منو
 صفحه های تصادفی
معماری چند لایه نرم افزار
رشته دانشگاهی مهندسی سیستم
پیروی امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم در غذا خوردن
مامبای سبز شرقی
گوریل
رفاه طلبی و تجمل‌گرایی
استغاثه امام علیه السلام
وقار امام چهارم
علی علیه السلام در قرآن - یونس : 63-64
نور چگونه حرکت می کند؟
 کاربر Online
614 کاربر online
Lines: 1-52Lines: 1-49
 یکی از نشانه های حتمی ظهور ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت مهدی علیه السلام)) فراگیر شدن ظلم در جهان و کشته شدن ((نفس زکیه)) است، در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره شده است:  یکی از نشانه های حتمی ظهور ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت مهدی علیه السلام)) فراگیر شدن ظلم در جهان و کشته شدن ((نفس زکیه)) است، در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره شده است:
 __((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)):__  __((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)):__
 *« ای ((جابر بن یزید جعفی|جابر))! قائم علیه السلام ظهور نمی کند تا این که فتنه ای شام را در بر گیرد، به طوری که مردم به دنبال راه نجات می گردند، ولی آن را نمی یابند، و میان ((کوفه)) و ((حیره)) کشتاری واقع می شود که کشته های آنان در وسط راه ریخته می شود و منادی از آسمان ندا می دهد.»  *« ای ((جابر بن یزید جعفی|جابر))! قائم علیه السلام ظهور نمی کند تا این که فتنه ای شام را در بر گیرد، به طوری که مردم به دنبال راه نجات می گردند، ولی آن را نمی یابند، و میان ((کوفه)) و ((حیره)) کشتاری واقع می شود که کشته های آنان در وسط راه ریخته می شود و منادی از آسمان ندا می دهد.»
 *« ای جابر، بر زمین بنشین و در خانه ات بنشین (کنایه از اینکه اقدامی برای قیام مکن) تا نشانه هایی را ببینی. . . گروهی از ناحیه ترک خروج می کنند و به دنبال آن نا آرامی در ((روم)) پدید می آید. قوم ترک پیش روی می کنند تا اینکه از ((دمشق)) می گذرند و در جزیره فرود می آیند، از سوی دیگر گروهی از روم به پیش روی می پردازند تا این که در « رمله » فرود می آیند؛ در آن سال، اختلاف زیادی در همه زمین از ناحیه غرب رخ می نماید و اختلاف سراسر سرزمین اعراب را فرا می گیرد.» *« ای جابر، بر زمین بنشین و در خانه ات بنشین (کنایه از اینکه اقدامی برای قیام مکن) تا نشانه هایی را ببینی. . . گروهی از ناحیه ترک خروج می کنند و به دنبال آن نا آرامی در ((روم)) پدید می آید. قوم ترک پیش روی می کنند تا اینکه از ((دمشق)) می گذرند و در جزیره فرود می آیند، از سوی دیگر گروهی از روم به پیش روی می پردازند تا این که در « رمله » فرود می آیند؛ در آن سال، اختلاف زیادی در همه زمین از ناحیه غرب رخ می نماید و اختلاف سراسر سرزمین اعراب را فرا می گیرد.»
 *« نخستین سرزمینی که پیش از ظهور خراب می شود.»  *« نخستین سرزمینی که پیش از ظهور خراب می شود.»
 *« هنگامی که اهل شام در میان خود اختلاف کردند از آن جا بگریزند، زیرا در آن جا قتل و فتنه و آشوب است.» *« هنگامی که اهل شام در میان خود اختلاف کردند از آن جا بگریزند، زیرا در آن جا قتل و فتنه و آشوب است.»
 *« هرچه بر شما مشکل شد، پس عهد و پرچم و سلاح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نفس زکیه از فرزندان ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین)) بر شما مشکل نخواهد شد.»  *« هرچه بر شما مشکل شد، پس عهد و پرچم و سلاح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نفس زکیه از فرزندان ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین)) بر شما مشکل نخواهد شد.»
 __((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)):__ __((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)):__
 *« ظلم همه‌ی شهرها را فرا می‌گیرد.» *« ظلم همه‌ی شهرها را فرا می‌گیرد.»
 *« پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن، کشته شدن نفس زکیه و یمانی .» ((عمر بن حنظله)) پرسید: فدایت گردم! اگر کسی از اهلبیت شما پیش از این نشانه ها قیام کرد، آیا بااو قیام کنم ؟ امام فرمود: « نه! »  *« پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن، کشته شدن نفس زکیه و یمانی .» ((عمر بن حنظله)) پرسید: فدایت گردم! اگر کسی از اهلبیت شما پیش از این نشانه ها قیام کرد، آیا بااو قیام کنم ؟ امام فرمود: « نه! »
 __((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی علیه السلام)):__  __((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی علیه السلام)):__
-« در سه مورد منتظر فرج باشید !» راوی از آن سه مورد سئوال کرد و امام « ع » فرمود: « اختلاف اهل شام در میان خود و پرچم های سیاه از خراسان و صیحه ای در ((ماه رمضان))! »
« در سه حادثه منتظر فرج باشید: اختلاف اهل شام در میان خود، پرچم های سیاه از خراسان و صیحه آسمانی در ماه رمضان»
+*« در سه مورد منتظر فرج باشید !» راوی از آن سه مورد سئوال کرد و امام « ع » فرمود: « اختلاف اهل شام در میان خود و پرچم های سیاه از خراسان و صیحه ای در ((ماه رمضان))! »
*« در سه حادثه منتظر فرج باشید: اختلاف اهل شام در میان خود، پرچم های سیاه از خراسان و صیحه آسمانی در ماه رمضان»
*« مهدی علیه السلام پس از اینکه مردم به دام غفلت بیفتند، حق از میان برود و ظلم آشکار‌ شود، ظهور خواهد کرد.
»
 __((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم)):__ __((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم)):__
-« روزگار آنچنان می‌گذرد که هر سال بدتر از سال گذشته و هر حاکم و امیری بدتر از حاکم و امیر پیشین است، تا این که اشخاصی در فتنه و ظلم متولد می شوند، به طوریکه جز ظلم چیزی را نمی‌شناسند و زمین را آن گونه بیداد و ستم فرا می گیرد که کسی قدرت گفتن «الله» ندارد.»
« بلایی گریبانگیر این امت می‌شود که هیچ‌کس برای رهایی از ظلم و بیداد پناهگاهی نمی‌یابد.»
علی علیه السلام فرمود:« مهدی علیه السلام پس از اینکه مردم به دام غفلت بیفتند، حق از میان برود و ظلم آشکار‌ شود، ظهور خواهد کرد.»
« زمین آنگونه از ظلم و جور پر خواهد شد که کسی «__~~green:الله~~__» نمی‌گوید مگر مخفیانه، و آن‌گاه خداوند قوم صالحی را می‌آورد که زمین را همان گونه که از ظلم و جور پر شده است، از عدل و داد پر کنند.»
+*« روزگار آنچنان می‌گذرد که هر سال بدتر از سال گذشته و هر حاکم و امیری بدتر از حاکم و امیر پیشین است، تا این که اشخاصی در فتنه و ظلم متولد می شوند، به طوریکه جز ظلم چیزی را نمی‌شناسند و زمین را آن گونه بیداد و ستم فرا می گیرد که کسی قدرت گفتن «الله» ندارد.»
*« بلایی گریبانگیر این امت می‌شود که هیچ‌کس برای رهایی از ظلم و بیداد پناهگاهی نمی‌یابد.»
*« زمین آنگونه از ظلم و جور پر خواهد شد که کسی «__~~green:الله~~__» نمی‌گوید مگر مخفیانه، و آن‌گاه خداوند قوم صالحی را می‌آورد که زمین را همان گونه که از ظلم و جور پر شده است، از عدل و داد پر کنند.»
 __خداوند متعال در حدیث معراج:__ __خداوند متعال در حدیث معراج:__
-« (در آخرالزمان) جور و فساد زیاد می‌شود.» +*« (در آخرالزمان) جور و فساد زیاد می‌شود.»
 __((عمار یاسر)):__  __((عمار یاسر)):__
-« حکومت اهلبیت پیامبرتان در آخر الزمان است و برای آن نشانه هایی است. . . . پس هنگامیکه روم و ترک بر شما یورش ببرند. . . و فتنه برانگیزد. . . و سپاهیان را تجهیز کنند. . . »
« ترک در حیره و روم در ((فلسطین)) فرود می آیند. »
+*« حکومت اهلبیت پیامبرتان در آخر الزمان است و برای آن نشانه هایی است. . . . پس هنگامیکه روم و ترک بر شما یورش ببرند. . . و فتنه برانگیزد. . . و سپاهیان را تجهیز کنند. . . »
*« ترک در حیره و روم در ((فلسطین)) فرود می آیند. »
 __مراجعه شود به:__ __مراجعه شود به:__
 ((نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام)) ((نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام))
 __منابع:__  __منابع:__
-بحارالانوار 52 / 256 حدیث 147
بحارالانوار 52 / 263 حدیث 148
بحارالانوار 51 / 68 حدیث 9
بحار الانوار 52 / 68 حدیث 9
بحار الانوار 51 / 39 حدیث 19
بحار الانوار 51 / 69 حدیث 11. 52 / 277 حدیث 172
منابع:

