منو
 کاربر Online
607 کاربر online
تاریخچه ی: علوم ورزش

تفاوت با نگارش: 21

Lines: 1-86Lines: 1-71
 V{maketoc} V{maketoc}
-!~~green: تعریف علم ورزش~~ +~~blue:علم ورزش ، علمی است که در آن به مسائل علمی و تخصصی ورزش پرداخته می شود و هدف از این علم آن است که علاقه مندان به ورزش از این طریق پی به کلیه مسائل مربوط به علوم ورزش برده و آن را بکار بندند تا کمتر دچار آُسیب شده و همچنین از طریق علم ورزش مهارت خود را در هر رشته ورزشی افزایش دهند .~~
{picture=exercise_physiology_06.jpg}
 ~~maroon:آدمی در مراحل تمدن به درجات عالی رسیده و ((اندیشه)) و فکر او بسیار تابناک شده و حاصل کار و اندیشه و هوشمندی ((انسان)) یعنی ((علوم)) و معارف بشری نیز روز به روز وسعت یافته است . هر یک از ((دانش)) ها و فروغ ((معرفت)) های انسانی در قرن بیستم به صورت دریای پهناور در آمده است به طوری که در هر یک از رشته های علوم باید سال ها وقت صرف کرد تا در آن ((تخصص)) یابد و به مقام شامخی برسد ، نه تنها ناگزیر است از برگزاری مسابقه آن علم یا فن در جهان آگاه گردد و از بزرگان آن رشته تاسی جوید و پیش برود ، بلکه همین فرد باید علاقمند به این رشته هم باشد و همین موارد لزوم داشتن ((اطلاعات)) کافی و یا ((معلومات عمومی)) را ایجاب می کند . امروزه هیچ کس حتی کسانی که فقط ((ورزش)) را بخاطر ورزش نه بخاطر اهداف ((قهرمانی)) در ((رقابت)) های رسمی انجام می دهند ، نمی توانند منکر ارزش روش های علمی در بالا بردن سطح ((تکنیک)) ، ((تاکتیک)) و بطور کلی ((کیفیت)) تیم ها در هر نوع ورزشی باشند . در ورزش اجرای صحیح ((مهارت)) ها وابسته به رعایت ((اصول)) و قوانینی علمی متکی بر اصول ((مکانیکی)) و ((بیومکانیکی)) است .  ~~maroon:آدمی در مراحل تمدن به درجات عالی رسیده و ((اندیشه)) و فکر او بسیار تابناک شده و حاصل کار و اندیشه و هوشمندی ((انسان)) یعنی ((علوم)) و معارف بشری نیز روز به روز وسعت یافته است . هر یک از ((دانش)) ها و فروغ ((معرفت)) های انسانی در قرن بیستم به صورت دریای پهناور در آمده است به طوری که در هر یک از رشته های علوم باید سال ها وقت صرف کرد تا در آن ((تخصص)) یابد و به مقام شامخی برسد ، نه تنها ناگزیر است از برگزاری مسابقه آن علم یا فن در جهان آگاه گردد و از بزرگان آن رشته تاسی جوید و پیش برود ، بلکه همین فرد باید علاقمند به این رشته هم باشد و همین موارد لزوم داشتن ((اطلاعات)) کافی و یا ((معلومات عمومی)) را ایجاب می کند . امروزه هیچ کس حتی کسانی که فقط ((ورزش)) را بخاطر ورزش نه بخاطر اهداف ((قهرمانی)) در ((رقابت)) های رسمی انجام می دهند ، نمی توانند منکر ارزش روش های علمی در بالا بردن سطح ((تکنیک)) ، ((تاکتیک)) و بطور کلی ((کیفیت)) تیم ها در هر نوع ورزشی باشند . در ورزش اجرای صحیح ((مهارت)) ها وابسته به رعایت ((اصول)) و قوانینی علمی متکی بر اصول ((مکانیکی)) و ((بیومکانیکی)) است .
