منو
 کاربر Online
1011 کاربر online
تاریخچه ی: علوم رایانه

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-148Lines: 1-204
-t color=green>آیا می دانید اولین کامپیوتر در چه سالی و توسط کدام کمپانی ساخته شد ؟color=green> +V{maketoc}
 +آیا می دانید اولین رایانه در چه سالی و توسط کدام کمپانی ساخته شد ؟
-!! موضوعات مرتبط
*((علم اطعا)) />*((برنامه نیسی))
+
{picture=Sony-netmd-comdex-unmarked-PC.jpg}


! موضوعات مرتبط
*((منی رایان))
 *((مهندسی نرم افزار)) *((مهندسی نرم افزار))
 +*((برنامه نویسی))
 +*((علم اطلاعات))
 *((سیستمهای اطلاعات)) *((سیستمهای اطلاعات))
 +**((سیستم‌های اطلاعات مدیریت))
 *((ریاضیات)) *((ریاضیات))
 *((امنیت اطلاعات)) *((امنیت اطلاعات))
 +*((امنیت شبکه))
 +*((شبکه خصوصی مجازی VPN)))
 +*((پروتکل امنیتی SSL))
 +*((گردشگری الکترونیکی))
 +*((تجارت الکترونیکی))
 +*((دولت الکترونیک))
 +*((آموزش الکترونیکی))
 +*((سازمان مجازی))
 +*((ویروس کامپیوتری))
 +*((ISDN))
 +*((پرتال))
 +*((ویروس های کامپیوتر))
 +*((ضد ویروس های کامپیوتر))
 +*((هکرها))
-!! موضوعات اصلی مهم در علوم کامپیتر +! موضوعات اصلی مهم در علوم رایاه
-!!! پایه های ریاضی +!! پایه های ریاضی
 *((جبر بول)) *((جبر بول))
 *((ریاضیات گسسته)) *((ریاضیات گسسته))
 *((تئوری نمودار)) *((تئوری نمودار))
 *((تئوری اطلاعات)) *((تئوری اطلاعات))
 *((منطق نمادین)) *((منطق نمادین))
 *((آمار)) و ((احتمالات)) *((آمار)) و ((احتمالات))
-!!! علوم کامپیتر تئوری +!! علوم رایاه تئوری
 *((Algorithmic information theory))  *((Algorithmic information theory))
 *((تئوری محاسبه پذیری)) *((تئوری محاسبه پذیری))
 *((روشهای متداول)) *((روشهای متداول))
 *((تئوری محاسبه)) *((تئوری محاسبه))
 *((تئوری انواع)) *((تئوری انواع))
-!!! ((سخت افزار)) +!! ((سخت افزار))
*((طراحی مدارات منطقی))(logical circuit)
 *((ساختمان های کنترل)) و ((ریزبرنامه نویسی)) *((ساختمان های کنترل)) و ((ریزبرنامه نویسی))
 *((حساب)) و ((ساختارهای منطقی)) *((حساب)) و ((ساختارهای منطقی))
 *ساختارهای ((حافظه)) *ساختارهای ((حافظه))
 +**((هارد دیسک))
 +*((کارت گرافیکی))
 +*((مادربرد))
 +*((پرینتر))
 +*((اسکنر))
 +*((DVD))
 +*((مانیتور))
 +**((انواع مانیتور))
 *((ورودی/خروجی)) و ((ارتباطات داده)) *((ورودی/خروجی)) و ((ارتباطات داده))
 +*((مانیتور LCD))
 *طراحی ((منطق)) *طراحی ((منطق))
 *((Integrated circuit)) *((Integrated circuit))
 **((طراحی VLSI)) **((طراحی VLSI))
 *((کارآئی)) و ((قابلیت اطمینان)) *((کارآئی)) و ((قابلیت اطمینان))
 +*((بلوتوث))
 +*((فناوری DSL))
-!!! ((شبکه های رایانه ای))
*((مدل OSI))
**((امنیت در وب))
**((رایانش توزیع یافته Distributed Computing‌))


