منو
 صفحه های تصادفی
بررسی حرکت همساز ساده
کنترل رفتارها و افکار: اعتماد به نفس در تنیس
ترکیبات آلی فلزی
کتابهای روان شناسی کودک
رشد عقلی نوجوانان
بلوط «داروئی»
درس عربی 3
زمین های از دست رفته
بازی های المپیک تا جنگ جهانی دوم
الیوین
 کاربر Online
706 کاربر online
تاریخچه ی: عیب یابی و تعمیر یخچال

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-75
-عیب یابی و تعمیر یخچال
!یخچال اصلاً کار نمی کند
*پریز برق ندارد.قطعی برق پریز را برطرف کنید.
*دوشاخه و سیمهای رابط خراب است : با دستگاه اهم متر ، زمانی که دوشاخه یخچال به پریز وصل نشده است دوشاخه و کابل را تست کنید و در صورت وجود عیب نسبت به رفع آن یا تعویض آن اقدام نماید.
*ترموسات خراب است : آن را تعویض کنید.
*رله استارت خراب است : آن را تعویض کنید.
*رله بار زیاد (اورلود) خراب است : نسبت به تعویض آن اقدام شود.
*یمهای رابط بین ترمینال ترموسات و رله بار زیاد خراب است یا قطع شده است :ضمن تست مدار با آوومتر نسبت به تعویض آن اقدام شود.
*موتور خراب است : نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود.
سرما بیش از حد است و عمل اتوماتیک صورت نمی گیرد.
*لوله بلوی ترموسات از اوا پرتور جدا شده است : لوله بلو را در محل اصلی اش قرار دهید.
*سیمهای ترموسات به هم اتصال یافته اند : کلید روشن و خاموش ترموسات را قطع کنید.اگر موتور خاموش نشود و با تست ترموسات سالم بودن آن تشخیص داده شد سیمهای رابط ترموسات را چک نمایید و در صورت وجود اشکال آنها را تعویض نمایید.
*ترموسات خراب است : آن را تعویض نمایید.
دستگاه ریپ می زند وبعد از چند بار ریپ زدن رله بار زیاد (اورلود) عمل می کند.
*رله استارت خراب است : رله را از دستگاه خارج نموده ، آن را تست کنید .در صورت خراب بودن آن را تعویض نمایید.
*رله بار زیاد خراب است : رله را تعویض نمایید.
*موتور الکتریکی خراب است : پس از تست موتور در صورت حصول اطمینان از خرابی موتور نسبت به تعویض آن اقدام شود.
*لوله های گاز یا لوله های رابط مسدود است : ضمن جدا کردن کمپرسور از مدار و تست کمپرس ، چنانکه کمپرسور سالم تشخیص داده شد ، اشکال از لوله های رابط یا درایر یا لوله مویین است که بایستی نسبت به عیب آنها اقدام کنید.
سرما و عمل اتوماتیک زود به زود انجام می گیرد :
*درجه ترموسات کم است : ترموسات را روی درجه مناسب بگذارید.
* ترموسات تنظیم نیست : ترموسات را تنظیم کنید.
برودت زیاد است و موتور زیاد کار می کند :
* ترموسات تنظیم نیست : ترموسات را تنظیم نمایی
د.
*لوله بلو خوب به اوا پرا تور مماس نیست :لوله بلو را در محل مناسب خود قرار دهید.
لوله های برگشت در پشت یخچال برفک زد و عمل اتاتیک یر صورت می گی :
*درجه ترموسات معقول نیست : ولوم ترموسات را روی درجه مناسب قرار دهید.
* ترموسات تنظیم نیست : ترموسات را تنظیم یا تعویض کنید.
لوله بلو خوب به اواپرا تور مماس نیست : لوله بلو را در جای مناسب قرار دهید به طوری که به اواپرا تور مماس شود.لوله های برگشت در پشت یخچال برفک زده و عمل اتوماتیک به موقع است :
*گاز یخچال زیاد است : باید نسبت به تعدیل گاز اقدام شود.
یخچال بعد از چند بار ریپ زدن به کار می افتد.
*رله استارت خراب است : پلانین های رله را تمیز و یا نسبت به تعدیل رله اقدام شود.
یخجال یک سرهکار می کند و در اواپرا تور سرما ایجاد نمی شود.