 وقتی رقابت ها در سطح حتی صدم ثانیه ها کشیده می شود صرف نظر از تلاش شخصی ورزشکار در پیروزی ، به طور دقیق ارزش تمرینات و نحوه ی استفاده حداکثر از قدرت و توان ((ورزشکار)) در تمرینات توسط یک ((مربی)) آگاه و با استفاده از روش های علمی و سایر خصوصیاتی که یک مربی موفق باید داشته باشد از جمله اصول علمی ((تربیت بدنی)) ، ((برنامه ریزی)) صحیح تمرینات به نحوی که ورزشکار در روز ((مسابقه)) در حداکثر کیفیت بدنی و توان مسابقه باشد به طور کامل روشن و غیر قابل انکار است .  وقتی رقابت ها در سطح حتی صدم ثانیه ها کشیده می شود صرف نظر از تلاش شخصی ورزشکار در پیروزی ، به طور دقیق ارزش تمرینات و نحوه ی استفاده حداکثر از قدرت و توان ((ورزشکار)) در تمرینات توسط یک ((مربی)) آگاه و با استفاده از روش های علمی و سایر خصوصیاتی که یک مربی موفق باید داشته باشد از جمله اصول علمی ((تربیت بدنی)) ، ((برنامه ریزی)) صحیح تمرینات به نحوی که ورزشکار در روز ((مسابقه)) در حداکثر کیفیت بدنی و توان مسابقه باشد به طور کامل روشن و غیر قابل انکار است .
 اگر ما ادوار گذشته را مورد مطالعه قرا دهیم در می یابیم که در مسیر عمومی تاریخ زندگانی انسان ، فرهنگ ها و تمدن های بسیاری بوجود آمده است و پیدایش اجتماعات و حرکت آنان اگر چه به ظاهر مستقل بوده ولی به حقیقت در یکدیگر تاثیرات متقابل داشته و تاریخ عمومی بشر را از جنبه های حرکت درونی و بیرونی به وجود آورده است .~~ اگر ما ادوار گذشته را مورد مطالعه قرا دهیم در می یابیم که در مسیر عمومی تاریخ زندگانی انسان ، فرهنگ ها و تمدن های بسیاری بوجود آمده است و پیدایش اجتماعات و حرکت آنان اگر چه به ظاهر مستقل بوده ولی به حقیقت در یکدیگر تاثیرات متقابل داشته و تاریخ عمومی بشر را از جنبه های حرکت درونی و بیرونی به وجود آورده است .~~
-!~~green:نقش اساسی علوم ورزشی~~ +!نقش اساسی علوم ورزشی
   
 ~~maroon:اگر چه علوم ورزشی و نقش اساسی آن در بین تمامی ((ملل)) هنوز به مراحل ((کمال)) نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا: اجتماع انسانی چون تشکل ((الکترونی)) و ((پروتونی)) و تجمع ((منظومه)) های شمسی پیوسته متحرک و متکامل بوده و از مراحل مختلفی گذشته است و در ثانی : تحول و حرکت افراد اجتماع نه فقط از جنبه های معنوی و درونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی و جسمی انگیزه های علمی را مورد توجه قرا داده و دوام حیات و زندگی خویشتن را در این یافته است که جسم و روح خود را مبتنی بر تحول زمان و ((نظام خلقت)) هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده ی محسوس و معقول سزاوار عدل ((آفرینش)) و محق به ادامه ی زندگی سالم و متعالی باشد .  ~~maroon:اگر چه علوم ورزشی و نقش اساسی آن در بین تمامی ((ملل)) هنوز به مراحل ((کمال)) نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا: اجتماع انسانی چون تشکل ((الکترونی)) و ((پروتونی)) و تجمع ((منظومه)) های شمسی پیوسته متحرک و متکامل بوده و از مراحل مختلفی گذشته است و در ثانی : تحول و حرکت افراد اجتماع نه فقط از جنبه های معنوی و درونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی و جسمی انگیزه های علمی را مورد توجه قرا داده و دوام حیات و زندگی خویشتن را در این یافته است که جسم و روح خود را مبتنی بر تحول زمان و ((نظام خلقت)) هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده ی محسوس و معقول سزاوار عدل ((آفرینش)) و محق به ادامه ی زندگی سالم و متعالی باشد .
 ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید . حفظ ((سلامت)) ملل و ایجاد تحول در جوامع مختلف ، همان قدر برای سرنوشت و زندگی بشری هم بوده است که ((اکتشافات)) و اختراعات ((صنعتی)) بوده اند .  ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید . حفظ ((سلامت)) ملل و ایجاد تحول در جوامع مختلف ، همان قدر برای سرنوشت و زندگی بشری هم بوده است که ((اکتشافات)) و اختراعات ((صنعتی)) بوده اند .
 همه ی این ((تلاش)) ها ، ((تحقیق)) ها ، ((تفسیر)) ها و ((تجربیات)) و ((آزمایش)) های علمی در این مدت بیش از دو قرن باعث شدند ((تربیت بدنی)) به صورت علم جداگانه ای درآمده و انجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای این که احتیاج جوامع کنونی ، به ((نیروی انسانی)) سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، در جوامعی که نارسائی های کمی و کیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن ((جامعه)) نیز چشم گیر است و از این روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه بر اثرات ((بهداشتی)) و نقش مهم آن در سلامت یک ملت به عنوان یک پدیده ی اجتماعی و عامل مهم اقتصادی مورد مطالعه و ((پژوهش)) علمی قرار می گیرد به این دلیل که ترقی دانش و فنون و پیشرفت تمدن مسائل تازه ای به وجود آورده است که در گذشته یا مورد نظر نبوده و یا آن که چندان توجهی به آن نمی شد .  همه ی این ((تلاش)) ها ، ((تحقیق)) ها ، ((تفسیر)) ها و ((تجربیات)) و ((آزمایش)) های علمی در این مدت بیش از دو قرن باعث شدند ((تربیت بدنی)) به صورت علم جداگانه ای درآمده و انجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای این که احتیاج جوامع کنونی ، به ((نیروی انسانی)) سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، در جوامعی که نارسائی های کمی و کیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن ((جامعه)) نیز چشم گیر است و از این روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه بر اثرات ((بهداشتی)) و نقش مهم آن در سلامت یک ملت به عنوان یک پدیده ی اجتماعی و عامل مهم اقتصادی مورد مطالعه و ((پژوهش)) علمی قرار می گیرد به این دلیل که ترقی دانش و فنون و پیشرفت تمدن مسائل تازه ای به وجود آورده است که در گذشته یا مورد نظر نبوده و یا آن که چندان توجهی به آن نمی شد .
 بررسی های عملی ورزش و تربیت بدنی در جوامع صنعتی امروز جدا از پژوهش های ((پزشکی)) ، ((آموزش و پرورش)) ، ((روانشناسی)) ، ((بهداشت)) ، ((جامعه شناسی)) ، ((اقتصاد)) و ((تاریخ)) نبوده بلکه با همه ی علوم فوق رابطه مستقیم دارد .  بررسی های عملی ورزش و تربیت بدنی در جوامع صنعتی امروز جدا از پژوهش های ((پزشکی)) ، ((آموزش و پرورش)) ، ((روانشناسی)) ، ((بهداشت)) ، ((جامعه شناسی)) ، ((اقتصاد)) و ((تاریخ)) نبوده بلکه با همه ی علوم فوق رابطه مستقیم دارد .