!
!! سازمان سیستمهای رایانه‌ای
+!! سازمان سیستمهای رایانه‌ای
 *((معماری رایانه)) *((معماری رایانه))
 *((شبکه های کامپیوتری)) *((شبکه های کامپیوتری))
 **Distributed computing **Distributed computing
 +*((امنیت شبکه))
 *((پشتیبانی سیستم ها)) *((پشتیبانی سیستم ها))
 *((ایجاد سیستم های کامپیوتری)) *((ایجاد سیستم های کامپیوتری))
-!
!! نرم‌ افزار
+!! نرم‌ افزار
 *((برنامه کامپیوتر)) و ((برنامه نویسی کامپیوتری)) *((برنامه کامپیوتر)) و ((برنامه نویسی کامپیوتری))
 **((برنامه نویسی موازی)) **((برنامه نویسی موازی))
 **((مشخصه های برنامه)) **((مشخصه های برنامه))
 **((بازبینی برنامه)) **((بازبینی برنامه))
 *((روشهای برنامه نویسی)) *((روشهای برنامه نویسی))
 *((مهندسی نرم افزار)) *((مهندسی نرم افزار))
 **((بهبود کارآئی)) **((بهبود کارآئی))
 **((برآورد نرم افزار)) **((برآورد نرم افزار))
 **((مدیریت ساختار)) و مدیریت ساختار نرم افزار **((مدیریت ساختار)) و مدیریت ساختار نرم افزار
 **((برنامه نویسی ساخت یافته)) **((برنامه نویسی ساخت یافته))
 **((شئ گرائی)) **((شئ گرائی))
 **((Design patterns)) **((Design patterns))
-**((نرم افزار مجانی)) و ((کد باز))(((Open Source)))
*((زبان های برنامه نویسی))
*((یستم ای عامل))
+**((نرم افزار مجانی)) و ((کد باز (Open Source) ))
*((زبان برنامه نویسی))
**((فهرست
زبان های برنامه نویسی))
***((سما تاک))
*((کوک
ی))
*((html))
*((xml))
*((Spam))
*((سیستم
عامل))
 *((کامپایلر|کامپایلرها)) *((کامپایلر|کامپایلرها))
 **((Lexical analysis)) **((Lexical analysis))
 **((Parsing)) **((Parsing))
-
!!! سیستم های داده و اطلاعات
+*نرم‌افزارهای تحت وب
**((وب سرویس))
*((فایروال))

!! سیستم های داده و اطلاعات
 *((ساختمان های داده)) *((ساختمان های داده))
-*((کلهای یره اطلاعات))
*((رمز گذاری داده ها))
+*((خیره و بازیی اطلاعات))
*((رمزگذاری دادهها))
 *((فشرده سازی داده)) *((فشرده سازی داده))
 *((کدگذاری)) و ((تئوری اطلاعات)) *((کدگذاری)) و ((تئوری اطلاعات))
 *((فایل کامپیوتری|فایلها)) *((فایل کامپیوتری|فایلها))
 **((فرمتهای فایل|فرمت فایل)) **((فرمتهای فایل|فرمت فایل))
 *((سیستم های اطلاعات)) *((سیستم های اطلاعات))
 +**((پايگاه داده ها))
 **((بانکهای اطلاعات|بانک اطلاعات)) **((بانکهای اطلاعات|بانک اطلاعات))
-**((ذخیره اطلاعات|ذخیره)) و ((بازیابی اطلاعات))  
 **نمایش و عرضه اطلاعات **نمایش و عرضه اطلاعات
-!!! روشهای کامپیوتری +!! روشهای کامپیوتری
*((شبکه عصبی))
*((هوش جمعی))
 *کنترل جبری و نمادین *کنترل جبری و نمادین
 *((هوش مصنوعی)) *((هوش مصنوعی))
 +**((پردازش صدا))
 *((تصویرسازی کامپیوتری)) *((تصویرسازی کامپیوتری))
 *((پردازش تصویر)) و ((درک تصویری رایانه)) *((پردازش تصویر)) و ((درک تصویری رایانه))
 *((تشخیص الگو)) *((تشخیص الگو))
 **((تشخیص مکالمه)) **((تشخیص مکالمه))
-*شبیه سازی و مدل سازی +*شبیه سازی و مدی سازی
 *((مقاله)) و ((واژه پردازی|پردازش متن)) *((مقاله)) و ((واژه پردازی|پردازش متن))
 *((پردازش سیگنال رقومی))(دیجیتالی) *((پردازش سیگنال رقومی))(دیجیتالی)
-!!! برنامه‌های کامپیوتری +!! برنامه‌های کامپیوتری
 *مدیریت پردازش داده ها *مدیریت پردازش داده ها
 *نرم افزار ریاضی *نرم افزار ریاضی
 **((آنالیز عددی)) **((آنالیز عددی))
 **((اثبات ماشینی قضیه)) **((اثبات ماشینی قضیه))
 **((جبر کامپیوتری)) **((جبر کامپیوتری))
 *((علم فیزیک)) و ((مهندسی)) *((علم فیزیک)) و ((مهندسی))
 **((شیمی کامپیوتری)) **((شیمی کامپیوتری))
 **((فیزیک کامپیوتری)) **((فیزیک کامپیوتری))
 *((حیات)) و ((علوم پزشکی)) *((حیات)) و ((علوم پزشکی))
 **((اطلاعات زیستی)) **((اطلاعات زیستی))
 **((زیست شناسی کامپیوتری)) **((زیست شناسی کامپیوتری))
 **((اطلاع رسانی داروئی)) **((اطلاع رسانی داروئی))
 *((علوم اجتماعی)) و ((علوم رفتاری|رفتاری))  *((علوم اجتماعی)) و ((علوم رفتاری|رفتاری))
 *((هنر)) و ((مردم شناسی)) *((هنر)) و ((مردم شناسی))
 *((مهندسی به کمک کامپیوتر)) *((مهندسی به کمک کامپیوتر))
 *((روباتیک)) *((روباتیک))
-*((دولت الکترونیک)) 
 *((تعامل انسان-کامپیوتر)) *((تعامل انسان-کامپیوتر))
 **((گفتار سازی)) **((گفتار سازی))
 **((مهندسی قابلیت استفاده)) **((مهندسی قابلیت استفاده))
-!!! مسائل عمومی پیرامون کامپیتر +!! مسائل عمومی پیرامون رایاه
 *((صنعت کامپیوتر)) *((صنعت کامپیوتر))
 *((تاریخچه سخت افزار کامپیوتر))  *((تاریخچه سخت افزار کامپیوتر))
 *((کامپیوترها و تحصیل)) *((کامپیوترها و تحصیل))
 *((کامپیوترها و اجتماع)) *((کامپیوترها و اجتماع))
 **((کار اشتراکی به کمک کامپیوتر)) **((کار اشتراکی به کمک کامپیوتر))
 *((جنبه های قانونی پردازش))  *((جنبه های قانونی پردازش))
 *((مدیریت پردازش و سیستمهای اطلاعات)) *((مدیریت پردازش و سیستمهای اطلاعات))
 *((کامپیوتر شخصی)) *((کامپیوتر شخصی))
-*((کامپیور)) و ((ایمنی اطلاعات)) +*((راینه)) و ((ایمنی اطلاعات))
-!! تاریخچه +! تاریخچه
 *تاریخچه محاسبه *تاریخچه محاسبه
 *((مبدا اصطلاحات کامپیوتری))  *((مبدا اصطلاحات کامپیوتری))
 *((اولین پروژه های کامپیوتری)) *((اولین پروژه های کامپیوتری))
 *((شاخه های مختلف کامپیوتر)) *((شاخه های مختلف کامپیوتر))
 *((خط زمان الگوریتم ها)) *((خط زمان الگوریتم ها))
-!! پیشتازان معروف علم کامپیوتر +! پیشتازان معروف علم رایانه