*گاز دستگاه کم شده است : دستگاه بایستی مجدداً شارژ شود.
موتور یک سره کار می کند سرما ایجاد نمی شود و گاز دستگاه مشکلی ندارد و گاهی نصف اواپرا تور یخ زده و نصف دیگر خنک نمی شود:
* لوله های یخچال کثیف است : آن را تعویض کنید.
!یخچال صوت می کشد وسرما کم است.
* لوله های رابط کثیف است : با چکش ضرباتی به لوله وارد کنید اگر عیب رفع نشد لوله ها را تمیز و دستگاه را مجدداً شارژ نمایید.
! یخچال هنگام کار صدای هوم شدیدی می دهد.
*پیچهای موتور شل شده است : آنها را سفت نمایید.
*لاستیک صداگیر پایه موتور خراب شده است : لاستیکهای یاتاقان را تعویض کنید.
!یخچال شدیداً برفک می زند
*لاستیک دور آن خراب است : لاستیک را درزگیری یا تعویض کنید.
بدنه یخچال برق دارد.
*اتصال بدنه از طریق سیمهای رابط صورت گرفته است : سر سیمهای رابط را چک و عیب را برطرف کنید.
اتصال بدنه در کمپرسور است : نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود.
*اتصال بدنه در قسمت ترموسات و یا درچراغ یخچال است آن را رفع عیب کنید.
!یخچال هنگام کار صدای نا هنجار دارد.
*محل استقرار یخچال تنظیم نیست : محل استقرار یخچال را تراز نمایید.
لاستیک لرزه گیر موتور خراب است : لاستیک لرزه گیر را تعویض نمایید.
*پیچ های نگه دارندة موتور شل شده است : نسبت به سفت کردن پیچها تارفع عیب اقدام کنید.
موتور دستگاه به هنگام خاموش شدن لرزش شدید دارد.
*پیچ های نگه دارندة موتور شل شده است: پیچها را سفت کرده تا رفع عیب شود.
کمپرسور یخچال صدای نا هنجار می دهد درحالی که لاستیکهای لرزه گیر موتور سالم و پیچها سفت می باشد.
*کمپرسور معیوب است : کمپرسور را تعمیر یا تعویض کنید.
پس از شارژ گاز ابتدا موتور خوب کار می کند سپس صدای موتور تغییر می کند.
*لوله مویین یا کاپیلاری کثیف است : لوله مویین را تعویض کنید.
*درایرکثیف است : درایر را تعویض کنید.
اواپرا تور زود به زود برفک می زند و برفک خیلی زیاد است.
*یخچال در محل مناسب قرار نگرفته است : محل یخچال را تغییر دهید تا هوای اطراف یخچال زیاد گرم نباشد و آفتاب به یخچال مستقیماً نتابد.
*لاستیک دور در خراب است : آن را تعویض کنید.
*در یخچال خوب بسته نمی شود : آن را رفع عیب کنید تا خوب بسته شود. />*مواد غذایی که در داخل یخچال گذاشته شده است داغ است : بگذارید ابتدا مواد غذایی در محیط آشپزخانه سرد شود سپس آن را در داخل یخچال نگه داری کنید.
با این که موتور یخچال زیاد کار می کند سرما مناسب نیست و گاز یخچال نرمال نیست.
*فاصله کند انسور با دیواره کم است : فاصله مناسب کند انسور تا دیواره حدود 25 سانتی متر است این فاصله را تنظیم نمایید .
*روی کند انسور گرد و غبار گرفته است آن را به طور کامل تمیز نمایید.
*یخچا ر محل مناسب قرار نگرفته ات آتاب میم به آن می تابد.حل یخچا را تغییر هی در وتی که تغییر حل ممکن نباد (پنکه) کوچکی را در کنر کمپسر عبیه نمایید و آن ا وری غذیه کنید که کمپسو و فن هم رون مو شوند. />مانی ک یچال در حال ا کن است بق طع می شو و با آدن بر موتور کا نکره و ه ار زید قطع و وصل می کند.
*ا گز پمپژ ه به اوارا و یاد و و ار موتور ر زما ه انزی یا : د 5 قیقه بر کید تا ر گاز کا یابد و موتور تو احتی ا اازی و.
+!یخچال اصلا کار نمیکند.
*__((پریز برق)) ندارد :__ قطعی برق پریز را برطرف کنید.