 تربیت بدن فرصت را به کودک ، نوجوان و جوان می دهد که ((استعداد)) های خود را بیازماید و به پرورش خود با راهنمایی مربی آگاه همت ورزد . نوجوان و جوان امروزی فقط در محیط ورزش حاضر است نظم را بپذیرد ، چرا که در آن محیط همه مانند او به دستورها و ((مقررات)) مربوط احترام می گذارند و مسئله ((تبعیض)) مطرح نیست همسالان و همراهان دیگرش هم مجبورند به دستورهای مربی عمل کنند . ~~ تربیت بدن فرصت را به کودک ، نوجوان و جوان می دهد که ((استعداد)) های خود را بیازماید و به پرورش خود با راهنمایی مربی آگاه همت ورزد . نوجوان و جوان امروزی فقط در محیط ورزش حاضر است نظم را بپذیرد ، چرا که در آن محیط همه مانند او به دستورها و ((مقررات)) مربوط احترام می گذارند و مسئله ((تبعیض)) مطرح نیست همسالان و همراهان دیگرش هم مجبورند به دستورهای مربی عمل کنند . ~~
-!~~green:مبانی علوم زیستی ~~ +!مبانی علوم زیستی
 ~~maroon:شامل: ~~maroon:شامل:
 *((فیزیولوژی ورزشی))  *((فیزیولوژی ورزشی))
 *((طب ورزشی))  *((طب ورزشی))
 *((تغذیه ورزشی))  *((تغذیه ورزشی))
 *((علم ترمین))  *((علم ترمین))
 *((بیومکانیک ورزشی)) ~~ *((بیومکانیک ورزشی)) ~~
-!~~green:مبانی علوم انسانی~~ +!مبانی علوم انسانی
 ~~maroon:شامل:  ~~maroon:شامل:
 *((مدیریت ورزشی))  *((مدیریت ورزشی))
 *((روانشناسی ورزشی))  *((روانشناسی ورزشی))
 *((جامعه شناسی ورزشی))  *((جامعه شناسی ورزشی))
 *((رفتار حرکتی)) ~~ *((رفتار حرکتی)) ~~
-!~~green:مبانی فن آوری ورزشی~~ +!مبانی فن آوری ورزشی
 ~~maroon:شامل:  ~~maroon:شامل:
 *((طراحی)) و ((ساخت)) ((وسایل ورزشی ))  *((طراحی)) و ((ساخت)) ((وسایل ورزشی ))
 *جایگاه IT در ((علوم)) ورزشی  *جایگاه IT در ((علوم)) ورزشی
 *((مهندسی)) ((پزشکی در ورزشی))~~ *((مهندسی)) ((پزشکی در ورزشی))~~
-
!~~maroon:فهرست عناوین مرتبط~~
+!فهرست عناوین مرتبط
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/uni 22.jpg} +{picture=P5020005.jpg}
  
 
 
->


>
+</table>
 *((آموزش در ورزش))  *((آموزش در ورزش))
-*((علوم تغذیه))
*((مقالات علمی ورزشی))
*((رمز شادابی و سلامت
ی))
+*((علوم تغذیه در ورزش))
*((مقالات علمی ورزشی))
 *((فیزیولوژی ورزشی)) *((فیزیولوژی ورزشی))
 *((دوپینگ)) *((دوپینگ))
 *((بدنسازی))  *((بدنسازی))
 *((تغذیه و تندرستی))  *((تغذیه و تندرستی))
 *((آسیب های ورزشی)) *((آسیب های ورزشی))
 *((مربیگری)) *((مربیگری))
 *((بهداشت ورزشی))  *((بهداشت ورزشی))
 *((قانون در ورزش))  *((قانون در ورزش))
 *((مدیریت ورزشی))  *((مدیریت ورزشی))
 *((سیاست در ورزش))  *((سیاست در ورزش))
 *((علم ورزش)) *((علم ورزش))
 *((مشاور ورزشی))  *((مشاور ورزشی))
 *((تجارت در ورزش))  *((تجارت در ورزش))
 *((تبلیغات در ورزش))  *((تبلیغات در ورزش))
 *((نکات مفید برای ورزشکاران))  *((نکات مفید برای ورزشکاران))
-*((علم چیست))  
 *((نقش علم در ورزش)) *((نقش علم در ورزش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [09:25 ]   36   مهدی رضی      جاری 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [09:34 ]   35   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [05:50 ]   34   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 تیر 1384 [12:24 ]   33   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:38 ]   32   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:31 ]   31   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:07 ]   30   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [06:57 ]   29   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 10 تیر 1384 [07:11 ]   28   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 10 تیر 1384 [07:11 ]   27   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 تیر 1384 [09:35 ]   26   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 تیر 1384 [08:17 ]   25   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [07:23 ]   24   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [06:39 ]   23   مهدی رضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [19:28 ]   22   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [03:34 ]   21   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 14 خرداد 1384 [05:12 ]   20   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [08:10 ]   19   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [08:25 ]   18   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [19:46 ]   17   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 16 اردیبهشت 1384 [18:23 ]   16   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 16 اردیبهشت 1384 [11:05 ]   15   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 16 اردیبهشت 1384 [10:42 ]   14   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 16 اردیبهشت 1384 [10:37 ]   13   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..