بحارالانوار ج 52 / 229 حدیث 95 - 285، حدیث 14
منابع:

بحار الانوار 52 / 237 حدیث 105 ص 222 حی 62 269 حدیث 45 />منابع:
بحارالانوار 52/304 حدیث 74 ای ) 52/23 حدیث 29، ص 204 حدیث 34، ص 29 حدیث 49، ص 206 حدیث 40، ص 119 حدیث 48، ص 235 حدیث 102، ص 234 حدیث 100، ص 289 حدیث 27، ص 294 حدیث 44، ص 233 حدیث 98 حارالانوار 52/223 حدیث 87
منابع:
بحارالانوار، ج 52
، ص 29 حدیث 57 ---------به لنعمانی />بحار الانوار 52 / 271 حدیث
(52 / 237 / 105 / 52 / 212 / 62 - 52 / 26
9 / 159)
(52 / 285 / 14 ص 229 حدیث 95
+بحارالانوار 52/304 حدیث 74 ------ کافی
بحارالانوار 52/298 حدیث 57 ------ غیبه النعمانی
بحارالانوار 52/223 حدیث 87
بحارالانوار 52/256 حدیث 147
بحارالانوار 263/52 حدیث 148
بحارالانوار 51/68 حدیث 9 />بحارالانوار 52/68 حدیث 9
بحارالانوار 51/39 حدیث 19 />بحارالانور 51/69 حدیث 11
بحارالانوار 52/277 حدیث 172 />بحالانوار 52/229 حدیث 95
بحارالانوار 52/285، حدیث 14 />بحارانوار 52/237 حدیث 105، ص 222 حدیث 62، ص 269 حدیث 45، ص 203 حدیث 29، ص 204 حدیث 34، ص 209 حدیث 49، ص 206 حدیث 40، ص 119 حدیث 48، ص 235 حدیث 102، ص 234 حدیث 100، 289 حدیث 27، ص 294 حدیث 44، 233 حدیث 98

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:19 ]   2   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 دی 1384 [07:02 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..