست؟))

*(( موجودات غیر واقعی و جادویی چه نقشی در این داستانها دارند؟))
 موضوع نبرد پدر و پسر به شیوه های گوناگون در روایات حماسی و افسانه های جهان آمده  موضوع نبرد پدر و پسر به شیوه های گوناگون در روایات حماسی و افسانه های جهان آمده
 است. در شاهنامه کیکاووس سیاوش را به کام مرگ می فرستد، و رستم سهراب را. است. در شاهنامه کیکاووس سیاوش را به کام مرگ می فرستد، و رستم سهراب را.
-@#14:^ *((به نظر شما عوامل به وجود آمدن این تراژدی ها چه بود؟))^#@
@#14:^ *((تقدیر و سرنوشت یا مقابله ی قدرت و عاطفه ؟))^#@
+ *((به نظر شما عوامل به وجود آمدن این تراژدی ها چه بود؟))
*((تقدیر و سرنوشت یا مقابله ی قدرت و عاطفه ؟))
 __ نظامی__ __ نظامی__
 ~~green:منظومه ی لیلی و مجنون~~ ~~green:منظومه ی لیلی و مجنون~~
 ~~green:منظومه ی خسرو و شیرین~~ ~~green:منظومه ی خسرو و شیرین~~
   
 نظامی داستان خسرو و شیرین را در سال576 و لیلی و مجنون را در584 سرود. نظامی داستان خسرو و شیرین را در سال576 و لیلی و مجنون را در584 سرود.
 اولی را به میل خود و دومی را برای اطاعت فرمان شاهانه، و صد البته که هردو منظومه به لطف طبع توانای نظامی بر صدر داستانهای منظوم جهان جای گرفت. اولی را به میل خود و دومی را برای اطاعت فرمان شاهانه، و صد البته که هردو منظومه به لطف طبع توانای نظامی بر صدر داستانهای منظوم جهان جای گرفت.
-@#14:^ *((مقایسه ی علاقه ی صادقانه ی فرهاد و عشق مصلحت اندیشانه ی خسرو.))^#@ + *((مقایسه ی علاقه ی صادقانه ی فرهاد و عشق مصلحت اندیشانه ی خسرو.))
-@#14:^ *((مقایسه ی لیلی و شیرین .))^#@ + *((مقایسه ی لیلی و شیرین .))
-@#14:^ *((چرا این دو داستان از نظر جامعه ومحیط اینقدر متفاوتند؟))^#@ + *((چرا این دو داستان از نظر جامعه ومحیط اینقدر متفاوتند؟))
-@#14:^ *((دیگران در سرنوشت لیلی و مجنون چه نقشی دارند؟))^#@
@#14:
^ *((دیگران در سرنوشت شیرین و فرهاد چه نقشی دارند؟))^#@
+ *((دیگران در سرنوشت لیلی و مجنون چه نقشی دارند؟))
-@#14:^ *((وجه تشابه قدرت مداری مردان در این دو داستان چیست؟))^#@ +*((دیگران در سرنوشت شیرین و فرهاد چه نقشی دارند؟))