*__دوشاخه و سیمهای رابط خراب است :__ با دستگاه اهم متر ، زمانی که دوشاخه ((یخچال)) به پریز وصل نشده است دوشاخه و کابل را تست کنید و در صورت وجود عیب نسبت به رفع آن یا تعویض آن اقدام نماید.

*__ترموسات خراب است :__ آن را تعویض کنید.

*__رله استارت خراب است :__ آنرا تعویض کنید.

*__رله بار زیاد خراب است :__ نسبت به تعویض آن اقدام شود.

*__یمهای رابط بین ترمینال ترموستات و رله بار زیاد خراب است یا قطع شده است :__ ضمن تست مدار با آوومتر نسبت به تعویض آن اقدام شود.

*__موتور خراب است :__ نسبت به تعویض ((کمپرسور)) اقدام شود.

!سرما بیش از حد است و عمل اتوماتیک صورت نمی گیرد.

*__لوله بلوی ترموستات از اواپرتور جدا شده است :__ لوله بلو را در محل اصلیاش قرار دهید.

*__سیمهای ترموستات به هم اتصال یافتهاند :__ کلید روشن و خاموش ترموستات را قطع کنید. اگر موتور خاموش نشود و با تست ترموسات سالم بودن آن تشخیص داده شد سیمهای رابط ترموسات را چک نمایید و در صورت وجود اشکال آنها را تعویض نمایید.

*__ترموسات خراب است :__ آن را تعویض نمایید.
!دستگاه ریپ میزند وبعد از چند بار ریپ زدن رله بار زیاد عمل میکند.
*__رله استارت خراب است :__ ((رله)) را از دستگاه خارج نموده ، آن را تست کنید. در صورت خراب بودن آن را تعویض نمایید.

*__رله بار زیاد خراب است :__ رله را تعویض نمایید.

*__((موتور الکتریکی)) خراب است :__ پس از تست موتور در صورت حصول اطمینان از خرابی موتور نسبت به تعویض آن اقدام شود.

*__لولههای گاز یا لولههای رابط مسدود است :__ ضمن جدا کردن کمپرسور از مدار و تست کمپرس ، چنانکه ((کمپرسور)) سالم تشخیص داده شد، اشکال از لولههای رابط یا درایر یا لوله مویین است که بایستی نسبت به رفع عیب آنها اقدام کنید.
!سرما و عمل اتوماتیک زود به زود انجام میگیرد.
*__درجه ((ترموستات)) کم است :__ ترموسات را روی درجه مناسب بگذارید.

*__ ترموستات تنظیم نیست :__ ترموستات را تنظیم کنید.
!برودت زیاد است و موتور زیاد کار می کند.
*__لوله بلو خوب به اوا پرا تور مماس نیست :__ لوله بلو را در محل مناسب خود قرار دهید.
!برفک زد لولای رگ
*__درجه ترموستات معقول نیست :__ ولوم ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهید.

*__ترموستات تنظیم نیست :__ ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.

*__لوله بلو خوب به ((اواپراتور)) مماس نیست :__ لوله بلو را در جای مناسب قرار دهید به طوری که به اواپرا تور مماس شود. لولههای برگشت در پشت یخچال برفک زده و عمل اتوماتیک به موقع است.

*__گاز یخچال زیاد است :__ باید نسبت به تعدیل گاز اقدام شود.
!یخچال بعد از چند بار ریپ زدن به کار می افتد.
*__رله استارت خراب است :__ پلانینهای رله را تمیز و یا نسبت به تعدیل رله اقدام شود.
!یخجال یکسرهکار میکند و در اواپراتور سرما ایجاد نمیشود.
*__گاز دستگاه کم شده است :__ دستگاه بایستی مجددا شارژ شود.