*((جان ب
کوس))
*((ج
ان مک کارتی))
*((آلن کی))
*((ادزگر دایکسترا))
*((دونالد کنوث))
*((رابرت تارژان))
*((برتون اسمیت))
*((دانیل هیلیس))
*((لسلس ل
مپورت))
*((داگلاس لنات))
*((فردر
یک بروکز))
*((لئونید لوین))
*((اس
تفن کوک))
*((ادوا
رد فایگن بام))
/>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:11 ]   67   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [11:27 ]   66   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:17 ]   65   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:02 ]   64   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:01 ]   63   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:00 ]   62   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:47 ]   61   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:39 ]   60   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:21 ]   59   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:42 ]   58   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [07:51 ]   57   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [07:44 ]   56   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [11:07 ]   55   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [10:55 ]   54   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [18:10 ]   53   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:38 ]   52   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:00 ]   51   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [15:51 ]   50   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [15:42 ]   49   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [11:15 ]   48   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:34 ]   47   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:31 ]   46   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:28 ]   45   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:25 ]   44   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:47 ]   43   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [10:58 ]   42   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [11:40 ]   41   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:22 ]   40   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:06 ]   39   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:20 ]   38   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:07 ]   37   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:58 ]   36   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:35 ]   35   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [11:45 ]   34   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [05:07 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [10:34 ]   32   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:05 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:05 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [05:55 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:04 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [07:21 ]   25   محمد مجددی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:23 ]   24   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:13 ]   23   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:55 ]   22   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:37 ]   21   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [09:44 ]   20   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [21:27 ]   19   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [11:22 ]   18   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:55 ]   17   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:53 ]   16   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:43 ]   15   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:39 ]   14   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:24 ]   13   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:36 ]   12   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:33 ]   11   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:52 ]   10   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:37 ]   9   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:17 ]   8   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [09:55 ]   7   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [09:26 ]   6   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:31 ]   5   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:28 ]   4   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:08 ]   3   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [10:39 ]   2   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 مرداد 1383 [06:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..