*((وجه تشابه قدرت مداری مردان در این دو داستان چیست؟))
 ~~green:هفت پیکر~~پنجمین مثنوی نظامی است که در سال 598 پایان یافته است.این مثنوی یکی از شاهکارهای درخشان ادب فارسی است. ~~green:هفت پیکر~~پنجمین مثنوی نظامی است که در سال 598 پایان یافته است.این مثنوی یکی از شاهکارهای درخشان ادب فارسی است.
 داستان خیر و شر یکی از داستانهای زیبای این منظومه است. داستان خیر و شر یکی از داستانهای زیبای این منظومه است.
-@#14:^ *((برداشت خود را از این داستان زیبا برای ما بنویسید.))^#@ +*((برداشت خود را از این داستان زیبا برای ما بنویسید.))
 __عطارنیشابوری__ __عطارنیشابوری__
 ~~green:منطق الطیر~~یا مقامات طیور مهمترین و قویترین اثر منظوم عطار است.او در این کتاب از از مراحل تصوف و راه بی نهایتی که سالک باید بپیماید با شیواترین تعبییرات سخن گفته است. ~~green:منطق الطیر~~یا مقامات طیور مهمترین و قویترین اثر منظوم عطار است.او در این کتاب از از مراحل تصوف و راه بی نهایتی که سالک باید بپیماید با شیواترین تعبییرات سخن گفته است.
-@#14:^ *((منظور عطار از هفت وادی چیست؟))^#@ + *((منظور عطار از هفت وادی چیست؟))
-@#14:^ *((چه تشابهی بین هفت خوان رستم و هفت وادی وجود دارد؟))^#@ + *((چه تشابهی بین هفت خوان رستم و هفت وادی وجود دارد؟))
-@#14:^ *((منظور عطار از سیمرغ چیست ؟))^#@ 
-@#14: ^*((سیمرغ در منطق الطیر چه تشابهی با سیمرغ در شاهنامه دارد؟ ))^#@ + * (( منظور عطار از سیمرغ چیست ؟))

*((سیمرغ در منطق الطیر چه تشابهی با سیمرغ در شاهنامه دارد؟ ))
 منطق الطیر یک داستان تمثیلی یا سمبولیسم است. منطق الطیر یک داستان تمثیلی یا سمبولیسم است.
-@#14:^ *((نمونه هایی از این سمبل ها را در این داستان بررسی کنید.))^#@
@#14:^ *((به نظر شما چرا عطار این پرندگان را برای بیان سیر سالک انتخاب کرده است؟))^#@
+*((نمونه هایی از این سمبل ها را در این داستان بررسی کنید.))
/>*((به نظر شما چرا عطار این پرندگان را برای بیان سیر سالک انتخاب کرده است؟))
 __مولوی__ __مولوی__
 مولانا جلال الدین محمد بزرگترین سراینده ی تصوف و شاهباز بلند پرواز آسمان معرفت و اندیشه است. مولانا جلال الدین محمد بزرگترین سراینده ی تصوف و شاهباز بلند پرواز آسمان معرفت و اندیشه است.
 ~~green:مثنوی مولوی~~ شامل بیست و شش هزار بیت است که در خلال دفترهای شش گانه ی آن مطالب عالی و عرفانی همراه با ایات قرانی و احادیث ، با شیرین ترین بیان نقل می شود. ~~green:مثنوی مولوی~~ شامل بیست و شش هزار بیت است که در خلال دفترهای شش گانه ی آن مطالب عالی و عرفانی همراه با ایات قرانی و احادیث ، با شیرین ترین بیان نقل می شود.
 ~~green:حکایت کنیزک و پادشاه ~~یکی از شیرین ترین حکایتهای دفتر اول است: ~~green:حکایت کنیزک و پادشاه ~~یکی از شیرین ترین حکایتهای دفتر اول است:
-@#14:^ *((چگونگی خیال و تاثیر آن در زندگی مادی و معنوی انسان چیست؟))^#@
@#14:^ *((این حکایت را از منظر روانشناسی بررسی کنید.))^#@
@#14:^ *((داستان را با نثری شیوا و ساده بفرستید.))^#@
+ *((چگونگی خیال و تاثیر آن در زندگی مادی و معنوی انسان چیست؟))

*((این حکایت را از منظر روانشناسی بررسی کنید.))