__موتور یک سره کار می کند سرما ایجاد نمی شود و گاز دستگاه مشکلی ندارد و گاهی نصف اواپراتور یخ زده و نصف دیگر خنک نمیشود:__


*__لولههای یخچال کثیف است :__ آن را تعویض کنید.
!یخچال صوت میکشد و سرما کم است.
*__ لولههای رابط کثیف است :__ با چکش ضرباتی به لوله وارد کنید اگر عیب رفع نشد لولهها را تمیز و دستگاه را مجددا شارژ نمایید.
!یخچال هنگام کار صدای هوم شدیدی میدهد.
*__پیچهای ((موتور یخچال|موتور)) شل شده است :__ آنها را سفت نمایید.

*__لاستیک صداگیر پایه موتور خراب شده است :__ لاستیکهای یاتاقان را تعویض کنید.

*__یخچال شدیدا برفک میزند.__

*__لاستیک دور آن خراب است :__ لاستیک را درزگیری یا تعویض کنید.

!بدنه یخچال برق دارد.
*__اتصال بدنه از طریق سیمهای رابط صورت گرفته است :__ برفک زدن سر سیمهای رابط را چک و عیب را برطرف کنید.

*__اتصال بدنه در کمپرسور است :__ نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود.

*اتصال بدنه در قسمت ترموستات و یا در چراغ یخچال است آن را رفع عیب کنید.
!یخچال هنگام کار صدای ناهنجار دارد.
*__محل استقرار یخچال تنظیم نیست :__ محل استقرار ((یخچال)) را تراز نمایید.

*__لاستیک لرزه گیر موتور خراب است :__ لاستیک لرزه گیر را تعویض نمایید.

*__پیچهای نگه دارنده موتور شل شده است :__ نسبت به سفت کردن پیچها تارفع عیب اقدام کنید.
!موتور دستگاه به هنگام خاموش شدن لرزش شدید دارد.
*__پیچهای نگه دارنده موتور شل شده است :__ پیچها را سفت کرده تا رفع عیب شود.

*__کمپرسور یخچال صدای ناهنجار میدهد در حالیکه لاستیکهای لرزهگیر موتور سالم و پیچها سفت میباشد.__

*__کمپرسور معیوب است :__ کمپرسور را تعمیر یا تعویض کنید.


__پس از شارژ گاز ابتدا موتور خوب کار میکند، سپس صدای موتور تغییر میکند.__


*__لوله مویین یا کاپیلاری کثیف است :__ لوله مویین را تعویض کنید.

*__درایر کثیف است :__ درایر را تعویض کنید.
!اواپراتور زود به زود برفک میزند و برفک خیلی زیاد است.
*__یخچال در محل مناسب قرار نگرفته است :__ محل یخچال را تغییر دهید تا هوای اطراف یخچال زیاد گرم نباشد و آفتاب به یخچال مستقیما نتابد.

*__لاستیک دور در خراب است :__ آن را تعویض کنید.

*__در یخچال خوب بسته نمی شود :__ آن را رفع عیب کنید تا خوب بسته شود.


__با این که موتور یخچال زیاد کار میکند سرما مناسب نیست و ((گاز فریون|گاز یخچال)) نرمال نیست.__


*__فاصله کندانسور با دیواره کم است :__ فاصله مناسب کندانسور تا دیواره حدود 25 سانتی متر است این فاصله را تنظیم نمایید.
*روی کندانسور گرد و غبار گرفته است آن را بطور کامل تمیز نمایید.

*__ار گا پاژ به اارا تور ید وه با تور در م ره انای یاد س :__ و 5 دیقه کنید ا ار ا که یاب موور بتواد ب راتی ره ازی ود.
!ا مط با عنوا />*((نو یخچال)) />*((واتور)) />*((رما))
*((
ی یای و می یچ فیر)) />*((کور)) />*((گاز یون)) />*((موتور لکتریکی))
*((م
و یچا)) />*((یچال))
*((
یچا ی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [05:32 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [12:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..