*((داستان را با نثری شیوا و ساده بفرستید.))
 ~~green:حکایت طوطی و بازرگان~~ ~~green:حکایت طوطی و بازرگان~~
-@#14:^ *((چرا در عرفان لفظ حجاب معنی است؟))^#@
@#14:^ *((نقش تدبیر و اندیشه دراینجا چیست؟))^#@
@#14:^ *((رمز داستان پردازی مولانا در چیست؟))^#@
@#14:^ *((~~green: بررسی حکایت طوطی و بقال~~))^#@
+ *((چرا در عرفان لفظ حجاب معنی است؟))
/>*((نقش تدبیر و اندیشه دراینجا چیست؟))
/>*((رمز داستان پردازی مولانا در چیست؟))
/>*((~~green: بررسی حکایت طوطی و بقال~~))
 __سعدی__ __سعدی__
 با ~~green:گلستان و بوستان سعدی ~~از دوره ی دبستان آشنا شده ایم. با ~~green:گلستان و بوستان سعدی ~~از دوره ی دبستان آشنا شده ایم.
 گلستان در هشت باب و بوستان در ده باب نوشته شده است. گلستان در هشت باب و بوستان در ده باب نوشته شده است.
-@#14: ^*((حکایتهایی انتخاب و نقد کنید.))^#@ +*((حکایتهایی انتخاب و نقد کنید.))
 مثلاً منظره ی پروانه و شمع از بوستان مثلاً منظره ی پروانه و شمع از بوستان
 __سنایی__ __سنایی__
 مجدودابن ادم سنایی نخستین کسی است که حقایق عالی عرفانی را در قالب نظم بر اهل معرفت عرضه کرد. مجدودابن ادم سنایی نخستین کسی است که حقایق عالی عرفانی را در قالب نظم بر اهل معرفت عرضه کرد.
 ~~green:مثنوی حدیقه الحقیقه~~ شامل بر ده باب و ده هزار بیت است. ~~green:مثنوی حدیقه الحقیقه~~ شامل بر ده باب و ده هزار بیت است.
 ~~green:حکایت "کوران و پیل~~ " یک داستان جذاب و شیرین از این منظومه است. ~~green:حکایت "کوران و پیل~~ " یک داستان جذاب و شیرین از این منظومه است.
-@#14:^ *((پیل در این داستان نماد چیست؟))^#@
@#14:^ *((برداشت شما ازاین قصه چیست؟))^#@
+ *((پیل در این داستان نماد چیست؟))
 +*((برداشت شما ازاین قصه چیست؟))
-~~green:بررسی آثاریکی از نویسندگان : (پیشنهاد ما)~~ 
-@#14:((بزرگ عوی)) />((سیمین دانشور)) />(( محمد لی ملزاد)) />((امحسین اعدی))
((
جلال ل حمد))
((
حمد ابراهیم باستانی پریی))
(( ص
اد هایت))
(( دکتر علی
شریعتی))
(( سی
د مهدی شجاعی ))#@
+__~~green:وول یا دا ~~__ ایی ا ک مبتنی ر یا اشد .
 +رمان داستان بلندیست که نویسنده بر اساس اطلاعات واقعی یا به یاری تخیل و قدرت هنری خود مینویسد.
-@#14:(( ویکتو هوگو))
((
انری)) />((توتی)) />((آنتو ف))
((
جبرا لیل برن)) />(( ش سیور اساین))#@
+داستان کوتاه: نوشته ای کواه در بیان رخدادی وای یا تخیی که نوین ب یری ر (plot ) یویس.
 +معادل داستان کوتاه در فارسی "حکایت" را داریم .گاهی حکایتها پی در پی و طولانیست مثل: سندبادنامه/هزار و یکشب
-@#14:^((**** ویند ه انتاب ما))^#@ +گاهی کتاه مثل: جوامع الحکایت که بزرگترین اثر داستای قن هفتم است.این کتب اثر محمدابن ممد عوفی است
 +نویسنده ی هزار و یکشب به درستی معلوم نیست و به نظر میرسد حاصل ذوق و اندیشه ی جمعی باشد.
-~~green:رای ار:( پینهاد ما)~~

@#14:((نیا یوی))
((فریدن یی))
((پروین اتصای)) />((فرو رزا)) />((ید دق))
((ا او ))
((
اخوان ال))
((سهرا هری)) />((سیاوش کریی))
((هوش اتاج)) />((رهی عیی))
((مهدی سهیلی))
((منور ی)) />((محمد تی ب ))
((قیر این پو))
((لمان هاتی))
((یعی کدکنی))
((فطه اکی))
((هره ی فار زد)) />((عی م دامغانی))
+ *((فک می کنی هدف شهرزاد از نقل ای کایت پی در پی فق نجات جانش بوده یا هدف عالیتری را دنبال می کرده است؟))
/>

ز
ند باد داستان کوه

چخو
ف یکی از استادا داستان که است.

برای نمونه داتا" بی عر" ر ا ی نویسنده بخنید.

*
((چرا غ استاای چخوف پایانی افلگی کننده دارد؟))

*
((یک داستان کوتاه دیگر ا برایمان ارسال و رسی کنید.))

*
((سبک چخو را ر داتان کتاه بررسی کی))
/>
نویسدگا بره ی داستاهای که :

*
((ری کسن))
*((ن ایلر))
*((ا آپداپک))
*((یا ولف))


~~green:
رسی ثاریکی از نویندگا : (یاد ما)~~
 +*((بزرگ علوی))
 +*((سیمین دانشور))
 +*(( محمد علی جمالزاده))
 +*((غلامحسین ساعدی))
 +*(( جلال آل احمد))
 +*(( محمد ابراهیم باستانی پاریزی))
 +*(( صادق هدایت))
 +*(( دکتر علی شریعتی))
 +*(( سید مهدی شجاعی ))
 +*(( ویکتور هوگو))
 +*(( ا.هنری))
 +*((تولستوی))
 +*((آنتوان چخوف))
 +*(( جبران خلیل جبران))
 +*(( شل سیلور استاین))
 +:^((**** نویسنده به انتخاب شما))^#@
-((اقبال لاهوری)) 
-((سیلویا وارنر)) 
-((ابراهیم جبرا)) 
-((محمود درویش)) 
-((تاگور)) 
-((فردریش شیللر))#@ 
-((تریللو))^ 
-~~green:(( ***شاعر به انتخاب شما))~~^ 
 @#16:__~~green:ادبیات نوجوانان~~__#@ @#16:__~~green:ادبیات نوجوانان~~__#@
 ~~green:شازده کوچولو~~:اثر جاودان "آنتوان دوسنت اگزوپری"نویسنده ی معاصر فرانسوی است که به بیش از صد زبان دنیا ترجمه و پس از انجیل پر خواننده ترین کتاب در سراسر دنیاست .  ~~green:شازده کوچولو~~:اثر جاودان "آنتوان دوسنت اگزوپری"نویسنده ی معاصر فرانسوی است که به بیش از صد زبان دنیا ترجمه و پس از انجیل پر خواننده ترین کتاب در سراسر دنیاست .
 شازده کوچولو ساکن سیاره ی کوچکی به اندازه ی یک خانه است و در آنجا گل بی همتایی دارد که مایه ی همه ی عواطف ، دلخوشیها و رنجهای اوست. شازده کوچولو ساکن سیاره ی کوچکی به اندازه ی یک خانه است و در آنجا گل بی همتایی دارد که مایه ی همه ی عواطف ، دلخوشیها و رنجهای اوست.
-^((گل در این داستان تمثیل از چیست؟))^
^((درباره ی این کتاب یک مطلب خواندنی بنویسید.))^
+*((گل در این داستان تمثیل از چیست؟))

*
((درباره ی این کتاب یک مطلب خواندنی بنویسید.))
 ~~green:هری پاتر~~: ماجراهای هری پاتر جدال تکراری خیر و شر است اما گویی رولینگ در مدرسه ی جادوگری درس خوانده و با کلماتش مارا جادو می کند. ~~green:هری پاتر~~: ماجراهای هری پاتر جدال تکراری خیر و شر است اما گویی رولینگ در مدرسه ی جادوگری درس خوانده و با کلماتش مارا جادو می کند.
-^((به کدام شخصیت این داستان بیشتر علاقه داری وچرا؟))^
^((اگر به جای نویسنده ی این کتاب بودی هری پاتر را چطور تمام می کردی؟))^
^((چرا خانم رولینگ از اسطوره های قدیمی نظیر اژدها – ققنوس-پری دریایی استفاده کرده است؟))^
+*((به کدام شخصیت این داستان بیشتر علاقه داری وچرا؟))
*((اگر به جای نویسنده ی این کتاب بودی هری پاتر را چطور تمام می کردی؟))
*((چرا خانم رولینگ از اسطوره های قدیمی نظیر اژدها – ققنوس-پری دریایی استفاده کرده است؟))
 ~~green: قصه های سرزمین اشباح ~~: "دارن شان" یک نویسنده جوان انگلیسى است که آثارش با استقبال وسیع انگلیسى زبانان روبرو شده و در دیگر کشورها هم آثارش ترجمه و منتشر مى شود. مثلاً مجموعه ۱۲ جلدى «قصه هاى سرزمین اشباح» از جمله آثارى بود که در فروش و استقبال مخاطبان پا به پاى رمان هاى هرى پاتر پیش مى رفت اما مجموعه هرى پاتر با فیلم هاى سینمایى که براساس آن ساخته شد و تبلیغات وسیعى که داشت بیشتر شناخته شد. اما در میزان فروش، قصه هاى سرزمین اشباح دست کمى از هرى پاتر ندارد. ~~green: قصه های سرزمین اشباح ~~: "دارن شان" یک نویسنده جوان انگلیسى است که آثارش با استقبال وسیع انگلیسى زبانان روبرو شده و در دیگر کشورها هم آثارش ترجمه و منتشر مى شود. مثلاً مجموعه ۱۲ جلدى «قصه هاى سرزمین اشباح» از جمله آثارى بود که در فروش و استقبال مخاطبان پا به پاى رمان هاى هرى پاتر پیش مى رفت اما مجموعه هرى پاتر با فیلم هاى سینمایى که براساس آن ساخته شد و تبلیغات وسیعى که داشت بیشتر شناخته شد. اما در میزان فروش، قصه هاى سرزمین اشباح دست کمى از هرى پاتر ندارد.
 قهرمان داستان یک پسر بچه مدرسه ای معمولی ، اما عاشق عنکبوت هاست . زندگی دارن واقعاً معمولی است تا اینکه او با بهترین دوستش استیو به سیرک عجایب میرود که در آن نمایشهایی از قبیل (مرد گرگی) که بسیار وحشی و خطرناک است، (الکساندر ریبز) استخوانی که که حرکات جالب و خنده داری انجام میداد، (رامو دو شکم) که برخلاف ریبز خیلی چاق بود و چیزهای از قبیل میخ، پیچ، شیشه و خوراکیهای زیادی را در عرض چند دقیقه میخورد، (تروسکا) زنی بود که هر وقت اراده میکرد ریشهایی با سرعت زیاد در میاورد،(آقای کرپسلی) که با عنکبوت خطرناک اما بامزه ای به نام خانم اکتا بوسیله یک فلوت کارهای خارق العاده ای انجام میداد. اما عنکبوت آقای کرپسلی یعنی خانم اکتا دارن شان را بر سر دوراهی وحشتناکی قرار میدهد. دارن میتواند بی خیال مرگ بهترین دوستش شود و زندگی عادی خود را ادامه دهد یا میتواند از مرگ دوستش جلوگیری کند، اما برای این کار باید زندگی اش را به دست یک شبح خونخوار بسپارد.  قهرمان داستان یک پسر بچه مدرسه ای معمولی ، اما عاشق عنکبوت هاست . زندگی دارن واقعاً معمولی است تا اینکه او با بهترین دوستش استیو به سیرک عجایب میرود که در آن نمایشهایی از قبیل (مرد گرگی) که بسیار وحشی و خطرناک است، (الکساندر ریبز) استخوانی که که حرکات جالب و خنده داری انجام میداد، (رامو دو شکم) که برخلاف ریبز خیلی چاق بود و چیزهای از قبیل میخ، پیچ، شیشه و خوراکیهای زیادی را در عرض چند دقیقه میخورد، (تروسکا) زنی بود که هر وقت اراده میکرد ریشهایی با سرعت زیاد در میاورد،(آقای کرپسلی) که با عنکبوت خطرناک اما بامزه ای به نام خانم اکتا بوسیله یک فلوت کارهای خارق العاده ای انجام میداد. اما عنکبوت آقای کرپسلی یعنی خانم اکتا دارن شان را بر سر دوراهی وحشتناکی قرار میدهد. دارن میتواند بی خیال مرگ بهترین دوستش شود و زندگی عادی خود را ادامه دهد یا میتواند از مرگ دوستش جلوگیری کند، اما برای این کار باید زندگی اش را به دست یک شبح خونخوار بسپارد.
-^((اگر شما بجای دارن باشید چه کار میکنید؟))^
^
((مقایسه ی دارن در سرزمین اشباح و هری در هری پاتر))^
^((نقش جادوگرها در این دو داستان))^
+*((اگر شما بجای دارن باشید چه کار میکنید؟))
-^(( />نی ویای س +*((مقایسه ی ارن در سرزمین شباح و هری در هری پاتر))
*((نقش جادوگرها در
این دو داسن))
-نویسنده: لوسی مود مونتگمری))^ 
-^((با با لنگ دراز – دشمن عزیز +* (( آنی رویای سبز نویسنده: لوسی مود مونتگمری))

*
((با با لنگ دراز – دشمن عزیز نویسنده: جین وبستر))

*((قصه های مجید نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی))
-نویسنده: جین وبستر))^ 
-^ 
-((قصه های مجید 
-نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی))^ 
 @#16:__~~green:ادبیات کودکان~~__#@ @#16:__~~green:ادبیات کودکان~~__#@
 ~~green: ~~green:
 داستان کودک~~ داستان کودک~~
-^((آثار هانس کریستین اندرسن))^
^((آثار برادران گریم))^
+*((آثار هانس کریستین اندرسن))

*
((آثار برادران گریم))

*((شعر کودک))~~green:شعرای معاصر:( پیشنهاد ما)~~

*((نیما یوشیج))
*((فریدون مشیری))
*((پروین اعتصامی))
*((فروغ فرخزاد))
*((حمید مصدق))
*((احمد شاملو ))
*((اخوان ثالث))
*((سهراب سپهری))
*((سیاوش کسرایی))
*((هوشنگ ابتهاج))
*((رهی معیری))
*((مهدی سهیلی))
*((منوچهر آتشی))
*((محمد تقی بهار ))
*((قیصر امین پور))
*((سلمان هراتی))
*((شفیعی کدکنی))
*((فاطمه راکعی))
*((طاهره ی صفار زاده))
*((علی معلم دامغانی))


__~~green:شعرای جهان~~__


*((اقبال لاهوری))
*((سیلویا وارنر))
*((ابراهیم جبرا))
*((محمود درویش))
*((تاگور))
*((فردریش شیللر))
*((تریللو))

^~~green:(( ***شاعر به انتخاب شما))~~^

__~~green:سفر نامه:~~__گر چه سفر نامه ی ناصر خسرو ارزش ادبی و تاریخی دارد ولی خواندنش حوصله ی بسیار می خواهد.

"خسی در میقات " جلال آل احمد را خوانده اید؟

*((اگر تجربه ی حضور در مدینه منوره و مکه را داشته اید ، سفر نا مه ی کوتاهی برای ما ارسال کنید.))

گاهی سفر نامه ها خیالی هستند،مثلاً سفری به اعماق اقیانوس یا فضا و...

*((اگر قدرت تخیل خوبی دارید، پس منتظر چه هستید؟))

__~~green:تاریخ در ادبیات~~__

با تاریخ و آثار با ارزش تاریخی در حوزه ی ادبیات حتماً آشنایی دارید.
مثل تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی و...

*((می توانید با نثر دشوار بیهقی از زبان "حسنک وزیر" از او دفاع کنید.( با چاشنی طنز)))


__~~green:طنز~~__

نوشته ای است که نویسنده در آن می کوشد یکی از ضعفها و ناهنجاریهای اجتماعی را به صورت غیر مستقیم نقد و نکوهش کند.

*((کاریکلماتور))

*((طنز در آثار جدی))
 +*((عبید زاکانی))
 +*((دهخدا))
-^((ر کوک))^ +*((گل ق (کیومث صابری)))
-________________________________________ 
 @#18:~~green:انتخاب~~#@ @#18:~~green:انتخاب~~#@
-(( ماندگاری یک اثر ادبی با نوع آن بیشتر رابطه دارد یا با محتوایش؟)) +*(( ماندگاری یک اثر ادبی با نوع آن بیشتر رابطه دارد یا با محتوایش؟))
 مثلا کلیله و دمنه که نوع نگارش ان مرسوم نیست ولی هنوز جذاب و خواندنیست . مثلا کلیله و دمنه که نوع نگارش ان مرسوم نیست ولی هنوز جذاب و خواندنیست .
-((کاریکلماتور چیست ؟)) 
-((علت علاقه ی مردم کشورهای غربی به مولانا / حافظ /خیام))
((تاریخ فرهنگ لغت نویسی در ایران
))
+*((علت علاقه ی مردم کشورهای غربی به مولانا / حافظ /خیام))
-((چرا داستانهی عاصر سی ضایی اندهبار و غمزده دار؟)) +*((تایخ رهنگ ویسی در ایرن))
-((ل ال عر شاعری ادبیا نوی ایرن)) +*((چ داستای معاصر ارسی فیی اندهبا و غزده دار؟))
-((ش م در جذابیت یک اثرچقدر است؟)) +*((عت اول شعر ری در ادبیات نوین ایران))
-((ادبیات شفاهی چگونه ادبیاتیست ؟ )) +*((نقش مترجم در جذابیت یک اثرچقدر است؟))

*
((ادبیات شفاهی چگونه ادبیاتیست ؟ ))
   
-((باز نویسی یک افسانه ی قدیمی از شهر شما)) +*((باز نویسی یک افسانه ی قدیمی از شهر شما))
-((نیایش در ادب فارسی)) +*((نیایش در ادب فارسی))
-((ضرب المثل چیست؟)) +*((ضرب المثل چیست؟))
-((ادبیات دفاع مقدس)) +*((ادبیات دفاع مقدس))
-((راز ماندگاری یک حماسه))
((جوایز ادبی : جایزه ی گلشیری- جایزه ی یلدا
))
+*((راز ماندگاری یک حماسه))
-(( نظر شمامهمترین تفاق ادبی در ا گذشه چه بد)) +*((ای ادبی : ایز ی گلشیی- جایزه ی ید))
-((زبا عر شما را ب میکند یا تای آ ؟)) +*(( ب نر شمامهمترین اتفاق بی در سا گشت ه بود؟))
-((و خیا ر شر )) />((موسیی ر)) +*((ا عر شم را جذب میکد یا موای ن ))
-((رق راه و شعر)) +*((صر یا در شعر ))
-((دبی فتستان )) +*((مویقی ))
-((یات یکستان)) +*((فق انه و ))
-(( ولایی یا بی)) +*((یات اغاتسا ))
-((نامه ی ه دا))
((
دبیت ر و غرب))
+*((ابیت ایکت))
-((نوشه ای کوتاه)) +*((شر لایی یا مذهبی))
-((داستاهای یان)) +*((ناه ای ب دا))
-((ادبیات ن)) +*((ادبیات و غرب))
-((بیعت ر شعر اصر)) +*((نوته هی کاه))
-((افسانه ی جانران)) +*((داستانهای ریان))
-((چرا ز تبدیل افکر و گف ها به نوشته لذت میبریم؟)) +*((ابیا ان))
-((ویی و همی ن)) +*((یت در عر مصر))
-((اریخ ر ابیات)) +*((فسانه ی انوان))
-((روانشنای ر ادبی)) +*((چرا ا تبدیل فکار و گفته ها به نوشته لذت مییم؟))
-((اهمی املایی کمات)) +*((ویرای و اهمیت آ))
-((رفن در ادبیات)) +*((اری در ادبیات))
-((اتانهای قآنی در ادب فاسی)) +*((واننای در ادبیا))
 +*((اهمیت املایی کلمات))
 +*((عرفان در ادبیات))
 +*((داستانهای قرآنی در ادب فارسی))
 +@#16:~~green:و اما حسن ختام~~#@...
 +@#16:__~~green:حافظ~~__#@
 +از بزرگترین غزلسرای ایران زمین کمترین شرح احوال به جا مانده است .
 +کیست او که دیوان شریفش در سینه ی اهل معناست در کنار کتاب مقدس قرآن زینت بخش هر خانه ای است .
 +
 + طنز در شعر حافظ:
 +نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو
 +که مستحق کرامت گناهکارانند
 +پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت
 +من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم
 +*((شعر حافظ را از دیدگاه طنز بررسی کنید.))
 +در غزلیات حافظ اصطلاحاتی هست که در ایهام باقی مانده اند ،
 +مثل : می ،زلف ،و.....و شاخه نبات.
 +*((اگر شما دبیر ادبیات بودید، چه جوابی برای این سئوالات داشتید؟))
 +*((آیا حافظ از نظر شما یک موجود فرا زمینی است؟))
 +اعتقاد بر این است که شکسپیر از حافظ تاثیر گرفته است.بعضی میگویند واژه ی شکسپیر همان "شیخ پیر" است.
 +*((شما الهامات حافظ در آثار شکسپیر را بیابید.))
 +*(( " آندره ژید " از حافظ چه تاثیری گرفته است ؟))
 +میبینید که سئوال اول ما بی معنی است ،
 +@#22:~~green:چون ادبیات واقعاً شیرین و دوست داشتنی است!!!~~#@
 ~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~ ~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
* [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 * __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]  * __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 *__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد) *__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)
-{FANCYTABLE(border=0)}
~w:40% {MODULE(module=latest_pages_objects, align=center, max=14, category=ادبیات)}{MODULE} ~|~ ~w:14% ~|~ ~w:40% {MODULE(module=top_pages, align=center, max=14, category=ادبیات)}{MODULE}
{FANCYTABLE}
+

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:55 ]   44   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 سه شنبه 01 فروردین 1385 [15:15 ]   43   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 27 اسفند 1384 [13:21 ]   42   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 27 اسفند 1384 [07:12 ]   41   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 جمعه 26 اسفند 1384 [17:21 ]   40   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 جمعه 26 اسفند 1384 [17:09 ]   39   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [16:20 ]   38   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [07:20 ]   37   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [10:24 ]   36   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [10:06 ]   35   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [09:55 ]   34   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [09:53 ]   33   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [09:52 ]   32   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [07:08 ]   31   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [06:52 ]   30   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [06:38 ]   29   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [06:34 ]   28   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [04:55 ]   27   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [04:42 ]   26   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [13:04 ]   25   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [19:19 ]   24   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [08:18 ]   23   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [08:12 ]   22   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [07:56 ]   21   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [07:54 ]   20   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [06:11 ]   19   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [06:09 ]   18   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [12:10 ]   17   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [12:03 ]   16   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [11:45 ]   15   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [11:22 ]   14   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [08:33 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [06:59 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [10:28 ]   11   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [06:56 ]   10   مهدی سالم      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [05:39 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [05:33 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [05:22 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [11:58 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [11:45 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [09:22 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [09:14 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [05:48 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [05:46 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..